Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

नम: परमकल्याण नम: परममङ्गल ।
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नम: ॥ ३६ ॥

Text

Verš

namaḥ parama-kalyāṇa
namaḥ parama-maṅgala
vāsudevāya śāntāya
yadūnāṁ pataye namaḥ
namaḥ parama-kalyāṇa
namaḥ parama-maṅgala
vāsudevāya śāntāya
yadūnāṁ pataye namaḥ

Synonyms

Synonyma

namaḥ — we therefore offer our respectful obeisances; parama-kalyāṇa — You are the supreme auspiciousness; namaḥ — our respectful obeisances unto You; parama-maṅgala — whatever You do is good; vāsudevāya — unto the original Personality of Godhead, Vāsudeva; śāntāya — unto the most peaceful; yadūnām — of the Yadu dynasty; pataye — unto the controller; namaḥ — our respectful obeisances unto You.

namaḥ — proto skládáme uctivé poklony; parama-kalyāṇa — Ty jsi svrchovaně příznivý; namaḥ — s úctou se Ti klaníme; parama-maṅgala — vše, co děláš, je dobré; vāsudevāya — původní Osobnosti Božství, Vāsudevovi; śāntāya — nejklidnějšímu; yadūnām — yaduovské dynastie; pataye — vládci; namaḥ — skládáme Ti uctivé poklony.

Translation

Překlad

O supremely auspicious, we offer our respectful obeisances unto You, who are the supreme good. O most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, O son of Vasudeva, O most peaceful, let us offer our obeisances unto Your lotus feet.

“Ó svrchovaně příznivý Pane, s úctou se klaníme Tobě, který jsi nejvyšším dobrem. Ó slavný potomku a vládce yaduovské dynastie, ó synu Vasudevy, ó nejklidnější, klaníme se Tvým lotosovým nohám.”

Purport

Význam

The word parama-kalyāṇa is significant because Kṛṣṇa, in any of His incarnations, appears in order to protect the sādhus (paritrāṇāya sādhūnām). The sādhus, saintly persons or devotees, are always harassed by nondevotees, and Kṛṣṇa appears in His incarnations to give them relief. This is His first concern. If we study the history of Kṛṣṇa’s life, we shall find that for most of His life He predominantly engaged in killing demons one after another.

Výraz parama-kalyāṇa je významný, neboť Kṛṣṇa se ve všech svých inkarnacích zjevuje proto, aby poskytl ochranu sādhuům (paritrāṇāya sādhūnām). Sādhuové, světci či oddaní, jsou neustále obtěžováni neoddanými a Kṛṣṇa se zjevuje ve svých inkarnacích, aby jim přinesl úlevu. To je Jeho prvořadý zájem. Když studujeme Kṛṣṇův život, zjišťujeme, že jeho velkou část strávil zabíjením jednoho démona za druhým.