Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्त: सर्वमदैरिह ।
कृच्छ्रं यद‍ृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तप: ॥ १५ ॥

Text

Verš

daridro nirahaṁ-stambho
muktaḥ sarva-madair iha
kṛcchraṁ yadṛcchayāpnoti
tad dhi tasya paraṁ tapaḥ
daridro nirahaṁ-stambho
muktaḥ sarva-madair iha
kṛcchraṁ yadṛcchayāpnoti
tad dhi tasya paraṁ tapaḥ

Synonyms

Synonyma

daridraḥ — a poverty-stricken person; nir-aham-stambhaḥ — is automatically freed from all false prestige; muktaḥ — liberated; sarva — all; madaiḥ — from false ego; iha — in this world; kṛcchram — with great difficulty; yadṛcchayā āpnoti — what he gains by chance from providence; tat — that; hi — indeed; tasya — his; param — perfect; tapaḥ — austerity.

daridraḥ — chudák; nir-aham-stambhaḥ — je automaticky zbaven veškeré samolibosti; muktaḥ — osvobozený; sarva — všeho; madaiḥ — od falešného ega; iha — v tomto světě; kṛcchram — s velkými těžkostmi; yadṛcchayā āpnoti — co náhodou získá od Prozřetelnosti; tat — to; hi — jistě; tasya — jeho; param — dokonalá; tapaḥ — askeze.

Translation

Překlad

A poverty-stricken man must automatically undergo austerities and penances because he does not have the wealth to possess anything. Thus his false prestige is vanquished. Always in need of food, shelter and clothing, he must be satisfied with what is obtained by the mercy of providence. Undergoing such compulsory austerities is good for him because this purifies him and completely frees him from false ego.

“Chudý člověk se musí automaticky podrobovat askezi, protože nic nevlastní. Tak je zničena jeho samolibost. Neustále postrádá jídlo, útočiště a šaty a musí se spokojit s tím, co dostane řízením Prozřetelnosti. Podstupování této nedobrovolné askeze je pro něho dobré, neboť ho očišťuje a zcela zbavuje falešného ega.”

Purport

Význam

A saintly person voluntarily accepts a state of poverty just to become free from material false prestige. Many great kings left their princely standard of living and went to the forest to practice austerity according to Vedic culture, just to become purified. But if one who cannot voluntarily accept such austerity is put into a situation of poverty, he automatically must practice austerity. Austerity is good for everyone because it frees one from material conditions. Therefore, if one is very much proud of his material position, putting him into poverty is the best way to rectify his foolishness. Dāridrya-doṣo guṇa-rāśi-nāśi: when a person is poverty-stricken, naturally his false pride in aristocracy, wealth, education and beauty is smashed. Thus corrected, he is in the right position for liberation.

Svaté osoby se dobrovolně rozhodují žít v chudobě, aby se zbavily falešné hmotné pýchy. Mnoho velkých králů se vzdalo svého života v přepychu a odešlo do lesa praktikovat askezi podle pravidel védské kultury, neboť se chtěli očistit. Je-li však ten, kdo nedokáže takovou askezi přijmout dobrovolně, uvržen do chudoby, automaticky musí podstoupit askezi. Askeze je dobrá pro každého, neboť vysvobozuje živou bytost z hmotného podmínění. Zařídit zchudnutí toho, kdo je velice pyšný na své hmotné postavení, je tedy nejlepším způsobem, jak napravit jeho pošetilost. Dāridrya-doṣo guṇa-rāśi-nāśi-když je člověk chudý, jeho falešná pýcha na vznešený původ, bohatství, vzdělání a krásu se přirozeně vytratí. Když je takto napraven, může být vysvobozen.