Skip to main content

Text 51

Sloka 51

Devanagari

Dévanágarí

अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयो-रदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति । एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य:शरीरसंयोगवियोगहेतु: ॥ ५१ ॥

Text

Verš

agner yathā dāru-viyoga-yogayor
adṛṣṭato ’nyan na nimittam asti
evaṁ hi jantor api durvibhāvyaḥ
śarīra-saṁyoga-viyoga-hetuḥ
agner yathā dāru-viyoga-yogayor
adṛṣṭato ’nyan na nimittam asti
evaṁ hi jantor api durvibhāvyaḥ
śarīra-saṁyoga-viyoga-hetuḥ

Synonyms

Synonyma

agneḥ — of a fire in the forest; yathā — as; dāru — of wood; viyoga-yogayoḥ — of both the escaping and the capturing; adṛṣṭataḥ — than unseen providence; anyat — some other reason or accident; na — not; nimittam — a cause; asti — there is; evam — in this way; hi — certainly; jantoḥ — of the living being; api — indeed; durvibhāvyaḥ — cannot be found out; śarīra — of the body; saṁyoga — of the accepting; viyoga — or of the giving up; hetuḥ — the cause.

agneḥ — ohně v lese; yathā — jako; dāru — dřeva; viyoga-yogayoḥ — uniknutí i chycení; adṛṣṭataḥ — než neviditelná prozřetelnost; anyat — nějaký jiný důvod či shoda okolností; na — ne; nimittam — příčina; asti — existuje; evam — takto; hi — jistě; jantoḥ — živé bytosti; api — vskutku; durvibhāvyaḥ — nelze zjistit; śarīra — těla; saṁyoga — přijetí; viyoga — nebo opuštění; hetuḥ — příčina.

Translation

Překlad

When a fire, for some unseen reason, leaps over one piece of wood and sets fire to the next, the reason is destiny. Similarly, when a living being accepts one kind of body and leaves aside another, there is no other reason than unseen destiny.

Když oheň z nějakého neznámého důvodu jeden kus dřeva přeskočí a zapálí až ten další, příčinou je osud. Když živá bytost přijme tělo jednoho druhu a jiné opustí, také to nemá jiný důvod než neviditelný osud.

Purport

Význam

When there is a fire in a village, the fire sometimes jumps over one house and burns another. Similarly, when there is a forest fire, the fire sometimes jumps over one tree and catches another. Why this happens, no one can say. One may set forth some imaginary reason why the nearest tree or house did not catch fire whereas a tree or house in a distant place did, but actually the reason is destiny. This reason also applies to the transmigration of the soul, by which a prime minister in one life may become a dog in the next. The work of unseen destiny cannot be ascertained by practical experimental knowledge, and therefore one must be satisfied by reasoning that everything is done by supreme providence.

Když ve vesnici vypukne požár, někdy oheň jeden dům přeskočí a zapálí další. Podobně při lesním požáru někdy oheň jeden strom přeskočí a jiný se vznítí. Proč se to stává, nemůže nikdo říci. Člověk může vymýšlet imaginární důvody, proč nejbližší strom či dům nechytil, zatímco vzdálenější ano, ale ve skutečnosti je důvodem osud. To platí i o převtělování duše, kdy se ministerský předseda v tomto životě může stát v příštím životě psem. Jak působí neviditelný osud, nelze určit na základě praktického experimentálního poznání, a proto se člověk musí spokojit s vysvětlením, že vše se děje řízením svrchované prozřetelnosti.