Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव: ॥ ३८ ॥

Text

Verš

mṛtyur janmavatāṁ vīra
dehena saha jāyate
adya vābda-śatānte vā
mṛtyur vai prāṇināṁ dhruvaḥ
mṛtyur janmavatāṁ vīra
dehena saha jāyate
adya vābda-śatānte vā
mṛtyur vai prāṇināṁ dhruvaḥ

Synonyms

Synonyma

mṛtyuḥ — death; janma-vatām — of the living entities who have taken birth; vīra — O great hero; dehena saha — along with the body; jāyate — is born (one who has taken birth is sure to die); adya — today; — either; abda-śata — of hundreds of years; ante — at the end; — or; mṛtyuḥ — death; vai — indeed; prāṇinām — for every living entity; dhruvaḥ — is assured.

mṛtyuḥ — smrt; janma-vatām — živých bytostí, které se narodily; vīra — ó mocný hrdino; dehena saha — s tělem; jāyate — rodí se (každý, kdo se narodil, musí zemřít); adya — dnes; — nebo; abda-śata — stovek let; ante — na konci; — nebo; mṛtyuḥ — smrt; vai — nepochybně; prāṇinām — každé živé bytosti; dhruvaḥ — je jistá.

Translation

Překlad

O great hero, one who takes birth is sure to die, for death is born with the body. One may die today or after hundreds of years, but death is sure for every living entity.

“Ó mocný hrdino, každý, kdo se narodil, nepochybně zemře, neboť smrt se rodí spolu s tělem. Může zemřít dnes nebo za několik set let, ale smrti se nevyhne žádná živá bytost.”

Purport

Význam

Vasudeva wanted to impress upon Kaṁsa that although Kaṁsa feared dying and therefore wanted to kill even a woman, he could not avoid death. Death is sure. Why then should Kaṁsa do something that would be detrimental to his reputation and that of his family? As confirmed in Bhagavad-gītā (2.27):

Vasudeva chtěl Kaṁsu přesvědčit, že i když se bojí umírání, a chce kvůli tomu dokonce zahubit ženu, smrti se nevyhne. Smrt je jistá. Proč by tedy měl Kaṁsa dopustit něčeho, co by uškodilo jeho pověsti a pověsti celého rodu? Bhagavad-gītā (2.27) to potvrzuje:

jātasya hi dhruvo mṛtyur
dhruvaṁ janma mṛtasya ca
tasmād aparihārye ’rthe
na tvaṁ śocitum arhasi
jātasya hi dhruvo mṛtyur
dhruvaṁ janma mṛtasya ca
tasmād aparihārye 'rthe
na tvaṁ śocitum arhasi

“For one who has taken his birth, death is certain; and for one who is dead, birth is certain. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament.” One should not fear death. Rather, one should prepare oneself for the next birth. One should utilize one’s time in this human form to end the process of birth and death. It is not that to save oneself from death one should entangle oneself in sinful activities. This is not good.

“Pro toho, kdo se narodil, je smrt zcela jistá a ten, kdo zemřel, se zcela jistě znovu narodí. Proto bys neměl při nevyhnutelném plnění své povinnosti naříkat.” Člověk by se neměl bát smrti, ale raději se připravit na další zrození. Má využít času v této lidské podobě k tomu, aby ukončil koloběh zrození a smrti, a ne se zaplétat do hříšných činností, aby se smrti vyhnul. To není dobré.