Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

श्रीवसुदेव उवाच
श्लाघनीयगुण: शूरैर्भवान् भोजयशस्कर: । स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि ॥ ३७ ॥

Text

Verš

śrī-vasudeva uvāca
ślāghanīya-guṇaḥ śūrair
bhavān bhoja-yaśaskaraḥ
sa kathaṁ bhaginīṁ hanyāt
striyam udvāha-parvaṇi
śrī-vasudeva uvāca
ślāghanīya-guṇaḥ śūrair
bhavān bhoja-yaśaskaraḥ
sa kathaṁ bhaginīṁ hanyāt
striyam udvāha-parvaṇi

Synonyms

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — the great personality Vasudeva said; ślāghanīya-guṇaḥ — a person who possesses praiseworthy qualities; śūraiḥ — by great heroes; bhavān — your good self; bhoja-yaśaḥ-karaḥ — a brilliant star in the Bhoja dynasty; saḥ — one such as your good self; katham — how; bhaginīm — your sister; hanyāt — can kill; striyam — especially a woman; udvāha-parvaṇi — at the time of the marriage ceremony.

śrī-vasudevaḥ uvāca — velká osobnost Vasudeva pravil; ślāghanīya-guṇaḥ — osoba s chvályhodnými vlastnostmi; śūraiḥ — velkými hrdiny; bhavān — ty; bhoja-yaśaḥ-karaḥ — zářící hvězda Bhojské dynastie; saḥ — někdo, jako jsi ty; katham — jak; bhaginīm — svou sestru; hanyāt — může zabít; striyam — zvláště ženu; udvāha-parvaṇi — v době svatebního obřadu.

Translation

Překlad

Vasudeva said: My dear brother-in-law Kaṁsa, you are the pride of your family, the Bhoja dynasty, and great heroes praise your qualities. How could such a qualified person as you kill a woman, your own sister, especially on the occasion of her marriage?

Vasudeva pravil: “Můj milý švagře Kaṁso, jsi pýchou svého rodu, Bhojské dynastie, a velcí hrdinové vychvalují tvoje vlastnosti. Jak může taková kvalifikovaná osoba, jako jsi ty, zabít ženu, svou vlastní sestru, a ještě k tomu v den jejího sňatku?”

Purport

Význam

According to Vedic principles, a brāhmaṇa, an old man, a woman, a child or a cow cannot be killed under any circumstances. Vasudeva stressed that Devakī was not only a woman but a member of Kaṁsa’s family. Because she was now married to Vasudeva, she was para-strī, another man’s wife, and if such a woman were killed, not only would Kaṁsa be implicated in sinful activities, but his reputation as king of the Bhoja dynasty would be damaged. Thus Vasudeva tried in many ways to convince Kaṁsa in order to stop him from killing Devakī.

Podle védských zásad nelze za žádných okolností zabít brāhmaṇu, starce, ženu, dítě nebo krávu. Vasudeva zdůrazňoval, že Devakī je nejen žena, ale navíc příslušnice Kaṁsova rodu. Jelikož byla nyní provdána za Vasudevu, byla z ní para-strī, manželka jiného muže. Kdyby Kaṁsa zabil takovou ženu, nejen že by mu to přineslo reakce za hříšné jednání, ale také by to poškodilo jeho pověst krále Bhojské dynastie. Takto Vasudeva různými způsoby přesvědčoval Kaṁsu, aby Devakī nezabíjel.