Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकै: ।
तद्यश: पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् ॥ ६ ॥

Text

Verš

yājayitvāśvamedhais taṁ
tribhir uttama-kalpakaiḥ
tad-yaśaḥ pāvanaṁ dikṣu
śata-manyor ivātanot
yājayitvāśvamedhais taṁ
tribhir uttama-kalpakaiḥ
tad-yaśaḥ pāvanaṁ dikṣu
śata-manyor ivātanot

Synonyms

Synonyma

yājayitvā — by performing; aśvamedhaiḥyajña in which a horse is sacrificed; tam — him (King Yudhiṣṭhira); tribhiḥ — three; uttama — best; kalpakaiḥ — supplied with proper ingredients and performed by able priests; tat — that; yaśaḥ — fame; pāvanam — virtuous; dikṣu — all directions; śata-manyoḥ — Indra, who performed one hundred such sacrifices; iva — like; atanot — spread.

yājayitvā — vykonáním; aśvamedhaiḥyajña, při níž se obětuje kůň; tam — jeho (krále Yudhiṣṭhira); tribhiḥ — tři; uttama — nejlepší; kalpakaiḥ — zaopatřená vším potřebným a vykonaná schopnými kněžími; tat — ta; yaśaḥ — sláva; pāvanam — ctnostná; dikṣu — do všech směrů; śata-manyoḥ — Indra, který vykonal sto takových obětí; iva — jako; atanot — rozšířila se.

Translation

Překlad

Lord Śrī Kṛṣṇa caused three well-performed aśvamedha-yajñas [horse sacrifices] to be conducted by Mahārāja Yudhiṣṭhira and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed one hundred such sacrifices.

Pán Śrī Kṛṣṇa přiměl Mahārāje Yudhiṣṭhira, aby třikrát důkladně vykonal oběť koně (aśvamedha-yajñu), a tak způsobil, že se jeho sláva rozšířila všemi směry, jako sláva Indry, který vykonal sto takových obětí.

Purport

Význam

This is something like the preface to the performances of aśvamedha-yajña by Mahārāja Yudhiṣṭhira. The comparison of Mahārāja Yudhiṣṭhira to the King of heaven is significant. The King of heaven is thousands and thousands of times greater than Mahārāja Yudhiṣṭhira in opulence, yet the fame of Mahārāja Yudhiṣṭhira was not less. The reason is that Mahārāja Yudhiṣṭhira was a pure devotee of the Lord, and by His grace only was King Yudhiṣṭhira on the level of the King of heaven, even though he performed only three yajñas whereas the King of heaven performed hundreds. That is the prerogative of the devotee of the Lord. The Lord is equal to everyone, but a devotee of the Lord is more glorified because he is always in touch with the all-great. The sun rays are equally distributed, but still there are some places which are always dark. This is not due to the sun but to the receptive power. Similarly, those who are cent-percent devotees of the Lord get the full-fledged mercy of the Lord, which is always equally distributed everywhere.

Tento verš je vlastně úvodem k popisu aśvamedha-yajñi Mahārāje Yudhiṣṭhira. Přirovnání Mahārāje Yudhiṣṭhira ke králi nebes je významné. Král nebes svým bohatstvím Mahārāje Yudhiṣṭhira miliónkrát předčí, a přesto nebyla sláva Mahārāje Yudhiṣṭhira o nic menší. Důvodem je to, že Mahārāja Yudhiṣṭhira byl čistý oddaný Pána, a jedině Jeho milostí se dostal na úroveň krále nebes, přestože vykonal pouze tři oběti, zatímco král nebes jich vykonal stovky. To je výsada Pánova oddaného. Pán se chová stejně ke každému, ale oddaný Pána je oslavovaný více, protože je neustále ve styku s největším ze všech. Sluneční paprsky se šíří všemi směry stejně, ale přesto je na některých místech stále tma. To však není způsobené sluncem, ale schopností přijímat světlo. Podobně ti, kteří jsou naprosto oddaní Pánu, dostávají Pánovu plnou milost, jež se šíří stejnou měrou všude.