Skip to main content

Text 52

ВІРШ 52

Devanagari

Деванагарі

यथा पङ्केन पङ्काम्भ: सुरया वा सुराकृतम् ।
भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति ॥ ५२ ॥

Text

Текст

yathā paṅkena paṅkāmbhaḥ
surayā vā surākṛtam
bhūta-hatyāṁ tathaivaikāṁ
na yajñair mārṣṭum arhati
йатга̄ пан̇кена пан̇ка̄мбгах̣
сурайа̄ ва̄ сура̄кр̣там
б
бгӯта-хатйа̄м̇ татгаіваіка̄м̇
на йаджн̃аір ма̄ршт̣ум архаті

Synonyms

Послівний переклад

yathā — as much as; paṅkena — by the mud; paṅka-ambhaḥ — water mixed with mud; surayā — by wine; — either; surākṛtam — impurity caused by the slight touch of wine; bhūta-hatyām — killing of animals; tathā — like that; eva — certainly; ekām — one; na — never; yajñaiḥ — by the prescribed sacrifices; mārṣṭum — to counteract; arhati — is worthwhile.

йатга̄  —  так само як; пан̇кена  —  глиною; пан̇ка-амбгах̣  —  воду, що змішана з глиною; сурайа̄  —  вином; ва̄  —  чи; сура̄кр̣там  —  забруднення від вина; бгӯта-хатйа̄м  —  вбивство тварин; татга̄  —  так само; ева  —  безперечно; ека̄м  —  один; на   —   не  ; йаджн̃аіх̣   —   через визначені жертвопринесення  ; ма̄ршт̣ум  —  протидіяти; архаті  —  не є рівноцінне.

Translation

Переклад

As it is not possible to filter muddy water through mud, or purify a wine-stained pot with wine, it is not possible to counteract the killing of men by sacrificing animals.

Неможливо очистити каламутну воду, фільтруючи її через глину, або вином відмити глек з-під вина. І так само неможливо відпокутувати смерть людей, приносячи в жертву тварин.

Purport

Коментар

Aśvamedha-yajñas or gomedha-yajñas, sacrifices in which a horse or a bull is sacrificed, were not, of course, for the purpose of killing the animals. Lord Caitanya said that such animals sacrificed on the altar of yajña were rejuvenated and a new life was given to them. It was just to prove the efficacy of the hymns of the Vedas. By recitation of the hymns of the Vedas in the proper way, certainly the performer gets relief from the reactions of sins, but in case of such sacrifices improperly done under inexpert management, surely one has to become responsible for animal sacrifice. In this age of quarrel and hypocrisy there is no possibility of performing the yajñas perfectly for want of expert brāhmaṇas who are able to conduct such yajñas. Mahārāja Yudhiṣṭhira therefore gives a hint to performing sacrifices in the Age of Kali. In the Kali-yuga the only sacrifice recommended is the performance of hari-nāma-yajña inaugurated by Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. But one should not indulge in animal killing and counteract it by performing the hari-nāma-yajña. Those who are devotees of the Lord never kill an animal for self-interest, and (as the Lord ordered Arjuna) they do not refrain from performing the duty of a kṣatriya. The whole purpose, therefore, is served when everything is done for the will of the Lord. This is possible only for the devotees.

ПОЯСНЕННЯ: Певно, що ашвамедга-яґ’ї та ґо-яґ’ї, тобто жертвопринесення, в яких офірують коня чи бика, існують не на те, щоб забивати тварин. Господь Чайтан’я казав, що тварини, офіровані на вівтарі яґ’ї, омолоджувались і отримували нове життя. Такі жертвопринесення робили тільки щоб підтвердити чинність ведичних гімнів. Якщо ці гімни рецитовано, як належить, той, хто виконує жертвопринесення, звільняється від наслідків гріховних дій. Проте якщо жертвопринесення виконують не за приписами і під некомпетентним керівництвом, це буде просто забій тварин, і виконавець відповідає за це. У нинішню добу чвар та лицемірства виконувати яґ’ї як належить неможливо, тому що немає досвідчених брахман, які могли б їх відправляти. Отже, Махараджа Юдгіштгіра непрямо каже за жертвопринесення в добу Калі. У Калі-юґу рекомендоване тільки одне жертвопринесення    —    харі-нама-яґ’я, що її запровадив Господь Чайтан’я Махапрабгу. Це втім не слід розуміти так, що можна забивати тварин, а наслідки нейтралізувати за допомогою харі-нама-яґ’ї. Віддані Господа ніколи не вбивають тварин задля власної вигоди, а також (відповідно до наказу Господа Арджуні) вони ніколи не відмовляються виконувати обов’язки кшатрії. Отже, можна задовольнити всі вимоги разом, якщо упогодити свою діяльність з Господньою волею. А це можливо лише для відданих Господа.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the First Canto, Eighth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Prayers by Queen Kuntī and Parīkṣit Saved.”

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до восьмої глави Першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», назва якої «Молитви цариці Кунті і порятунок Парікшіта».