Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

साधयित्वाजातशत्रो: स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् ।
घातयित्वासतो राज्ञ: कचस्पर्शक्षतायुष: ॥ ५ ॥

Text

Verš

sādhayitvājāta-śatroḥ
svaṁ rājyaṁ kitavair hṛtam
ghātayitvāsato rājñaḥ
kaca-sparśa-kṣatāyuṣaḥ
sādhayitvājāta-śatroḥ
svaṁ rājyaṁ kitavair hṛtam
ghātayitvāsato rājñaḥ
kaca-sparśa-kṣatāyuṣaḥ

Synonyms

Synonyma

sādhayitvā — having executed; ajāta-śatroḥ — of one who has no enemy; svam rājyam — own kingdom; kitavaiḥ — by the clever (Duryodhana and party); hṛtam — usurped; ghātayitvā — having killed; asataḥ — the unscrupulous; rājñaḥ — of the queen’s; kaca — bunch of hair; sparśa — roughly handled; kṣata — decreased; āyuṣaḥ — by the duration of life.

sādhayitvā — po vykonání; ajāta-śatroḥ — toho, kdo nemá nepřítele; svam rājyam — vlastní království; kitavaiḥ — vychytralým (Duryodhanou a spol.); hṛtam — zmocnil se; ghātayitvā — zabitý; asataḥ — nečestný; rājñaḥ — královnin; kaca — chomáč vlasů; sparśa — hrubé zacházení; kṣata — snížil se; āyuṣaḥ — délka života.

Translation

Překlad

The clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhiṣṭhira, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by Him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadī.

Vychytralý Duryodhana se se svou společností lstivě zmocnil království Yudhiṣṭhira, který neměl nepřátel. Milostí Pána bylo vše napraveno a nečestní králové, kteří se spojili s Duryodhanou, byli zabiti. Zahynuli i jiní, když se chovali hrubě k vlasům královny Draupadī.

Purport

Význam

In the glorious days, or before the advent of the Age of Kali, the brāhmaṇas, the cows, the women, the children and the old men were properly given protection.

Ve slavných dobách před začátkem věku Kali dostávali brāhmaṇové, krávy, ženy, děti a starci patřičnou ochranu.

1. The protection of the brāhmaṇas maintains the institution of varṇa and āśrama, the most scientific culture for attainment of spiritual life.

1. Ochraňováním brāhmaṇů se zachovává instituce vareṇ a āśramů, nejvědečtější kultura, pomocí které lze dosáhnout duchovního života.

2. The protection of cows maintains the most miraculous form of food, i.e., milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life.

2. Ochrana krav zaručuje nejzázračnější druh potravy — mléko, které udržuje v činnosti jemnější mozkové tkáně potřebné k chápání vyšších cílů života.

3. The protection of women maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquillity and progress of life.

3. Ochrana žen zachovává počestnost společnosti, která může stvořit dobrou generaci, přinášející mír, vyrovnanost a pokrok v životě.

4. The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage. Such protection of children begins from the very day of begetting a child by the purificatory process of garbhādhāna-saṁskāra, the beginning of pure life.

4. Ochrana dětí dává lidské životní podobě tu nejlepší možnost — připravit se na cestu k osvobození z hmotného otroctví. Tato ochrana dětí začíná už dnem početí prostřednictvím očistného procesu garbhādhāna-saṁskāra, což je počátek čistého života.

5. The protection of the old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death.

5. Staří lidé, kterým se dostává patřičné ochrany, mají možnost připravit se na lepší život po smrti.

This complete outlook is based on factors leading to successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. The killing of the above-mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them one loses one’s duration of life. In the Age of Kali they are not properly protected, and therefore the duration of life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad-gītā it is stated that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called varṇa-saṅkara. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Duḥśāsana, a brother of Duryodhana, insulted Draupadī, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above.

Celý tento systém se zakládá na principech vedoucích k opravdové lidskosti, která je opakem civilizace naleštěných psů a koček. Zabít některou z výše uvedených nevinných bytostí je zcela zakázáno, neboť už jen urazit je znamená zkracovat si život. Ve věku Kali je tato ochrana velmi nedostatečná, a proto se délka života současné generace zkracuje. V Bhagavad-gītě je řečeno, že když není žena náležitě ochraňována a přestane být počestná, přinese to nechtěné děti, zvané varṇa-saṅkara. Urazit počestnou ženu znamená zkrátit délku svého života. Duḥśāsana, bratr Duryodhany, urazil Draupadī, což byla ideální počestná žena, a proto stihla tyto ničemy předčasná smrt. Takové jsou přísné zákony Pána, o kterých byla výše zmínka.