Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा: ।
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते
प्रादेशमात्रं भवत: प्रदर्शितम् ॥ २० ॥

Text

Verš

idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaro
yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
tad dhi svayaṁ veda bhavāṁs tathāpi te
prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam
idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaro
yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
tad dhi svayaṁ veda bhavāṁs tathāpi te
prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam

Synonyms

Synonyma

idam — this; hi — all; viśvam — cosmos; bhagavān — the Supreme Lord; iva — almost the same; itaraḥ — different from; yataḥ — from whom; jagat — the worlds; sthāna — exist; nirodha — annihilation; sambhavāḥ — creation; tat hi — all about; svayam — personally; veda — know; bhavān — your good self; tathā api — still; te — unto you; prādeśa-mātram — a synopsis only; bhavataḥ — unto you; pradarśitam — explained.

idam — to; hi — vše; viśvam — vesmír; bhagavān — Svrchovaný Pán; iva — téměř stejný; itaraḥ — odlišný od; yataḥ — z Něhož; jagat — světy; sthāna — existují; nirodha — zničení; sambhavāḥ — stvoření; tat hi — to vše; svayam — osobně; veda — víš; bhavān — ctěný; tathā api — přesto; te — tobě; prādeśa-mātram — pouhý přehled; bhavataḥ — tobě; pradarśitam — vysvětlil.

Translation

Překlad

The Supreme Lord Personality of Godhead is Himself this cosmos, and still He is aloof from it. From Him only has this cosmic manifestation emanated, in Him it rests, and unto Him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis.

Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, je Sám tímto vesmírem, a přesto je od něho vzdálený. Z Něho emanuje toto vesmírné stvoření, v Něm spočívá a do Něho se po zničení vrací. O těchto věcech již všechno víš, a proto uvádím jen stručný přehled.

Purport

Význam

For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Śrī Kṛṣṇa, is both personal and impersonal. The impersonal cosmic situation is also Mukunda because it is the emanation of the energy of Mukunda. For example, a tree is a complete unit, whereas the leaves and the branches of the tree are emanated parts and parcels of the tree. The leaves and branches of the tree are also the tree, but the tree itself is neither the leaves nor the branches. The Vedic version that the whole cosmic creation is nothing but Brahman means that since everything is emanating from the Supreme Brahman, nothing is apart from Him. Similarly, the part-and-parcel hands and legs are called the body, but the body as the whole unit is neither the hands nor the legs. The Lord is the transcendental form of eternity, cognition and beauty. And thus the creation of the energy of the Lord appears to be partially eternal, full of knowledge and beautiful also. The captivated conditioned souls under the influence of the external energy, māyā, are therefore entrapped in the network of the material nature. They accept this as all in all, for they have no information of the Lord who is the primeval cause. Nor have they information that the parts and parcels of the body, being detached from the whole body, are no longer the same hand or leg as when attached to the body. Similarly, a godless civilization detached from the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead is just like a detached hand or leg. Such parts and parcels may appear like hands and legs, but they have no efficiency. The devotee of the Lord, Śrīla Vyāsadeva, knows this very well. He is further advised by Śrīla Nārada to expand the idea so that the entrapped conditioned souls may take lessons from him to understand the Supreme Lord as the primeval cause.

Pro čistého oddaného je pojem Mukundy, Śrī Kṛṣṇy, jak osobní, tak neosobní. Neosobní vesmír je také Mukunda, neboť je emanací energie Mukundy. Například strom je úplný celek, zatímco listy a větve jsou nedílnými součástmi, které emanují ze stromu. Listy a větve jsou rovněž stromem, avšak strom sám o sobě není větvemi ani listím. Védský výrok, že celé vesmírné stvoření není nic než Brahman, znamená, že jelikož vše emanuje z Nejvyššího Brahmanu, nic není mimo Něj. Nedílné součásti jako paže a nohy se nazývají tělo, ale tělo jako celek není rukama či nohama. Pán je transcendentální podobou věčnosti, poznání a krásy. Stvoření energie Pána se proto zdá být také částečným způsobem věčné, plné poznání a krásy. Podmíněné duše pod vlivem vnější energie zvané māyā jsou proto chyceny do sítí hmotné přírody, kterou považují za vše, neboť nemají žádné poznatky o Pánovi, Jenž je prvotní příčinou. Neuvědomují si také skutečnost, že jsou-li části těla odděleny od tělesného celku, už to nejsou tytéž paže či nohy jako když byly s tělem spojené. Bezbožná civilizace, která přerušila spojení s transcendentální láskyplnou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, je jako oddělené ruce a nohy. Tyto nedílné části těla mohou vypadat jako paže a nohy, ale nemají žádnou účinnost. Oddaný Pána, Śrīla Vyāsadeva, toto velmi dobře ví. Śrīla Nārada mu dále doporučuje, aby tuto myšlenku rozvinul, a dal tak podmíněným duším příležitost uvědomit si, že Svrchovaný Pán je prvotní příčina.

According to the Vedic version, the Lord is naturally fully powerful, and thus His supreme energies are always perfect and identical with Him. Both the spiritual and the material skies and their paraphernalia are emanations of the internal and external energies of the Lord. The external energy is comparatively inferior, whereas the internal potency is superior. The superior energy is living force, and therefore she is completely identical, but the external energy, being inert, is partially identical. But both the energies are neither equal to nor greater than the Lord, who is the generator of all energies; such energies are always under His control, exactly as electrical energy, however powerful it may be, is always under the control of the engineer.

Vedy říkají, že Pán je přirozeně plně mocný, což znamená, že Jeho svrchované energie jsou vždy úplné a totožné s Ním. Duchovní i hmotná nebesa a vše, co k nim přísluší, jsou emanace vnitřních a vnějších energií Pána. Vnější energie je v porovnání nižší, zatímco vnitřní síla je vyšší. Vyšší energie je živá síla, a proto je dokonale totožná, ale vnější, netečná energie je totožná pouze do určité míry. Ani jedna energie se však nevyrovná Pánu a ani není větší nežli Pán. Všechny energie tvoří Pán a jsou nepřetržitě pod Jeho vládou, stejně jako elektrickou energii, jakkoliv silnou, má nepřetržitě pod kontrolou příslušný technik.

The human being and all other living beings are products of His internal energies. Thus the living being is also identical with the Lord. But he is never equal or superior to the Personality of Godhead. The Lord and living beings are all individual persons. With the help of the material energies the living beings are also creating something, but none of their creations are equal or superior to the creations of the Lord. The human being may create a small playful sputnik and may throw it into outer space, but that does not mean that he can create a planet like the earth or moon and float it in the air as the Lord does. Men with a poor fund of knowledge claim to be equal to the Lord. They are never equal to the Lord. This is never to be. The human being, after attaining complete perfection, may achieve a large percentage of the qualities of the Lord (say up to seventy-eight percent), but it is never possible to surpass the Lord or to become equal with Him. In a diseased condition only, the foolish being claims to be one with the Lord and thus becomes misled by the illusory energy. The misguided living beings, therefore, must accept the supremacy of the Lord and agree to render loving service to Him. For this they have been created. Without this, there cannot be any peace or tranquillity in the world. Śrīla Vyāsadeva is advised by Śrīla Nārada to expand this idea in the Bhāgavatam. In the Bhagavad-gītā also the same idea is explained: surrender fully unto the lotus feet of the Lord. That is the only business of the perfect human being.

Člověk a všechny ostatní živé bytosti jsou stvořeni Jeho vnitřními silami. V tomto smyslu je živá bytost rovněž totožná s Pánem. Nikdy však nemůže být na stejné úrovni nebo dokonce výše než Osobnost Božství. Pán i živé bytosti jsou individuální osoby. S pomocí hmotných energií živé bytosti rovněž tvoří různé věci, žádné jejich stvoření se však nevyrovná a nepředčí stvoření Pána. Člověk je schopen vyrobit malou družici a vypustit tuto hračku do vesmíru, ale nikdy nebude schopen stvořit planetu jako je Země nebo Měsíc a nechat je vznášet ve vzduchu tak, jak to dělá Pán. Lidé s chabým poznáním prohlašují, že jsou na stejné úrovni jako Pán. To však není možné, protože Pánovi se nikdo nevyrovná. Lidská bytost může poté, co dosáhla úplné dokonalosti, obdržet velké procento vlastností Pána (až po sedmdesát osm procent); nikdy však Pána nepředčí a ani se Mu nevyrovná. Pouze v chorobném stavu se pošetilá bytost prohlašuje za Pána, a tak je svedena iluzorní energií. Je proto nutné, aby pomatené živé bytosti přijaly svrchovanost Pána a začaly Mu s láskou a oddaností sloužit, neboť za tímto účelem byly stvořeny. Jinak v tomto světě nemůže být spokojenost a mír. Śrīla Vyāsadeva dostal pokyn od Śrīly Nārady, aby tuto myšlenku prohloubil v Bhāgavatamu. Také Bhagavad-gītā osvětluje tentýž princip: úplně se odevzdat lotosovým nohám Pána. To je jediné, oč se má dokonalá lidská bytost starat.