Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

तस्यैव हेतो: प्रयतेत कोविदो
न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यध: ।
तल्लभ्यते दु:खवदन्यत: सुखं
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥ १८ ॥

Text

Verš

tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ
tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ
kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā
tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ
tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ
kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā

Synonyms

Synonyma

tasya — for that purpose; eva — only; hetoḥ — reason; prayateta — should endeavor; kovidaḥ — one who is philosophically inclined; na labhyate — is not obtained; yat — what; bhramatām — wandering; upari adhaḥ — from top to bottom; tat — that; labhyate — can be obtained; duḥkhavat — like the miseries; anyataḥ — as a result of previous work; sukham — sense enjoyment; kālena — in course of time; sarvatra — everywhere; gabhīra — subtle; raṁhasā — progress.

tasya — za tím účelem; eva — pouze; hetoḥ — důvod; prayateta — má se snažit; kovidaḥ — ten, kdo má sklony k filozofii; na — ne; labhyate — nelze obdržet; yat — co; bhramatām — putuje; upari adhaḥ — nahoru a dolů; tat — to; labhyate — lze obdržet; duḥkhavat — jako utrpení; anyataḥ — jako výsledek předchozích činností; sukham — smyslový požitek; kālena — během času; sarvatra — všude; gabhīra — jemný; raṁhasā — pokrok.

Translation

Překlad

Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet [Brahmaloka] down to the lowest planet [Pātāla]. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them.

Osoby, které jsou opravdu inteligentní a mají filozofické sklony, by se měly snažit dosáhnout onoho cíle, jehož nelze dosáhnout ani putováním od nejvyšší planety (Brahmaloky) k nejnižší planetě (Pātāle). Co se týče štěstí, které lze získat ze smyslového požitku, to přijde postupem času automaticky, stejně jako neštěstí přichází v určitou dobu, aniž si ho přejeme.

Purport

Význam

Every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Some men are busy engaged in trade, industry, economic development, political supremacy, etc., and some of them are engaged in fruitive work to become happy in the next life by attaining higher planets. It is said that on the moon the inhabitants are fit for greater sense enjoyment by drinking soma-rasa, and the Pitṛloka is obtained by good charitable work. So there are various programs for sense enjoyment, either during this life or in the life after death. Some are trying to reach the moon or other planets by some mechanical arrangement, for they are very anxious to get into such planets without doing good work. But it is not to happen. By the law of the Supreme, different places are meant for different grades of living beings according to the work they have performed. By good work only, as prescribed in the scriptures, can one obtain birth in a good family, opulence, good education and good bodily features. We see also that even in this life one obtains a good education or money by good work. Similarly, in our next birth we get such desirable positions only by good work. Otherwise, it would not so happen that two persons born in the same place at the same time are seen differently placed according to previous work. But all such material positions are impermanent. The positions in the topmost Brahmaloka and in the lowest Pātāla are also changeable according to our own work. The philosophically inclined person must not be tempted by such changeable positions. He should try to get into the permanent life of bliss and knowledge where he will not be forced to come back again to the miserable material world, either in this or that planet. Miseries and mixed happiness are two features of material life, and they are obtained in Brahmaloka and in other lokas also. They are obtained in the life of the demigods and also in the life of the dogs and hogs. The miseries and mixed happiness of all living beings are only of different degree and quality, but no one is free from the miseries of birth, death, old age and disease. Similarly, everyone has his destined happiness also. No one can get more or less of these things simply by personal endeavors. Even if they are obtained, they can be lost again. One should not, therefore, waste time with these flimsy things; one should only endeavor to go back to Godhead. That should be the mission of everyone’s life.

Všichni se snaží různými způsoby získat co nejvíce smyslových požitků. Někteří lidé jsou zaměstnáni v obchodování, průmyslu, v hospodářském rozvoji, politickém boji atd. Jiní se zase zaměstnávají plodonosnými činnostmi, aby dosáhli štěstí v příštím životě na vyšších planetách. Obyvatelé Měsíce mají možnost pít soma-rasu, a tak získat větší smyslový požitek. Na Pitṛloku se člověk může dostat za dobročinné skutky. Existuje tedy velké množství příležitostí pro smyslový požitek — buď v tomto životě nebo v životě po smrti. Někteří se snaží dosáhnout Měsíce či jiných planet mechanickými prostředky. Velice je vábí myšlenka dosáhnout těchto planet bez vykonávání dobročinnosti a zbožných skutků. To však není možné. Zákon Nejvyššího je takový, že různá místa jsou určená pro různé kategorie živých bytostí s ohledem na činnosti, které vykonaly. Pouze zásluhou dobré práce, jak je předepsaná v písmech, se člověk může narodit v dobré rodině, obdržet bohatství, dobré vzdělání a krásné tělesné rysy. I v tomto životě vidíme, jak dobrá práce umožňuje získat dobré vzdělání či vydělat peníze. Podobně v příštím životě dostáváme tyto žádoucí věci pouze na základě našich dobrých skutků. Jinak by se nestávalo, že dvě osoby narozené ve stejnou dobu na stejném místě se v průběhu života dostanou do zcela odlišných podmínek. Všechna tato hmotná postavení jsou však dočasná. Být na nejvyšší Brahmaloce nebo na nejnižší Pātāle jsou postavení, která se podle našeho počínání mohou také změnit. Ten, kdo má filozofický nadhled, se nesmí nechat tak proměnlivými situacemi svést. Měl by se snažit dosáhnout trvalého života blaženosti a poznání, při kterém nebude nucen vrátit se zpět na tu či onu planetu v tomto neblahém hmotném světě. Utrpení a smíšené štěstí jsou dva aspekty hmotného života, které přicházejí jak na Brahmaloce, tak i na ostatních lokách. Přicházejí v životě polobohů i v životě psů a prasat. Utrpení a smíšené štěstí všech živých bytostí jsou jen různých stupňů a kvalit, ale nikdo není osvobozen od utrpení, které s sebou přináší narození, smrt, stáří a nemoc. A každý má také své předurčené množství štěstí. Nikomu není dáno těchto věcí více či méně pouze na základě jeho osobní snahy. A i když jich dosáhne, může je vzápětí ztratit. Neměli bychom tedy s těmito prchavými záležitostmi marnit čas; měli bychom se snažit pouze o návrat k Bohu. To by mělo být životním posláním všech.