Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
कुत: पुन: शश्वदभद्रमीश्वरे
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam
naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam

Synonyms

Synonyma

naiṣkarmyam — self-realization, being freed from the reactions of fruitive work; api — in spite of; acyuta — the infallible Lord; bhāva — conception; varjitam — devoid of; na — does not; śobhate — look well; jñānam — transcendental knowledge; alam — by and by; nirañjanam — free from designations; kutaḥ — where is; punaḥ — again; śaśvat — always; abhadram — uncongenial; īśvare — unto the Lord; na — not; ca — and; arpitam — offered; karma — fruitive work; yat api — what is; akāraṇam — not fruitive.

naiṣkarmyam — seberealizace osvobození od reakcí plodonosné činnosti; api — přesto; acyuta — ten, který nikdy nepoklesne; bhāva — pojetí; varjitam — bez; na — ne; śobhate — vypadá dobře; jñānam — transcendentální poznání; alam — postupně; nirañjanam — oproštěn od označení; kutaḥ — kde je; punaḥ — znovu; śaśvat — stále; abhadram — nepříznivé; īśvare — Pánovi; na — ne; ca — a; arpitam — nabízené; karma — plodonosné činnosti; yat api — co; akāraṇam — neplodonosné.

Translation

Překlad

Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the Infallible [God]. What, then, is the use of fruitive activities, which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord?

Poznání o seberealizaci, i když je oproštěné od hmotných sklonů, nevypadá dobře, chybí-li v něm pojetí Neomylného (Boha). Jaký prospěch lze tedy získat z plodonosných činností, které jsou od samotného počátku zdrojem utrpení a mají pomíjivou povahu, pokud nejsou využity v oddané službě Pánu?

Purport

Význam

As referred to above, not only ordinary literatures devoid of the transcendental glorification of the Lord are condemned, but also Vedic literatures and speculation on the subject of impersonal Brahman when they are devoid of devotional service. When speculation on the impersonal Brahman is condemned on the above ground, then what to speak of ordinary fruitive work, which is not meant to fulfill the aim of devotional service. Such speculative knowledge and fruitive work cannot lead one to the goal of perfection. Fruitive work, in which almost all people in general are engaged, is always painful either in the beginning or at the end. It can be fruitful only when made subservient to the devotional service of the Lord. In the Bhagavad-gītā also it is confirmed that the result of such fruitive work may be offered for the service of the Lord, otherwise it leads to material bondage. The bona fide enjoyer of the fruitive work is the Personality of Godhead, and thus when it is engaged for the sense gratification of the living beings, it becomes an acute source of trouble.

Podle předcházejících výroků je zavrženíhodná nejen všední literatura, která neoslavuje Pána, ale i védská písma a spekulace o neosobním Brahmanu, které nepojednávají o oddané službě. Je-li z tohoto důvodu zavržena spekulace o neosobním Brahmanu, lze si snadno představit, jaký význam má obyčejná plodonosná práce, jestliže není zaměřena na dosažení cíle oddané služby. Spekulativní poznání a plodonosné činnosti nevedou k dokonalosti. Plodonosná práce, kterou se zabývá téměř každý, je nepřetržitým zdrojem strastí od začátku až do konce. Skutečně plodná může být práce jedině tehdy, když napomáhá oddané službě Pánu. Rovněž Bhagavad-gītā potvrzuje, že výsledky plodonosné práce lze buď obětovat Pánu, a nebo že vedou k hmotnému otroctví. Pán, Osobnost Božství, je jediným oprávněným uživatelem plodů veškeré práce. Jakmile tyto plody užívají živé bytosti pro uspokojení svých smyslů, stanou se bezprostředním zdrojem nesnází.