Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् ।
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश: सौकरं वपु: ॥ ७ ॥

Text

Verš

dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ
dvitīyaṁ tu bhavāyāsya
rasātala-gatāṁ mahīm
uddhariṣyann upādatta
yajñeśaḥ saukaraṁ vapuḥ

Synonyms

Synonyma

dvitīyam — the second; tu — but; bhavāya — for the welfare; asya — of this earth; rasātala — of the lowest region; gatām — having gone; mahīm — the earth; uddhariṣyan — lifting; upādatta — established; yajñeśaḥ — the proprietor or the supreme enjoyer; saukaram — hoggish; vapuḥ — incarnation.

dvitīyam — druhá; tu — ale; bhavāya — pro dobro; asya — této planety Země; rasātala — nejnižší oblasti; gatām — šel; mahīm — Země; uddhariṣyan — zdvihl; upādatta — ustanovil; yajñeśaḥ — majitel nebo svrchovaný uživatel; saukaram — kančí; vapuḥ — inkarnace.

Translation

Překlad

The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar [the second incarnation], and for the welfare of the earth He lifted the earth from the nether regions of the universe.

Svrchovaný uživatel všech obětí se zjevil ve Své podobě kance (druhá inkarnace) a pro dobro Země vyzdvihl Zemi z podsvětí vesmíru.

Purport

Význam

The indication is that for each and every incarnation of the Personality of Godhead, the particular function executed is also mentioned. There cannot be any incarnation without a particular function, and such functions are always extraordinary. They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boar was to take the earth out of Pluto’s region of filthy matter. Picking up something from a filthy place is done by a boar, and the all-powerful Personality of Godhead displayed this wonder to the asuras, who had hidden the earth in such a filthy place. There is nothing impossible for the Personality of Godhead, and although He played the part of a boar, by the devotees He is worshiped, staying always in transcendence.

Každá jednotlivá inkarnace Osobnosti Božství má Své určité poslání. Neexistuje inkarnace, která by neměla upřesněné poslání, a toto poslání je vždy svým způsobem neobyčejné. Žádná jiná živá bytost by ho nemohla splnit. Inkarnace kance měla za úkol vyzdvihnout Zemi z plutonických oblastí temné hmoty. Většinou je činností kance vyzdvihnout něco ze špinavých míst. Všemocný Pán tento zázrak také učinil k údivu asurů, kteří Zemi do tak špinavého místa uvrhli. Pro Osobnost Božství není nic nemožné. Přestože hrál Pán roli kance, oddaní Ho vzývají a uctívají, neboť je za každých okolností transcendentální.