Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा
सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् ।
सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं
सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् ॥ ४ ॥

Text

Verš

paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā
sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam
sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ
sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat
paśyanty ado rūpam adabhra-cakṣuṣā
sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam
sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ
sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat

Synonyms

Synonyma

paśyanti — see; adaḥ — the form of the puruṣa; rūpam — form; adabhra — perfect; cakṣuṣā — by the eyes; sahasra-pāda — thousands of legs; ūru — thighs; bhuja-ānana — hands and faces; adbhutam — wonderful; sahasra — thousands of; mūrdha — heads; śravaṇa — ears; akṣi — eyes; nāsikam — noses; sahasra — thousands; mauli — garlands; ambara — dresses; kuṇḍala — earrings; ullasat — all glowing.

paśyanti — vidí; adaḥ — podoba puruṣi; rūpam — podoba; adabhra — dokonalý; cakṣuṣā — očima; sahasra-pāda — tisíce nohou; ūru — stehna; bhuja-ānana — ruce a obličeje; adbhutam — úžasné; sahasra — na tisíce; mūrdha — hlavy; śravaṇa — uši; akṣi — oči; nāsikam — nosy; sahasra — tisíce; mauli — girlandy; ambara — oděvy; kuṇḍala — náušnice; ullasat — které se třpytí.

Translation

Překlad

The devotees, with their perfect eyes, see the transcendental form of the puruṣa who has thousands of legs, thighs, arms and faces — all extraordinary. In that body there are thousands of heads, ears, eyes and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands.

Oddaní svýma dokonalýma očima vidí transcendentální podobu puruṣi, který má tisíce nohou, stehen, paží a obličejů. Jak úžasné! Na tomto těle je na tisíce hlav, uší, očí a nosů. Jsou ozdobeny tisíci helmicemi a třpytícími se náušnicemi, a jsou též okrášleny girlandami.

Purport

Význam

With our present materialized senses we cannot perceive anything of the transcendental Lord. Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord Himself becomes revealed to us. In the Bhagavad-gītā it is confirmed that the transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service. So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the side of the Lord and that only devotional service can reveal Him. In the Brahma-saṁhitā also it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. So we have to take information of the transcendental form of the Lord from persons who have actually seen Him with perfect eyes smeared with devotional service. In the material world also we do not always see things with our own eyes; we sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. If that is the process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in matters transcendental. So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the Absolute Truth and His different forms. He is formless to the neophytes, but He is in transcendental form to the expert servitor.

Se svými hmotnými smysly nemůžeme vnímat transcendentálního Pána. Nejdříve musíme své smysly postupem oddané služby očistit a teprve poté se nám Pán Sám může zjevit. Bhagavad-gītā též tuto skutečnost potvrzuje, když říká, že transcendentální Pán může být realizován pouze prostřednictvím čisté oddané služby. Vedy praví, že jen oddaná služba vede k Pánovi a jen oddaná služba umožňuje, aby se nám Pán také zjevil. V Brahma-saṁhitě se také dozvíme, že oddaní, jejichž oči jsou potřeny balzámem oddané služby, mohou Pána vidět nepřetržitě. Informace o transcendentální podobě Pána lze obdržet pouze od osob, jejichž dokonalé oči potřené balzámem oddané služby jim umožnily skutečně Pána uzřít. I v hmotném světě se setkáváme s touto situací, kdy místo abychom viděli na vlastní oči, vnímáme skrze oči a zkušenosti těch, kteří určité věci viděli nebo zažili dříve. Je-li tomu tak i v záležitostech hmotných, pak tím spíše to bude platit ve věcech transcendentálních. Je nutné mít patřičnou trpělivost a vytrvalost, protože jen tak můžeme uskutečnit transcendentální věci, které se týkají Absolutní Pravdy a Jejích různých podob. Pro začátečníka Absolutní Pravda podobu nemá, ale pro zkušeného oddaného je transcendentální podobou.