Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

एते चांशकला: पुंस: कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।
इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥

Text

Verš

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge
ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Synonyms

Synonyma

ete — all these; ca — and; aṁśa — plenary portions; kalāḥ — portions of the plenary portions; puṁsaḥ — of the Supreme; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; tu — but; bhagavān — the Personality of Godhead; svayam — in person; indra-ari — the enemies of Indra; vyākulam — disturbed; lokam — all the planets; mṛḍayanti — gives protection; yuge yuge — in different ages.

ete — tyto všechny; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥ — Nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Osobnost Božství; svayam — Osobně; indra-ari — nepřátelé Indry; vyākulam — vyrušuje; lokam — všechny planety; mṛḍayanti — chrání; yuge yuge — v různých věcích.

Translation

Překlad

All of the above-mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Śrī Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists.

Všechny uvedené inkarnace jsou buď úplné části nebo části úplných částí Pána. Pán Śrī Kṛṣṇa je však prvotní Osobnost Božství. Inkarnace se zjevují na těch planetách, kde bezbožní lidé svým chováním způsobují nepokoje. Pán přichází, aby chránil zbožné.

Purport

Význam

In this particular stanza Lord Śrī Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, is distinguished from other incarnations. He is counted amongst the avatāras (incarnations) because out of His causeless mercy the Lord descends from His transcendental abode. Avatāra means “one who descends.” All the incarnations of the Lord, including the Lord Himself, descend to the different planets of the material world as also in different species of life to fulfill particular missions. Sometimes He comes Himself, and sometimes His different plenary portions or parts of the plenary portions, or His differentiated portions directly or indirectly empowered by Him, descend to this material world to execute certain specific functions. Originally the Lord is full of all opulences, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. When they are partly manifested through the plenary portions or parts of the plenary portions, it should be noted that certain manifestations of His different powers are required for those particular functions. When in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electric powerhouse is limited by the small bulbs. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamos with greater volts. Similarly, the incarnations of the Lord display limited powers because so much power is needed at that particular time.

Tato śloka udává, že Pán Śrī Kṛṣṇa se od všech inkarnací liší. Pán je zařazen mezi avatāry (inkarnace) proto, že díky Své bezpříčinné milosti sestoupil ze Své transcendentální říše. Slovo avatāra znamená “ten, který sestoupil”. Všechny inkarnace Pána včetně Pána Samotného tedy sestupují na různé planety v různých životních druzích, aby naplnily svá zvláštní poslání. Pán někdy sestupuje ze Své říše Osobně, a někdy sestupují Jeho úplné části a části těchto úplných částí. Jindy Pán přímo či nepřímo zplnomocní Svou oddělenou část, živou bytost, aby obdařena Jeho mocí v tomto světě sehrála svou zvláštní úlohu. Prvotní Pán vlastní v plné míře veškeré bohatství, moc, slávu, krásu, poznání a odříkání. Projeví-li se tyto vznešené vlastnosti v určitých úplných částech nebo částech úplných částí Boha, znamená to, že daná inkarnace potřebuje k naplnění svého zvláštního poslání pouze část neomezené síly Pána. Skutečnost, že v dané místnosti svítí jenom několik malých žárovek, ještě zdaleka neznamená, že elektrárna je omezená pouze tímto výkonem. Elektrárna je schopna dodat mnohem větší množství proudu, jako například do továren k pohánění velkých motorů a vysokovoltážních zařízení. Jisté inkarnace projevují jen část neomezené moci Boha, neboť v daném čase jí není více zapotřebí.

For example, Lord Paraśurāma and Lord Nṛsiṁha displayed unusual opulence by killing the disobedient kṣatriyas twenty-one times and killing the greatly powerful atheist Hiraṇyakaśipu. Hiraṇyakaśipu was so powerful that even the demigods in other planets would tremble simply by the unfavorable raising of his eyebrow. The demigods in the higher level of material existence many, many times excel the most well-to-do human beings in duration of life, beauty, wealth, paraphernalia and all other respects. Still they were afraid of Hiraṇyakaśipu. Thus we can simply imagine how powerful Hiraṇyakaśipu was in this material world. But even Hiraṇyakaśipu was cut into small pieces by the nails of Lord Nṛsiṁha. This means that anyone materially powerful cannot stand the strength of the Lord’s nails. Similarly, Jāmadagnya displayed the Lord’s power to kill all the disobedient kings powerfully situated in their respective states. The Lord’s empowered incarnation Nārada and plenary incarnation Varāha, as well as indirectly empowered Lord Buddha, created faith in the mass of people. The incarnations of Rāma and Dhanvantari displayed His fame, and Balarāma, Mohinī and Vāmana exhibited His beauty. Dattātreya, Matsya, Kumāra and Kapila exhibited His transcendental knowledge. Nara and Nārāyaṇa Ṛṣis exhibited His renunciation. So all the different indirectly or directly empowered incarnations of the Lord manifested different features, but Lord Kṛṣṇa, the primeval Lord, exhibited the complete features of Godhead, and thus it is confirmed that He is the source of all other incarnations. And the most extraordinary feature exhibited by Lord Śrī Kṛṣṇa was His internal energetic manifestation of His pastimes with the cowherd girls. His pastimes with the gopīs are all displays of transcendental existence, bliss and knowledge, although these are manifested apparently as sex love. The specific attraction of His pastimes with the gopīs should never be misunderstood. The Bhāgavatam relates these transcendental pastimes in the Tenth Canto. And in order to reach the position to understand the transcendental nature of Lord Kṛṣṇa’s pastimes with the gopīs, the Bhāgavatam promotes the student gradually in nine other cantos.

Vezměme kupříkladu inkarnace Pána v podobě Paraśurāmy a Nṛsiṁhadeva. Paraśurāma vyhladil jedenadvacetkrát dynastie vzpurných kṣatriyů a Śrī Nṛsiṁhadeva zabil mocného ateistu Hiraṇyakaśipua. Hiraṇyakaśipu byl tak mocný, že polobozi na jiných planetách se třásli, když jen nepatrně pohnul obočím. Polobozi, kteří jsou na vyšší úrovni hmotné existence, žijí delší dobu, jsou mnohem krásnější a v každém ohledu předčí i ty nejvyspělejší lidské bytosti. Přesto jim však Hiraṇyakaśipu naháněl hrůzu. Lze si tedy snadno představit, jakým neobyčejně mocným démonem Hiraṇyakaśipu byl. Ale i on, velký démon Hiraṇyakaśipu, byl roztrhán na kusy mocnými drápy Nṛsiṁhadeva. Nikdo, ani ten nejmocnější démon, neobstojí před silou drápů Pána. Také Jāmadagnya ukázal, jakou sílu může Pán projevit — do posledního pozabíjel veškeré vzpurné krále, kteří se ve svých královstvích těšili obrovské moci. Nārada, Pánova zplnomocněná inkarnace, Varāha, úplná inkarnace Pána, nepřímo zplnomocněná inkarnace Buddhy — ti všichni vzbudili v srdcích lidí víru. Proslulost Pána zosobňují inkarnace Rāmy a Dhanvantariho. Balarāma, Mohinī a Vāmana jsou inkarnacemi, které ztělesňují Jeho krásu. Dattātreya, Matsya, Kumāra a Kapila jsou hlavními představiteli Jeho transcendentálního poznání a odříkavost ukázal v inkarnacích Nara a Nārāyaṇa Ṛṣiů. Všechny tyto inkarnace, přímo či nepřímo, ztělesňují určitou část Boží neomezenosti. Avšak Pán Śrī Kṛṣṇa, prvotní Svrchovaná Osobnost, je ve všech ohledech dokonalým projevem této Boží neomezenosti a to potvrzuje, že Kṛṣṇa je zdrojem všech inkarnací. Nejúžasnější ukázkou Jeho jedinečnosti byly Jeho zábavy s gopīmi ve Vrṇdāvanu, které projevil pomocí Své vnitřní energie. Kṛṣṇovy milostné zábavy s gopīmi jsou ukázkou transcendentální existence, blaženosti a poznání, i když se navenek podobají obyčejným sexuálním záležitostem. Zvláštní krása těchto Jeho zábav s gopīmi by se nikdy neměla špatně chápat. O těchto zábavách se dozvíme teprve v desátém zpěvu Bhāgavatamu, neboť ke správnému pochopení transcendentálního poměru mezi Kṛṣṇou a gopīmi je nejprve nutné důkladně prostudovat všech prvních devět zpěvů.

According to Śrīla Jīva Gosvāmī’s statement, in accordance with authoritative sources, Lord Kṛṣṇa is the source of all other incarnations. It is not that Lord Kṛṣṇa has any source of incarnation. All the symptoms of the Supreme Truth in full are present in the person of Lord Śrī Kṛṣṇa, and in the Bhagavad-gītā the Lord emphatically declares that there is no truth greater than or equal to Himself. In this stanza the word svayam is particularly mentioned to confirm that Lord Kṛṣṇa has no other source than Himself. Although in other places the incarnations are described as bhagavān because of their specific functions, nowhere are they declared to be the Supreme Personality. In this stanza the word svayam signifies the supremacy as the summum bonum.

Śrīla Jīva Gosvāmī v souladu se závěry věrohodných pramenů prohlašuje, že Pán Kṛṣṇa je prvotním zdrojem všech inkarnací. Pán Śrī Kṛṣṇa nepochází z nikoho a také není ničí inkarnací. Osobnost Pána Śrī Kṛṣṇy tedy ztělesňuje veškeré přívlastky Nejvyšší Pravdy. Pán dává v Bhagavad-gītě jasně najevo Svou absolutní svrchovanost když říká, že nad Ním není žádné vyšší Pravdy a žádná Pravda Mu není rovna. Tato śloka Śrīmad-Bhāgavatamu potvrzuje, že Pán Śrī Kṛṣṇa nemá jiný zdroj nežli Sebe Samotného použitím slova svayam. Na jiných místech se inkarnace též oslovují bhagavān, pro své zvláštní působení, ale nikde se nesetkáme s tak výjimečným oslovením jako v této śloce. Slovo svayam zde označuje Svrchovanou Osobnost, summum bonum.

The summum bonum Kṛṣṇa is one without a second. He Himself has expanded Himself in various parts, portions and particles as svayaṁ-rūpa, svayam-prakāśa, tad-ekātmā, prābhava, vaibhava, vilāsa, avatāra, āveśa, and jīvas, all provided with innumerable energies just suitable to the respective persons and personalities. Learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed the summum bonum Kṛṣṇa to have sixty-four principal attributes. All the expansions or categories of the Lord possess only some percentages of these attributes. But Śrī Kṛṣṇa is the possessor of the attributes cent percent. And His personal expansions such as svayam-prakāśa and tad-ekātmā, up to the categories of the avatāras who are all viṣṇu-tattva, possess up to ninety-three percent of these transcendental attributes. Lord Śiva, who is neither avatāra nor āveśa nor in between them, possesses almost eighty-four percent of the attributes. But the jīvas, or the individual living beings in different statuses of life, possess up to the limit of seventy-eight percent of the attributes. In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living being. The most perfect of living beings is Brahmā, the supreme administrator of one universe. He possesses seventy-eight percent of the attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas human beings possess the attributes in very minute quantity. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to seventy-eight percent in full. The living being can never possess attributes like Śiva, Viṣṇu or Lord Kṛṣṇa. A living being can become godly by developing the seventy-eight-percent transcendental attributes in fullness, but he can never become a God like Śiva, Viṣṇu or Kṛṣṇa. He can become a Brahmā in due course. The godly living beings who are all residents of the planets in the spiritual sky are eternal associates of God in different spiritual planets called Hari-dhāma and Maheśa-dhāma. The abode of Lord Kṛṣṇa above all spiritual planets is called Kṛṣṇaloka or Goloka Vṛndāvana, and the perfected living being, by developing seventy-eight percent of the above attributes in fullness, can enter the planet of Kṛṣṇaloka after leaving the present material body.

Kṛṣṇa, summum bonum, je jeden a jediný. Sám se expandoval do různých částí a částic, jimiž jsou expanze svayaṁ-rūpa, svayaṁ-prakāśa, tad-ekātmā, prābhava, vaibhava, vilāsa, avatāra, āveśa a jīva. Tyto expanze jsou všechny obdařeny různými silami, přesně odpovídajícími jejich postavení a osobnosti. Učenci ve věcech transcendentálního poznání udávají, že Śrī Kṛṣṇa má šedesát čtyři hlavní transcendentální vlastnosti. Kṛṣṇovy expanze a části mají pouze určité procento těchto vlastností, zatímco Kṛṣṇa Sám má tyto vlastnosti v plné míře. Jeho osobní expanze svayaṁ-prakāśa, tad-ekātmā a avatārové, kteří všichni patří do kategorie viṣṇu-tattva, jsou obdařeni těmito transcendentálními vlastnostmi na devadesát tři procenta a Pánu Śivovi, který není ani avatārem, ani āveśou a ani ničím mezi nimi, se připisují téměř osmdesát čtyři procenta těchto vlastností. Jīvy, individuální živé bytosti v různých existenčních podmínkách, jsou obdařeny nanejvýš sedmdesáti osmi procenty těchto transcendentálních vlastností. Jīvy v podmíněném stavu vlastní jen nepatrné množství těchto vlastností, které je větší či menší podle zbožnosti nebo bezbožnosti toho kterého jedince. Nejdokonalejší jīvou je bezesporu Brahmā, nejvyšší správce vesmíru, který ze všech těchto přívlastků vlastní v plné míře sedmdesát osm procent. Ostatní polobozi mají tytéž vlastnosti v procentuálně menším množství a člověk má většinou jen jejich nepatrný zlomek. Lidskou dokonalostí je dosáhnout sedmdesáti osmi procent transcendentálních vlastností. Živá bytost jīva však nikdy nemůže vlastnit všechny vlastnosti Śivy, Viṣṇua nebo dokonce Śrī Kṛṣṇy. Může se zdokonalit tak, že v plné míře rozvine oněch sedmdesát osm procent transcendentálních vlastností. Nikdy se však nemůže dostat na úroveň Bohů jako jsou Śiva, Viṣṇu a Kṛṣṇa. Nanejvýše může dosáhnout postavení Brahmy. Zbožné živé bytosti obývají většinou planety v duchovním světě. Jsou věčnými společníky Boha a přebývají s Ním na duchovních planetách Hari-dhāmu a Maheśa-dhāmu. Říše Pána Śrī Kṛṣṇy je však nade všemi těmito duchovními sférami. Jmenuje se Kṛṣṇaloka, Goloka Vṛndāvana, a živá bytost, která dosáhla dokonalosti a v plné míře rozvinula sedmdesát osm procent všech vznešených vlastností, má po opuštění svého současného hmotného těla právo vstoupit na Kṛṣṇaloku.