Skip to main content

Text 18

ВІРШ 18

Devanagari

Деванагарі

नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया ।
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ १८ ॥

Text

Текст

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī
нашт̣а-пра̄йешв абгадрешу
нітйам̇
бга̄ґавата-севайа̄
бга̄ґаватй уттама-ш́локе
бгактір бхаваті
наішт̣гікі

Synonyms

Послівний переклад

naṣṭa — destroyed; prāyeṣu — almost to nil; abhadreṣu — all that is inauspicious; nityam — regularly; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam, or the pure devotee; sevayā — by serving; bhagavati — unto the Personality of Godhead; uttama — transcendental; śloke — prayers; bhaktiḥ — loving service; bhavati — comes into being; naiṣṭhikī — irrevocable.

нашт̣а  —  знищені; пра̄йешу  —  майже нанівець; абгадрешу  —   все, що лихого; нітйам  —  реґулярно; бга̄ґавата  —  «Шрімад- Бгаґаватам» або ж чистий відданий; севайа̄  —  служачи; бгаґаваті  —  Богові-Особі; уттама  —  трансцендентні; ш́локе  —   молитви ; бгактіх̣   —   любовне служіння ; бгаваті   —   постає ; наішт̣гікі  —  непорушне.

Translation

Переклад

By regular attendance in classes on the Bhāgavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the Personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact.

З серця того, хто реґулярно відвідує лекції з «Бгаґаватам» і служить чистому відданому, зникає майже все, що викликає неспокій, і тоді любовне служіння Богові-Особі, що Йому здіймають хвалу в трансцендентних співах, втверджується і стає незворотним.

Purport

Коментар

Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self-realization. The remedy is the association of the Bhāgavatas. There are two types of Bhāgavatas, namely the book Bhāgavata and the devotee Bhāgavata. Both the Bhāgavatas are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhāgavata is as good as the book Bhāgavata because the devotee Bhāgavata leads his life in terms of the book Bhāgavata and the book Bhāgavata is full of information about the Personality of Godhead and His pure devotees, who are also Bhāgavatas. Bhāgavata book and person are identical.

ПОЯСНЕННЯ: Таким є засіб, за допомогою якого можна усунути з серця все несприятливе    —    те, що вважають за перепону на шляху до самоусвідомлення. Засіб, що його пропонують,    —    це спілкування з бгаґаватами. Є два типи бгаґават: книга «Бгаґавата» і відданий бгаґавата. Спілкування з ними обома    —    надзвичайно сприятливе. Як разом, так і окремо кожен з них на силі усунути всі перешкоди. Відданий-бгаґавата і книга «Бгаґавата»    —    по суті те саме, бо відданий-бгаґавата будує своє життя за книгою «Бгаґавата», а книга «Бгаґавата» повна відомостей про Бога-Особу та Його чистих відданих, що також є бгаґавати. Книга «Бгаґавата» і особистість бгаґавата тотожні.

The devotee Bhāgavata is a direct representative of Bhagavān, the Personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhāgavata one can receive the benefit of the book Bhāgavata. Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhāgavata or the book Bhāgavata one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually these are facts explained by Śrīla Nāradadeva, who happened to be a maidservant’s son in his previous life. The maidservant was engaged in the menial service of the sages, and thus he also came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of foodstuff left by the sages, the son of the maidservant got the chance to become the great devotee and personality Śrīla Nāradadeva. These are the miraculous effects of the association of Bhāgavatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhāgavatas one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord. The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhāgavatas, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The messages of the book Bhāgavata, therefore, have to be received from the devotee Bhāgavata, and the combination of these two Bhāgavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on.

Відданий-бгаґавата є безпосереднім представником Бгаґавана, Бога-Особи. Отже той, хто вміє задоволити відданого- бгаґавату, має з цього таке ж добро, яке дістає, вивчаючи книгу «Бгаґавата». Людському інтелекту не під силу осягнути, як може служіння книзі «Бгаґавата» і служіння відданому-бгаґаваті однаково сприяти поступовому розвитку відданости. Але Шріла Нарададева, якому в його попередньому житті трапилось бути сином служниці, детально пояснив це. Його мати особисто слугувала мудрецям, і завдяки тому Нараді теж випало близько спілкуватися з ними. Він мав змогу спілкуватися з мудрецями та споживати рештки їхньої їжі, і через те він, син служниці, здобув можливість стати великим відданим, піднесеною особистістю    —    Шрілою Нарададевою. Такими є чудесні плоди спілкування з бгаґаватами. Щоб зрозуміти «механізм» такого впливу, варто зауважити, що той, хто спілкується з бгаґаватами, щиро розкривши своє серце, дуже легко дістає трансцендентне знання, і це своєю чергою веде до того, що людина втверджується у відданому служінні Господеві. Що більший поступ робить особистість у відданому служінні під керівництвом бгаґават, то більше втверджується вона у трансцендентному любовному служінні Господеві. Отож послання, що містить книга «Бгаґаватам», слід отримувати од відданого-бгаґавати. Так поєднавшись, ці два бгаґавати допоможуть відданому-початківцю успішно простувати шляхом поступу.