Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि ।
सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा: ॥ ३४ ॥

Text

Verš

sānnidhyāt te mahā-yogin
pātakāni mahānty api
sadyo naśyanti vai puṁsāṁ
viṣṇor iva suretarāḥ
sānnidhyāt te mahā-yogin
pātakāni mahānty api
sadyo naśyanti vai puṁsāṁ
viṣṇor iva suretarāḥ

Synonyms

Synonyma

sānnidhyāt — on account of the presence; te — your; mahā-yogin — O great mystic; pātakāni — sins; mahānti — invulnerable; api — in spite of; sadyaḥ — immediately; naśyanti — vanquished; vai — certainly; puṁsām — of a person; viṣṇoḥ — like the presence of the Personality of Godhead; iva — like; sura-itarāḥ — other than the demigods.

sānnidhyāt — díky přítomnosti; te — tvé; mahā-yogin — ó velký mystiku; pātakāni — hříchy; mahānti — nenapravitelné; api — přestože; sadyaḥ — ihned; naśyanti — zničeny; vai — jistě; puṁsām — osoby; viṣṇoḥ — jako přítomnost Osobnosti Božství; iva — jako; sura-itarāḥ — jiný než polobozi.

Translation

Překlad

Just as the atheist cannot remain in the presence of the Personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence, O saint! O great mystic!

Stejně jako ateista nemůže vydržet v přítomnosti Osobnosti Božství, tak také ve tvojí přítomnosti jsou ihned zničeny všechny nenapravitelné hříchy, ó světče, ó veliký mystiku!

Purport

Význam

There are two classes of human beings, namely the atheist and the devotee of the Lord. The devotee of the Lord, because of manifesting godly qualities, is called a demigod, whereas the atheist is called a demon. The demon cannot stand the presence of Viṣṇu, the Personality of Godhead. The demons are always busy in trying to vanquish the Personality of Godhead, but factually as soon as the Personality of Godhead appears, by either His transcendental name, form, attributes, pastimes, paraphernalia or variegatedness, the demon is at once vanquished. It is said that a ghost cannot remain as soon as the holy name of the Lord is chanted. The great saints and devotees of the Lord are in the list of His paraphernalia, and thus as soon as a saintly devotee is present, the ghostly sins are at once vanquished. That is the verdict of all Vedic literatures. One is recommended, therefore, to associate only with saintly devotees so that worldly demons and ghosts cannot exert their sinister influence.

Existují dvě třídy lidských bytostí, a to ateisté a oddaní Pána. Oddaný Pána, jelikož projevuje božské vlastnosti, se nazývá polobůh, zatímco ateista se nazývá démon. Démon nemůže vystát přítomnost Viṣṇua, Osobnosti Božství. Démoni se vždy usilovně snaží zničit Osobnost Božství, ale jakmile se Osobnost Božství zjeví, ať už ve Svém transcendentálním jménu či podobě, vlastnostech, zábavách, příslušenství nebo rozmanitosti, zničeni jsou démoni. Říká se, že duchové nesnesou, když se zpívá svaté jméno Pána. Velcí světci a oddaní Pána jsou na seznamu Jeho příslušenství, a proto jakmile je přítomný svatý oddaný, duchové hříchů jsou ihned zničeni. To je závěr celé védské literatury. Každému se proto doporučuje, aby se sdružoval pouze se svatými oddanými, aby světští démoni a duchové nemohli uplatňovat svůj neblahý vliv.