Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूय:
कृतप्रणाम: स्वचिकीर्षितं यत् ।
विज्ञापयामास
विविक्तचेता
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणि: ॥ १२ ॥

Text

Verš

sukhopaviṣṭeṣv atha teṣu bhūyaḥ
kṛta-praṇāmaḥ sva-cikīrṣitaṁ yat
vijñāpayām āsa vivikta-cetā
upasthito ’gre ’bhigṛhīta-pāṇiḥ
sukhopaviṣṭeṣv atha teṣu bhūyaḥ
kṛta-praṇāmaḥ sva-cikīrṣitaṁ yat
vijñāpayām āsa vivikta-cetā
upasthito ’gre ’bhigṛhīta-pāṇiḥ

Synonyms

Synonyma

sukha — happily; upaviṣṭeṣu — all sitting down; atha — thereupon; teṣu — unto them (the visitors); bhūyaḥ — again; kṛta-praṇāmaḥ — having offered obeisances; sva — his own; cikīrṣitam — decision of fasting; yat — who; vijñāpayām āsa — submitted; vivikta-cetāḥ — one whose mind is detached from worldly affairs; upasthitaḥ — being present; agre — before them; abhigṛhīta-pāṇiḥ — humbly with folded hands.

sukha — šťastně; upaviṣṭeṣu — všichni sedící; atha — načež; teṣu — jim (návštěvníkům); bhūyaḥ — opět; kṛta-praṇāmaḥ — když vzdal své poklony; sva — vlastní; cikīrṣitam — rozhodnutí postit se; yat — kdo; vijñāpayām āsa — přijal; vivikta-cetāḥ — ten, jehož mysl je odpoutaná od světských záležitostí; upasthitaḥ — přítomní; agre — před nimi; abhigṛhīta-pāṇiḥ — pokorně se sepjatýma rukama.

Translation

Překlad

After all the ṛṣis and others had seated themselves comfortably, the King, humbly standing before them with folded hands, told them of his decision to fast until death.

Poté, co se všichni ṛṣiové a ostatní pohodlně usadili, král, který před nimi pokorně stál se sepjatýma rukama, jim pověděl o svém rozhodnutí postit se až do své smrti.

Purport

Význam

Although the King had already decided to fast until death on the bank of the Ganges, he humbly expressed his decision to elicit the opinions of the great authorities present there. Any important decision, however firmly fixed, should be confirmed by some authority. That makes the matter perfect. This means that the monarchs who ruled the earth in those days were not irresponsible dictators. They scrupulously followed the authoritative decisions of the saints and sages in terms of Vedic injunction. Mahārāja Parīkṣit, as a perfect king, followed the principles by consulting the authorities, even up to the last days of his life.

Přestože král byl již rozhodnutý postít se až do smrti na břehu Gangy, pokorným způsobem své rozhodnutí vyjádřil, aby zjistil názory velkých autorit, které tam byly přítomné. Každé rozhodnutí, jakkoliv důležité, by měla potvrdit nějaká autorita. To je zárukou dokonalosti. Znamená to, že monarchové, kteří tehdy vládli Zemi, nebyli nezodpovědnými diktátory. Svědomitě se drželi autoritativních rozhodnutí světců a mudrců v duchu védských příkazů. Mahārāja Parīkṣit jako dokonalý král dodržoval zásady tím, že se radil s autoritami až do posledních dnů svého života.