Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या
राजर्षिवर्या अरुणादयश्च ।
नानार्षेयप्रवरान् समेता-
नभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे ॥ ११ ॥

Text

Verš

anye ca devarṣi-brahmarṣi-varyā
rājarṣi-varyā aruṇādayaś ca
nānārṣeya-pravarān sametān
abhyarcya rājā śirasā vavande
anye ca devarṣi-brahmarṣi-varyā
rājarṣi-varyā aruṇādayaś ca
nānārṣeya-pravarān sametān
abhyarcya rājā śirasā vavande

Synonyms

Synonyma

anye — many others; ca — also; devarṣi — saintly demigods; brahmarṣi — saintly brāhmaṇas; varyāḥ — topmost; rājarṣi-varyāḥ — topmost saintly kings; aruṇa-ādayaḥ — a special rank of rājarṣis; ca — and; nānā — many others; ārṣeya-pravarān — chief amongst the dynasties of the sages; sametān — assembled together; abhyarcya — by worshiping; rājā — the Emperor; śirasā — bowed his head to the ground; vavande — welcomed.

anye — mnozí jiní; ca — také; devarṣi — svatí polobozi; brahmarṣi — svatí brāhmaṇové; varyāḥ — přední; rājarṣi-varyāḥ — přední svatí králové; aruṇa-ādayaḥ — zvláštní vrstva rājarṣiů; ca — a; nānā — mnoho jiných; ārṣeya-pravarān — vůdčí postavy v dynastiích mudrců; sametān — shromáždili se; abhyarcya — uctíváním; rājā — král; śirasā — poklonil se hlavou k zemi; vavande — přivítal.

Translation

Překlad

There were also many other saintly demigods, kings and special royal orders called aruṇādayas [a special rank of rājarṣis] from different dynasties of sages. When they all assembled together to meet the Emperor [Parīkṣit], he received them properly and bowed his head to the ground.

Bylo tam také mnoho jiných svatých polobohů, králů a zvláštních vladařů zvaných aruṇādayové (zvláštní vrstva rājarṣiů) z různých dynastií mudrců. Když se všichni shromáždili, aby se setkali s králem, Parīkṣit je náležitě přivítal a poklonil se hlavou k zemi.

Purport

Význam

The system of bowing the head to the ground to show respect to superiors is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. Even the first-grade offender is excused simply by this process, and Mahārāja Parīkṣit, although honored by all the ṛṣis and kings, welcomed all the big men in that humble etiquette in order to be excused from any offenses. Generally at the last stage of one’s life this humble method is adopted by every sensible man in order to be excused before departure. In this way Mahārāja Parīkṣit implored everyone’s good will for going back home, back to Godhead.

Klanět se hlavou k zemi na důkaz úcty k nadřízeným je projevem vynikající etikety, která hosta hluboko v srdci zavazuje. I ten nejhorší hříšník může tímto procesem jednoduše získat prominutí a Mahārāja Parīkṣit, přestože ho všichni ṛṣiové a králové ctili, přivítal všechny velké muže s touto pokornou etiketou, aby byl omluven za všechny své případné přestupky. Každý citlivý člověk obvykle používá v posledním stádiu svého života tuto pokornou metodu, aby dříve než odejde získal odpuštění. Mahārāja Parīkṣit takto pokorně všechny žádal o požehnání, aby se mohl vrátit domů, zpátky k Bohu.