Skip to main content

Text 26

ВІРШ 26

Devanagari

Деванагарі

प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम् ।
स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् ॥ २६ ॥

Text

Текст

pratiruddhendriya-prāṇa-
mano-buddhim upāratam
sthāna-trayāt paraṁ prāptaṁ
brahma-bhūtam avikriyam
пратіруддгендрійа-пра̄н̣а-
мано-буддгім упа̄ратам
стга̄на-трайа̄т парам̇ пра̄птам̇
брахма-бгӯтам авікрійам

Synonyms

Послівний переклад

pratiruddha — restrained; indriya — the sense organs; prāṇa — air of respiration; manaḥ — the mind; buddhim — intelligence; upāratam — inactive; sthāna — places; trayāt — from the three; param — transcendental; prāptam — achieved; brahma-bhūtam — qualitatively equal with the Supreme Absolute; avikriyam — unaffected.

пратіруддга  —  приборкані; індрійа  —  органи чуття; пра̄н̣а  —   віддих; манах̣  —  розум; буддгім  —  інтелект; упа̄ратам  —  бездіяльний; стга̄на—місць; трайа̄т—з трьох; парам—  трансцендентного; пра̄птам  —  досяг; брахма-бгӯтам  —  якісної єдности з Верховним Абсолютом; авікрійам  —  непідвладний ніяким впливам.

Translation

Переклад

The muni’s sense organs, breath, mind and intelligence were all restrained from material activities, and he was situated in a trance apart from the three [wakefulness, dream and unconsciousness], having achieved a transcendental position qualitatively equal with the Supreme Absolute.

Органи чуття, дихання, розум та інтелект муні були відмежовані від матеріальної діяльности; він перебував у трансі понад трьома станами матеріального існування [пильнуванням, сном і непритомністю], досягши трансцендентного стану якісної єдности з Верховним Абсолютом.

Purport

Коментар

It appears that the muni, in whose hermitage the King entered, was in yogic trance. The transcendental position is attained by three processes, namely the process of jñāna, or theoretical knowledge of transcendence, the process of yoga, or factual realization of trance by manipulation of the physiological and psychological functions of the body, and the most approved process of bhakti-yoga, or the engagement of senses in the devotional service of the Lord. In the Bhagavad-gītā also we have the information of the gradual development of perception from matter to a living entity. Our material mind and body develop from the living entity, the soul, and being influenced by the three qualities of matter, we forget our real identity. The jñāna process theoretically speculates about the reality of the soul. But bhakti-yoga factually engages the spirit soul in activities. The perception of matter is transcended to still subtler states of the senses. The senses are transcended to the subtler mind, and then to breathing activities and gradually to intelligence. Beyond the intelligence, the living soul is realized by the mechanical activities of the yoga system, or practice of meditation restraining the senses, regulating the breathing system and applying intelligence to rise to the transcendental position. This trance stops all material activities of the body. The King saw the muni in that position. He also saw the muni as follows.

З вірша зрозуміло, що муні, в хижу якого вступив цар, перебував у йоґічному трансі. На трансцендентний рівень виводять три шляхи: ґ’яна, тобто теоретичне пізнання трансцендентного, йоґа, тобто справжнє досягнення трансу, увійти в який можна керуючи психічними й фізичними процесами в тілі, а також бгакті-йоґа, найбільш визнаний шлях, на якому чуття залучають до відданого служіння Господеві. З «Бгаґавад-ґіти» також можна дізнатися, як в істоті розвивається здатність сприймати, що поступово спрямовується з матерії на саму істоту. Причиною з’явлення й розвитку наших матеріальних розуму й тіла є жива істота, душа, але під впливом трьох якостей матерії ми забуваємо свою справжню сутність. Шлях ґ’яни    —    це умоглядні роздуми про реальність душі. Однак бгакті-йоґа має діло безпосередньо з духовною душею, залучаючи її до діяльности. Над рівнем сприйняття існує тонший рівень чуттів. Підносячись над рівнем чуттів, досягають ще тоншого рівня розуму, далі    —    дихальної діяльности і поступово    —    інтелекту. Піднісшись над інтелектом, осягають живу душу. Для цього вдаються до механічних методів йоґи    —    практикують медитацію, стримуючи чуття, керуючи диханням і застосовуючи інтелект, щоб піднятися до трансцендентного становища. Такий транс припиняє всю матеріальну діяльність тіла. Коли цар побачив муні, той перебував саме в такому стані. Як саме він побачив мудреця, оповідає наступний вірш.