Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिष: ॥ १३ ॥

Text

Verš

tulayāma lavenāpi
na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya
martyānāṁ kim utāśiṣaḥ
tulayāma lavenāpi
na svargaṁ nāpunar-bhavam
bhagavat-saṅgi-saṅgasya
martyānāṁ kim utāśiṣaḥ

Synonyms

Synonyma

tulayāma — to be balanced with; lavena — by a moment; api — even; na — never; svargam — heavenly planets; na — nor; apunaḥ-bhavam — liberation from matter; bhagavat-saṅgi — devotee of the Lord; saṅgasya — of the association; martyānām — those who are meant for death; kim — what is there; uta — to speak of; āśiṣaḥ — worldly benediction.

tulayāma — být vyváženo; lavena — jedním okamžikem; api — dokonce; na — ne; svargam — nebeské planety; na — ani; apunaḥ-bhavam — osvobození od hmoty; bhagavat-saṅgi — oddaný Pána; saṅgasya — společnosti; martyānām — ti, kterým je určeno zemřít; kim — co; uta — říci o; āśiṣaḥ — světských požehnáních.

Translation

Překlad

The value of a moment’s association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death.

Jedinou chvíli strávenou ve společnosti oddaného nelze srovnávat ani s dosažením nebeských planet nebo osvobozením od hmoty, a co říci o světských požehnáních v podobě hmotného blahobytu, která jsou dobrá pro bytosti, kterým je určeno zemřít.

Purport

Význam

When there are some similar points, it is possible to compare one thing to another. One cannot compare the association of a pure devotee to anything material. Men who are addicted to material happiness aspire to reach the heavenly planets like the moon, Venus and Indraloka, and those who are advanced in material philosophical speculations aspire after liberation from all material bondage. When one becomes frustrated with all kinds of material advancement, one desires the opposite type of liberation, which is called apunar-bhava, or no rebirth. But the pure devotees of the Lord do not aspire after the happiness obtained in the heavenly kingdom, nor do they aspire after liberation from material bondage. In other words, for the pure devotees of the Lord the material pleasures obtainable in the heavenly planets are like phantasmagoria, and because they are already liberated from all material conceptions of pleasure and distress, they are factually liberated even in the material world. This means that the pure devotees of the Lord are engaged in a transcendental existence, namely in the loving service of the Lord, both in the material world and in the spiritual world. As a government servant is always the same, either in the office or at home or at any place, so a devotee has nothing to do with anything material, for he is exclusively engaged in the transcendental service of the Lord. Since he has nothing to do with anything material, what pleasure can he derive from material benedictions like kingship or other overlordships, which are finished quickly with the end of the body? Devotional service is eternal; it has no end, because it is spiritual. Therefore, since the assets of a pure devotee are completely different from material assets, there is no comparison between the two. Sūta Gosvāmī was a pure devotee of the Lord, and therefore his association with the ṛṣis in Naimiṣāraṇya is unique. In the material world, association with gross materialists is veritably condemned. The materialist is called yoṣit-saṅgī, or one who is much attached to material entanglement (women and other paraphernalia). Such attachment is conditioned because it drives away the benedictions of life and prosperity. And just the opposite is bhāgavata-saṅgī, or one who is always in the association with the Lord’s name, form, qualities, etc. Such association is always desirable; it is worshipable, it is praiseworthy, and one may accept it as the highest goal of life.

Srovnávat můžeme pouze věci, které mají něco společného. Společnost čistého oddaného nelze srovnávat s ničím hmotným. Lidé, kteří jsou okouzleni hmotným štěstím, chtějí dosáhnout nebeských planet jako je Měsíc, Venuše a Indraloka, a ti, kteří jsou pokročilejší v materialistických filozofických spekulacích, usilují o osvobození od všeho hmotného otroctví. Jakmile je někdo znechucen veškerým hmotným pokrokem, začne toužit po opačném druhu osvobození, které se nazývá apunar-bhava neboli zastavení dalšího zrození. Čistý oddaný Pána však neusiluje o štěstí v nebeském království a ani o osvobození od hmotného otroctví. Pro čisté oddané Pána jsou hmotné rozkoše na nebeských planetách cosi jako fantasmagorie a jelikož jsou již osvobozeni od všech hmotných pojetí rozkoše a neštěstí, jsou skutečně osvobození již v hmotném světě. To znamená, že čistí oddaní žijí v transcendentální existenci, totiž v láskyplné službě Pánu, jak v hmotném, tak v duchovním světě. Stejně jako vládní úředník je vládním úředníkem ve své kanceláři, doma a na kterémkoliv místě, tak také oddaný nemá nic společného s ničím hmotným, protože je výlučně zaměstnán v transcendentální službě Pánu. Nemá-li nic společného s ničím hmotným, jakou rozkoš může získat z hmotných požehnání, jako je kralování či ovládání, které rychle končí s koncem těla? Oddaná služba je věčná a nikdy nekončí, protože je duchovní. Jelikož se tedy hodnoty čistého oddaného zcela liší od hmotných hodnot, nelze je navzájem srovnávat. Sūta Gosvāmī byl čistým oddaným Pána, a proto společnost, kterou poskytl ṛṣiům v Naimiṣāraṇyi, byla jedinečná. V hmotném světě je společnost hrubých materialistů skutečně zavrženíhodná. Materialista se nazývá yoṣit-saṅgī neboli ten, který je velice připoután k hmotným věcem (k ženám a podobně). Tato připoutanost je podmíněná, protože vyčerpává životní požehnání a blahobyt. Pravým opakem je bhāgavata-saṅgī neboli ten, který je vždy ve společnosti Pánova jména, podoby, vlastností atd. Taková společnost je vždy žádoucí; je uctíváníhodná, chvályhodná a lze ji přijmout za nejvyšší životní cíl.