Skip to main content

Text 33

ВІРШ 33

Devanagari

Деванагарі

न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो
धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ।
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै-
र्यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञा: ॥ ३३ ॥

Text

Текст

na vartitavyaṁ tad adharma-bandho
dharmeṇa satyena ca vartitavye
brahmāvarte yatra yajanti yajñair
yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ
на вартітавйам̇ тад адгарма-бандго
дгармен̣а сатйена ча вартітавйе
брахма̄варте йатра йаджанті йаджн̃аір
йаджн̃еш́варам̇ йаджн̃а-віта̄на-віджн̃а̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

na — not; vartitavyam — deserve to remain; tat — therefore; adharma — irreligiosity; bandho — friend; dharmeṇa — with religion; satyena — with truth; ca — also; vartitavye — being situated in; brahma-āvarte — place where sacrifice is performed; yatra — where; yajanti — duly perform; yajñaiḥ — by sacrifices or devotional services; yajña-īśvaram — unto the Supreme Lord, the Personality of Godhead; yajña — sacrifice; vitāna — spreading; vijñāḥ — experts.

на  —  не; вартітавйам  —  заслугував лишатися; тат  —  тому; адгарма  —  безбожности; бандго  —  поплічнику; дгармен̣а  —  з релігією; сатйена  —  з правдою; ча  —  також; вартітавйе  —розташований у;брахма-а̄варте  —  місці, де відправляють жертвопринесення; йатра  —  де; йаджанті  —  належним чином відправляють; йаджн̃аіх̣  —  жертвопринесенням чи відданим служінням; йаджн̃а-іш́варам  —  Верховному Господеві, Богові-Особі; йаджн̃а  —  жертвопринесення; віта̄на  —  поширюючи; віджн̃а̄х̣  —  досвідчені.

Translation

Переклад

Therefore, O friend of irreligion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead.

Тому, поплічнику безбожности, ти не гідний лишатися там, де досвідчені священики, не відступаючи від засад правдивости та релігії, відправляють жертвопринесення, щоб задовольнити Верховного Бога-Особу.

Purport

Коментар

Yajñeśvara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts by which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists do not believe in the existence of God, and they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and thus sacrifice is performed is called brahmāvarta. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different types of sacrifice to please the Supreme Lord, but the central point in pleasing Him is ascertained in the Bhāgavatam, and it is truthfulness. The basic principle of religion is truthfulness, and the ultimate goal of all religions is to satisfy the Lord. In this Age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is the saṅkīrtana-yajña. That is the opinion of the experts who know how to propagate the process of yajña. Lord Caitanya preached this method of yajña, and it is understood from this verse that the sacrificial method of saṅkīrtana-yajña may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age.

Усі жертовні обряди призначені для задоволення Яґ’єшвари, Верховного Бога-Особи. Священні писання визначають для різних епох різні жертвопринесення. Іншими словами, мета жертвопринесення    —    визнати вищість Господа і чинити так, щоб усебічно вдовольнити Його. Атеїсти не вірять в існування Бога і не виконують ніяких жертвопринесень задля Його вдоволення. Місце чи країну, де визнають вищість Господа і тому виконують жертвопринесення, називають брахмавартою. У світі є багато різних країн, і кожна може мати якісь відмінні жертвопринесення для вдоволення Верховного Господа, однак, як вказує «Бгаґаватам», головне, що вдовольняє Господа,    —    це правдивість. Правдивість    —    це основа релігії, а найвища мета всіх релігій    —    вдовольнити Господа. За доби Калі найвищим методом жертвопринесення для всіх є санкіртана-яґ’я. Така думка досвідчених людей щодо яґ’ї. Господь Чайтан’я проповідував саме такий спосіб яґ’ї, чи жертвопринесення. А з цього вірша зрозуміло, що санкіртана-яґ’ї можна відправляти скрізь і всюди, і це дасть змогу прогнати уособленого Калі та врятувати людей від згубного впливу цієї епохи.