Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो
धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ।
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै-
र्यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञा: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

na vartitavyaṁ tad adharma-bandho
dharmeṇa satyena ca vartitavye
brahmāvarte yatra yajanti yajñair
yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ
na vartitavyaṁ tad adharma-bandho
dharmeṇa satyena ca vartitavye
brahmāvarte yatra yajanti yajñair
yajñeśvaraṁ yajña-vitāna-vijñāḥ

Synonyms

Synonyma

na — not; vartitavyam — deserve to remain; tat — therefore; adharma — irreligiosity; bandho — friend; dharmeṇa — with religion; satyena — with truth; ca — also; vartitavye — being situated in; brahma-āvarte — place where sacrifice is performed; yatra — where; yajanti — duly perform; yajñaiḥ — by sacrifices or devotional services; yajña-īśvaram — unto the Supreme Lord, the Personality of Godhead; yajña — sacrifice; vitāna — spreading; vijñāḥ — experts.

na — ne; vartitavyam — zasluhuješ si zůstat; tat — proto; adharma — bezbožnost; bandho — přítel; dharmeṇa — s náboženstvím; satyena — s pravdou; ca — také; vartitavye — umístěné v; brahma-āvarte — místo, kde se vykonává oběť; yatra — kde; yajanti — řádně vykonávají; yajñaiḥ — oběti neboli oddanou službu; yajña-īśvaram — Nejvyššímu Pánovi, Osobnosti Božství; yajña — oběť; vitāna — šířící se; vijñāḥ — odborníci.

Translation

Překlad

Therefore, O friend of irreligion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead.

Proto si, ó příteli bezbožnosti, nezasluhuješ zůstat na místě, kde odborníci vykonávají pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství oběti, které jsou v souladu s pravdou a náboženskými zásadami.

Purport

Význam

Yajñeśvara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts by which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists do not believe in the existence of God, and they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and thus sacrifice is performed is called brahmāvarta. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different types of sacrifice to please the Supreme Lord, but the central point in pleasing Him is ascertained in the Bhāgavatam, and it is truthfulness. The basic principle of religion is truthfulness, and the ultimate goal of all religions is to satisfy the Lord. In this Age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is the saṅkīrtana-yajña. That is the opinion of the experts who know how to propagate the process of yajña. Lord Caitanya preached this method of yajña, and it is understood from this verse that the sacrificial method of saṅkīrtana-yajña may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age.

Yajñeśvara neboli Nejvyšší Osobnost Božství je příjemcem všech obětí a obřadů. Písma předepisují různé obřady pro různé věky. Oběť znamená přijmout svrchovanost Pána a s tím vykonávat činy, které mohou Pána ve všech ohledech upokojit. Ateisté nevěří v existenci Boha a nevykonávají žádnou oběť pro Jeho uspokojení. Každé místo nebo země, kde je přijímána svrchovanost Pána a vykonávají se oběti, se nazývá brahmāvarta. Existují různé země v různých částech světa a každá jednotlivá země může mít předepsaný jiný druh oběti pro potěšení Nejvyššího Pána, ale ústředním bodem veškeré snahy potěšit Ho je jedna věc, kterou uvádí Bhāgavatam, a to je pravdivost. Pravdivost je základním principem náboženství a konečným cílem všech náboženství je uspokojit Pána. V tomto věku Kali je obecně předepsanou obětí saṅkīrtana-yajña. Takové je mínění odborníků, kteří vědí, jak šířit proces yajñi. Pán Caitanya kázal tuto metodu yajñi a z tohoto verše Bhāgavatamu je vidět, že obětní metodu saṅkīrtana-yajñi lze vykonávat kdekoliv, vyhnat tak osobnost Kaliho, a zachránit lidskou společnost před neblahými vlivy tohoto věku.