Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

कोऽवृश्चत् तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद ।
मा भूवंस्त्वाद‍ृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

ko ’vṛścat tava pādāṁs trīn
saurabheya catuṣ-pada
mā bhūvaṁs tvādṛśā rāṣṭre
rājñāṁ kṛṣṇānuvartinām
ko ’vṛścat tava pādāṁs trīn
saurabheya catuṣ-pada
mā bhūvaṁs tvādṛśā rāṣṭre
rājñāṁ kṛṣṇānuvartinām

Synonyms

Synonyma

kaḥ — who is he; avṛścat — cut off; tava — your; pādān — legs; trīn — three; saurabheya — O son of Surabhi; catuḥ-pada — you are four-legged; — never to be; bhūvan — it so happened; tvādṛśāḥ — as yourself; rāṣṭre — in the state; rājñām — of the kings; kṛṣṇa-anuvartinām — those who follow the codes of Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead.

kaḥ — kdo je to; avṛścat — usekl; tava — tvé; pādān — nohy; trīn — tři; saurabheya — ó synu Surabhi; catuḥ-pada — jsi čtyřnohý; — nikdy; bhūvan — stalo se; tvādṛśāḥ — jako ty; rāṣṭre — ve státě; rājñām — králů; kṛṣṇa-anuvartinām — ti, kteří dodržují zákony Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Translation

Překlad

He [Mahārāja Parīkṣit] repeatedly addressed and questioned the bull thus: O son of Surabhi, who has cut off your three legs? In the state of the kings who are obedient to the laws of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, there is no one as unhappy as you.

Mahārāja Parīkṣit znovu a znovu oslovoval býka a tázal se ho: Ó synu Surabhi, kdo ti usekl tvé tři nohy? Ve státě králů, kteří jsou věrní zákonům Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, není nikdo tak nešťastný jako ty.

Purport

Význam

The kings or the executive heads of all states must know the codes of Lord Kṛṣṇa (generally Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam) and must act accordingly in order to fulfill the mission of human life, which is to make an end to all miseries of material conditions. One who knows the codes of Lord Kṛṣṇa can achieve this end without any difficulty. In the Bhagavad-gītā, in a synopsis, we can understand the codes of Godhead, and in the Śrīmad-Bhāgavatam the same codes are explained further.

Králové nebo panovníci všech států musí znát zákony Pána Kṛṣṇy (hlavně Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam) a musí podle nich jednat, aby naplnili poslání lidského života, kterým je ukončit všechna strádání ve hmotných podmínkách. Ten, kdo zná zákony Pána Kṛṣṇy, může tohoto cíle dosáhnout bez jakýchkoliv potíží. V Bhagavad-gītě najdeme ve stručnosti zákony Boha a ve Śrīmad-Bhāgavatamu jsou tytéž zákony vysvětleny podrobněji.

In a state where the codes of Kṛṣṇa are followed, no one is unhappy. Where such codes are not followed, the first sign is that three legs of the representative of religion are cut off, and thereby all miseries follow. When Kṛṣṇa was personally present, the codes of Kṛṣṇa were being followed without question, but in His absence such codes are presented in the pages of Śrīmad-Bhāgavatam for the guidance of the blind persons who happen to be at the helm of all affairs.

Ve státě, kde jsou dodržovány Kṛṣṇovy zákony, není nikdo nešťastný. První známkou porušování těchto zákonů je, že představitel náboženství má useknuté tři nohy a tak se přirozeně dostaví všechna utrpení a strasti. Když byl Kṛṣṇa Osobně přítomný, Jeho zákony byly jednohlasně přijaty a dodržovány, a v Jeho nepřítomnosti jsou tytéž zákony zaznamenány na stránkách Śrīmad-Bhāgavatamu, aby poskytly vedení slepým lidem, kteří jsou v současné době u kormidla státu.