Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं
वसुन्धरे येन विकर्शितासि ।
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं
किं हृतमम्ब सौभगम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ
vasundhare yena vikarśitāsi
kālena vā te balināṁ balīyasā
surārcitaṁ kiṁ hṛtam amba saubhagam
idaṁ mamācakṣva tavādhi-mūlaṁ
vasundhare yena vikarśitāsi
kālena vā te balināṁ balīyasā
surārcitaṁ kiṁ hṛtam amba saubhagam

Synonyms

Synonyma

idam — this; mama — unto me; ācakṣva — kindly inform; tava — your; ādhimūlam — the root cause of your tribulations; vasundhare — O reservoir of all riches; yena — by which; vikarśitā asi — reduced to much weakness; kālena — by the influence of time; — or; te — your; balinām — very powerful; balīyasā — more powerful; sura-arcitam — adored by the demigods; kim — whether; hṛtam — taken away; amba — mother; saubhagam — fortune.

idam — toto; mama — mi; ācakṣva — laskavě sděl; tava — tvé; ādhimūlam — hlavní příčinu tvého utrpení; vasundhare — ó ty, která oplýváš vším bohatstvím; yena — kterou; vikarśitā asi — tolik zesláblá; kālena — vlivem času; — nebo; te — tvé; balinām — velice mocné; balīyasā — mocnější; sura-arcitam — uctívané polobohy; kim — zdali; hṛtam — odebrané; amba — matko; saubhagam — štěstí.

Translation

Překlad

Mother, you are the reservoir of all riches. Please inform me of the root cause of your tribulations by which you have been reduced to such a weak state. I think that the powerful influence of time, which conquers the most powerful, might have forcibly taken away all your fortune, which was adored even by the demigods.

Matko, jsi oceánem všeho bohatství. Prosím, sděl mi hlavní důvod svého trápení, ze kterého jsi tolik zeslábla. Myslím, že mocný vliv času, který přemáhá i ty nejmocnější, ti nejspíš silou vzal všechno štěstí, kterému se klaněli i polobozi.

Purport

Význam

By the grace of the Lord, each and every planet is created fully equipped. So not only is this earth fully equipped with all the riches for the maintenance of its inhabitants, but also, when the Lord descends to the earth the whole earth becomes so enriched with all kinds of opulences that even the denizens of heaven worship it with all affection. But by the will of the Lord, the whole earth can at once be changed. He can do and undo a thing by His sweet will. Therefore no one should consider himself to be self-sufficient or independent of the Lord.

Milostí Pána je každá planeta stvořena se vším potřebným ke své existenci. Nejenže je tedy tato Země vybavena vším bohatstvím pro život svých obyvatel, ale když na ni Pán sestoupí, celá Země rozkvete takovým bohatstvím, že ji uctívají i obyvatelé nebes. Vůlí Pána se však celá Země může také ihned změnit. Pán může Svojí vůlí učinit i změnit cokoliv jak se Mu zlíbí, a nikdo si tedy o sobě nemá myslet, že je soběstačný nebo nezávislý na Pánu.