Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य-
वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् ।
स्‍निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो-
र्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे ॥ १६ ॥

Text

Verš

sārathya-pāraṣada-sevana-sakhya-dautya-
vīrāsanānugamana-stavana-praṇāmān
snigdheṣu pāṇḍuṣu jagat-praṇatiṁ ca viṣṇor
bhaktiṁ karoti nṛ-patiś caraṇāravinde
sārathya-pāraṣada-sevana-sakhya-dautya-
vīrāsanānugamana-stavana-praṇāmān
snigdheṣu pāṇḍuṣu jagat-praṇatiṁ ca viṣṇor
bhaktiṁ karoti nṛ-patiś caraṇāravinde

Synonyms

Synonyma

sārathya — acceptance of the post of a chariot driver; pāraṣada — acceptance of the presidency in the assembly of the Rājasūya sacrifice; sevana — engaging the mind constantly in the service of the Lord; sakhya — to think of the Lord as a friend; dautya — acceptance of the post of a messenger; vīra-āsana — acceptance of the post of a watchman with a drawn sword at night; anugamana — following in the footsteps; stavana — offering of prayers; praṇāmān — offering obeisances; snigdheṣu — unto them who are malleable to the will of the Lord; pāṇḍuṣu — unto the sons of Pāṇḍu; jagat — the universal; praṇatim — one who is obeyed; ca — and; viṣṇoḥ — of Viṣṇu; bhaktim — devotion; karoti — does; nṛ-patiḥ — the King; caraṇa-aravinde — unto His lotus feet.

sārathya — přijetí místa vozataje; pāraṣada — přijetí vůdčího postavení ve shromáždění při oběti Rājasūya; sevana — neustálé zaměstnání mysli ve službě Pánu; sakhya — myslet na Pána jako na přítele; dautya — přijetí postavení poslíčka; vīra-āsana — přijetí postavení nočního hlídače s vytaženým mečem; anugamana — kráčení ve stopách; stavana — pronášení modliteb; praṇāmān — skládání poklon; snigdheṣu — těm, kteří se podřizují vůli Pána; pāṇḍuṣu — synům Pāṇḍua; jagat — vesmírný; praṇatim — ten, Jehož všichni poslouchají; ca — a; viṣṇoḥ — Viṣṇua; bhaktim — oddanost; karoti — činí; nṛ-patiḥ — král; caraṇa-aravinde — Jeho lotosovým nohám.

Translation

Překlad

Mahārāja Parīkṣit heard that out of His causeless mercy Lord Kṛṣṇa [Viṣṇu], who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pāṇḍu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of the Pāṇḍavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Mahārāja Parīkṣit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord.

Mahārāja Parīkṣit slyšel, že ze Své bezpříčinné milosti Pán Kṛṣṇa (Viṣṇu), Jehož poslouchají všichni v celém vesmíru, poskytoval oddaným synům Pāṇḍua všechny možné služby a podle jejich vůle přijímal postavení vozataje, vůdčí osobnosti, poslíčka, přítele, nočního hlídače atd., poslouchal je jako sluha a skládal jim poklony jako ten, kdo je mladší věkem. Když toto slyšel, Mahārāje Parīkṣita zaplavila oddanost lotosovým nohám Pána.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa is everything to the unalloyed devotees like the Pāṇḍavas. The Lord was for them the Supreme Lord, the spiritual master, the worshipable Deity, the guide, the chariot driver, the friend, the servant, the messenger and everything they could conceive of. And thus the Lord also reciprocated the feelings of the Pāṇḍavas. Mahārāja Parīkṣit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord’s transcendental reciprocation of the feelings of His devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord. Simply by appreciating the dealings of the Lord with His pure devotees, one can attain salvation. The Lord’s dealings with His devotees appear to be ordinary human dealings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back home, back to Godhead. The Pāṇḍavas were so malleable to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord, and by such unalloyed determination they could secure the Lord’s mercy in any shape they desired.

Pán Kṛṣṇa je pro čisté oddané jako byli Pāṇḍuovci vším. Byl pro ně Svrchovaným Pánem, duchovním mistrem, uctívaným Božstvem, vůdcem, vozatajem, přítelem, sluhou, poslíčkem a vším, na co pomysleli. Takto Pán opětoval pocity Pāṇḍuovců. Mahārāja Parīkṣit byl jako čistý oddaný Pána schopen ocenit Pánovo transcendentální opětování pocitů s Jeho oddanými, a sám byl proto zaplaven dojetím při pomyšlení na Pánovo jednání. Jednoduše tím, že oceníme jednání Pána s Jeho čistými oddanými, můžeme dosáhnout spasení. Pánovo jednání s Jeho oddanými vypadá jako obyčejné lidské jednání, ale ten, kdo ho doopravdy pozná, okamžitě získá oprávnění k návratu zpátky domů, zpátky k Bohu. Pāṇḍuovci byli tak poddajní vůli Pána, že jim nebylo zatěžko obětovat ve službě Jemu jakékoliv množství energie, a tímto ryzím odhodláním si zajistili Pánovu milost v libovolné formě, jakou si přáli.