Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भ‍ि: क्षितिमण्डलम् ।
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९ ॥

Text

Verš

kayā vṛttyā vartitaṁ vaś
caradbhiḥ kṣiti-maṇḍalam
tīrthāni kṣetra-mukhyāni
sevitānīha bhūtale
kayā vṛttyā vartitaṁ vaś
caradbhiḥ kṣiti-maṇḍalam
tīrthāni kṣetra-mukhyāni
sevitānīha bhūtale

Synonyms

Synonyma

kayā — by which; vṛttyā — means; vartitam — maintained your livelihood; vaḥ — your good self; caradbhiḥ — while traveling; kṣiti-maṇḍalam — on the surface of the earth; tīrthāni — places of pilgrimage; kṣetra-mukhyāni — the principal holy places; sevitāni — served by you; iha — in this world; bhūtale — on this planet.

kayā — jakými; vṛttyā — prostředky; vartitam — udržoval při životě; vaḥ — sebe; caradbhiḥ — během cest; kṣiti-maṇḍalam — po zemském povrchu; tīrthāni — poutní místa; kṣetra-mukhyāni — hlavní svatá místa; sevitāni — tvoje služba; iha — v tomto světě; bhūtale — na této planetě.

Translation

Překlad

While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service?

Z čeho jsi žil, když jsi putoval celou zemí? Na jakých svatých a poutních místech jsi sloužil?

Purport

Význam

Vidura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to hereinbefore, he was practically insulted by Duryodhana’s calling him a son of a śūdrāṇī, although it was not out of place to talk loosely in the case of one’s grandmother. Vidura’s mother, although a śūdrāṇī, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called vānaprastha-āśrama, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy places of India, like Vṛndāvana, Hardwar, Jagannātha Purī, and Prayāga, there are many great devotees, and there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Mahārāja Yudhiṣṭhira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses (chatras).

Vidura odešel z paláce, aby neměl nic společného s rodinnými starostmi a zvláště s politickými úklady. Jak jsme se už zmínili, Duryodhana ho urazil tím, že ho nazval synem śūdrāṇī, třebaže o babičce se někdy může mluvit volně. Vidurova matka, která byla śūdrāṇī, byla Duryodhanovi babičkou, a mezi babičkou a vnoučaty může docházet k žertům, ale jelikož zde šlo o skutečnost, Vidurovi to nebylo příjemné a tato poznámka pro něho znamenala přímou urážku. Rozhodl se proto opustit svůj dům a připravit se na životní stav odříkání. Toto přípravné období se nazývá vānaprastha-āśram neboli odříkavý život naplněný cestami a návštěvami posvátných míst po celé zemi. Na svatých místech v Indii, jako ve Vṛndāvan, Hardwar, Jagannātha Purī a Prayāg, žije mnoho velkých oddaných, a dodnes tam jsou místa, kde se vaří zdarma pro ty, kteří si přejí dělat duchovní pokroky. Mahārāja Yudhiṣṭhira se ptal na to, zda Vidura ke své obživě využíval milosti těchto domů, kde se rozdává jídlo (chater).