Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Devanagari

Dévanágarí

कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिक: ।
कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम् ॥ ४६ ॥

Text

Verš

kāla-karma-guṇādhīno
deho ’yaṁ pāñca-bhautikaḥ
katham anyāṁs tu gopāyet
sarpa-grasto yathā param
kāla-karma-guṇādhīno
deho ’yaṁ pāñca-bhautikaḥ
katham anyāṁs tu gopāyet
sarpa-grasto yathā param

Synonyms

Synonyma

kāla — eternal time; karma — action; guṇa — modes of nature; adhīnaḥ — under the control of; dehaḥ — material body and mind; ayam — this; pāñca-bhautikaḥ — made of the five elements; katham — how; anyān — others; tu — but; gopāyet — give protection; sarpa-grastaḥ — one who is bitten by the snake; yathā — as much as; param — others.

kāla — věčný čas; karma — činnost; guṇa — přírodní kvality; adhīnaḥ — pod vládou; dehaḥ — hmotné tělo a mysl; ayam — toto; pāñca-bhautikaḥ — vytvořené z pěti prvků; katham — jak; anyān — druhé; tu — však; gopāyet — ochrání; sarpa-grastaḥ — ten, koho uštkl had; yathā — jako; param — druzí.

Translation

Překlad

This gross material body made of five elements is already under the control of eternal time [kāla], action [karma] and the modes of material nature [guṇa]. How then can it, being already in the jaws of the serpent, protect others?

Toto hrubohmotné tělo vytvořené z pěti prvků je již pod vládou věčného času (kāly), činnosti (karmy) a kvalit hmotné přírody (guṇ). Jak tedy může chránit druhé, když je samo v hadí tlamě?

Purport

Význam

The world’s movements for freedom through political, economic, social, and cultural propaganda can do no benefit to anyone, for they are controlled by superior power. A conditioned living being is under the full control of material nature, represented by eternal time and activities under the dictation of different modes of nature. There are three material modes of nature, namely goodness, passion and ignorance. Unless one is situated in the mode of goodness, one cannot see things as they are. The passionate and the ignorant cannot even see things as they are. Therefore a person who is passionate and ignorant cannot direct his activities on the right path. Only the man in the quality of goodness can help to a certain extent. Most persons are passionate and ignorant, and therefore their plans and projects can hardly do any good to others. Above the modes of nature is eternal time, which is called kāla because it changes the shape of everything in the material world. Even if we are able to do something temporarily beneficial, time will see that the good project is frustrated in course of time. The only thing possible to be done is to get rid of eternal time, kāla, which is compared to kāla-sarpa, or the cobra snake, whose bite is always lethal. No one can be saved from the bite of a cobra. The best remedy for getting out of the clutches of the cobralike kāla or its integrity, the modes of nature, is bhakti-yoga, as it is recommended in the Bhagavad-gītā (14.26). The highest perfectional project of philanthropic activities is to engage everyone in the act of preaching bhakti-yoga all over the world because that alone can save the people from the control of māyā, or the material nature represented by kāla, karma and guṇa, as described above. The Bhagavad-gītā (14.26) confirms this definitely.

Světová hnutí za svobodu, která využívají politické, hospodářské, společenské a kulturní propagandy, nemohou prospět nikomu, protože jsou ovládány vyšší mocí. Podmíněná živá bytost je zcela pod vládou hmotné přírody, kterou představuje věčný čas a činnosti řízené různými kvalitami přírody. Existují tři hmotné kvality přírody: dobro, vášeň a nevědomost. Dokud se člověk nenachází v kvalitě dobra, nevidí věci tak jak jsou. Vášniví ani nevědomí lidé nevidí věci tak jak jsou. Vášnivý a nevědomý člověk proto nemůže usměrnit své činnosti správným směrem. Pouze člověk v kvalitě dobra může do jisté míry pomoci. Většina lidí je vášnivých a nevědomých, a proto jejich plány a projekty mohou stěží přinést druhým něco dobrého. Nad kvalitami přírody je věčný čas, který se nazývá kāla, protože mění tvary všeho v hmotném světě. I tehdy, když jsme schopni udělat něco dočasně prospěšného, čas způsobí, že náš dobrý plán nakonec ztroskotá. Naše jediná možnost je zbavit se věčného času kāly, který je přirovnán ke kobře (kāla-sarpa), jejíž uštknutí je vždy smrtelné. Koho uštkne kobra, ten již nemá naději. Nejlepším způsobem, jak se vyprostit ze sevření kobry jménem kāla a jejích spletitostí, kvalit přírody, je bhakti-yoga, jak doporučuje Bhagavad-gītā (14.26). Největším dobročinným projektem je zaměstnat každého tak, aby se podílel na kázání bhakti-yogy po celém světě, neboť jedině to může zachránit lidi od nadvlády māyi, hmotné přírody, kterou představují kāla, karma a guṇa, jak jsme popsali výše. Bhagavad-gītā (14.26) to jednoznačně potvrzuje.