Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

सम्पद: क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही ।
जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

sampadaḥ kratavo lokā
mahiṣī bhrātaro mahī
jambudvīpādhipatyaṁ ca
yaśaś ca tri-divaṁ gatam
sampadaḥ kratavo lokā
mahiṣī bhrātaro mahī
jambudvīpādhipatyaṁ ca
yaśaś ca tri-divaṁ gatam

Synonyms

Synonyma

sampadaḥ — opulence; kratavaḥ — sacrifices; lokāḥ — future destination; mahiṣī — the queens; bhrātaraḥ — the brothers; mahī — the earth; jambu-dvīpa — the globe or planet of our residence; ādhipatyam — sovereignty; ca — also; yaśaḥ — fame; ca — and; tri-divam — celestial planets; gatam — spread over.

sampadaḥ — bohatství; kratavaḥ — oběti; lokāḥ — budoucí osud; mahiṣī — královny; bhrātaraḥ — bratři; mahī — země; jambū-dvīpa — zeměkoule neboli planeta, na níž žijeme; ādhipatyam — svrchovanost; ca — také; yaśaḥ — proslulost; ca — a; tri-divam — nebeské planety; gatam — rozšířena po.

Translation

Překlad

News even reached the celestial planets about Mahārāja Yudhiṣṭhira’s worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, his sovereignty over the planet earth, his fame, etc.

Zprávy o pozemském majetku Mahārāje Yudhiṣṭhira, o obětech, jimiž dosáhl lepšího osudu, o jeho královnách, udatných bratrech, rozlehlých zemích a svrchované vládě nad touto planetou, o jeho proslulosti atd. dospěly až na nebeské planety.

Purport

Význam

Only a rich and great man’s name and fame are known all over the world, and the name and fame of Mahārāja Yudhiṣṭhira reached the higher planets because of his good administration, worldly possessions, glorious wife Draupadī, the strength of his brothers Bhīma and Arjuna, and his solid sovereign power over the world, known as Jambudvīpa. Here the word lokāḥ is significant. There are different lokas or higher planets scattered all over the sky, both material and spiritual. A person can reach them by dint of his work in the present life, as stated in Bhagavad-gītā (9.25). No forceful entrance is allowed there. The tiny material scientists and engineers who have discovered vehicles to travel over a few thousand miles in outer space will not be allowed entrance. That is not the way to reach the better planets. One must qualify himself to enter into such happy planets by sacrifice and service. Those who are sinful in every step of life can expect only to be degraded into animal life to suffer more and more the pangs of material existence, and this is also stated in Bhagavad-gītā (16.19). Mahārāja Yudhiṣṭhira’s good sacrifices and qualifications were so lofty and virtuous that even the residents of the higher celestial planets were already prepared to receive him as one of them.

Pouze velký a bohatý člověk je známý po celém světě, a pověst Mahārāje Yudhiṣṭhira se rozšířila až na nebeské planety, díky jeho dobré vládě, pozemskému vlastnictví, slavné ženě Draupadī, síle jeho bratrů Bhīmy a Arjuny a jeho neohroženému panování nad světem, známém jako Jambudvīp. Významné je zde slovo lokā. Po celém nebi, hmotném i duchovním, jsou roztroušeny různé vyšší planety neboli loky. Člověk se na ně může dostat na základě své práce v tomto životě, jak uvádí Bhagavad-gītā (9.25). Vstup na ně si nelze vynutit silou. Nepatrným hmotným vědcům a inženýrům, kteří se svými vynalezenými dopravními prostředky vylétají pár tisíc kilometrů nad zemský povrch, na ně nikdy nebude dovoleno vstoupit. Takto se na vyšší planety dostat nelze. Člověk se musí ke vstupu na tyto šťastné planety kvalifikovat obětí a službou. Ty, kteří hřeší na každém kroku svého života, čeká jedině degradace do zvířecích druhů, kde budou trpět čím dál více bolestmi hmotného bytí, což také uvádí Bhagavad-gītā (16.19). Dobré oběti a kvalifikace Mahārāje Yudhiṣṭhira byly tak ctnostné a vznešené, že dokonce obyvatelé vyšších nebeských planet ho byli připraveni uvítat jako jednoho z nich.