Skip to main content

Text 19

ВІРШ 19

Devanagari

Деванагарі

ब्राह्मणा ऊचु:
पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानव: ।
ब्रह्मण्य: सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा ॥ १९ ॥

Text

Текст

brāhmaṇā ūcuḥ
pārtha prajāvitā sākṣād
ikṣvākur iva mānavaḥ
brahmaṇyaḥ satya-sandhaś ca
rāmo dāśarathir yathā
бра̄хман̣а̄ ӯчух̣
па̄ртга праджа̄віта̄ са̄кша̄д
ікшва̄кур іва ма̄навах̣
брахман̣йах̣ сатйа-сандгаш́ ча
ра̄мо да̄ш́аратгір йатха̄

Synonyms

Послівний переклад

brāhmaṇāḥ — the good brāhmaṇas; ūcuḥ — said; pārtha — O son of Pṛthā (Kuntī); prajā — those who are born; avitā — maintainer; sākṣāt — directly; ikṣvākuḥ iva — exactly like King Ikṣvāku; mānavaḥ — son of Manu; brahmaṇyaḥ — followers and respectful to the brāhmaṇas; satya-sandhaḥ — truthful by promise; ca — also; rāmaḥ — the Personality of Godhead Rāma; dāśarathiḥ — the son of Mahārāja Daśaratha; yathā — like Him.

бра̄хман̣а̄х̣  —  праведні брахмани; ӯчух̣  —  сказали; па̄ртга  —   сину Прітги (Кунті); праджа̄  —  ті, що народжені; авіта̄  —   той, хто підтримує; са̄кша̄т—безпосередньо; ікшва̄кух̣ іва—   достоту як цар Ікшваку; ма̄навах̣  —  син Ману; брахман̣йах̣  —   ті, хто шанує брахман і кориться їм; сатйа-сандгах̣  —  вірний своєму слову; ча  —  також; ра̄мах̣  —  Бог-Особа Рама; да̄ш́аратгіх̣  —  син Махараджі Дашаратги; йатга̄  —  як Він.

Translation

Переклад

The learned brāhmaṇas said: O son of Pṛthā, this child shall be exactly like King Ikṣvāku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the brahminical principles, especially in being true to his promise, he shall be exactly like Rāma, the Personality of Godhead, the son of Mahārāja Daśaratha.

Вчені брахмани відповідали: Сину Прітги, цій дитині судилося стати опікуном всіх істот, що народжуються на світ, і в цьому вона буде достоту як цар Ікшваку, син Ману. А що стосується до брахманічних засад, вона буде дотримуватись їх, і насамперед вірности своєму слову, як колись Рама    —  Бог-Особа, син Махараджі Дашаратги.

Purport

Коментар

Prajā means the living being who has taken his birth in the material world. Actually the living being has no birth and no death, but because of his separation from the service of the Lord and due to his desire to lord it over material nature, he is offered a suitable body to satisfy his material desires. In doing so, one becomes conditioned by the laws of material nature, and the material body is changed in terms of his own work. The living entity thus transmigrates from one body to another in 8,400,000 species of life. But due to his being the part and parcel of the Lord, he not only is maintained with all necessaries of life by the Lord, but also is protected by the Lord and His representatives, the saintly kings. These saintly kings give protection to all the prajās, or living beings, to live and to fulfill their terms of imprisonment. Mahārāja Parīkṣit was actually an ideal saintly king because while touring his kingdom he happened to see that a poor cow was about to be killed by the personified Kali, whom he at once took to task as a murderer. This means that even the animals were given protection by the saintly administrators, not from any sentimental point of view, but because those who have taken their birth in the material world have the right to live. All the saintly kings, beginning from the King of the sun globe down to the King of the earth, are so inclined by the influence of the Vedic literatures. The Vedic literatures are taught in higher planets also, as there is reference in the Bhagavad-gītā (4.1) about the teachings to the sun-god (Vivasvān) by the Lord, and such lessons are transferred by disciplic succession, as it was done by the sun-god to his son Manu, and from Manu to Mahārāja Ikṣvāku. There are fourteen Manus in one day of Brahmā, and the Manu referred to herein is the seventh Manu, who is one of the prajāpatis (those who create progeny), and he is the son of the sun-god. He is known as the Vaivasvata Manu. He had ten sons, and Mahārāja Ikṣvāku is one of them. Mahārāja Ikṣvāku also learned bhakti-yoga as taught in the Bhagavad-gītā from his father, Manu, who got it from his father, the sun-god. Later on the teaching of the Bhagavad-gītā came down by disciplic succession from Mahārāja Ikṣvāku, but in course of time the chain was broken by unscrupulous persons, and therefore it again had to be taught to Arjuna on the Battlefield of Kurukṣetra. So all the Vedic literatures are current from the very beginning of creation of the material world, and thus the Vedic literatures are known as apauruṣeya (“not made by man”). The Vedic knowledge was spoken by the Lord and first heard by Brahmā, the first created living being within the universe.

ПОЯСНЕННЯ: Праджа̄ означає «жива істота, що народилася в матеріальному світі». Насправді жива істота не народжується і не вмирає, але якщо вона покидає служити Господеві, бажаючи панувати над матеріальною природою, вона отримує тіло, в якому має змогу задовольняти свої матеріальні бажання. Задовольняючи свої бажання, істота стає зумовлена законами матеріальної природи, і відтак вона відповідно до своєї діяльности переходить з одного матеріального тіла до іншого. Жива істота мандрує з одного тіла в інше 8 400 000 видами життя. Але що вона є невід’ємна частка Господа, Господь не лише забезпечує її всім потрібним для життя, а й піклується про неї особисто через Своїх представників, праведних царів. Праведні царі піклуються про всіх праджа̄, живих істот, щоб ті мали змогу жити і відбути свій термін ув’язнення в даному тілі до кінця. Махараджа Парікшіт був справді взірцем праведного царя: коли, об’їжджаючи своє царство, він побачив нещасну корову, яку збирався вбити уособлений Калі, цар одразу схопив його і визначив йому покарання як убивці. Це показує, що праведні правителі захищали навіть тварин, причому вони робили це не з сентиментальности, а тому, що розуміли: кожний народжений в матеріальному світі має право на життя. Таке розуміння прищеплюють ведичні писання, і його мали всі праведні царі    —    від царя Сонця до царя нашої планети. Веди вивчають і на вищих планетах. У «Бгаґавад-ґіті» (4.1) є згадка про те, що Господь навчав духовної науки бога Сонця Вівасвана. Ці повчання передавали далі учнівською послідовністю: бог Сонця передав знання своєму синові Ману, Ману    —     Махараджі Ікшваку. Впродовж дня Брахми один одного змінюють чотирнадцять Ману, і в даному випадку йдеться за сьомого Ману, одного з праджапаті (тих, хто продовжують населення світу). Цього Ману, сина бога Сонця, звуть Вайвасвата Ману. Він мав десятеро синів, одним з яких був Махараджа Ікшваку. Махараджа Ікшваку навчився бгакті-йоґи, як її подано у «Бгаґавад-ґіті», від свого батька Ману, а той отримав знання від свого батька, бога Сонця. Від Махараджі Ікшваку «Бгаґавад-ґіту» передавали учнівською послідовністю далі, проте з плином часу через людську недбалість послідовність перервалася, і тому постала потреба знов дати це знання, цього разу Арджуні на полі битви Курукшетра. Отож Веди існують від створення матеріального світу, і тому ці писання називають апаурушея («те, що створила не людина»). Ведичне знання повідав Господь, і першим почув цю науку Брахма, першостворена жива істота всесвіту.

Mahārāja Ikṣvāku: One of the sons of Vaivasvata Manu. He had one hundred sons. He prohibited meat-eating. His son Śaśāda became the next king after his death.

Махараджа Ікшваку. Один з синів Вайвасвати Ману. Він мав сто синів. Махараджа Ікшваку заборонив вживати в їжу м’ясо. По смерті Махараджі Ікшваку на трон сів Шашада, його син.

Manu: The Manu mentioned in this verse as the father of Ikṣvāku is the seventh Manu, of the name Vaivasvata Manu, the son of sun-god Vivasvān, to whom Lord Kṛṣṇa instructed the teachings of Bhagavad-gītā prior to His teaching them to Arjuna. Mankind is the descendant of Manu. This Vaivasvata Manu had ten sons, named Ikṣvāku, Nabhaga, Dhṛṣṭa, Śaryāti, Nariṣyanta, Nābhāga, Diṣṭa, Karūṣa, Pṛṣadhra and Vasumān. The Lord’s incarnation Matsya (the gigantic fish) was advented during the beginning of Vaivasvata Manu’s reign. He learned the principles of Bhagavad-gītā from his father, Vivasvān, the sun-god, and he reinstructed the same to his son Mahārāja Ikṣvāku. In the beginning of the Tretā-yuga the sun-god instructed devotional service to Manu, and Manu in his turn instructed it to Ikṣvāku for the welfare of the whole human society.

Ману. Той Ману, що за нього у вірші згадано як за батька Ікшваку, є сьомий Ману, ім’я його    —    Вайвасвата Ману. Він син бога Сонця Вівасвана, кому Господь Крішна виклав «Бгаґавад-ґіту» перше, ніж Арджуні. Всі люди є нащадками Ману. Вайвасвата Ману мав десятеро синів, що звалися Ікшваку, Набгаґа, Дгрішта, Шар’яті, Наріш’янта, На̄бга̄ґа, Дішта, Каруша, Прішадга й Васуман. Саме на початку царювання Вайвасвати Ману Господь приходив у втіленні Матс’я (велетенської риби). Вайвасвата Ману отримав від свого батька Вівасвана, бога Сонця, засади науки «Бгаґавад-ґіти» і потім передав те саме знання своєму синові, Махараджі Ікшваку. Бог Сонця навчив Ману науки відданого служіння на початку Трета-юґи, а Ману своєю чергою задля добра людства навчив цієї науки Ікшваку.

Lord Rāma: The Supreme Personality of Godhead incarnated Himself as Śrī Rāma, accepting the sonhood of His pure devotee Mahārāja Daśaratha, the King of Ayodhyā. Lord Rāma descended along with His plenary portions, and all of them appeared as His younger brothers. In the month of Caitra on the ninth day of the growing moon in the Tretā-yuga, the Lord appeared, as usual, to establish the principles of religion and to annihilate the disturbing elements. When He was just a young boy, He helped the great sage Viśvāmitra by killing Subāhu and striking Mārīcā, the two demons who were disturbing the sages in their daily discharge of duties. The brāhmaṇas and kṣatriyas are meant to cooperate for the welfare of the mass of people. The brāhmaṇa sages endeavor to enlighten the people by perfect knowledge, and the kṣatriyas are meant for their protection. Lord Rāmacandra is the ideal king for maintaining and protecting the highest culture of humanity, known as brahmaṇya-dharma. The Lord is specifically the protector of the cows and the brāhmaṇas, and hence He enhances the prosperity of the world. He rewarded the administrative demigods by effective weapons to conquer the demons through the agency of Viśvāmitra. He was present in the bow sacrifice of King Janaka, and by breaking the invincible bow of Śiva, He married Sītādevī, daughter of Mahārāja Janaka.

Господь Рама. В одному зі Своїх втілень Верховний Бог- Особа прийшов як Шрі Рама, син Свого чистого відданого Махараджі Дашаратги, царя Айодг’ї. Господь Рама прийшов разом зі Своїми повними частками, що всі з’явилися як Його молодші брати. Господь прийшов у Трета-юґу, у місяці чайтра, на дев’ятий день прибутного місяця, щоб, як завжди, відновити засади релігії й знищити тих, хто порушує спокій. Ще хлопчиком Шрі Рама допоміг великому мудрецю Вішвамітрі, вбивши Субаху і провчивши відьму Марічу, що заважала мудрецям виконувати їхні щоденні обов’язки. Брахмани та кшатрії мають співпрацювати задля загального добра. Мудреці-брахмани стараються просвітлювати людей, даючи їм досконале знання, а кшатрії покликані їх захищати. Господь Рамачандра    —    це ідеальний цар, взірець того, як треба плекати й берегти найвищу культуру людства, брахман’я-дгарму. Господь насамперед піклується про корів і брахман, забезпечуючи цим процвітання світу. Через Вішвамітру Господь Рама дав панівним півбогам могутню зброю проти демонів. Він був на жертвопринесенні лука, що влаштував цар Джанака. Зламавши нездоланний лук Шіви, Господь здобув руку Сітадеві, дочки Махараджі Джанаки.

After His marriage He accepted exile in the forest for fourteen years by the order of His father, Mahārāja Daśaratha. To help the administration of the demigods, He killed fourteen thousand demons, and by the intrigues of the demons, His wife, Sītādevī, was kidnapped by Rāvaṇa. He made friendship with Sugrīva, who was helped by the Lord to kill Vali, brother of Sugrīva. By the help of Lord Rāma, Sugrīva became the king of the Vānaras (a race of gorillas). The Lord built a floating bridge of stones on the Indian Ocean and reached Laṅkā, the kingdom of Rāvaṇa, who had kidnapped Sītā. Later on Rāvaṇa was killed by Him, and Rāvaṇa’s brother Vibhīṣaṇa was installed on the throne of Laṅkā. Vibhīṣaṇa was one of the brothers of Rāvaṇa, a demon, but Lord Rāma made him immortal by His blessings. On the expiry of fourteen years, after settling the affairs at Laṅkā, the Lord came back to His kingdom, Ayodhyā, by flower plane. He instructed His brother Śatrughna to attack Lavaṇāsura, who reigned at Mathurā, and the demon was killed. He performed ten aśvamedha sacrifices, and later on He disappeared while taking a bath in the Śarayu River. The great epic Rāmāyaṇa is the history of Lord Rāma’s activities in the world, and the authoritative Rāmāyaṇa was written by the great poet Vālmīki.

За якийсь час по одруженні Він, підкорившись наказові свого батька, Махараджі Дашаратги, пішов на чотирнадцять років у вигнання в ліс. Щоб допомогти правителям-півбогам, Він вбив чотирнадцять тисяч демонів. Внаслідок підступів демонів Равана викрав Його дружину Сітадеві. Подружившись із Суґрівою, Господь допоміг йому вбити Валі, Суґрівиного брата. За допомогою Господа Рами Суґріва став царем Ванар (племені ґорил). Господь навів через Індійський океан міст з кам’яних брил, що плавали на поверхні води, і ним дістався Ланки, царства того самого Равани, що викрав Сіту. Господь вбив Равану і посадив на трон Ланки Вібгішану, Раваниного брата. Хоча Вібгішана був демоном, і братом Равани, Господь благословив його безсмертям. Коли минули чотирнадцять років, Господь, вирішивши справу з Ланкою, на зробленому з квітів літакові повернувся до Свого царства Айодг’ї. Він наказав Своєму братові Шатруґні напасти на Лаванасуру, що правив царством Матгура, і демон був вбитий. Господь Рама здійснив десять жертвопринесень ашвамедга. Він зникнув з-перед очей світу під час омовіння у річці Шараю. Історію діянь Господа Рамачандри в цьому світі містить великий епос «Рамаяна». Автор істинної «Рамаяни»    —    славетний поет Валмікі.