Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो: परिष्वक्त: स्वमातृभि: ।
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥ २८ ॥

Text

Verš

praviṣṭas tu gṛhaṁ pitroḥ
pariṣvaktaḥ sva-mātṛbhiḥ
vavande śirasā sapta
devakī-pramukhā mudā
praviṣṭas tu gṛhaṁ pitroḥ
pariṣvaktaḥ sva-mātṛbhiḥ
vavande śirasā sapta
devakī-pramukhā mudā

Synonyms

Synonyma

praviṣṭaḥ — after entering; tu — but; gṛham — houses; pitroḥ — of the father; pariṣvaktaḥ — embraced; sva-mātṛbhiḥ — by His own mothers; vavande — offered obeisances; śirasā — His head; sapta — seven; devakī — Devakī; pramukhā — headed by; mudā — gladly.

praviṣṭaḥ — když vstoupil; tu — však; gṛham — domy; pitroḥ — otce; pariṣvaktaḥ — obejmutý; sva-mātṛbhiḥ — Svými matkami; vavande — poklonil se; śirasā — Jeho hlava; sapta — sedm; devakī — Devakī; pramukhā — v čele s; mudā — ochotně.

Translation

Překlad

After entering the house of His father, He was embraced by the mothers present, and the Lord offered His obeisances unto them by placing His head at their feet. The mothers were headed by Devakī [His real mother].

Když vstoupil do domu Svého otce, přítomné matky Ho objaly a Pán se dotkl hlavou jejich nohou. V čele matek byla Devakī (Jeho skutečná matka).

Purport

Význam

It appears that Vasudeva, the father of Lord Kṛṣṇa, had completely separate residential quarters where he lived with his eighteen wives, out of whom Śrīmatī Devakī is the real mother of Lord Kṛṣṇa. But in spite of this, all other stepmothers were equally affectionate to Him, as will be evident from the following verse. Lord Kṛṣṇa also did not distinguish His real mother from His stepmothers, and He equally offered His obeisances unto all the wives of Vasudeva present on the occasion. According to scriptures also, there are seven mothers: (1) the real mother, (2) the wife of the spiritual master, (3) the wife of a brāhmaṇa, (4) the wife of the king, (5) the cow, (6) the nurse, and (7) the earth. All of them are mothers. Even by this injunction of the śāstras, the stepmother, who is the wife of the father, is also as good as the mother because the father is also one of the spiritual masters. Lord Kṛṣṇa, the Lord of the universe, plays the part of an ideal son just to teach others how to treat their stepmothers.

Ukazuje se, že otec Pána Kṛṣṇy Vasudeva zřejmě vlastnil samostatné paláce, ve kterých žil se svými osmnácti manželkami, z nichž jednou byla Śrīmatī Devakī neboli skutečná matka Pána Kṛṣṇy. Ovšem všechny matky, byť nevlastní, cítily k Pánovi stejnou lásku, což potvrdí následující śloka. Pán Kṛṣṇa také nerozlišoval mezi Svojí skutečnou matkou a nevlastními a poklonil se stejně všem přítomným Vasudevovým manželkám. Podle písem existuje sedm matek: (1) skutečná matka, (2) žena duchovního mistra, (3) žena brāhmaṇy, (4) žena krále, (5) kráva, (6) chůva a (7) Země. To vše jsou matky. Śāstry také udávají, že nevlastní matka, která je manželkou otce, je stejně dobrá jako skutečná matka, neboť otec je jedním z duchovních učitelů. Pán Kṛṣṇa, Pán vesmíru, se chová jako ideální syn, aby ostatní naučil, jak se chovat k nevlastním matkám.