Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

प्रह्वाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणै: ।
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु: ॥ २२ ॥

Text

Verš

prahvābhivādanāśleṣa-
kara-sparśa-smitekṣaṇaiḥ
āśvāsya cāśvapākebhyo
varaiś cābhimatair vibhuḥ
prahvābhivādanāśleṣa-
kara-sparśa-smitekṣaṇaiḥ
āśvāsya cāśvapākebhyo
varaiś cābhimatair vibhuḥ

Synonyms

Synonyma

prahvā — by bowing His head; abhivādana — by greeting with words; āśleṣa — embracing; kara-sparśa — shaking hands; smita-īkṣaṇaiḥ — by a glancing smile; āśvāsya — by encouragement; ca — and; āśvapākebhyaḥ — down to the lowest rank of dog-eaters; varaiḥ — by benedictions; ca — also; abhimataiḥ — as desired by; vibhuḥ — the Almighty.

prahvā — ukláněním se; abhivādana — slovními pozdravy; āśleṣa — objímající; kara-sparśa — potřásající rukama; smita-īkṣaṇaiḥ — úsměvem a pohledem na; āśvāsya — povzbuzením; ca — a; āśvapākebhyaḥ — až po nejnižší úroveň pojídačů psů; varaiḥ — požehnáním; ca — také; abhimataiḥ — jak si přál; vibhuḥ — Všemocný.

Translation

Překlad

The almighty Lord greeted everyone present by bowing His head, exchanging greetings, embracing, shaking hands, looking and smiling, giving assurances and awarding benedictions, even to the lowest in rank.

Všemocný Pán zdravil všechny přítomné ukláněním, vzájemnými pozdravy, objímáním, potřásáním rukama, pohledy a úsměvy, ujišťováním a udílením požehnání, a to i těm společensky nejnižším.

Purport

Význam

To receive the Lord Śrī Kṛṣṇa there were all grades of population, beginning from Vasudeva, Ugrasena and Gargamuni — the father, grandfather and teacher — down to the prostitutes and caṇḍālas, who are accustomed to eat dogs. And every one of them was properly greeted by the Lord in terms of rank and position. As pure living entities, all are the separated parts and parcels of the Lord, and thus no one is alien by His eternal relation. Such pure living entities are graded differently in terms of contamination of the modes of material nature, but the Lord is equally affectionate to all His parts and parcels, despite material gradation. He descends only to recall these materialistic living beings back to His kingdom, and intelligent persons take advantage of this facility offered by the Personality of Godhead to all living beings. No one is rejected by the Lord from the kingdom of God, and it remains with the living being to accept this or not.

Pána Śrī Kṛṣṇu přišli přijmout lidé všech společenských skupin. Byli tam Vasudeva, Ugrasena a Gargamuni — otec, děd a učitel—ale také prostitutky a caṇḍālové, kteří mají ve zvyku jíst psy. A každého z nich Pán náležitě pozdravil, s ohledem na úroveň a postavení. Jako čisté živé bytosti jsou všichni individuálními částmi Pána, a nikdo Mu proto není cizí vzhledem k věčnému vztahu k Němu. Tyto čisté živé bytosti se úměrně svému znečištění kvalitami hmotné přírody nacházejí na různých stupních, ale Pán je příznivě nakloněný všem Svým nedílným součástem stejně, nehledě na stupně jejich hmotného zapletení. Sestupuje pouze proto, aby znovu zavolal materialistické živé bytosti zpátky do Svého království a inteligentní osoby Jeho nabídky všem živým bytostem využijí. Pán nikoho z Božího království nevyhání a zůstává jen na živé bytosti, zda Jeho nabídku přijme nebo ne.