Skip to main content

Texts 16-17

ВІРШІ 16-17

Devanagari

Деванагарі

निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामना: ।
अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रम: ॥ १६ ॥
प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुत: ।
प्रहर्षवेगोच्छशितशयनासनभोजना: ॥ १७ ॥

Text

Текст

niśamya preṣṭham āyāntaṁ
vasudevo mahā-manāḥ
akrūraś cograsenaś ca
rāmaś cādbhuta-vikramaḥ
ніш́амйа прешт̣гам а̄йа̄нтам̇
васудево маха̄-мана̄х̣
акрӯраш́ чо
ґрасенаш́ ча
ра̄маш́ ча̄дбгута-вікрамах̣
pradyumnaś cārudeṣṇaś ca
sāmbo jāmbavatī-sutaḥ
praharṣa-vegocchaśita-
śayanāsana-bhojanāḥ
прадйумнаш́ ча̄рудешн̣аш́ ча
са̄мбо джа̄мбаваті-сутах̣
прахарша-ве
ґоччгаш́іта-
ш́айана̄сана-бгоджана̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

niśamya — just hearing; preṣṭham — the dearmost; āyāntam — coming home; vasudevaḥ — Vasudeva (the father of Kṛṣṇa); mahā-manāḥ — the magnanimous; akrūraḥ — Akrūra; ca — and; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — and; rāmaḥ — Balarāma (the elder brother of Kṛṣṇa); ca — and; adbhuta — superhuman; vikramaḥ — prowess; pradyumnaḥ — Pradyumna; cārudeṣṇaḥ — Cārudeṣṇa; ca — and; sāmbaḥ — Sāmba; jāmbavatī-sutaḥ — the son of Jāmbavatī; praharṣa — extreme happiness; vega — force; ucchaśita — being influenced by; śayana — lying down; āsana — sitting on; bhojanāḥ — dining.

ніш́амйа—щойно почувши; прешт̣гам—найдорожчий; а̄йа̄нтам   —   повертається додому ; васудевах̣   —   Васудева ( батько Крішни); маха̄-мана̄х̣—великодушний; акрӯрах̣—Акрура; ча—і; уґрасенах̣—Уґрасена; ча—і; ра̄мах̣—Баларама (старший брат Крішни); ча—і; адбгута—надлюдська; вікрамах̣—   звитяга; прадйумнах̣  —  Прад’юмна; ча̄рудешн̣ах̣  —  Чарудешна; ча  —  і; са̄мбах̣  —  Самба; джа̄мбаваті-сутах̣  —  син Джамбаваті; прахарша  —  надзвичайно щасливі; веґа  —  сила; уччгаш́іта    —    під впливом ; ш́айана    —    лежачи ; а̄сана    —    сидячи ; бгоджана̄х̣  —  обідаючи.

Translation

Переклад

On hearing that the most dear Kṛṣṇa was approaching Dvārakā-dhāma, magnanimous Vasudeva, Akrūra, Ugrasena, Balarāma (the superhumanly powerful), Pradyumna, Cārudeṣṇa and Sāmba the son of Jāmbavatī, all extremely happy, abandoned resting, sitting and dining.

Дізнавшись, що до Дваракадгами під’їжджає їх найулюбленіший Крішна, шляхетний Васудева, Акрура, Уґрасена, Баларама, що посідає надлюдську силу, Прад’юмна, Чарудешна й Джамбаватін син Самба відчули невимовне щастя; хтось з них відпочивав, хтось сидів, хтось обідав, але всі одразу покинули свої заняття.

Purport

Коментар

Vasudeva: Son of King Śūrasena, husband of Devakī and father of Lord Śrī Kṛṣṇa. He is the brother of Kuntī and father of Subhadrā. Subhadrā was married with her cousin Arjuna, and this system is still prevalent in some parts of India. Vasudeva was appointed minister of Ugrasena, and later on he married eight daughters of Ugrasena’s brother Devaka. Devakī is only one of them. Kaṁsa was his brother-in-law, and Vasudeva accepted voluntary imprisonment by Kaṁsa on mutual agreement to deliver the eighth son of Devakī. This was foiled by the will of Kṛṣṇa. As maternal uncle of the Pāṇḍavas, he took active parts in the purificatory process of the Pāṇḍavas. He sent for the priest Kaśyapa at Śataśṛṅga Parvata, and he executed the functions. When Kṛṣṇa appeared within the bars of Kaṁsa’s prison house, He was transferred by Vasudeva to the house of Nanda Mahārāja, the foster father of Kṛṣṇa, at Gokula. Kṛṣṇa disappeared along with Baladeva prior to the disappearance of Vasudeva, and Arjuna (Vasudeva’s nephew) undertook the charge of the funeral ceremony after Vasudeva’s disappearance.

ПОЯСНЕННЯ: Васудева. Син царя Шурасени, чоловік Девакі і батько Господа Шрі Крішни. Він брат Кунті і батько Субгадри. Субгадра була дружиною свого брата в перших Арджуни; такі шлюби й нині не рідкість у деяких частинах Індії. Васудева був призначений на посаду міністра Уґрасени і за деякий час одружився з вісьмома дочками Деваки, брата Уґрасени. Девакі    —    одна з них. Камса був його шваґер, і Васудева добровільно пішов у Камсину в’язницю, причому була домовленість, що він віддасть Камсі восьмого сина Девакі. Але Крішна повернув усе на Своє. Васудева був дядько Пандав по матері і тому брав діяльну участь в їхніх очисних обрядах. То саме він послав по жерця Каш’япу до Шаташрінґа Парвати, і той відправив усі обряди. Крішна з’явився на світ у Камсиній в’язниці, а тоді Васудева переніс Його в Ґокулу до дому Нанди Махараджі. Нанда Махараджа став названим батьком Крішни. Крішна з Баладевою покинули цей світ до того, як помер Васудева, і тому обов’язок виконати похоронний обряд над тілом Васудеви взяв на себе Арджуна, небіж Васудеви.

Akrūra: The commander in chief of the Vṛṣṇi dynasty and a great devotee of Lord Kṛṣṇa. Akrūra attained success in devotional service to the Lord by the one single process of offering prayers. He was the husband of Sūtanī, daughter of Ahūka. He supported Arjuna when Arjuna took Subhadrā forcibly away by the will of Kṛṣṇa. Both Kṛṣṇa and Akrūra went to see Arjuna after his successful kidnapping of Subhadrā. Both of them presented dowries to Arjuna after this incident. Akrūra was present also when Abhimanyu, the son of Subhadrā, was married with Uttarā, mother of Mahārāja Parīkṣit. Ahūka, the father-in-law of Akrūra, was not on good terms with Akrūra. But both of them were devotees of the Lord.

Акрура. Головнокомандувач армії династії Врішні і великий відданий Господа Крішни. Акрура досяг успіху у відданім служінні Господеві завдяки одній лише чинності у відданому служінні    —    просто підносячи до Крішни молитви. Він був чоловіком Сутані, дочки Ахуки. Акрура допомагав Арджуні, коли той згідно з волею Крішни викрав Субгадру. Крішна разом з Акрурою відвідали Арджуну по тому, як йому вдалося викрасти Субгадру. Після того обидва від себе дали Арджуні посаг за нею. Акрура був присутній також на весіллі Абгіман’ю, сина Субгадри, коли той одружувався з Уттарою, майбутньою матір’ю Махараджі Парікшіта. Ахука, Акрурин тесть, був з Акрурою в поганих стосунках. Однак і той, і той були Господні віддані.

Ugrasena: One of the powerful kings of the Vṛṣṇi dynasty and cousin of Mahārāja Kuntibhoja. His other name is Ahūka. His minister was Vasudeva, and his son was the powerful Kaṁsa. This Kaṁsa imprisoned his father and became the King of Mathurā. By the grace of Lord Kṛṣṇa and His brother, Lord Baladeva, Kaṁsa was killed, and Ugrasena was reinstalled on the throne. When Śālva attacked the city of Dvārakā, Ugrasena fought very valiantly and repulsed the enemy. Ugrasena inquired from Nāradajī about the divinity of Lord Kṛṣṇa. When the Yadu dynasty was to be vanquished, Ugrasena was entrusted with the iron lump produced from the womb of Sāmba. He cut the iron lump into pieces and then pasted it and mixed it up with the sea water on the coast of Dvārakā. After this, he ordered complete prohibition within the city of Dvārakā and the kingdom. He got salvation after his death.

Уґрасена. Один з могутніх царів роду Врішні і двоюрідний брат Махараджі Кунтібгоджі. Інше ім’я його    —    Ахука. Васудева був його міністром, а могутній Камса був його сином. Цей Камса ув’язнив свого батька Уґрасену і став царем Матгури. Милістю Господа Крішни та Його брата Баладеви Камса був вбитий, і Уґрасена знову сів на трон. Коли на Двараку напав Шалва, Уґрасена бився дуже хоробро й зумів відбити напад ворога. Уґрасена звертався до Нарададжі з запитаннями про божественність Господа Крішни. Коли рід Яду от-от мав загинути, Уґрасені доручили зробити щось із шматком заліза, який вийшов з тіла Самби. Він розрізав те залізо на шматки, стер на порох і змішав з морськими водами на узбережжі в Двараці. Далі він запровадив у Двараці і всьому царстві повну заборону на алкогольні напої. По смерті він отримав звільнення.

Baladeva: He is the divine son of Vasudeva by his wife Rohiṇī. He is also known as Rohiṇī-nandana, the beloved son of Rohiṇī. He was also entrusted to Nanda Mahārāja along with His mother, Rohiṇī, when Vasudeva embraced imprisonment by mutual agreement with Kaṁsa. So Nanda Mahārāja is also the foster father of Baladeva along with Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa and Lord Baladeva were constant companions from Their very childhood, although They were stepbrothers. He is the plenary manifestation of the Supreme Personality of Godhead, and therefore He is as good and powerful as Lord Kṛṣṇa. He belongs to the viṣṇu-tattva (the principle of Godhead). He attended the svayaṁvara ceremony of Draupadī along with Śrī Kṛṣṇa. When Subhadrā was kidnapped by Arjuna by the organized plan of Śrī Kṛṣṇa, Baladeva was very angry with Arjuna and wanted to kill him at once. Śrī Kṛṣṇa, for the sake of His dear friend, fell at the feet of Lord Baladeva and implored Him not to be so angry. Śrī Baladeva was thus satisfied. Similarly, He was once very angry with the Kauravas, and He wanted to throw their whole city into the depths of the Yamunā. But the Kauravas satisfied Him by surrendering unto His divine lotus feet. He was actually the seventh son of Devakī prior to the birth of Lord Kṛṣṇa, but by the will of the Lord He was transferred to the womb of Rohiṇī to escape the wrath of Kaṁsa. His other name is therefore Saṅkarṣaṇa, who is also the plenary portion of Śrī Baladeva. Because He is as powerful as Lord Kṛṣṇa and can bestow spiritual power to the devotees, He is therefore known as Baladeva. In the Vedas also it is enjoined that no one can know the Supreme Lord without being favored by Baladeva. Bala means spiritual strength, not physical. Some less intelligent persons interpret bala as the strength of the body. But no one can have spiritual realization by physical strength. Physical strength ends with the end of the physical body, but spiritual strength follows the spirit soul to the next transmigration, and therefore the strength obtained by Baladeva is never wasted. The strength is eternal, and thus Baladeva is the original spiritual master of all devotees.

Баладева. Божественний син Васудеви від його дружини Рохіні. Тому Його ще називають Рохіні-нандана, улюблений син Рохіні. Опікуватися Ним та Його матір’ю доручили також Нанді Махараджі, коли Васудева за згодою з Камсою пішов у його в’язницю. Так Нанда Махараджа став названим батьком не лише Крішні, а й Баладеві. Господь Крішна і Господь Баладева, хоча й зведені брати, були нерозлучні від самого дитинства. Баладева    —    це повне проявлення Верховного Бога-Особи, і тому Він не поступається на силі та інших якостях Господу Крішні. Він    —    вішну-таттва, тобто належить до категорії Бога. Разом з Крішною Баладева був присутній на церемонії сваямвари Драупаді. Коли Арджуна за планом Шрі Крішни викрав Субгадру, Баладева дуже розгнівався на Арджуну і хотів одразу ж убити його. Але Шрі Крішна заради Свого дорогого друга впав Господу Баладеві в ноги, благаючи погамувати гнів, і Шрі Баладева заспокоївся. Також одного разу Він дуже розгнівався на Кауравів і хотів був скинути все їхнє місто в Ямуну, однак Каурави віддались Його божественним лотосовим стопам і тим Його задовольнили. Насправді Баларама був сьомий син Девакі, що народився перед Господом Крішною, але Господньою волею, щоб сховати Його від лютого Камси, Він був перенесений до лона Рохіні. Через це Його ще називають Санкаршаною, іменем повної частки Шрі Баладеви. Він так само могутній, як і Господь Крішна, і може дарувати відданим духовну силу, за що Його й називають Баладевою. У Ведах сказано також, що без ласки Баладеви Верховного Господа не пізнати. Бала    —    це не фізична, а духовна сила. Дехто з менш розумних людей тлумачить слово бала як «сила тіла». Але фізична сила не дає змоги прийти до духовного самоусвідомлення. Коли грубе тіло помирає, йде геть і фізична сила, натомість сила духовна супроводжує духовну душу в наступне тіло, і тому сила, яку дає Баладева, ніколи не зникає. Та сила є вічна, і тому Баладева    —    це первинний духовний вчитель усіх відданих.

Śrī Baladeva was also a class friend of Lord Śrī Kṛṣṇa as a student of Sāndīpani Muni. In His childhood He killed many asuras along with Śrī Kṛṣṇa, and specifically He killed the Dhenukāsura at Tālavana. During the Kurukṣetra battle, He remained neutral, and He tried His best not to bring about the fight. He was in favor of Duryodhana, but still He remained neutral. When there was a club-fight between Duryodhana and Bhīmasena, He was present on the spot. He was angry at Bhīmasena when the latter struck Duryodhana on the thigh or below the belt, and He wanted to retaliate the unfair action. Lord Śrī Kṛṣṇa saved Bhīma from His wrath. But He left the place at once, being disgusted at Bhīmasena, and after His departure Duryodhana fell to the ground to meet his death. The funeral ceremony of Abhimanyu, the son of Arjuna, was performed by Him, as He was the maternal uncle. It was impossible to be performed by any one of the Pāṇḍavas, who were all overwhelmed with grief. At the last stage, He departed from this world by producing a great white snake from His mouth, and thus He was carried by Śeṣanāga in the shape of a serpent.

Шрі Баладева був також шкільним товаришем Господа Крішни, коли Вони обоє навчалися в Сандіпані Муні. За Свого дитинства Він разом із Шрі Крішною вбив багатьох асур, зокрема Дгенукасуру в Талавані. Баладева не брав участи в битві на Курукшетрі і робив усе можливе, щоб тої битви не допустити. Він прихильно ставився до Дурйодгани, однак незважаючи на те від участи в битві ухилився. Він був присутній при тому, як Дурйодгана з Бгімасеною билися на булавах, і коли Бгімасена вдарив Дурйодгану в стегно, тобто нижче пояса, Баладева розгнівався і хотів одразу скарати Бгімасену за нечесний вчинок. Від гніву Господа Баладеви врятував Бгімасену Господь Крішна. Однак Баладева, відчувши до Бгімасени відразу, негайно покинув те місце, і коли Він пішов, Дурйодгана простягся на землі і помер. Баладева здійснив поховальний обряд над тілом Абгіман’ю, сина Арджуни, бо доводився Абгіман’ю дядьком по матері. Жодний з Пандав того зробити не міг, бо всі вони були пригнічені горем. Баладева покинув цей світ так: Він випустив з рота великого білого змія Шешанаґу, і той забрав Його.

Pradyumna: Incarnation of Kāmadeva or, according to others, incarnation of Sanat-kumāra, born as the son of the Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, and Lakṣmīdevī, Śrīmatī Rukmiṇī, the principal queen at Dvārakā. He was one of those who went to congratulate Arjuna upon his marrying Subhadrā. He was one of the great generals who fought with Śālva, and while fighting with him he became unconscious on the battlefield. His charioteer brought him back to the camp from the battlefield, and for this action he was very sorry and rebuked his charioteer. However, he fought again with Śālva and was victorious. He heard all about the different demigods from Nāradajī. He is one of the four plenary expansions of Lord Śrī Kṛṣṇa. He is the third one. He inquired from his father, Śrī Kṛṣṇa, about the glories of the brāhmaṇas. During the fratricidal war amongst the descendants of Yadu, he died at the hand of Bhoja, another king of the Vṛṣṇis. After his death, he was installed in his original position.

Прад’юмна. Втілення Камадеви чи, за іншими джерелами, Санат-кумари. Він народився як син Бога-Особи Господа Шрі Крішни та головної цариці Крішни у Двараці Лакшмідеві, Шріматі Рукміні. Він був серед тих, хто привітав Арджуну, коли той одружився з Субгадрою. Він був одним з великих полководців, що билися з Шалвою. Під час бою він знепритомнів, і колісничий відвіз його до табору, через що Прад’юмна, чувшись дуже прикро, сильно побивався і картав колісничого. Однак він негайно знову став до бою з Шалвою і отримав над ним перемогу. Прад’юмна вислухав від Нарададжі детальну оповідь про всіх півбогів. Він    —    одне з чотирьох повних поширень Господа Шрі Крішни, а саме третє поширення. Він прохав Свого батька, Шрі Крішну, розповісти про славу брахман. Під час братовбивчої війни між нащадками Яду він загинув від руки Бгоджі, іншого царя династії Врішні. Зі смертю він повернувся до свого відначального становища.

Cārudeṣṇa: Another son of Lord Śrī Kṛṣṇa and Rukmiṇīdevī. He was also present during the svayaṁvara ceremony of Draupadī. He was a great warrior like his brothers and father. He fought with Vivinidhaka and killed him in the fight.

Чарудешна. Ще один син Господа Шрі Крішни й Рукмінідеві. Він теж був на сваямварі Драупаді. Чарудешна був великий воїн, як його брати й батько. Він бився з Вівінідгакою і у двобої вбив його.

Sāmba: One of the great heroes of the Yadu dynasty and the son of Lord Śrī Kṛṣṇa by His wife Jāmbavatī. He learned the military art of throwing arrows from Arjuna, and he became a member of parliament during the time of Mahārāja Yudhiṣṭhira. He was present during the Rājasūya-yajña of Mahārāja Yudhiṣṭhira. When all the Vṛṣṇis were assembled during the time of Prabhāsa-yajña, his glorious activities were narrated by Sātyaki before Lord Baladeva. He was also present along with his father, Lord Śrī Kṛṣṇa, during the aśvamedha-yajña performed by Yudhiṣṭhira. He was presented before some ṛṣis falsely dressed as a pregnant woman by his brothers, and in fun he asked the ṛṣis what he was going to deliver. The ṛṣis replied that he would deliver a lump of iron, which would be the cause of fratricidal war in the family of Yadu. The next day, in the morning, Sāmba delivered a large lump of iron, which was entrusted to Ugrasena for necessary action. Actually later on there was the foretold fratricidal war, and Sāmba died in that war.

Самба. Один з великих витязів династії Яду, син Господа Шрі Крішни від Джамбаваті. Він навчався від Арджуни військового мистецтва стрільби з лука. За врядування Махараджі Юдгіштгіри він став одним із членів царської ради. Самба був присутній на Раджасуя-яґ’ї Махараджі Юдгіштгіри. Про його славетні подвиги розповідав Сат’яка перед Господом Баладевою, коли всі Врішні зібралися на Прабгаса-яґ’ю. Він був зі своїм батьком Господом Шрі Крішною також на Юдгіштгіриній ашвамедга-яґ’ї. Якось він перебрався вагітною жінкою і, прийшовши разом з братами до ріші, запитав у них жартома, хто в нього народиться. Ріші відповіли, що він народить шматок заліза, через який в родині Яду спалахне братовбивча війна. Наступного ранку Самба породив величезний шматок заліза, і те залізо віддали Уґрасені, щоб він ужив якихось заходів. Але провіщена братовбивча війна таки сталася, і Самба знайшов у ній свою смерть.

So all these sons of Lord Kṛṣṇa left their respective palaces and leaving aside all engagements, including lying down, sitting and dining, hastened toward their exalted father.

Отож, сини Господа Крішни облишили все, що робили    —     відпочивати, сидіти чи обідати    —    і, вийшовши з палаців, кинулися назустріч своєму великому батькові.