Skip to main content

Texts 16-17

Sloka 16-17

Devanagari

Dévanágarí

निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामना: ।
अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रम: ॥ १६ ॥
प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुत: ।
प्रहर्षवेगोच्छशितशयनासनभोजना: ॥ १७ ॥

Text

Verš

niśamya preṣṭham āyāntaṁ
vasudevo mahā-manāḥ
akrūraś cograsenaś ca
rāmaś cādbhuta-vikramaḥ
niśamya preṣṭham āyāntaṁ
vasudevo mahā-manāḥ
akrūraś cograsenaś ca
rāmaś cādbhuta-vikramaḥ
pradyumnaś cārudeṣṇaś ca
sāmbo jāmbavatī-sutaḥ
praharṣa-vegocchaśita-
śayanāsana-bhojanāḥ
pradyumnaś cārudeṣṇaś ca
sāmbo jāmbavatī-sutaḥ
praharṣa-vegocchaśita-
śayanāsana-bhojanāḥ

Synonyms

Synonyma

niśamya — just hearing; preṣṭham — the dearmost; āyāntam — coming home; vasudevaḥ — Vasudeva (the father of Kṛṣṇa); mahā-manāḥ — the magnanimous; akrūraḥ — Akrūra; ca — and; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — and; rāmaḥ — Balarāma (the elder brother of Kṛṣṇa); ca — and; adbhuta — superhuman; vikramaḥ — prowess; pradyumnaḥ — Pradyumna; cārudeṣṇaḥ — Cārudeṣṇa; ca — and; sāmbaḥ — Sāmba; jāmbavatī-sutaḥ — the son of Jāmbavatī; praharṣa — extreme happiness; vega — force; ucchaśita — being influenced by; śayana — lying down; āsana — sitting on; bhojanāḥ — dining.

niśamya — jakmile slyšeli; preṣṭham — nejdražší; āyāntam — přichází domů; vasudevaḥ — Vasudeva (otec Kṛṣṇy); mahā-manāḥ — velkodušný; akrūraḥ — Akrūra; ca — a; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — a; rāmaḥ — Balarāma (starší bratr Kṛṣṇy); ca — a; adbhuta — nadlidská; vikramaḥ — udatnost; pradyumnaḥ — Pradyumna; cārudeṣṇaḥ — Cārudeṣṇa; ca — a; sāmbaḥ — Sāmba; jāmbavatī-sutaḥ — syn Jāmbavatī; praharṣa — nesmírné štěstí; vega — síla; ucchaśita — ovlivněni; śayana — ležící; āsana — sedící; bhojanāḥ — obědvající.

Translation

Překlad

On hearing that the most dear Kṛṣṇa was approaching Dvārakā-dhāma, magnanimous Vasudeva, Akrūra, Ugrasena, Balarāma (the superhumanly powerful), Pradyumna, Cārudeṣṇa and Sāmba the son of Jāmbavatī, all extremely happy, abandoned resting, sitting and dining.

Jakmile uslyšeli, že nejdražší Kṛṣṇa přijel do Dvārakādhāmu, velkodušný Vasudeva, Akrūra, Ugrasena, nadlidsky mocný Balarāma, Pradyumna, Cārudeṣṇa a Sāmba, syn Jāmbavatī, všichni nesmírně šťastní, okamžitě přestali odpočívat a vstali i od jídla.

Purport

Význam

Vasudeva: Son of King Śūrasena, husband of Devakī and father of Lord Śrī Kṛṣṇa. He is the brother of Kuntī and father of Subhadrā. Subhadrā was married with her cousin Arjuna, and this system is still prevalent in some parts of India. Vasudeva was appointed minister of Ugrasena, and later on he married eight daughters of Ugrasena’s brother Devaka. Devakī is only one of them. Kaṁsa was his brother-in-law, and Vasudeva accepted voluntary imprisonment by Kaṁsa on mutual agreement to deliver the eighth son of Devakī. This was foiled by the will of Kṛṣṇa. As maternal uncle of the Pāṇḍavas, he took active parts in the purificatory process of the Pāṇḍavas. He sent for the priest Kaśyapa at Śataśṛṅga Parvata, and he executed the functions. When Kṛṣṇa appeared within the bars of Kaṁsa’s prison house, He was transferred by Vasudeva to the house of Nanda Mahārāja, the foster father of Kṛṣṇa, at Gokula. Kṛṣṇa disappeared along with Baladeva prior to the disappearance of Vasudeva, and Arjuna (Vasudeva’s nephew) undertook the charge of the funeral ceremony after Vasudeva’s disappearance.

Vasudeva: Syn krále Śūraseny, manžel Devakī a otec Pána Śrī Kṛṣṇy. Je bratrem Kuntī a otcem Subhadry. Subhadrā byla provdána za svého bratrance Arjunu, a tento systém dodnes vládne v některých částech Indie. Vasudeva byl určen za ministra Ugraseny a později se oženil s osmi dcerami Ugrasenova bratra Devaky. Devakī je jen jednou z nich. Kaṁsa byl jeho švagrem, a Vasudeva se dobrovolně nechal uvěznit od Kaṁsy po vzájemné dohodě, že mu vydá osmého syna Devakī. Vůlí Kṛṣṇy z toho však sešlo. Jako strýc Pāṇḍuovců z matčiny strany se Vasudeva aktivně zúčastnil očistného obřadu Pāṇḍuovců. Poslal do Śatasṛṅga Parvaty pro kněze Kaśyapu, který pak obřady provedl. Když se Kṛṣṇa zjevil za mřížemi Kaṁsova vězení, Vasudeva Ho přenesl do domu Jeho nevlastního otce Nandy Mahārāje do Gokuly. Kṛṣṇa s Baladevem odešli z tohoto světa dříve než Vasudeva, a Arjuna (synovec Vasudeva) se ujal pohřebního obřadu po odchodu Vasudeva.

Akrūra: The commander in chief of the Vṛṣṇi dynasty and a great devotee of Lord Kṛṣṇa. Akrūra attained success in devotional service to the Lord by the one single process of offering prayers. He was the husband of Sūtanī, daughter of Ahūka. He supported Arjuna when Arjuna took Subhadrā forcibly away by the will of Kṛṣṇa. Both Kṛṣṇa and Akrūra went to see Arjuna after his successful kidnapping of Subhadrā. Both of them presented dowries to Arjuna after this incident. Akrūra was present also when Abhimanyu, the son of Subhadrā, was married with Uttarā, mother of Mahārāja Parīkṣit. Ahūka, the father-in-law of Akrūra, was not on good terms with Akrūra. But both of them were devotees of the Lord.

Akrūra: Vrchní velitel vṛṣṇiovské dynastie a velký oddaný Pána Kṛṣṇy. Akrūra dosáhl úspěchu v oddané službě Pánu prováděním jediného druhu služby — pronášením modliteb. Byl manželem Sūtanī, dcery Ahūky. Podporoval Arjunu, když vůlí Kṛṣṇy Arjuna silou unesl Subhadru. Po úspěšném únosu Subhadry se Kṛṣṇa i Akrūra vydali Arjunu navštívit a předali mu při té příležitosti svatební dary. Akrūra byl přítomný také tomu, když se Abhimanyu, syn Subhadry, ženil s Uttarou, matkou Mahārāje Parīkṣita. Ahūka, tchán Akrūry, se svým zetěm nevycházel dobře. Oba však byli oddaní Pána.

Ugrasena: One of the powerful kings of the Vṛṣṇi dynasty and cousin of Mahārāja Kuntibhoja. His other name is Ahūka. His minister was Vasudeva, and his son was the powerful Kaṁsa. This Kaṁsa imprisoned his father and became the King of Mathurā. By the grace of Lord Kṛṣṇa and His brother, Lord Baladeva, Kaṁsa was killed, and Ugrasena was reinstalled on the throne. When Śālva attacked the city of Dvārakā, Ugrasena fought very valiantly and repulsed the enemy. Ugrasena inquired from Nāradajī about the divinity of Lord Kṛṣṇa. When the Yadu dynasty was to be vanquished, Ugrasena was entrusted with the iron lump produced from the womb of Sāmba. He cut the iron lump into pieces and then pasted it and mixed it up with the sea water on the coast of Dvārakā. After this, he ordered complete prohibition within the city of Dvārakā and the kingdom. He got salvation after his death.

Ugrasena: Jeden z mocných králů vṛṣṇiovské dynastie a bratranec Mahārāje Kuntibhoji. Jeho další jméno je Ahūka. Jeho ministrem byl Vasudeva a jeho synem byl mocný Kaṁsa. Tento Kaṁsa svého otce uvěznil a stal se králem Mathury. Milostí Pána Kṛṣṇy a Jeho bratra Pána Baladeva byl Kaṁsa zabit a Ugrasena znovu dosazen na trůn. Když Śālva napadl město Dvāraku, Ugrasena bojoval velice chrabře a nepřítele odrazil. Ugrasena se vyptával Nāradajīho na božskost Pána Kṛṣṇy. Když měla být yaduovská dynastie zničena, Ugrasenovi byl svěřen kus železa zplozený z lůna Sāmby. Rozřezal ho a rozetřel na pastu, a pak na břehu Dvāraky smísil s mořskou vodou. Poté v městě Dvārace a v celém království zcela zakázal požívání omamných nápojů. Po smrti dosáhl spasení.

Baladeva: He is the divine son of Vasudeva by his wife Rohiṇī. He is also known as Rohiṇī-nandana, the beloved son of Rohiṇī. He was also entrusted to Nanda Mahārāja along with His mother, Rohiṇī, when Vasudeva embraced imprisonment by mutual agreement with Kaṁsa. So Nanda Mahārāja is also the foster father of Baladeva along with Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa and Lord Baladeva were constant companions from Their very childhood, although They were stepbrothers. He is the plenary manifestation of the Supreme Personality of Godhead, and therefore He is as good and powerful as Lord Kṛṣṇa. He belongs to the viṣṇu-tattva (the principle of Godhead). He attended the svayaṁvara ceremony of Draupadī along with Śrī Kṛṣṇa. When Subhadrā was kidnapped by Arjuna by the organized plan of Śrī Kṛṣṇa, Baladeva was very angry with Arjuna and wanted to kill him at once. Śrī Kṛṣṇa, for the sake of His dear friend, fell at the feet of Lord Baladeva and implored Him not to be so angry. Śrī Baladeva was thus satisfied. Similarly, He was once very angry with the Kauravas, and He wanted to throw their whole city into the depths of the Yamunā. But the Kauravas satisfied Him by surrendering unto His divine lotus feet. He was actually the seventh son of Devakī prior to the birth of Lord Kṛṣṇa, but by the will of the Lord He was transferred to the womb of Rohiṇī to escape the wrath of Kaṁsa. His other name is therefore Saṅkarṣaṇa, who is also the plenary portion of Śrī Baladeva. Because He is as powerful as Lord Kṛṣṇa and can bestow spiritual power to the devotees, He is therefore known as Baladeva. In the Vedas also it is enjoined that no one can know the Supreme Lord without being favored by Baladeva. Bala means spiritual strength, not physical. Some less intelligent persons interpret bala as the strength of the body. But no one can have spiritual realization by physical strength. Physical strength ends with the end of the physical body, but spiritual strength follows the spirit soul to the next transmigration, and therefore the strength obtained by Baladeva is never wasted. The strength is eternal, and thus Baladeva is the original spiritual master of all devotees.

Baladeva: Božský syn Vasudeva od jeho ženy Rohiṇī. Jmenuje se také Rohiṇī-nandana, milovaný syn Rohiṇī. Byl rovněž svěřen Nandovi Mahārājovi, i se Svojí matkou Rohiṇī, když se Vasudeva po vzájemné dohodě s Kaṁsou nechal uvěznit. Nanda Mahārāja je nevlastním otcem jak Pána Kṛṣṇy, tak i Baladeva. Pán Kṛṣṇa a Pán Baladeva, přestože byli nevlastní bratři, byli od Svého raného dětství stálými společníky. Baladeva je úplnou manifestací Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto je stejně dobrý a stejně mocný jako Pán Kṛṣṇa. Patří do kategorie viṣṇu-tattva (kategorie Boha). Společně se Śrī Kṛṣṇou navštívil Draupadin obřad svayaṁvara. Když Arjuna podle plánu Śrī Kṛṣṇy unesl Subhadru, Baladeva se na něho velice hněval a chtěl ho ihned zabít. Śrī Kṛṣṇa pro Svého drahého přítele padl k nohám Pána Baladeva a žádal Ho, aby utišil Svůj hněv. Śrī Baladeva byl tak uspokojen. Jednou se také velice hněval na Kuruovce a chtěl celé jejich město uvrhnout do hlubin Yamuny. Kuruovci Ho však uspokojili tím, že se odevzdali Jeho Božským lotosovým nohám. Ve skutečnosti byl sedmým synem Devakī před narozením Pána Kṛṣṇy, ale vůlí Pána byl přemístěn do lůna Rohiṇī, aby unikl Kaṁsově hněvu. Jeho dalším jménem je proto Saṅkarṣaṇa, který je také úplnou částí Śrī Baladeva. Jelikož je stejně mocný jako Pán Kṛṣṇa a může udílet duchovní moc oddaným, nazývá se Baladeva. Vedy také uvádějí, že nikdo nemůže znát Nejvyššího Pána, aniž je obdařen přízní Baladeva. Bala znamená duchovní síla, nikoliv tělesná. Někteří méně inteligentní lidé vykládají bala jako sílu těla. Nikdo však nedosáhne duchovní realizace hmotnou tělesnou silou. Tělesná síla končí s koncem hmotného těla, ale duchovní síla doprovází duši do příštího vtělení, a proto síla získaná od Baladeva není nikdy ztracena. Tato síla je věčná, a Baladeva je tudíž původním duchovním mistrem všech oddaných.

Śrī Baladeva was also a class friend of Lord Śrī Kṛṣṇa as a student of Sāndīpani Muni. In His childhood He killed many asuras along with Śrī Kṛṣṇa, and specifically He killed the Dhenukāsura at Tālavana. During the Kurukṣetra battle, He remained neutral, and He tried His best not to bring about the fight. He was in favor of Duryodhana, but still He remained neutral. When there was a club-fight between Duryodhana and Bhīmasena, He was present on the spot. He was angry at Bhīmasena when the latter struck Duryodhana on the thigh or below the belt, and He wanted to retaliate the unfair action. Lord Śrī Kṛṣṇa saved Bhīma from His wrath. But He left the place at once, being disgusted at Bhīmasena, and after His departure Duryodhana fell to the ground to meet his death. The funeral ceremony of Abhimanyu, the son of Arjuna, was performed by Him, as He was the maternal uncle. It was impossible to be performed by any one of the Pāṇḍavas, who were all overwhelmed with grief. At the last stage, He departed from this world by producing a great white snake from His mouth, and thus He was carried by Śeṣanāga in the shape of a serpent.

Śrī Baladeva byl také spolužákem Pána Śrī Kṛṣṇy v době studií u Sāndīpaniho Muniho. Ve Svém dětství pobil se Śrī Kṛṣṇou mnoho asurů a zvláště zabil Dhenukāsuru v Tālavanu. Během bitvy na Kurukṣetře zůstal neutrální, a ze všech sil se snažil, aby k bitvě nedošlo. Byl nakloněn Duryodhanovi, ale zůstával neutrální. Byl Osobně přítomný při souboji mezi Duryodhanou a Bhīmasenou. Hněval se na Bhīmasenu, který udeřil Duryodhanu kyjem do stehen, pod pás, a chtěl tento nečestný úder oplatit. Bhīmasenu zachránil před Jeho hněvem Pán Śrī Kṛṣṇa. Balarāma však okamžitě odešel, znechucený Bhīmasenou, a po Jeho odchodu padl Duryodhana na zem, aby skonal. Baladeva byl bratrem matky Abhimanyua, syna Arjuny, a proto vykonal Abhimanyuův pohřební obřad. Žádný z Pāṇḍuovců ho nemohl vykonat, protože všichni byli přemoženi smutkem. Nakonec odešel z tohoto světa tak, že ze Svých úst vypustil velkého bílého hada Śeṣanāgu, který Ho odnesl.

Pradyumna: Incarnation of Kāmadeva or, according to others, incarnation of Sanat-kumāra, born as the son of the Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, and Lakṣmīdevī, Śrīmatī Rukmiṇī, the principal queen at Dvārakā. He was one of those who went to congratulate Arjuna upon his marrying Subhadrā. He was one of the great generals who fought with Śālva, and while fighting with him he became unconscious on the battlefield. His charioteer brought him back to the camp from the battlefield, and for this action he was very sorry and rebuked his charioteer. However, he fought again with Śālva and was victorious. He heard all about the different demigods from Nāradajī. He is one of the four plenary expansions of Lord Śrī Kṛṣṇa. He is the third one. He inquired from his father, Śrī Kṛṣṇa, about the glories of the brāhmaṇas. During the fratricidal war amongst the descendants of Yadu, he died at the hand of Bhoja, another king of the Vṛṣṇis. After his death, he was installed in his original position.

Pradyumna: Inkarnace Kāmadeva nebo podle jiných inkarnace Sanat-kumāra; narodil se jako syn Osobnosti Božství Pána Śrī Kṛṣṇy a Lakṣmīdevī Śrīmatī Rukmiṇī, hlavní královny ve Dvārace. Byl jedním z těch, kteří šli poblahopřát Arjunovi u příležitosti jeho svatby se Subhadrou. Byl jedním z velkých generálů, kteří bojovali proti Śālvovi, a při boji s ním upadl na bojišti do bezvědomí. Jeho vozataj ho přivezl zpět do tábora, a on toho velice litoval a svého vozataje pokáral. Pak ovšem bojoval se Śālvou znovu a zvítězil. Slyšel od Nāradajīho o různých polobozích. Je jednou ze čtyř úplných expanzí Pána Śrī Kṛṣṇy, je třetí z nich. Vyptával se svého otce Śrī Kṛṣṇy na slávu brāhmaṇů. Během bratrovražedné války mezi potomky Yadua zemřel rukou Bhoji, dalšího vṛṣṇiovského krále. Po smrti se navrátil do svého původního postavení.

Cārudeṣṇa: Another son of Lord Śrī Kṛṣṇa and Rukmiṇīdevī. He was also present during the svayaṁvara ceremony of Draupadī. He was a great warrior like his brothers and father. He fought with Vivinidhaka and killed him in the fight.

Cārudeṣṇa: Další syn Pána Śrī Kṛṣṇy a Rukmiṇīdevī. Byl rovněž přítomný na Draupadině obřadu svayaṁvara. Stejně jako jeho bratři a otec byl velkým válečníkem. Bojoval s Vivinidhakou a v bitvě ho zabil.

Sāmba: One of the great heroes of the Yadu dynasty and the son of Lord Śrī Kṛṣṇa by His wife Jāmbavatī. He learned the military art of throwing arrows from Arjuna, and he became a member of parliament during the time of Mahārāja Yudhiṣṭhira. He was present during the Rājasūya-yajña of Mahārāja Yudhiṣṭhira. When all the Vṛṣṇis were assembled during the time of Prabhāsa-yajña, his glorious activities were narrated by Sātyaki before Lord Baladeva. He was also present along with his father, Lord Śrī Kṛṣṇa, during the aśvamedha-yajña performed by Yudhiṣṭhira. He was presented before some ṛṣis falsely dressed as a pregnant woman by his brothers, and in fun he asked the ṛṣis what he was going to deliver. The ṛṣis replied that he would deliver a lump of iron, which would be the cause of fratricidal war in the family of Yadu. The next day, in the morning, Sāmba delivered a large lump of iron, which was entrusted to Ugrasena for necessary action. Actually later on there was the foretold fratricidal war, and Sāmba died in that war.

Sāmba: Jeden z velkých hrdinů yaduovské dynastie a syn Pána Śrī Kṛṣṇy a Jeho manželky Jāmbavatī. Učil se od Arjuny vojenskému umění a vystřelování šípů, a za vlády Mahārāje Yudhiṣṭhira byl členem parlamentu. Byl přítomný během obřadu Rājasūya-yajña Mahārāje Yudhiṣṭhira. Na shromáždění všech Vṛṣṇiovců při obřadu Prabhāsa-yajña vyprávěl Sātyaki o jeho slavných činnostech před Pánem Baladevem. Byl rovněž se svým otcem Pánem Śrī Kṛṣṇou přítomný na obřadu aśvamedha-yajña, který vykonával Yudhiṣṭhira. Jednou ho jeho bratři převlékli za těhotnou ženu a on se žertem zeptal několika mudrců, co porodí. Ṛṣiové odpověděli, že porodí kus železa, který zapříčiní v rodině krále Yadua bratrovražednou válku. Příštího dne ráno Sāmba porodil velký kus železa, který byl přinesen Ugrasenovi, aby podnikl nezbytné kroky. Později skutečně došlo k předpovězené bratrovražedné válce a Sāmba v této válce zemřel.

So all these sons of Lord Kṛṣṇa left their respective palaces and leaving aside all engagements, including lying down, sitting and dining, hastened toward their exalted father.

Všichni tito synové Pána Kṛṣṇy tedy opustili své paláce, zanechali všeho — ať už leželi, seděli či jedli — a pospíchali ke svému vznešenému otci.