Skip to main content

Text 7

ВІРШ 7

Devanagari

Деванагарі

उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि: ।
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥

Text

Текст

uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā
ушітва̄ ха̄стінапуре
ма̄са̄н катіпайа̄н харіх̣
сухр̣да̄м̇ ча віш́ока̄йа
свасуш́ ча прійа-ка̄мйайа̄

Synonyms

Послівний переклад

uṣitvā — staying; hāstinapure — in the city of Hastināpura; māsān — months; katipayān — a few; hariḥ — Lord Śrī Kṛṣṇa; suhṛdām — relatives; ca — also; viśokāya — for pacifying them; svasuḥ — the sister; ca — and; priya-kāmyayā — for pleasing.

ушітва̄  —  перебуваючи; ха̄стінапуре  —  в місті Хастінапурі; ма̄са̄н  —  місяців; катіпайа̄н  —  кілька; харіх̣  —  Господь Шрі Крішна ; сухр̣да̄м   —   родичів ; ча   —   також ; віш́ока̄йа   —   щоб заспокоїти їх ; свасух̣  —  сестру ; ча  —  і ; прійа - ка̄мйайа̄  —вдовольнити.

Translation

Переклад

Śrī Hari, Lord Śrī Kṛṣṇa, resided at Hastināpura for a few months to pacify His relatives and please His own sister [Subhadrā].

Шрі Харі, Господь Шрі Крішна, лишився у Хастінапурі на кілька місяців, щоб розрадити родичів і задоволити сестру [Субгадру].

Purport

Коментар

Kṛṣṇa was to start for Dvārakā, His own kingdom, after the Battle of Kurukṣetra and Yudhiṣṭhira’s being enthroned, but to oblige the request of Mahārāja Yudhiṣṭhira and to show special mercy to Bhīṣmadeva, Lord Kṛṣṇa stopped at Hastināpura, the capital of the Pāṇḍavas. The Lord decided to stay especially to pacify the aggrieved King as well as to please Subhadrā, sister of Lord Śrī Kṛṣṇa. Subhadrā was especially to be pacified because she lost her only son, Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife, Uttarā, mother of Mahārāja Parīkṣit. The Lord is always pleased to satisfy His devotees in any capacity. Only His devotees can play the parts of His relatives. The Lord is absolute.

Після битви на Курукшетрі, коли Юдгіштгіра зійшов на престол, Крішна вже хотів вирушати у Двараку, до Свого царства, але, щоб виконати прохання царя Юдгіштгіри і ще явити особливу ласку Бгішмадеві, Він лишився у Хастінапурі, столиці Пандав. Господь Крішна вирішив лишитися головно для того, щоб розрадити пригніченого царя, а також щоб порадувати Свою сестру Субгадру. Вона потребувала особливої уваги, бо втратила свого сина- одинака, Абгіман’ю, що тільки був одружився. По юнакові лишилася його дружина Уттара, мати Махараджі Парікшіта. Господь завжди радо старається задоволювати Своїх відданих. Грати роль Його родичів можуть лише Його віддані. Господь є абсолютний.