Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि: ।
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया ॥ ७ ॥

Text

Verš

uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā
uṣitvā hāstinapure
māsān katipayān hariḥ
suhṛdāṁ ca viśokāya
svasuś ca priya-kāmyayā

Synonyms

Synonyma

uṣitvā — staying; hāstinapure — in the city of Hastināpura; māsān — months; katipayān — a few; hariḥ — Lord Śrī Kṛṣṇa; suhṛdām — relatives; ca — also; viśokāya — for pacifying them; svasuḥ — the sister; ca — and; priya-kāmyayā — for pleasing.

uṣitvā — pobývající; hāstinapure — ve městě Hastināpuru; māsān — měsíce; katipayān — několik; hariḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; suhṛdām — příbuzní; ca — také; viśokāya — aby je uklidnil; svasuḥ — sestra; ca — a; priya-kāmyayā — aby potěšil.

Translation

Překlad

Śrī Hari, Lord Śrī Kṛṣṇa, resided at Hastināpura for a few months to pacify His relatives and please His own sister [Subhadrā].

Śrī Hari, Pán Śrī Kṛṣṇa, pobyl v Hastināpuru několik měsíců, aby uklidnil Své příbuzné a potěšil Svou sestru (Subhadru).

Purport

Význam

Kṛṣṇa was to start for Dvārakā, His own kingdom, after the Battle of Kurukṣetra and Yudhiṣṭhira’s being enthroned, but to oblige the request of Mahārāja Yudhiṣṭhira and to show special mercy to Bhīṣmadeva, Lord Kṛṣṇa stopped at Hastināpura, the capital of the Pāṇḍavas. The Lord decided to stay especially to pacify the aggrieved King as well as to please Subhadrā, sister of Lord Śrī Kṛṣṇa. Subhadrā was especially to be pacified because she lost her only son, Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife, Uttarā, mother of Mahārāja Parīkṣit. The Lord is always pleased to satisfy His devotees in any capacity. Only His devotees can play the parts of His relatives. The Lord is absolute.

Kṛṣṇa se po bitvě na Kurukṣetře a korunovaci Yudhiṣṭhira chystal do Dvāraky, do Svého království, ale aby vyhověl žádosti Mahārāje Yudhiṣṭhira a projevil zvláštní milost Bhīṣmadevovi, zdržel se ještě v Hastināpuru, v hlavním městě Pāṇḍuovců. Pán se rozhodl zůstat především proto, aby uklidnil zarmouceného krále a potěšil Subhadru, sestru Pána Śrī Kṛṣṇy. Subhadrā vyžadovala zvláštní útěchu, neboť ztratila svého jediného syna Abhimanyua, který se právě oženil. Jeho ovdovělou manželkou byla Uttarā, matka Mahārāje Parīkṣita. Pánovi je potěšením všemi možnými způsoby uspokojovat Své oddané. Pouze Jeho oddaní mohou hrát role Jeho příbuzných. Pán je absolutní.