Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ ।
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत ॥ ६ ॥

Text

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
tvayā khalu purāṇāni
setihāsāni cānagha
ākhyātāny apy adhītāni
dharma-śāstrāṇi yāny uta
ṛṣaya ūcuḥ
tvayā khalu purāṇāni
setihāsāni cānagha
ākhyātāny apy adhītāni
dharma-śāstrāṇi yāny uta

Synonyms

Synonyma

ṛṣayaḥ — the sages; ūcuḥ — said; tvayā — by you; khalu — undoubtedly; purāṇāni — the supplements to the Vedas with illustrative narrations; sa-itihāsāni — along with the histories; ca — and; anagha — freed from all vices; ākhyātāni — explained; api — although; adhītāni — well read; dharma-śāstrāṇi — scriptures giving right directions to progressive life; yāni — all these; uta — said.

ṛṣayaḥ — mudrci; ūcuḥ — řekli; tvayā — tebou; khalu — nepochybně; purāṇāni — dodatky k Vedám, které obsahují obrazná pojednání; sa-itihāsāni — spolu s historickými záznamy; ca — a; anagha — oproštěn od všech neřestí; ākhyātāni — vysvětlil; api — ačkoli; adhītāni — sečtělý; dharma-śāstrāṇi — písma, která naznačují správnou cestu k pokročilému životu; yāni — všechna tato; uta — řekli.

Translation

Překlad

The sages said: Respected Sūta Gosvāmī, you are completely free from all vice. You are well versed in all the scriptures famous for religious life, and in the Purāṇas and the histories as well, for you have gone through them under proper guidance and have also explained them.

Mudrci řekli: Slavný Sūto Gosvāmī! Jsi zcela oproštěn od veškerých neřestí. Dobře se vyznáš ve všech písmech duchovního života, a též v Purāṇách a jiných historických spisech, neboť jsi tato písma prostudoval pod patřičným vedením a byl jsi schopen je i vysvětlit.

Purport

Význam

A gosvāmī, or the bona fide representative of Śrī Vyāsadeva, must be free from all kinds of vices. The four major vices of Kali-yuga are (1) illicit connection with women, (2) animal slaughter, (3) intoxication, (4) speculative gambling of all sorts. A gosvāmī must be free from all these vices before he can dare sit on the vyāsāsana. No one should be allowed to sit on the vyāsāsana who is not spotless in character and who is not freed from the above-mentioned vices. He not only should be freed from all such vices, but must also be well versed in all revealed scriptures or in the Vedas. The Purāṇas are also parts of the Vedas. And histories like the Mahābhārata or Rāmāyaṇa are also parts of the Vedas. The ācārya or the gosvāmī must be well acquainted with all these literatures. To hear and explain them is more important than reading them. One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. Hearing is called śravaṇa, and explaining is called kīrtana. The two processes of śravaṇa and kīrtana are of primary importance to progressive spiritual life. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject.

Gosvāmī, neboli zplnomocněný představitel Śrī Vyāsadeva, musí být oproštěn od všech neřestí. Kali-yuga se vyznačuje čtyřmi hlavními neřestmi: 1) neoprávněným stykem se ženami, 2) masovým zabíjením zvířat, 3) požíváním omamných látek a 4) provozováním spekulativních hazardních her všeho druhu. Nežli se opováží usednout na vyāsāsan, musí být gosvāmī oproštěn od všech neřestí, ale navíc se musí vyznat ve zjevených textech Ved. I Purāṇy jsou součástí Ved, a stejně tak i Mahābhārata a Rāmāyaṇa. Ācārya nebo gosvāmī musí být zběhlý ve všech těchto textech, neboť jejich poslouchání a vysvětlení je důležitější než pouhá četba. Vštípit si toto poznání je možné pouze posloucháním a patřičným vysvětlováním. Naslouchat je śravaṇa a vysvětlovat je kīrtana. Metody śravaṇa a kīrtana jsou těmi nejdůležitějšími faktory při rozvoji duchovního života. Danou látku je schopen správně vysvětlit jen ten, kdo transcendentální poznání plně a dokonale pochopil pokorným posloucháním pravé autority.