Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।
पिबत भागवतं रसमालयं
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका: ॥ ३ ॥

Text

Verš

nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayam
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ
nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayam
muhur aho rasikā bhuvi bhāvukāḥ

Synonyms

Synonyma

nigama — the Vedic literatures; kalpa-taroḥ — the desire tree; galitam — fully matured; phalam — fruit; śuka — Śrīla Śukadeva Gosvāmī, the original speaker of Śrīmad-Bhāgavatam; mukhāt — from the lips of; amṛta — nectar; drava — semisolid and soft and therefore easily swallowable; saṁyutam — perfect in all respects; pibata — do relish it; bhāgavatam — the book dealing in the science of the eternal relation with the Lord; rasam — juice (that which is relishable); ālayam — until liberation, or even in a liberated condition; muhuḥ — always; aho — O; rasikāḥ — those who are full in the knowledge of mellows; bhuvi — on the earth; bhāvukāḥ — expert and thoughtful.

nigama — védská literatura; kalpa-taroḥ — strom přání; galitam — vyzrálý; phalam — plod; śuka — Śrīla Śukadeva Gosvāmī, původní recitátor Śrīmad-Bhāgavatamu; mukhāt — z jehož rtů; amṛta — nektar; drava — polotuhý a měkký, proto se snadno polyká; saṁyutam — dokonalý ve všech ohledech; pibata — vychutnej; bhāgavatam — kniha, která pojednává o vědě věčného spojení s Pánem; rasam — šťáva (to, co lze vychutnat); ālayam — do vysvobození, nebo dokonce i v osvobozeném stavu; muhuḥ — stále; aho — ó; rasikāḥ — ti, kteří dosáhli plného poznání lahodných vztahů; bhuvi — na zemi; bhāvukāḥ — zkušený a uvážlivý.

Translation

Překlad

O expert and thoughtful men, relish Śrīmad-Bhāgavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Śrī Śukadeva Gosvāmī. Therefore this fruit has become even more tasteful, although its nectarean juice was already relishable for all, including liberated souls.

Ó zkušení a uvážliví lidé! Vychutnejte Śrīmad-Bhāgavatam, který je vyzrálým plodem na stromu přání védské literatury. Splynul ze rtů Śrī Śukadeva Gosvāmīho, a tím ještě zlahodněl, přestože v jeho nektarové šťávě již našli zalíbení všichni, včetně osvobozených duší.

Purport

Význam

In the two previous ślokas it has been definitely proved that the Śrīmad-Bhāgavatam is the sublime literature which surpasses all other Vedic scriptures due to its transcendental qualities. It is transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. In this śloka it is stated that Śrīmad-Bhāgavatam is not only a superior literature but is the ripened fruit of all Vedic literatures. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by the Śrīmad-Bhāgavatam.

Předešlé dvě śloky jasně prokázaly, že Śrīmad-Bhāgavatam je posvátné písmo, které svou transcendentální povahou převyšuje ostatní díla védského písemnictví. Je to dílo, které transcenduje jak pozemské konání, tak i pozemské poznání. Tato śloka dále poukazuje na skutečnost, že Śrīmad-Bhāgavatam je nejenom dílo vyšší povahy, ale navíc je zralým plodem veškerého védského písemnictví. Jinými slovy, jedná se o smetanu védského poznání. Proto je vskutku nezbytné trpělivě a pokorně naslouchat. Poselství a učení, jež nám Śrīmad-Bhāgavatam zvěstuje, bychom měli přijmout s úctou a velice pozorně.

The Vedas are compared to the desire tree because they contain all things knowable by man. They deal with mundane necessities as well as spiritual realization. The Vedas contain regulative principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical and metaphysical subject matter and all that may be necessary to keep the body and soul together. Above and beyond all this are specific directions for spiritual realization. Regulative knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual platform, and the highest spiritual realization is knowledge that the Personality of Godhead is the reservoir of all spiritual tastes, or rasas.

Vedy jsou přirovnávány ke stromu, který dokáže splnit všechna přání, neboť Vedy obsahují vše, co kdy člověk může poznat. Naučíme se v nich jak pozemským věcem, tak i duchovní realizaci. Obsahují usměrňující pravidla poznání, která se vztahují na nauky sociální, politické, náboženské, hospodářské, vojenské, lékařské, chemické, fyzikální a metafyzické, jakožto na vše, co je nutné k uchování těla a duše pohromadě. Nejdůležitější je však jejich nauka o duchovní realizaci. Usměrňovací poznání znamená povýšit živou bytost postupně na duchovní úroveň. Nejvyšší duchovní realizace je poznání o tom, že Osobnost Božství je zdrojem všech duchovních chutí neboli všech ras.

Every living entity, beginning from Brahmā, the first-born living being within the material world, down to the insignificant ant, desires to relish some sort of taste derived from sense perceptions. These sensual pleasures are technically called rasas. Such rasas are of different varieties. In the revealed scriptures the following twelve varieties of rasas are enumerated: (1) raudra (anger), (2) adbhuta (wonder), (3) śṛṅgāra (conjugal love), (4) hāsya (comedy), (5) vīra (chivalry), (6) dayā (mercy), (7) dāsya (servitorship), (8) sakhya (fraternity), (9) bhayānaka (horror), (10) bībhatsa (shock), (11) śānta (neutrality), (12) vātsalya (parenthood).

Všechny živé bytosti, počínaje prvorozenou živou bytostí Brahmou a až po nepatrného mravence, touží vychutnat určitou chuť, vyplývající ze smyslového vnímání. Tyto smyslové požitky se odborně nazývají rasy. Existují rasy různých druhů; ve zjevených písmech je jich vyjmenováno dvanáct: 1) raudra (hněv), 2) adbhuta (údiv), 3) śṛṅgāra (milostná láska), 4) hāsya (smích), 5) vīra (rytířství), 6) dayā (milosrdenství), 7) dāsya (služba), 8) sakhya (přátelství), 9) bhayānaka (hrůza), 10) bībhatsa (šok), 11) śānta (neutralita), 12) vātsalya (rodičovství).

The sum total of all these rasas is called affection or love. Primarily, such signs of love are manifested in adoration, service, friendship, parental affection, and conjugal love. And when these five are absent, love is present indirectly in anger, wonder, comedy, chivalry, fear, shock and so on. For example, when a man is in love with a woman, the rasa is called conjugal love. But when such love affairs are disturbed there may be wonder, anger, shock, or even horror. Sometimes love affairs between two persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasas are displayed between man and man and between animal and animal. There is no possibility of an exchange or rasa between a man and an animal or between a man and any other species of living beings within the material world. The rasas are exchanged between members of the same species. But as far as the spirit souls are concerned, they are one qualitatively with the Supreme Lord. Therefore, the rasas were originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the Supreme Personality of Godhead. The spiritual exchange or rasa is fully exhibited in spiritual existence between living beings and the Supreme Lord.

Souhrn všech těchto ras se nazývá náklonnost nebo láska. Prvořadě se tyto znaky lásky projevují zbožňováním, službou, přátelstvím, rodičovskou náklonností a manželskou láskou. V nepřítomnosti těchto pěti je pak láska projevena nepřímým způsobem, např. hněvem, údivem, smíchem, rytířstvím, strachem, šokem atd. Když kupříkladu muž miluje ženu, tento vztah, rasa, se nazývá manželská láska. Pokud je však takový milostný vztah narušen, vzniká rasa jiného druhu, jako je údiv, hněv, šok nebo dokonce hrůza. Často se stává, že milostné poměry končí hroznými sváry, které někdy vyústí i ve vraždu. Tyto rasy slučují člověka s člověkem nebo zvíře se zvířetem, nikoli však člověka a zvíře nebo člověka a jiné stvoření hmotného světa. Výměny rasy jsou možné pouze mezi příslušníky stejného životního druhu. Duše je však kvalitativně stejná jako Svrchovaný Pán, a původní rasy proto nalezneme ve výměně vztahů mezi duchovními částmi a duchovním celkem, Nejvyšší Osobností Božství. Duchovní výměna těchto ras mezi živými bytostmi a Svrchovaným Pánem je dokonale projevená v duchovní existenci.

The Supreme Personality of Godhead is therefore described in the śruti-mantras, Vedic hymns, as “the fountainhead of all rasas.” When one associates with the Supreme Lord and exchanges one’s constitutional rasa with the Lord, then the living being is actually happy.

Svrchovaný Pán se proto ve śruti mantrách, védských hymnech, nazývá “pramen všech ras”. Výměna přirozené rasy ve společenství Pána živou bytost dokonale uspokojí.

These śruti-mantras indicate that every living being has its constitutional position, which is endowed with a particular type of rasa to be exchanged with the Personality of Godhead. In the liberated condition only, this primary rasa is experienced in full. In the material existence, the rasa is experienced in the perverted form, which is temporary. And thus the rasas of the material world are exhibited in the material form of raudra (anger) and so on.

Tyto śruti-mantry nás učí, že každá živá bytost je ve svém základním postavení obdařena jistým druhem rasy, která určuje její vztah k Osobnosti Božství. Dokonale uskutečnit tuto původní rasu může živá bytost pouze tehdy, když je osvobozená. V hmotné existenci se setkáváme se zkreslenou a dočasnou podobou rasy. Proto se rasy hmotného světa projevují v podobě hmotného hněvu (raudra) atd.

Therefore, one who attains full knowledge of these different rasas, which are the basic principles of activities, can understand the false representations of the original rasas which are reflected in the material world. The learned scholar seeks to relish the real rasa in the spiritual form. In the beginning he desires to become one with the Supreme. Thus, less intelligent transcendentalists cannot go beyond this conception of becoming one with the spirit whole, without knowing of the different rasas.

Dokonalé poznání těchto rozličných ras, které jsou základními složkami všeho konání, umožňuje chápat nepravé, zvráceně projevené rasy v hmotném světě, a rozpoznat je od původních duchovních ras. Vzdělaný učenec touží vychutnat tyto opravdové, duchovní rasy v duchovní podobě. Zpočátku touží splynout s Nejvyšším. To znamená, že méně inteligentní transcendentalista se nemůže vzdát představy splynutí s duchovním celkem, dokud nepozná pravdu o těchto různých rasách.

In this śloka, it is definitely stated that spiritual rasa, which is relished even in the liberated stage, can be experienced in the literature of the Śrīmad-Bhāgavatam due to its being the ripened fruit of all Vedic knowledge. By submissively hearing this transcendental literature, one can attain the full pleasure of his heart’s desire. But one must be very careful to hear the message from the right source. Śrīmad-Bhāgavatam is exactly received from the right source. It was brought by Nārada Muni from the spiritual world and given to his disciple Śrī Vyāsadeva. The latter in turn delivered the message to his son Śrīla Śukadeva Gosvāmī, and Śrīla Śukadeva Gosvāmī delivered the message to Mahārāja Parīkṣit just seven days before the King’s death. Śrīla Śukadeva Gosvāmī was a liberated soul from his very birth. He was liberated even in the womb of his mother, and he did not undergo any sort of spiritual training after his birth. At birth no one is qualified, neither in the mundane nor in the spiritual sense. But Śrī Śukadeva Gosvāmī, due to his being a perfectly liberated soul, did not have to undergo an evolutionary process for spiritual realization. Yet despite his being a completely liberated person situated in the transcendental position above the three material modes, he was attracted to this transcendental rasa of the Supreme Personality of Godhead, who is adored by liberated souls who sing Vedic hymns. The Supreme Lord’s pastimes are more attractive to liberated souls than to mundane people. He is of necessity not impersonal because it is only possible to carry on transcendental rasa with a person.

Tato śloka jednoznačně potvrzuje skutečnost, že duchovní rasa, kterou lze vychutnat v osvobozeném stavu, je přístupná ve Śrīmad-Bhāgavatamu, protože toto dílo je zralým plodem védského poznání. Pokorným vyslyšením tohoto transcendentálního díla lze dosáhnout úplného štěstí a spokojenosti srdce. Je však důležité, abychom jeho poselství obdrželi ze správného zdroje. Śrīmad-Bhāgavatam původně přinesl Nārada Muni z duchovního světa. Nārada ho pak předal svému učedníku Śrī Vyāsadevovi, a on jeho poselství sdělil svému synu Śukadevovi Gosvāmīmu. Śukadeva Gosvāmī ho přednesl Mahārājovi Parīkṣitovi sedm dní před jeho smrtí. Śrīla Śukadeva Gosvāmī byl od narození osvobozená duše. Byl osvobozený již v lůně své matky, a po narození se tedy nemusel podrobovat duchovnímu výcviku. Nikdo nevlastní své kvalifikace, pozemské ani duchovní, hned po narození. Śukadeva Gosvāmī se však žádnému postupu duchovní realizace věnovat nemusel, neboť byl dokonale osvobozenou duší. Ale i přesto, že byl osvobozenou duší a že transcendoval tři kvality přírody, přitahovala ho transcendentální rasa Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy, kterého osvobozené duše opěvují védskými hymny. Zábavy Nejvyššího Pána jsou přitažlivější pro osvobozené duše nežli pro všedního pozemšťana. Nejvyšší Pán tedy nemůže být neosobní, protože výměna transcendentální rasy je možná pouze s osobou.

In the Śrīmad-Bhāgavatam the transcendental pastimes of the Lord are narrated, and the narration is systematically depicted by Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Thus the subject matter is appealing to all classes of persons, including those who seek liberation and those who seek to become one with the supreme whole.

Śrīmad-Bhāgavatam pojednává o transcendentálních zábavách Pána. Śrīla Śukadeva Gosvāmī pak tato pojednání systematickým způsobem krásně vypráví, čímž je Bhāgavatam přitažlivý pro veškeré lidstvo; včetně těch, které zlákalo osvobození, a těch, kteří dychtí po splynutí s nejvyšším celkem.

In Sanskrit the parrot is also known as śuka. When a ripened fruit is cut by the red beaks of such birds, its sweet flavor is enhanced. The Vedic fruit which is mature and ripe in knowledge is spoken through the lips of Śrīla Śukadeva Gosvāmī, who is compared to the parrot not for his ability to recite the Bhāgavatam exactly as he heard it from his learned father, but for his ability to present the work in a manner that would appeal to all classes of men.

Slovo śuka znamená v sanskrtu “papoušek”. Když svým červeným zobákem takový pták naklovne ovoce, ovoce zlahodní a ještě více zesládne. Vyzrálé ovoce védského poznání vyšlo z úst Śrīly Śukadeva Gosvāmīho, který je přirovnán k papouškovi, nikoliv proto, že přesně opakoval, co slyšel od svého otce, ale protože jeho přičiněním se Bhāgavatam stal oblíbeným dílem pro všechny vrstvy lidí.

The subject matter is so presented through the lips of Śrīla Śukadeva Gosvāmī that any sincere listener that hears submissively can at once relish transcendental tastes which are distinct from the perverted tastes of the material world. The ripened fruit is not dropped all of a sudden from the highest planet of Kṛṣṇaloka. Rather, it has come down carefully through the chain of disciplic succession without change or disturbance. Foolish people who are not in the transcendental disciplic succession commit great blunders by trying to understand the highest transcendental rasa known as the rāsa dance without following in the footsteps of Śukadeva Gosvāmī, who presents this fruit very carefully by stages of transcendental realization. One should be intelligent enough to know the position of Śrīmad-Bhāgavatam by considering personalities like Śukadeva Gosvāmī, who deals with the subject so carefully. This process of disciplic succession of the Bhāgavata school suggests that in the future also Śrīmad-Bhāgavatam has to be understood from a person who is factually a representative of Śrīla Śukadeva Gosvāmī. A professional man who makes a business out of reciting the Bhāgavatam illegally is certainly not a representative of Śukadeva Gosvāmī. Such a man’s business is only to earn his livelihood. Therefore one should refrain from hearing the lectures of such professional men. Such men usually go to the most confidential part of the literature without undergoing the gradual process of understanding this grave subject. They usually plunge into the subject matter of the rāsa dance, which is misunderstood by the foolish class of men. Some of them take this to be immoral, while others try to cover it up by their own stupid interpretations. They have no desire to follow in the footsteps of Śrīla Śukadeva Gosvāmī.

Vše vyšlo z úst Śrīly Śukadeva Gosvāmīho tak krásně, že každý, kdo s upřímností a pokorou naslouchá, bude okamžitě schopen vychutnat transcendentální příchutě, které nemají nic společného se zvrácenými příchutěmi tohoto hmotného světa. Zralý plod nespadl z nejvyšší planety Kṛṣṇaloky najednou. Byl opatrně předán, beze změny a bez újmy, řetězem posloupnosti učedníků. Hloupí lidé, kteří nepatří do učednické posloupnosti, se dopouštějí velikých prohřešků, když se snaží pochopit nejdůvěrnější transcendentální rasu (tanec rāsa), aniž by kráčeli ve šlépějích Śukadeva Gosvāmīho, který toto téma důkladně probírá prostřednictvím postupné transcendentální realizace. Je velice důležité, abychom závažnost Śrīmad-Bhāgavatamu viděli z hlediska osobností jako je Śukadeva Gosvāmī, který vše důkladně probírá. Zásada učednické posloupnosti bhāgavatské školy je nutná i pro budoucí studenty Śrīmad-Bhāgavatamu. Śrīmad-Bhāgavatamu lze porozumět pouze je-li vysvětlen povolaným zástupcem Śukadeva Gosvāmīho. Nepovolaný, ziskuchtivý recitátor, který si z recitace Bhāgavatamu dělá jen obchod, zástupcem Śukadeva Gosvāmīho zajisté být nemůže. Takovýto člověk si jen vydělává na živobytí, a proto naslouchat Bhāgavatamu od něj je zcela nežádoucí. Tito lidé většinou předčítají rovnou z nejdůvěrnějších částí tohoto díla, aniž se podrobili výše uvedenému postupu předepsanému k porozumění tak závažnému námětu. Ponoří se většinou do důvěrné látky tance rāsa, a jako většina hloupých lidí ničemu správně neporozumí. Někteří mají dokonce za to, že tanec rāsa je věc nemorální, a jiní zase tanec rāsa znehodnocují svými nesmyslnými výklady. Nikterak se však nesnaží kráčet ve šlépějích Śrīly Śukadeva Gosvāmīho.

One should conclude, therefore, that the serious student of the rasa should receive the message of Bhāgavatam in the chain of disciplic succession from Śrīla Śukadeva Gosvāmī, who describes the Bhāgavatam from its very beginning and not whimsically to satisfy the mundaner who has very little knowledge in transcendental science. Śrīmad-Bhāgavatam is so carefully presented that a sincere and serious person can at once enjoy the ripened fruit of Vedic knowledge simply by drinking the nectarean juice through the mouth of Śukadeva Gosvāmī or his bona fide representative.

Závěrem lze proto podotknout, že upřímný student rasy by měl obdržet poselství Bhāgavatamu v posloupnosti učedníků začínající Śrīlou Śukadevem Gosvāmīm, který vyučuje Śrīmad-Bhāgavatam od samého počátku, a nemá zájem náladově přeskakovat, aby tím uspokojil zvědavost světských lidí, kteří nemají o transcendentální vědě ani ponětí. Śrīmad-Bhāgavatam je natolik pečlivě vypracován, že vážný a upřímný čtenář může okamžitě okusit tento zralý plod védského poznání, a vychutnat tak nektarovou šťávu, která plyne z úst Śukadeva Gosvāmīho nebo jeho povolaného zástupce.