Skip to main content

Text 20

ВІРШ 20

Devanagari

Деванагарі

कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव: ।
अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ: कपटमानुष: ॥ २० ॥

Text

Текст

kṛtavān kila karmāṇi
saha rāmeṇa keśavaḥ
atimartyāni bhagavān
gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ
кр̣тава̄н кіла карма̄н̣і
саха ра̄мен̣а кеш́авах̣
атімартйа̄ні бга
ґава̄н
ґӯд̣гах̣ капат̣а-ма̄нушах̣

Synonyms

Послівний переклад

kṛtavān — done by; kila — what; karmāṇi — acts; saha — along with; rāmeṇa — Balarāma; keśavaḥ — Śrī Kṛṣṇa; atimartyāni — superhuman; bhagavān — the Personality of Godhead; gūḍhaḥ — masked as; kapaṭa — apparently; mānuṣaḥ — human being.

кр̣тава̄н  —  виконані; кіла  —  які; карма̄н̣і  —  дії; саха  —  разом із; ра̄мен̣а  —  Баларамою; кеш́авах̣  —  Шрі Крішна; атімартйа̄ні  —  надлюдські; бгаґава̄н  —  Бог-Особа; ґӯд̣гах̣  —  у подобі; капат̣а  —  зовні; ма̄нушах̣  —  людська істота.

Translation

Переклад

Lord Śrī Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, along with Balarāma, played like a human being, and so masked He performed many superhuman acts.

Господь Шрі Крішна, Бог-Особа, разом з Баларамою грав роль людей і у цій подобі здійснив багато надлюдських діянь.

Purport

Коментар

The doctrines of anthropomorphism and zoomorphism are never applicable to Śrī Kṛṣṇa, or the Personality of Godhead. The theory that a man becomes God by dint of penance and austerities is very much rampant nowadays, especially in India. Since Lord Rāma, Lord Kṛṣṇa and Lord Caitanya Mahāprabhu were detected by the sages and saints to be the Personality of Godhead as indicated in revealed scriptures, many unscrupulous men have created their own incarnations. This process of concocting an incarnation of God has become an ordinary business, especially in Bengal. Any popular personality with a few traits of mystic powers will display some feat of jugglery and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Śrī Kṛṣṇa was not that type of incarnation. He was actually the Personality of Godhead from the very beginning of His appearance. He appeared before His so-called mother as four-armed Viṣṇu. Then, at the request of the mother, He became like a human child and at once left her for another devotee at Gokula, where He was accepted as the son of Nanda Mahārāja and Yaśodā Mātā. Similarly, Śrī Baladeva, the counterpart of Lord Śrī Kṛṣṇa, was also considered a human child born of another wife of Śrī Vasudeva. In Bhagavad-gītā, the Lord says that His birth and deeds are transcendental and that anyone who is so fortunate as to know the transcendental nature of His birth and deeds will at once become liberated and eligible to return to the kingdom of God. So knowledge of the transcendental nature of the birth and deeds of Lord Śrī Kṛṣṇa is sufficient for liberation. In the Bhāgavatam, the transcendental nature of the Lord is described in nine cantos, and in the Tenth Canto His specific pastimes are taken up. All this becomes known as one’s reading of this literature progresses. It is important to note here, however, that the Lord exhibited His divinity even from the lap of His mother, that His deeds are all superhuman (He lifted Govardhana Hill at the age of seven), and that all these acts definitely prove Him to be actually the Supreme Personality of Godhead. Yet, due to His mystic covering, He was always accepted as an ordinary human child by His so-called father and mother and other relatives. Whenever some herculean task was performed by Him, the father and mother took it otherwise. And they remained satisfied with unflinching parental love for their son. As such, the sages of Naimiṣāraṇya describe Him as apparently resembling a human being, but actually He is the supreme almighty Personality of Godhead.

До Шрі Крішни, Бога-Особи, не прикласти теорій антропо- чи зооморфізму. Нині, особливо в Індії, дуже поширився погляд, що за покутами й аскезами людина робиться Богом. Посилаючись на те, що мудреці й святі на основі явлених писань, розпізнали Особу Бога в Господі Рамі, Господі Крішні та Господі Чайтан’ї Махапрабгу, багато безпринципних людей навигадували свої «втілення». Фабрикувати «втілення» Бога стало, особливо у Бенґалії, вже звичним ділом. Будь-якого улюбленця загалу, який володіє дещицею містичних сил і здатний продемонструвати якийсь хитрий фокус, загальним голосуванням залегке проголошують втіленням Бога. Господь Шрі Крішна не був втіленням такого роду. Він насправді був Бог-Особа від самого Свого явлення в цей світ. Перед Своєю так званою матір’ю Він з’явився як чотирирукий Вішну. Потім на її прохання Він перемінився на звичайне немовля і після цього перебрався до іншої Своєї відданої в Ґокулу, де Його мали за сина Нанди Махараджі і Яшоди Мати. Так само і Шрі Баладеву, невідлучного супутника Господа Шрі Крішни, вважали за звичайну дитину, що народилася від іншої дружини Шрі Васудеви. В «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що Його народження та діяння трансцендентні, і кожен, кому пощастило зрозуміти їхню трансцендентну природу, миттєво звільнюється і стає гідний повернутися до Божого царства. Отже, досить пізнати трансцендентну природу народження та діянь Господа Шрі Крішни, щоб досягнути звільнення. Трансцендентна природа Господа описана в дев’яти піснях «Бгаґаватам», а Десята пісня присвячена виключно описові Його розваг. Людині, що поступово читає цей твір, пісня за піснею, все це відкривається. Але слід одразу зазначити, що Свою божественність Господь виявляв ще відтоді, як немовлям лежав на руках у матері, що всі Його діяння були надлюдські (семирічним Він підняв пагорб Ґовардгану); і що всі такі Його дії незаперечно доводять, що Він поістині Верховний Бог-Особа. Проте завдяки містичному покрову, що приховував Господа, Його так звані батько, мати й інші родичі завжди дивились на Нього як на звичайну дитину. Хоч які надприродні вчинки Він здійснював, Його батьки щоразу пояснювали їх у свій спосіб. Вони були щасливі просто своєю незмінною батьківською любов’ю до сина. Тому мудреці в Наймішаран’ї, описуючи Його, кажуть, що зовні Він нагадує людську істоту, але насправді Він    —    верховний всемогутній Бог-Особа.