Skip to main content

<span>Text Nine</span>

Text 9

Devanagari

Dévanágarí

वैकुण्ठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्वृन्दारण्यमुदारपाणिरामणात्तत्रापि गोवर्धनः ।
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥ ९ ॥

Text

Verš

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

Synonyms

Synonyma

vaikuṇṭhāt — than Vaikuṇṭha, the spiritual world; janitaḥ — because of birth; varā — better; madhu-purī — the transcendental city known as Mathurā; tatra api — superior to that; rāsa-utsavāt — because of the performance of the rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam — the forest of Vṛndāvana; udāra-pāṇi — of Lord Kṛṣṇa; ramaṇāt — because of various kinds of loving pastimes; tatra api — superior to that; govardhanaḥ — Govardhana Hill; rādhā-kuṇḍam — a place called Rādhā-kuṇḍa; iha api — superior to this; gokula-pateḥ — of Kṛṣṇa, the master of Gokula; prema-amṛta — with the nectar of divine love; āplāvanāt — because of being overflooded; kuryāt — would do; asya — of this (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — situated; giri-taṭe — at the foot of Govardhana Hill; sevām — service; vivekī — who is intelligent; na — not; kaḥ — who.

vaikuṇṭhāt — než Vaikuṇṭha, duchovní svět; janitaḥ — kvůli narození; varā — lepší; madhu-purī — transcendentální město známé jako Mathurā; tatra api — nadřazenější než; rāsa-utsavāt — kvůli provádění rāsa-līly; vṛndā-araṇyam — vṛndāvanský les; udāra-pāṇi — Pána Kṛṣṇy; ramaṇāt — díky různým druhům láskyplných zábav; tatra api — jemu nadřazenější; govardhanaḥ — kopec Govardhan; rādhā-kuṇḍam — místo známé jako Rādhākuṇḍ; iha api — jemu nadřazenější; gokula-pateḥ — Kṛṣṇy, pána Gokuly; prema-amṛta — s nektarem božské lásky; āplāvanāt — neboť je zaplavena; kuryāt — by konal; asya — tohoto (Rādhākuṇḍu); virājataḥ — umístěného; giri-taṭe — na úpatí kopce Govardhanu; sevām — službu; vivekī — kdo je inteligentní; na — ne; kaḥ — kdo.

Translation

Překlad

The holy place known as Mathurā is spiritually superior to Vaikuṇṭha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathurā-purī is the transcendental forest of Vṛndāvana because of Kṛṣṇa’s rāsa-līlā pastimes. And superior to the forest of Vṛndāvana is Govardhana Hill, for it was raised by the divine hand of Śrī Kṛṣṇa and was the site of His various loving pastimes. And, above all, the superexcellent Śrī Rādhā-kuṇḍa stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarean prema of the Lord of Gokula, Śrī Kṛṣṇa. Where, then, is that intelligent Person who is unwilling to serve this divine Rādhā-kuṇḍa, which is situated at the foot of Govardhana Hill?

Svaté místo známé jako Mathurā je duchovně nadřazené Vaikuṇṭě, transcendentálnímu světu, protože se tam zjevil Pán. Transcendentální les Vṛndāvan je nadřazenější Mathuře-purī kvůli Kṛṣṇovým zábavám rāsa-līlā. Kopec Govardhan je nadřazenější vṛndāvanskému lesu, neboť ho Śrī Kṛṣṇa zvedl svou božskou rukou a byl místem Jeho rozličných láskyplných zábav. Ze všech nejvznešenější je Śrī Rādhākuṇḍ, protože jej zaplavuje nektar premy Pána Gokuly, Śrī Kṛṣṇy. Který inteligentní člověk si tedy nepřeje sloužit božskému Rādhākuṇḍu na úpatí kopce Govardhanu?

Purport

Význam

The spiritual world is three fourths of the total creation of the Supreme Personality of Godhead, and it is the most exalted region. The spiritual world is naturally superior to the material world; however, Mathurā and the adjoining areas, although appearing in the material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead Himself appeared at Mathurā. The interior forests of Vṛndāvana are considered superior to Mathurā because of the presence of the twelve forests (dvādaśa-vana), such as Tālavana, Madhuvana and Bahulāvana, which are famous for the various pastimes of the Lord. Thus the interior Vṛndāvana forest is considered superior to Mathurā, but superior to these forests is the divine Govardhana Hill because Kṛṣṇa lifted Govardhana Hill like an umbrella, raising it with His lotuslike beautiful hand to protect His associates, the denizens of Vraja, from the torrential rains sent by the angry Indra, king of the demigods. It is also at Govardhana Hill that Kṛṣṇa tends the cows with His cowherd friends, and there also He had His rendezvous with His most beloved Śrī Rādhā and engaged in loving pastimes with Her. Rādhā-kuṇḍa, at the foot of Govardhana, is superior to all because it is there that love of Kṛṣṇa overflows. Advanced devotees prefer to reside at Rādhā-kuṇḍa because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Kṛṣṇa and Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

Duchovní svět zahrnuje tři čtvrtiny celého stvoření Nejvyššího Pána a je to Jeho nejvznešenější oblast. Duchovní svět je přirozeně nadřazený hmotnému světu, ale Mathurā a sousední oblasti, i když se zdají být v hmotném světě, se považují za nadřazené duchovnímu světu, protože v Mathuře se zjevil sám Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Vnitřní lesy Vṛndāvanu se považují za nadřazené Mathuře, protože se tam nachází dvanáct lesů (dvādaśa-vana) jako jsou Tālavan, Madhuvan a Bahulāvan, které jsou slavné díky různým zábavám Pána. Vnitřní les Vṛndāvan se považuje za nadřazený Mathuře, ale nadřazený těmto lesům je božský kopec Govardhan, protože ho Kṛṣṇa zvedl jako deštník svou překrásnou rukou připomínající květ lotosu. Chtěl tak ochránit své společníky, obyvatele Vraji, před průtrží mračen, kterou poslal rozhněvaný Indra, král polobohů. Na kopci Govardhanu pásl Kṛṣṇa krávy se svými přáteli pasáčky, setkával se zde se svou nejmilovanější Śrī Rādhou a oddával se s Ní milostným zábavám. Rādhākuṇḍ na úpatí Govardhanu je ze všech nejvznešenější, protože tam láska ke Kṛṣṇovi přetéká. Pokročilí oddaní dávají přednost životu u Rādhākuṇḍu, neboť tato oblast je místem mnoha vzpomínek na věčné láskyplné zábavy mezi Kṛṣṇou a Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

In Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā) it is stated that when Śrī Caitanya Mahāprabhu first visited the area of Vraja-bhūmi, He could not at first find the location of Rādhā-kuṇḍa. This means that Śrī Caitanya Mahāprabhu was actually searching for the exact location of Rādhā-kuṇḍa. Finally He found the holy spot, and there was a small pond there. He took His bath in that small pond and told His devotees that the actual Rādhā-kuṇḍa was situated there. Later the pond was excavated by Lord Caitanya’s devotees, headed first by the Six Gosvāmīs, such as Rūpa and Raghunātha dāsa. Presently there is a large lake known as Rādhā-kuṇḍa there. Śrīla Rūpa Gosvāmī has given much stress to Rādhā-kuṇḍa because of Śrī Caitanya Mahāprabhu’s desire to find it. Who, then, would give up Rādhā-kuṇḍa and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Rādhā-kuṇḍa, however, cannot be realized by other Vaiṣṇava sampradāyas, nor can persons uninterested in the devotional service of Lord Caitanya Mahāprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Rādhā-kuṇḍa. Thus Rādhā-kuṇḍa is mainly worshiped by the Gauḍīya Vaiṣṇavas, the followers of Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.

V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya-līle) je uvedeno, že když Śrī Caitanya Mahāprabhu poprvé navštívil oblast Vrajabhūmi, nemohl nejdříve Rādhākuṇḍ nalézt. Znamená to, že Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti hledal přesnou polohu Rādhākuṇḍu. Nakonec toto svaté místo našel a bylo tam malé jezírko. Vykoupal se v něm a řekl svým oddaným, že skutečný Rādhākuṇḍ leží zde. Oddaní Pána Caitanyi v čele se šesti Gosvāmīmi jako Rūpa a Raghunātha dāsa později jezírko rozšířili. V současné době je zde rozlehlé jezero známé jako Rādhākuṇḍ. Śrīla Rūpa Gosvāmī přikládal Rādhākuṇḍu velký význam, protože jej Śrī Caitanya Mahāprabhu toužil nalézt. Kdo by tedy opustil Rādhākuṇḍ a snažil se usídlit někde jinde? Žádný člověk s transcendentální inteligencí by to neudělal. Důležitost Rādhākuṇḍu však nemohou pochopit ostatní vaiṣṇavské sampradāyi a ani lidé nezajímající se o oddanou službu Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi nemohou pochopit duchovní důležitost a božskou povahu Rādhākuṇḍu. Rādhākuṇḍ proto uctívají hlavně gauḍīya-vaiṣṇavové, následovníci Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua.