Skip to main content

CHAPTER NINE

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Further Consideration of Devotional Principles

Дальший розгляд засад відданого служіння

BLASPHEMY

Не терпіти блюзнірства щодо Господа та Його відданих

One should not tolerate blasphemy of the Lord or His devotees. In this connection, in the Tenth Canto, seventy-fourth chapter, verse 40 of Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadeva Gosvāmī tells Parīkṣit Mahārāja, “My dear King, if a person, after hearing blasphemous propaganda against the Lord and His devotees, does not go away from that place, he becomes bereft of the effect of all pious activities.”

Ні в якому разі не можна терпіти блюзнірства щодо Господа чи Його відданих. Стосовно цього в Десятій пісні «Шрімад- Бгаґаватам» (74.40) Шукадева Ґосвамі каже Парікшіту Махараджі: «Любий царю! Якщо людина, почувши слова блюзнірства в бік Господа чи Його відданих, не йде геть з цього місця, вона втрачає усі плоди своєї доброчесної діяльности».

In one of Lord Caitanya’s Śikṣāṣṭaka verses it is stated, “The devotee should be more tolerant than the tree and more submissive than the grass. He should offer all honor to others but may not accept any honor for himself.” In spite of Lord Caitanya’s being so humble and meek as a devotee, when He was informed about injuries inflicted on the body of Śrī Nityānanda, He immediately ran to the spot and wanted to kill the offenders, Jagāi and Mādhāi. This behavior of Lord Caitanya’s is very significant. It shows that a Vaiṣṇava may be very tolerant and meek, foregoing everything for his personal honor, but when it is a question of the honor of Kṛṣṇa or His devotee, he will not tolerate any insult.

В одному вірші «Шікшаштаки», яку склав Господь Чайтан’я, сказано: «Відданий повинен бути терплячішим за дерево і смиреннішим від травинки. Він повинен щиро вшановувати інших і не приймати жодних почестей для себе». Проте попри що Господь Чайтан’я, гравши роль відданого був надзвичайно смиренний та покірливий, Він, почувши, що Шрі Ніт’янанду поранено, негайно кинувся до місця події, щоб убити кривдників, Джаґая та Мадгая. Те, що Господь Чайтан’я повівся так, дуже повчально. З Його поведінки видно, що вайшнава має бути смиренним і покірливим, коли йдеться про його власну особу; але якщо заторкнуто честь Крішни чи Його відданого, він не стане терпіти і найменшої кривди.

There are three ways of dealing with such insults. If someone is heard blaspheming by words, one should be so expert that he can defeat the opposing party by argument. If he is unable to defeat the opposing party, then the next step is that he should not just stand there meekly but should give up his life. The third process is followed if he is unable to execute the above-mentioned two processes, and this is that he must leave the place and go away. If a devotee does not follow any of the above-mentioned three processes, he falls down from his position of devotion.

Є три способи повести себе, коли трапляється бути присутнім при блюзнірстві. Якщо хтось ганить Господа і відданих, треба бути достатньо вмілим, щоб переконливими доказами змусити його замовчати. Якщо ми неспроможні подолати кривдників у такий спосіб, тоді замість далі покірно слухати слова огуди ми маємо накласти на себе руки. І нарешті, якщо відданий не може вдатися ні до першого, ні до другого способів, є третій спосіб: треба негайно піти з цього місця геть. Якщо ж відданий не вдався до жодного з цих трьох заходів, він втрачає своє становище.

TILAKA AND TULASĪ BEADS

Мати на тілі тілаку і намисто з туласі

In the Padma Purāṇa there is a statement describing how a Vaiṣṇava should decorate his body with tilaka and beads: “Persons who put tulasī beads on the neck, who mark twelve places of their bodies as Viṣṇu temples with Viṣṇu’s symbolic representations [the four items held in the four hands of Lord Viṣṇu – conch, mace, disc and lotus], and who have viṣṇu-tilaka on their foreheads, are to be understood as the devotees of Lord Viṣṇu in this world. Their presence makes the world purified, and anywhere they remain, they make that place as good as Vaikuṇṭha.”

У «Падма Пурані» сказано, що вайшнава повинен прикрашати своє тіло тілакою і намистом з туласі: «Побачивши того, хто носить на шиї намисто з туласі, позначає дванадцять частин свого тіла, як храми Вішну, характерними атрибутами Вішну [чотири предмети у чотирьох руках Господа Вішну — мушля, булава, диск і лотос] і чий лоб прикрашений вішну- тілакою, слід знати, що це один з відданих Господа Вішну в цьому світі. Сама присутність таких відданих у цьому світі очищує його, і хоч би де вони перебували, те місце стає не зугірш Вайкунтги».

A similar statement is in the Skanda Purāṇa, which says, “Persons who are decorated with tilaka or gopī-candana [a kind of clay resembling fuller’s earth that is produced in certain quarters of Vṛndāvana], and who mark their bodies all over with the holy names of the Lord, and on whose necks and breasts there are tulasī beads, are never approached by the Yama-dūtas.” The Yama-dūtas are the constables of King Yama (the lord of death), who punishes all sinful men. Vaiṣṇavas are never called for by such constables of Yamarāja. In the Śrīmad-Bhāgavatam, in the narration of Ajāmila’s deliverance, it is said that Yamarāja gave clear instructions to his assistants not to approach the Vaiṣṇavas. Vaiṣṇavas are beyond the jurisdiction of Yamarāja’s activities.

У «Сканда Пурані» є подібне твердження: «Якщо людину прикрашає тілака або ґопі-чандана [різновид глини, що нагадує землисту глину, яку використовують як фільтр у валянні сукна; таку тілаку виготовляють у деяких місцях Вріндавани], на тілі її написані святі імена Господа, а на шиї та грудях вона носить намисто з туласі, ямадути не сміють наближатися до цієї людини». Ямадути — посланці царя Ями (повелителя смерти), що карає грішників. Посланці Ямараджі ніколи не приходять по вайшнав. У «Шрімад-Бгаґаватам», в оповіді про звільнення Аджаміли, сказано, що Ямараджа суворо заказав своїм помічникам наближатися до вайшнав. Вайшнави — поза сферою повноважень Ямараджі.

The Padma Purāṇa also mentions, “A person whose body is decorated with the pulp of sandalwood with paintings of the holy name of the Lord is delivered from all sinful reactions, and after his death he goes directly to Kṛṣṇaloka to live in association with the Supreme Personality of Godhead.”

У «Падма Пурані» також зазначено: «Той, чиє тіло прикрашене святими іменами Господа, що нанесені сандаловою пастою, звільняється од усіх наслідків своїх гріховних вчинків і після смерти іде на Крішналоку жити в товаристві Верховного Бога-Особи».

ACCEPTING FLOWER GARLANDS

Приймати ґірлянди з квітів

The next instruction is that one should put on flower garlands that are offered to the Deity. In this connection, in the Eleventh Canto, sixth chapter, verse 46 of Śrīmad-Bhāgavatam, Uddhava says to Kṛṣṇa, “My dear Kṛṣṇa, I have taken things that You have used and enjoyed, such as garlands of flowers, scented oils, garments and ornaments, and I eat only the remnants of Your foodstuff, because I am Your menial servant. So therefore I am sure that I shall not be attacked by the spell of the material energy.” The purport of this verse is that for any person who simply follows these rules and regulations of decorating the body with the marks of tilaka made from gopī-candana or sandalwood pulp, and who puts on the garlands that were offered to Kṛṣṇa, there is no question of being conquered by the spell of the material energy. At the time of death, there is no question of such a person’s being called by the constables of Yamarāja. Even if one does not accept all the Vaiṣṇava principles but still takes the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa, or kṛṣṇa-prasāda, he will gradually become qualified to rise to the platform of a Vaiṣṇava.

Далі вказано, що слід носити квіткові ґірлянди, які були запропоновані Божеству. У зв’язку з цим в Одинадцятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (6.46) Уддгава каже Крішні: «Любий Крішно! Я брав собі речі, якими Ти користувався і якими втішався — квіткові ґірлянди, священні предмети, шати й прикраси, і я споживав лише рештки Твоєї їжі, бо я — Твій слуга. Тому я певний, що чар матеріальної енерґії не вкриє мене». Смисл сказаного в тому, що людина, якщо її звичкою стало прикрашати своє тіло знаками тілаки, нанесеними глиною ґопі-чандана або сандаловою пастою, і якщо вона носить ґірлянди, що були запропоновані Крішні, вже не вляже чарові матеріальної енерґії, і під час її смерти слуги Ямараджі вже точно не прийдуть по неї. Навіть якщо хтось не дотримує усіх вайшнавських приписів, але їсть рештки запропонованої Крішні страви, крішна-прасад, він поступово набуде належних якостей, щоб піднятися до рівня вайшнави.

Similarly, in the Skanda Purāṇa Lord Brahmā tells Nārada, “My dear Nārada, anyone who puts on his neck the flower garland which was formerly used by Kṛṣṇa becomes relieved from all disease and reactions to sinful activities, and gradually he is liberated from the contamination of matter.”

Щодо цього у «Сканда Пурані» Господь Брахма каже Нараді: «Любий Нарадо! Усі, хто надягає на себе квіткові ґірлянди, які носив Крішна, обов’язково звільняться від усіх хвороб та інших наслідків своєї гріховної діяльности і поступово очистяться від скверни матерії».

DANCING BEFORE THE DEITY

Танцювати перед Божеством

In the Dvārakā-māhātmya the importance of dancing before the Deity is stated by Lord Kṛṣṇa as follows: “A person who is in a jubilant spirit, who feels profound devotional ecstasy while dancing before Me, and who manifests different features of bodily expression can burn away all the accumulated sinful reactions he has stocked up for many, many thousands of years.” In the same book there is a statement by Nārada wherein he asserts, “From the body of any person who claps and dances before the Deity, showing manifestations of ecstasy, all the birds of sinful activities fly away upward.” Just as by clapping the hands one can cause many birds to fly away, similarly the birds of all sinful activities, which are sitting on the body, can be made to fly away simply by dancing and clapping before the Deity of Kṛṣṇa.

У «Дварака-махатм’ї» Господь Крішна вказує на важливість того, щоб відданий танцював перед Божеством: «У того, хто в радісному пориві танцює переді Мною, поринаючи в океан екстазу відданости, і виявляє різні тілесні ознаки екстазу, згоряють вщент усі до одного наслідки гріховних дій, що накупчилися за тисячі і тисячі років». У цій самій книзі Нарада стверджує: «Хоч би хто була людина, але коли вона плескає в долоні і танцює перед Божествами, виявляючи ознаки екстазу, всі птахи її гріховних вчинків знімаються і відлітають геть». Коли людина плескає у долоні, птахи розлітаються, і так само птахи усіх гріховних вчинків, що сидять на нашому тілі, розлітаються, якщо ми просто, плескаючи у долоні, танцюємо перед Божеством Крішни.

BOWING DOWN IN HONOR OF THE DEITY

Вшановувати Божество поклонами

In the Nāradīya Purāṇa there is a statement about bowing down and offering respect to the Deity. It is said there, “A person who has performed a great ritualistic sacrifice and a person who has simply offered his respectful obeisances by bowing down before the Lord cannot be held as equals.” The person who has executed many great sacrifices will attain the result of his pious activities, but when such results are finished, he has to take birth again on the earthly planet; however, the person who has once offered respects, bowing down before the Deity, will not come back to this world, because he will go directly to the abode of Kṛṣṇa.

У «Нарадія Пурані» щодо вшанування Божества поклонами сказано: «Ні в якому разі не можна вважати, що виконавець великих ритуальних жертвопринесень рівний тому, хто просто вшановує Господа, схиляючись перед Ним у поклоні». Особа, що здійснила багато великих жертвопринесень, обов’язково споживатиме плоди такої благочестивої діяльности, але коли вони вичерпаються, вона буде змушена знову народитися на Землі, тимчасом як той, хто хоч раз шанобливо схилився перед Божеством, вже не повернеться до цього світу — він піде просто до царства Крішни.

STANDING UP TO RECEIVE THE LORD

Вставати, вітаючи Господа

In the Brahmāṇḍa Purāṇa it is said, “A person who sees the Lord’s Ratha-yātrā car festival and then stands up to receive the Lord can purge all kinds of sinful results from his body.”

У «Брахманда Пурані» сказано: «Якщо хтось під час свята колісниць Ратга-ятра бачить колісницю, що везе Господа, і піднімається з місця, щоб привітати Його, він очищується від усіх наслідків своїх гріховних дій».

FOLLOWING THE DEITY

Іти за Божеством

A similar statement is there in the Bhaviṣya Purāṇa, in which it is said, “Even if born of a lowly family, a person who follows the Ratha-yātrā car when the Deities pass in front or from behind will surely be elevated to the position of achieving equal opulence with Viṣṇu.”

У «Бгавіш’я Пурані» є твердження, подібне до наведеного вище: «Якщо навіть і найнижча з походження людина на свято Ратга-ятру супроводжує колісницю з Божествами спереду або ззаду, вона неодмінно досягне становища, в якому зможе втішатися всіма щедротами Вайкунтги нарівні з Вішну».

GOING TO THE TEMPLE OF VIṢṆU OR TO PLACES OF PILGRIMAGE

Відвідувати храми Вішну та ходити місцями прощі

It is stated in the Purāṇas, “Persons who attempt to visit the holy places of pilgrimage, like Vṛndāvana, Mathurā or Dvārakā, are actually glorified. By such traveling activities, they can pass over the desert of material existence.”

У Пуранах сказано: «Ті, хто відвідує святі місця прощі, як оце Вріндавана, Матгура чи Дварака, поістині гідні хвали. Такі відвідини святих місць допоможуть їм перетнути пустелю матеріального існування».

In the Hari-bhakti-sudhodaya there is a statement about the benefit of visiting the temples of Lord Kṛṣṇa. As we have explained previously, in Vṛndāvana, Mathurā and Dvārakā the system is that all the devotees take advantage of visiting various temples situated in those holy places. It is stated in the Hari-bhakti-sudhodaya, “Persons who are impelled by pure devotional service in Kṛṣṇa consciousness and who therefore go to see the Deities of Viṣṇu in the temple will surely get relief from entering again into the prison house of a mother’s womb.” The conditioned soul forgets the trouble of living within the mother’s womb during birth, but it is a very painful and terrible experience. In order to make an escape from this material condition, one is advised to visit a temple of Viṣṇu with devotional consciousness. Then one can very easily get out of the miserable condition of material birth.

Ми вже пояснювали, що у Вріндавані, Матгурі і Двараці всі віддані мають змогу відвідувати різні храми, які є в цих святих місцях. За те, яку користь дає відвідування храмів Господа Крішни, йдеться у книзі «Харі-бгакті-судгодая»: «Чисті віддані, чиє чисте віддане служіння в свідомості Крішни саме спонукає їх іти до храму, щоб побачити Божество Вішну, напевно не будуть знову вкинуті до в’язниці материного лона». Зумовлена душа забуває, яких мук ще до свого народження вона зазнавала в утробі матері, але насправді це дуже неприємний досвід. Тому, хто хоче уникнути страждань, пов’язаних зі становищем істоти в матеріальному світі, радять у настрої відданости відвідувати храм Вішну. Тоді людині буде нескладно звільнитися від страждань, що пов’язані з народженням у матеріальному світі.

CIRCUMAMBULATING THE TEMPLE OF VIṢṆU

Обходити довкола храм Вішну

It is said in the Hari-bhakti-sudhodaya, “A person who is circumambulating the Deity of Viṣṇu can counteract the circumambulation of repeated birth and death in this material world.” The conditioned soul is circumambulating through repeated births and deaths on account of his material existence, and this can be counteracted simply by circumambulating the Deity in the temple.

У «Харі-бгакті-судгодаї» сказано: «Той, хто обходить по колу Божество Вішну, виходить з кола повторюваних народжень і смертей у матеріальному світі». Зумовлена душа в матеріальному світі йде по колу крізь повторювані народження та смерть, але цьому ходінню по колі можна покласти край, якщо просто обходити по колі Божества у храмі.

The Cāturmāsya ceremony is observed during the four months of the rainy season in India (approximately July, August, September and October), beginning from Śrāvaṇa. During these four months, saintly persons who are accustomed to travel from one place to another to propagate Kṛṣṇa consciousness remain at one place, usually a holy place of pilgrimage. During these times, there are certain special rules and regulations that are strictly followed. It is stated in the Skanda Purāṇa that during this period, if someone circumambulates the temple of Viṣṇu at least four times, it is understood that he has traveled all over the universe. By such circumambulation, one is understood to have seen all the holy places where the Ganges water is flowing, and by following the regulative principles of Cāturmāsya one can very quickly be raised to the platform of devotional service.

В Індії існує традиція дотримувати чатурмас’ї протягом чотирьох місяців дощової пори року (що припадає приблизно на липень, серпень, вересень і жовтень), починаючи від місяця шравана. Святі особи, які звичайно не мають звичая затримуватись довго на одному місці, бо подорожують, поширюючи скрізь свідомість Крішни, впродовж цих чотирьох місяців лишаються десь в одному місці, здебільшого у якомусь зі святих місць прощі. У цей період вони строго дотримуються певних особливих правил і приписів. У «Сканда Пурані» сказано, що, якщо протягом цього періоду хтось обходить навколо храму Вішну принаймні чотири рази, слід знати, що він вже обійшов цілий усесвіт та відвідав усі святі місця, повз які течуть води Ґанґи. Той, хто дотримує визначених для чатурмас’ї реґулівних засад, отримує змогу швидко піднятися на рівень відданого служіння.

ARCANĀ

Арчана

Arcanā means worship of the Deity in the temple. By executing this process one confirms himself to be not the body but spirit soul. In the Tenth Canto, eighty-first chapter, verse 19 of Śrīmad-Bhāgavatam, it is told how Sudāmā, an intimate friend of Kṛṣṇa’s, while going to the house of a brāhmaṇa, murmured to himself, “Simply by worshiping Kṛṣṇa one can easily achieve all the results of heavenly opulence, liberation, supremacy over the planetary systems of the universe, all the opulences of this material world and the mystic power of performing the yoga system.”

Арчана означає ритуал поклоніння Божеству в храмі. Виконуючи ритуал храмового поклоніння Божеству, людина тим підтверджує, що вона є не тіло, а духовна душа. У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (81.19) розказано, як Судама, наближений друг Крішни, коли йшов до дому брахмани, шепотів до себе: «Той, хто просто поклоняється Крішні, вже звідав усю можливу втіху, яку дають райські розкоші, звільнення, панування над планетними системами всесвіту, усі багатства цього матеріального світу та містичні сили, що приходять унаслідку практикування йоґи».

The events leading to Sudāmā’s murmuring this statement are as follows. Śrī Kṛṣṇa had ordered His friend Sudāmā to go to a brāhmaṇa’s house and ask for some food. The brāhmaṇas were performing a great sacrifice, and Śrī Kṛṣṇa told Sudāmā to plead with them that He and Balarāma were feeling hungry and needed some food. When Sudāmā went there, the brāhmaṇas refused to offer anything, but the wives of the brāhmaṇas, upon hearing that Śrī Kṛṣṇa wanted some foodstuff, immediately took many palatable dishes and went to offer them to Śrī Kṛṣṇa. In the Viṣṇu-rahasya, also, it is stated, “Any person within this world who is engaged in the worship of Viṣṇu can very easily achieve the ever-blissful kingdom of God, known as Vaikuṇṭha-loka.”

Ці слова Судама бурмотів до себе після цілої низки подій. Шрі Крішна наказав Своєму другові Судамі піти до когось із брахман попросити їжі. Брахмани саме здійснювали велике жертвопринесення, і тому Шрі Крішна сказав Судамі звернутись до них, сказавши, що, мовляв, Крішна з Баларамою голодні і хочуть їсти. Коли Судама прийшов до брахман, ті відмовилися дати їжу, але їхні дружини, почувши, що Шрі Крішна хоче їсти, взяли багато смачних страв і чимшвидше пішли до Нього, щоб запропонувати їх Йому. У «Вішну-рахас’я» також сказано: «Хто, живучи у матеріальному світі, поклоняється Вішну, отримує змогу без труднощів досягти Вайкунтгалоки — вічного й блаженного царства Бога».

RENDERING SERVICE TO THE LORD

Служити Господу

It is stated in the Viṣṇu-rahasya, “Any person who can arrange for service to the Lord in the same way that a king is given service by his attendants is surely elevated to the abode of Kṛṣṇa after death.” Actually, in India the temples are just like royal palaces. They are not ordinary buildings, because the worship of Kṛṣṇa should be performed in just the way that a king is worshiped in his palace. So in Vṛndāvana there are many hundreds of temples wherein the Deity is worshiped exactly like a king. In the Nāradīya Purāṇa it is stated, “If a person stays in the Lord’s temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of God.”

«Вішну-рахас’я» стверджує: «Будь-хто з тих, що намагаються влаштувати поклоніння Господу якнайліпше, так, як це роблять для царя його наближені, після смерти неодмінно буде піднесений до обителі Крішни». В Індії храми і справді так само пишні, як палаци. Вони не схожі на звичайні споруди: адже поклонятися Крішні треба з такою самою пишнотою, що нею оточують царя в його палаці. Отож у Вріндавані є сотні храмів, і у тих храмах Божествам поклоняються з усією можливою пишнотою. В «Нарадія Пурані» сказано: «Якщо хтось затримався у храмі Господа принаймні на кілька хвилин, він неодмінно досягне трансцендентного царства Бога».

The conclusion is that those who are rich men in society should construct beautiful temples and arrange for the worship of Viṣṇu, so that people may be attracted to visit such temples and thereby be offered the opportunity of dancing before the Lord or chanting the holy name of the Lord, or else of hearing the holy name of the Lord. In this way, everyone will be given the chance to elevate himself to the kingdom of God. In other words, even a common man, simply by visiting such a temple, will be able to attain the highest benedictions, not to mention the devotees who are constantly engaged in the service of the Lord in full Kṛṣṇa consciousness.

Отже, висновок буде такий, що заможні люди повинні споруджувати прекрасні храми і дбати про пишне поклоніння Вішну, бо тоді загал радо йтиме до таких храмів, а це означатиме, що всі ті люди матимуть сприятливу можливість танцювати перед Господом, оспівувати Його святе ім’я чи принаймні чути святе ім’я Господа. Завдяки таким влаштуванням кожному буде дана можливість бути піднесеним до царства Бога. Іншими словами, навіть звичайна людина, просто відвідуючи такий храм, матиме можливість отримати найвищі благословення, а вже віддані, що постійно слугують Господу в повній свідомості Крішни, і поготів.

In this connection, there is a statement in the Fourth Canto, twenty-first chapter, verse 31 of the Śrīmad-Bhāgavatam, wherein King Pṛthu says to his subjects, “My dear citizens, please note that the Supreme Personality of Godhead, Hari, is actually the deliverer of all fallen, conditioned souls. No demigod can perform this act of delivering the conditioned souls because the demigods themselves are conditioned. A conditioned soul cannot deliver another conditioned soul. Only Kṛṣṇa or His bona fide representative can deliver him. The Ganges water, which is flowing down from the toe of Lord Viṣṇu, falls upon the earthly planet and other planets and thereby delivers all the conditioned sinful living entities. So what need is there to speak of the deliverance of persons who are always engaged in the service of the Lord? There is no doubt about their liberation, even if they have stocks of sinful activities from many, many births.” In other words, a person who is engaged in the worship of the Deities can minimize his stock of sinful reactions coming from many, many previous births. This process of worshiping the Deity has already been described, and one should try to follow these rules and regulations seriously.

Щодо цього в Четвертій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (21.31) наведені такі слова царя Прітгу, що звертається до своїх підданих: «Дорогі мої громадяни, прошу, не забувайте, що Верховний Бог-Особа, Харі, — це спражній визволитель усіх падших зумовлених душ. Жодному півбогові не до снаги стати таким визволителем, бо півбоги самі зумовлені. Одній зумовленій душі ніколи не звільнити іншої зумовленої душі. Звільнити того, хто є зумовлений, на силі лише Крішна або Його істинний представник. Води Ґанґи течуть від пальця на нозі Господа Вішну і, спадаючи на Землю та інші планети, звільняють усі грішні зумовлені живі істоти. То хіба є потреба обговорювати питання про звільнення в стосунку тих, що без останку присвятили себе на служіння Господеві? Нема жодного сумніву в тому, що вони одержать звільнення, навіть якщо накопичили гори гріховних наслідків з багатьох життів». Іншими словами, той, хто поклоняється Божествам, може бути звільнений практично від усіх нагромаджених за незліченні колишні народження наслідків своїх гріховних дій. Ми вже описали, як поклонятись Божествам, і дотримуватись цих правил та приписів слід з усією серйозністю.

SINGING

Співати

In the Liṅga Purāṇa there is a statement about glorifying and singing about the Lord. It is said there, “A brāhmaṇa who is constantly engaged in singing the glories of the Lord is surely elevated to the same planet as the Supreme Personality of Godhead. Lord Kṛṣṇa appreciates this singing even more than the prayers offered by Lord Śiva.”

У «Лінґа Пурані» стосовно уславлення Господа і співу пісень про Нього сказано: «Брахмана, що не припиняє оспівувати славу Верховного Бога-Особи, неодмінно буде піднесений до обителі Господа. Господу Крішні такий спів до серця більше, ніж навіть ті молитви, що їх пропонує Йому Господь Шіва».

SAṄKĪRTANA

Виконувати санкіртану

When a person loudly chants the glories of the Lord’s activities, qualities, form, etc., his chanting is called saṅkīrtana. Saṅkīrtana also refers to the congregational chanting of the holy name of the Lord.

Коли хтось вголос співає славу діянням Господа, Його якостям, формі тощо, таке оспівування називається санкіртаною. Санкіртаною називають також соборне оспівування святого імені Господа.

In the Viṣṇu-dharma there is a statement glorifying this process of congregational chanting: “My dear King, this word kṛṣṇa is so auspicious that anyone who chants this holy name immediately gets rid of the resultant actions of sinful activities from many, many births.” That is a fact. There is the following statement in Caitanya-caritāmṛta: “A person who chants the holy name of Kṛṣṇa once can counteract the resultant actions of more sinful activities than he is able to perform.” A sinful man can perform many, many sinful activities, but he is unable to perform so many that they cannot be wiped out by one single uttering of kṛṣṇa.

«Вішну-дгарма» вихваляє таке оспівування громадою святого імені: «Любий царю! Ім’я «Крішна» таке сприятливе, що кожний, хто виспівує це святе ім’я, разом звільняється від будь-якого впливу наслідків гріховної діяльности, що їх накопичив протягом багатьох життів». Це — істина. «Чайтан’я- чарітамріта» також підтверджує: «Святе ім’я Крішни, раз вимовлене, може протидіяти стільком наслідкам гріховних вчинків, що їх людина навіть не здатна зробити». Грішник, хоч би скільки гріхів він вчинив, не здатний скоїти їх стільки, щоб їх усі не спалило б ущент вимовлене раз ім’я «Крішна».

In the Seventh Canto, ninth chapter, verse 18 of Śrīmad-Bhāgavatam, Mahārāja Prahlāda offers the following prayers to the Lord: “My dear Lord Nṛsiṁha, if I can be elevated to the position of Your servant, then it will be possible for me to hear about Your activities. You are the supreme friend, the supreme worshipable Deity. Your pastimes are transcendental, and simply by hearing of them one can counteract all his sinful activities. Therefore, I shall not care for all those sinful activities, because simply by hearing about Your pastimes I shall get out of all the contamination of material attachment.”

У Сьомій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (9.18) Прахлада Махараджа підносить до Господа таку молитву: «Любий Господи Нрісімхо! Аби я зумів піднятися до рівня Твого слуги, я міг би слухати про Твої діяння. Ти є верховний друг і верховне Божество на поклоніння. Твої розваги трансцендентні, і, просто слухаючи за них, можна звести внівець дію всіх наслідків своїх гріховних учинків. А тому мені до всіх тих наслідків моїх гріховних учинків байдуже, бо, просто слухаючи про Твої розваги, я повністю звільнюсь від скверни матеріальних прив’язаностей».

There are many songs about the Lord’s activities. For example, there is the Brahma-saṁhitā, sung by Lord Brahmā; Nārada Pañcarātra, sung by Nārada Muni; and Śrīmad-Bhāgavatam, sung by Śukadeva Gosvāmī. If these songs are heard by any person, he can easily get out of the clutches of material contamination. There should be no difficulty in hearing these songs of God. They are coming down from many, many millions of years ago, and people are still taking advantage of them. So why, at this time, should one not take full advantage and thus become liberated?

Є дуже багато пісень, що прославляють діяння Господа. Наприклад, «Брахма-самхіта», яку проспівав Господь Брахма, «Нарада-панчаратра», дана від Шрі Наради Муні, і «Шрімад- Бгаґаватам», який вийшов з вуст Шукадеви Ґосвамі. Будь-хто, слухаючи ці пісні, може без труду звільнитися від корости матеріального занечищення. Слід зробити так, щоб змогу чути ці пісні про Бога мали всі без винятку. Вони прийшли до нас з давніх-давен, крізь мільйони років, і люди й подосі мають можливість співати їх і здобувають собі з того найвище благо. Отож чому б нам не скористатися з цього дару і так сягнути звільнення?

In the First Canto, fifth chapter, verse 22 of Śrīmad-Bhāgavatam, Nārada Muni tells his disciple Vyāsadeva, “My dear Vyāsa, you should know that persons who are engaged in executing austerities and penances, studying the Vedas, performing big sacrifices, chanting the hymns of the Vedas, speculating on transcendental knowledge and performing charitable functions have for all their auspicious activities simply to gain a place in the association of devotees and chant the glories of the Lord.” It is indicated here that chanting about and glorifying the Lord is the ultimate activity of the living entity.

У Першій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» є місце (5.22), де Нарада Муні каже своєму учню В’ясадеві: «Любий В’ясо! Знай, що для всіх, хто накладає на себе суворі покути та вдається до суворих аскез, для всіх тих, хто вивчає Веди, здійснює великі жертвопринесення, декламує ведичні гімни, обмірковує трансцендентне знання і діє доброчинно, найвищою нагородою за всю таку праведну діяльність є дар можливости спілкуватися з відданими та в їхньому гурті оспівувати славу Господа». Отже, як вказано тут, прославляти і оспівувати Господа є найпіднесенішою для живої істоти діяльністю.

JAPA

Читати джапу

Chanting a mantra or hymn softly and slowly is called japa, and chanting the same mantra loudly is called kīrtana. For example, uttering the mahā-mantra (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare) very softly, only for one’s own hearing, is called japa. Chanting the same mantra loudly for being heard by all others is called kīrtana. The mahā-mantra can be used for japa and kīrtana also. When japa is practiced it is for the personal benefit of the chanter, but when kīrtana is performed it is for the benefit of all others who may hear.

Повторення мантри, або ведичного гімна, стиха і повільно називають джапою, а повторення цієї ж мантри уголос називають кіртаною. Наприклад, коли ми промовляємо маха- мантру (Харе Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) упівголоса, так, щоб було чутно тільки нам самим, це називають джапою. А голосне скандування цієї мантри, так щоб чули інші, називається кіртаною. Маха-мантра придатна як для джапи, так і для кіртани. Джапу практикують для власного добра, а кіртана дає добро усім, хто її чує.

In the Padma Purāṇa there is a statement: “For any person who is chanting the holy name either softly or loudly, the paths to liberation and even heavenly happiness are at once open.”

У «Падма Пурані» сказано: «Для кожного, хто стиха або вголос повторює святе ім’я, негайно відкриваються усі шляхи до звільнення, ба й до небесного блаженства».

SUBMISSION

Бути впокореною душею

In the Skanda Purāṇa there is a statement about submission unto the lotus feet of the Lord. It is said there that those who are sober devotees can offer their submission to Kṛṣṇa in the following three ways: (1) samprārthanātmikā, very feelingly offering prayers; (2) dainya-bodhikā, humbly submitting oneself; (3) lālasā-mayī, desiring some perfectional stage. This desiring some perfectional stage in spiritual life is not sense gratification. When one realizes something of his constitutional relationship with the Supreme Personality of Godhead, he understands his original position and wants to be reinstated in this position, either as friend, servant, parent or conjugal lover of Kṛṣṇa. That is called lālasā-mayī, or very eagerly desiring to go to one’s natural position. This lālasā-mayī stage of submission comes in the stage of perfect liberation, which is technically called svarūpa-siddhi, when the living entity understands, by perfect spiritual advancement and revelation, his original relationship with the Lord.

У «Сканда Пурані» стосовно впокорености лотосовим стопам Господа сказано, що серйозні віддані приносять свою покірність Крішні такими трьома способами: 1)сампрартганатміка , з великим почуттям молячись до Всевишнього ; 2)дайн’яводгіка, смиренно передаючи себе на ласку Господа; 3)лаласамайі , прагнучи досконалости певного рівня. Таке прагнення досконалости певного рівня у духовному житті не є прагненням чуттєвої втіхи. Коли індивідуум деякою мірою усвідомив свої природні стосунки з Верховним Богом-Особою, він починає розуміти своє справжнє становище і відтак хоче відновити його — бути другом, слугою, кимось із батьків або коханою Крішни. Це — лаласамайі, або палке прагнення досягнути власного природного становища. Коли жива істота, прийшовши рівня досконалости в духовному поступові й отримавши одкровення, усвідомлює свої справжні стосунки з Господом, ця покірливість лаласамайі приводить на рівень досконалого звільнення, який позначають терміном сварупа-сіддгі.

In the Padma Purāṇa there is a statement of submission in feeling by devotees praying to the Lord: “My Lord, I know that young girls have natural affection for young boys, and that young boys have natural affection for young girls. I am praying at Your lotus feet that my mind may become attracted unto You in the same spontaneous way.” The example is very appropriate. When a young boy or girl sees a member of the opposite sex there is a natural attraction, without the need for any introduction. Without any training there is a natural attraction due to the sex impulse. This is a material example, but the devotee is praying that he may develop a similar spontaneous attachment for the Supreme Lord, free from any desire for profit and without any other cause. This natural attraction for the Lord is the perfectional stage of self-realization.

У «Падма Пурані» таке відчуття покірливости Господу, яке характеризує емоційний стан відданих, виражене в такій молитві: «Мій Боже! Відомо, що дівчата мають природний потяг до юнаків, а юнаків, цілком природно, вабить до дівчат. Я молюся біля Твоїх лотосових стіп, щоб мій розум так само завжди тягнувся до Тебе без жодних спонук». Наведений приклад є дуже слушний. Коли юнак бачить дівчину чи навпаки, між ними виникає природний потяг — викликати його жодними штучними способами не потрібно. Природний потяг вже присутній внаслідок статевого збудження, і молодих людей не потрібно спеціально навчати, аби він з’явився. Це матеріальний приклад; а відданий, молячись до Господа, прохає в Нього, щоб у ньому розвинувся подібний спонтанний любовний потяг до Верховного Господа, потяг, який не мотивували б ніякі корисливі бажання. Такий природний потяг до Господа якраз і є досконалою стадією самоусвідомлення.

In the same Padma Purāṇa there is a statement about submission in humbleness. It is stated there, “My dear Lord, there is no sinful living entity who is more of a sinner than myself. Nor is there a greater offender than myself. I am so greatly sinful and offensive that when I come to confess my sinful activities before You, I am ashamed.” This is a natural position for a devotee. As far as the conditioned soul is concerned, there is no wonder that he has some sinful activities in his past life, and this should be admitted and confessed before the Lord. As soon as this is done, the Lord excuses the sincere devotee. But that does not mean that one should take advantage of the Lord’s causeless mercy and expect to be excused over and over again, while he commits the same sinful activities. Such a mentality is only for shameless persons. Here it is clearly said, “When I come to confess my sinful activities I become ashamed.” So if a person is not ashamed of his sinful activities and continues to commit the same sinful activities with the knowledge that the Lord will excuse him, that is a most nonsensical proposition. Such an idea is not accepted in any part of the Vedic literature. It is a fact that by chanting the holy name of the Lord one becomes washed clean of all sinful activities from his past life. But that does not mean that after being washed off, one should again begin sinful activities and expect to be washed again. These are nonsensical propositions and are not admitted in devotional service. Someone may think, “For a whole week I may commit sinful activities, and for one day I will go to the temple or church and admit my sinful activities so that I can become washed off and again begin my sinning.” This is most nonsensical and offensive and is not acceptable to the author of Bhakti-rasāmṛta-sindhu.

У цій же «Падма Пурані» йдеться також про впокореність у великім смиренні. Там сказано: «Любий Боже! Більшого грішника, ніж я, не знайти. І в цілому світі немає кривдника більшого, ніж я. Я скоїв стільки гріхів, кривди й образ, що, коли приходжу сповідуватись у своїх гріховних вчинках перед Тобою, мене переповнює сором». Чутися так для відданого цілком природно. Що стосується зумовленої душі, немає нічого дивного у тому, що в минулому вона накоїла чимало гріхів; їй слід визнати це перед Господом і покаятися. Щойно відданий щиро зробить це, Господь прощає його. Але це не означає, що можна, покладаючись на безпричинну ласку Господа, знову й знову чинити ті самі гріхи і при тому розраховувати, що Господь знову й знову прощатиме їх. Мислити так може тільки геть безсоромна людина. Відданий недвозначно каже тут: «Коли я приходжу сповідатись у своїх гріховних вчинках, мене переповнює сором». Отже, якщо хтось не соромиться своєї гріховної діяльности і далі чинить ті самі гріхи, сподіваючись, що Господь вибачить його, це вищою мірою безрозсудно. Такий умонастрій засуджений скрізь у ведичних писаннях. Ніхто не стане заперечувати, що оспівування святого імені Господа добіла відмиває нас від усіх наслідків наших минулих гріховних вчинків. Але не варто розраховувати, буцім, відмившись через оспівування від усіх гріхів, можна знову взятися до гріховної діяльности, сподіваючись нового очищення. Це безрозсудство, і така налаштованість у відданому служінні є неприйнятною. Хтось, можливо, гадає: «Впродовж тижня я буду грішити, а в неділю піду до церкви чи до храму, покаюся у скоєних гріхах і так змию їх з себе, а тоді знову грішитиму». Думати так безрозсудно, це — велика образа, і, звичайно ж, такого автор «Бгакті-расамріта- сіндгу» аж ніяк не схвалює.

In the Nārada Pañcarātra there is a statement of submission accompanied by the desire for perfection. The devotee says, “My dear Lord, when shall that day come when You will ask me to fan Your body, and according to Your pleasure, You will say, ‘You just fan Me in this way’?” The idea in this verse is that the devotee is desiring to personally fan the body of the Supreme Personality of Godhead. That means that he is desiring to become the personal associate of the Supreme Lord. Of course, any devotee in any capacity, either as servant, friend or conjugal lover, always has direct association with the Lord. But according to his different individual taste, a person desires for just one of these relationships. Here the devotee is desiring to become a servant of the Lord and desires to fan the Lord, as does His internal energy, Lakṣmī, the goddess of fortune. He also wishes that the Personality of Godhead will be pleased to give him directions as to how to fan. This submission with transcendental desire, or lālasā-mayī vijñapti, is the highest perfectional stage of spiritual realization.

У «Нарада-панчаратрі» описано покірливість, супроводжувану прагненням досконалости. Відданий каже: «Любий Боже! Коли вже настане той благословенний день, як Ти попрохаєш мене обмахувати віялом Твоє тіло? Коли Ти накажеш мені: «Роби це отак» — саме як приємно Тобі?» Цей вірш виражає прагнення відданого особисто обмахувати віялом тіло Верховного Бога-Особи. Це означає, що відданий бажає стати особистим супутником Верховного Господа. Звичайно, кожний відданий у будь-якому становищі — чи то слуги, чи то друга, чи то коханої — завжди має можливість безпосередньо спілкуватися з Господом. Але відповідно до свого індивідуального смаку відданий бажає мати взаємини з Господом якогось одного певного типу. У даному випадку відданий прагне стати слугою Бога і обмахувати Господа віялом, як це робить уособлення Його внутрішньої енерґії, Лакшмі, богиня процвітання. Він також благає Бога-Особу ласкаво вказати Своєму слузі, як саме слід обмахувати Його. Така впокореність, в основі якої лежить трансцендентне бажання, або лаласамайі-віґ’япті, є найвищим рівнем досконалости духовного усвідомлення.

In the same Nārada Pañcarātra, there is another expression of submission, wherein the devotee says, “My dear Lord, O lotus-eyed one, when will that day come when on the bank of the Yamunā I shall become just like a madman and continue to chant Your holy name while incessant tears flow from my eyes?” This is another perfectional stage. Lord Caitanya also desired that “a moment will appear unto me as twelve years of time, and the whole world will appear to me as vacant on account of not seeing You, my dear Lord.” One should feelingly pray and become eager to render his particular type of service to the Lord. This is the teaching of all great devotees, especially Lord Caitanya.

У цій же «Нарада-панчаратрі» інший відданий виражає свою впокореність словами: «Любий лотосоокий Господи! Коли настане той день, щоби я на березі Ямуни безупинно, неначе безумець, виспівував Твоє святе ім’я, і коли сльози безперервно котитимуться мені з очей?» Це — приклад іншого досконалого рівня. Господь Чайтан’я також прагнув, щоб «кожна мить здавалася як вічність, а весь світ — порожнім, як не бачитиму Тебе, мій Господи». Молитва має бути щирою, і відданий повинен сповнитися палкого прагнення виконувати своє індивідуальне служіння Господу. Цього вчать усі великі віддані, і насамперед Господь Чайтан’я.

In other words, one should learn how to cry for the Lord. One should learn this small technique, and he should be very eager and actually cry to become engaged in some particular type of service. This is called laulya, and such tears are the price for the highest perfection. If one develops this laulya, or excessive eagerness for meeting and serving the Lord in a particular way, that is the price to enter into the kingdom of God. Otherwise, there is no material calculation for the value of the ticket by which one can enter the kingdom of God. The only price for such entrance is this laulya-lālasā-mayī, or desire and great eagerness.

Іншими словами, слід навчитися усією душею плакати за Господом. Слід навчитися цієї нескладної речі — розвинути в собі палке бажання служити Господу певним способом і справді плакати й благати служіння. Це — лаул’ям, цими сльозами ми платимо за найвищу досконалість. Хто розвинув у собі лаул’ям, або палке бажання зустрітися з Господом і служити Йому у певний спосіб, той вже заплатив за вхід до царства Божого. Матеріальними підрахунками вартости вхідного квитка до царства Бога не визначити. Увійти туди можливо лише заплативши за це лаул’ям лаласамайі, тобто розвинувши у собі нестримно палке бажання.

RECITING NOTABLE PRAYERS

Промовляти відомі молитви

According to great learned scholars, the whole Bhagavad-gītā contains many authorized prayers, especially in the eleventh chapter, where Arjuna prays to the universal form of the Lord. Similarly, in the Gautamīya-tantra all the verses are called prayers. Again, in Śrīmad-Bhāgavatam there are hundreds of prayers to the Lord. So a devotee should select some of these prayers for his recitation. In the Skanda Purāṇa the glories of these prayers are stated as follows: “Devotees whose tongues are decorated always with prayers to Lord Kṛṣṇa are always given respect even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods.”

Згідно з думкою великих вчених-мудреців у «Бгаґавад-ґіті» є багато авторитетних молитов, а надто в її одинадцятій главі, в якій Арджуна молиться до всесвітньої форми Господа. Молитвами називають також усі вірші у «Ґаутамія-тантрі». «Шрімад- Бгаґаватам» містить сотні молитов до Господа. Отож відданий повинен вибрати якісь з цих молитов і проказувати їх. У «Сканда Пурані» описано велич таких молитов: «Відданим, чий язик завжди прикрашають молитви до Господа Крішни, навіть великі святі й мудреці завжди віддають шану, і таких відданих вшановують навіть півбоги».

Those who are less intelligent want to worship different demigods for some material gain rather than worship Kṛṣṇa. But here it is stated that a devotee who is always engaged in offering prayers to the Lord is worshipable even by the demigods themselves. The pure devotees have nothing to ask from any demigod; rather, the demigods are anxious to offer prayers to the pure devotees.

Люди недалекі замість того , щоб поклонятися Крішні , вдаються до поклоніння різним півбогам, мавши на меті досягти певної матеріальної вигоди. Але тут сказано, що навіть півбоги вшановують того відданого, з чиїх вуст завжди лунають молитви Господеві. Чистим відданим нічого не треба від жодного півбога — то радше півбоги жадають підносити молитви до чистих відданих.

In the Nṛsiṁha Purāṇa it is stated, “Any person who comes before the Deity of Lord Kṛṣṇa and begins to chant different prayers is immediately relieved from all the reactions of sinful activities and becomes eligible, without any doubt, to enter into the Vaikuṇṭha-loka.”

У «Нрісімха Пурані» сказано: «Кожний, хто приходить до храму і перед Божеством Господа Крішни промовляє різні молитви, одразу звільняється од усіх наслідків своєї гріховної діяльности і безумовно стає гідний увійти на Вайкунтгалоку».

PARTAKING OF PRASĀDA

Приймати в їжу прасад

There is this specific statement in the Padma Purāṇa: “A person who honors the prasāda and regularly eats it, not exactly in front of the Deity, along with caraṇāmṛta [the water offered to the lotus feet of the Lord, which is mixed with seeds of the tulasī tree], immediately can achieve the results of the pious activities that are obtained through ten thousand performances of sacrificial rites.”

У «Падма Пурані» сказано щодо цього зокрема таке: «Той, хто шанує прасад і реґулярно споживає його (але не перед Самим Божеством) та п’є чаранамріту [воду, що змішана з насінням деревця туласі і запропонована лотосовим стопам Господа], може зразу ж здобути плоди доброчесної діяльности, що їх отримують звичайно лише по десятьох тисячах жертовних обрядів».

DRINKING CARAṆĀMṚTA

Пити чаранамріту

Caraṇāmṛta is obtained in the morning while the Lord is being washed before dressing. Scented with perfumes and flowers, the water comes gliding down through His lotus feet and is collected and mixed with yogurt. In this way this caraṇāmṛta not only becomes very tastefully flavored, but also has tremendous spiritual value. As described in the Padma Purāṇa, even a person who has never been able to give in charity, who has never been able to perform a great sacrifice, who has never been able to study the Vedas, who has never been able to worship the Lord – or, in other words, even one who has never done any pious activities – will become eligible to enter into the kingdom of God if he simply drinks the caraṇāmṛta that is kept in the temple. In the temple it is the custom that the caraṇāmṛta be kept in a big pot. The devotees who come to visit and offer respects to the Deity take three drops of caraṇāmṛta very submissively and feel themselves happy in transcendental bliss.

Чаранамріту одержують вранці, коли Господа обмивають перед тим, як вдягти на день. Водою, в яку додають ароматичні масла та пелюстки квітів, обмивають Його лотосові стопи, і коли вона стікає з Його стіп, її збирають і змішують з юґуртом. Така чаранамріта не лише духмяна, а й має незмірну духовну цінність. У «Падма Пурані» сказано, що навіть той, хто ніколи не мав можливости дати милостині, ані здійснити жодного великого жертвопринесення, ані вивчати Веди чи поклонятися Господу, інакше кажучи, той, хто ніколи не здійснив жодного побожного вчинку, стає гідним увійти до царства Бога, якщо просто п’є чаранамріту з храму. В храмах чаранамріту зазвичай тримають у великій мисці. Віддані, що приходять до храму вшанувати Божества, смиренно приймають три краплі чаранамріти і відчувають від того велике щастя і трансцендентне блаженство.

SMELLING THE INCENSE OR FLOWERS OFFERED TO THE DEITY

Вдихати запах курінь та квітів, запропонованих Божеству

In the Hari-bhakti-sudhodaya there is a statement about the incense which is offered in the temple: “When the devotees smell the good flavor of the incense which is offered to the Deity, they thus become cured of the poisonous effects of material contamination, as much as one becomes cured of a snakebite by smelling the prescribed medicinal herbs.” The explanation of this verse is that there is an herb found in the jungles that expert persons know how to use to revive the consciousness of one who is bitten by a snake. Simply by smelling that herb one becomes immediately relieved of the poisonous effects of the snakebite. The same example is applicable: When a person comes to visit the temple and smells the incense offered to the Deity, he is cured at that time from all his material contamination.

У «Харі-бгакті-судгодая» щодо курінь, запропонованих у храмі, сказано: «Вдихаючи приємний аромат курінь, запропонованих Божеству, віддані зціляються від наслідків дії на них отрути матеріального занечищення, як людина, яку вкусила отруйна змія, повертається до тями, понюхавши певну лікарську траву». Смисл цього вірша такий: в лісах росте певна трава, і є цілителі, які вміють її використовувати, щоб повернути до свідомости і вилікувати людину, котру вкусила змія. Просто нюхаючи цю траву, людина звільняється від наслідків дії зміїної отрути. Отже, порівняння є цілком доречним: коли, зайшовши до храму, ми вдихаємо аромат запропонованих Божеству курінь, ми тої ж миті повністю очищуємося від матеріальної скверни.

Any devotee coming into the temple should always offer something to the Deity – fruit, flowers, incense, etc. If one cannot offer anything in cash, something else must be offered. In India the system is that all the ladies and gentlemen who come in the morning to visit the temple bring so many things. Even one morsel of rice or one morsel of flour can be offered. It is a regulative principle that one should not go to see a saintly person or the Deity in the temple without any offering. The offering may be very humble, or it may be priceless. Even a flower, a little fruit, a little water – whatever is possible – must be offered. So when a devotee comes to offer something to the Deity in the morning, he is sure to smell the good flavor of the incense, and then at once he will become cleansed of the poisonous effect of material existence.

Кожний відданий, йдучи до храму, повинен принести щось Божеству — якісь плоди, квіти, куріння й т. ін. Якщо він не має можливости запропонувати гроші, можна запропонувати щось інше. В Індії за звичаєм усі господарі та господині, що вранці відвідують храм, приносять Божествам силу усіляких речей. Принаймні запропонувати Господу трохи рису чи борошна може будь-хто. Це, власне, такий припис: приходячи побачити святу особу і так само Божество у храмі, слід робити їм якесь підношення. Підношення може бути дуже коштовним чи, навпаки, дуже скромним. Квітка, якийсь плід, трохи води — що хто може, але кожний мусить запропонувати щось. Отже, коли відданий приходить вранці з підношенням для Божеств, він неодмінно вдихне чудовий аромат запропонованих Господеві курінь і тої ж миті очиститься від наслідків дії отрути матеріального існування.

It is stated in the Tantra-śāstra, “If the smell of the garland that was offered to the Deity in the temple enters into a person’s nostrils, immediately his bondage to sinful activities becomes cleared. And even if one has no sinful activities, still, by smelling such remnants of flowers, one can advance from Māyāvādī [impersonalist] to devotee.” There are several instances of this, a prime one being the advancement of the four Kumāras. They were impersonalist Māyāvādīs, but after smelling the remnants of flowers and incense in the temple, they turned to become devotees. From the above verse it appears that the Māyāvādīs, or impersonalists, are more or less contaminated. They are not pure.

Тантра-шастра повідомляє: «Коли аромат ґірлянди, запропонованої в храмі Божеству, проникає у ніздрі людини, з неї враз спадають пута гріховної діяльности. І навіть якщо людина вже звільнилась від гріховної діяльности, все ж, нюхаючи квіти, що лишились після служіння Божествам, вона може піднестись ще вище — з рівня майаваді (імперсоналіста) на рівень відданого». Відомо кілька таких прикладів, і найяскравішим серед них є приклад чотирьох Кумар. Вони були імперсоналістами- майаваді, але, вдихнувши запах запропонованих квітів і курінь у храмі, стали відданими. Із наведеного вище вірша зрозуміло, що майаваді, або імперсоналісти, не очищені повністю — вони більшою чи меншою мірою забруднені.

It is confirmed in Śrīmad-Bhāgavatam, “One who has not washed off all reactions of sinful activities cannot be a pure devotee. A pure devotee has no more doubts about the supremacy of the Personality of Godhead, and thus he engages himself in Kṛṣṇa consciousness and devotional service.” A similar statement is in the Agastya-saṁhitā: Just to purify the impurities of our nostrils, we should try to smell the remnants of flowers offered to Kṛṣṇa in the temple.

Це підпирає «Шрімад-Бгаґаватам»: «Той, хто не змив із себе усіх наслідків гріховної діяльности, не може стати чистим відданим. Чистий відданий не має більше сумнівів щодо вищости Бога-Особи і тому присвячує себе свідомості Крішни та відданому служінню». Близьке до цього твердження містить «Аґаст’я-самхіта»: «Щоби наші ніздрі стали чисті, ми повинні використовувати кожну можливість вдихати аромат квітів, запропонованих у храмі Крішні».

TOUCHING THE DEITY

Торкатися Божества

In the Viṣṇu-dharmottara there is a statement about touching the lotus feet of the Lord. It is said, “Only a person who is initiated as a Vaiṣṇava and is executing devotional service in Kṛṣṇa consciousness has the right to touch the body of the Deity.” In India there was agitation during Gandhi’s political movement because the lowborn classes of men like street-sweepers and caṇḍālas are prohibited, according to the Vedic system, from entering the temple. Due to their unclean habits they are prohibited, but at the same time they are given other facilities so they may be elevated to the highest grade of devotional service by association with pure devotees. A man born in any family is not barred, but he must be cleansed. That cleansing process must be adopted. Gandhi wanted to make them clean simply by stamping them with a fictitious name, hari-jana (“children of God”), and so there was a great tug-of-war between the temple owners and Gandhi’s followers.

«Вішну-дгармоттара» містить твердження щодо торкання до лотосових стіп Господа. Там сказано: «Право торкатися тіла Божества має лише той, хто посвячений на вайшнаву і хто виконує віддане служіння у свідомості Крішни». В Індії за часів політичного руху Ґанді була розгорнута ціла кампанія за дозвіл входити до храму людям нижчого походження, як оце підмітальникам вулиць і чандалам, яким за ведичними стандартами до храму входити заборонено через їхні нечисті звички. Разом з тим їм надано сприятливі можливості спілкуватися з чистими відданими, через яке вони можуть піднятися до найвищого ступеня відданого служіння. Хоч би хто з походження була людина, двері храму для неї не закриті, але спочатку вона мусить очиститися. Це треба визнати. Ґанді хотів штучно зробити людей низького походження чистими, просто назвавши їх химерним іменем харіджани («сини Бога»), через що довго не влягалася боротьба між власниками храмів та послідовниками Ґанді.

But anyway, the present law is the law of all scripture – that if anyone is purified he can enter into the temple. Actually, that is the position. Only one who is properly initiated, who is properly following the rules and regulations, can enter and touch the Deity – not all. And one who touches the body of the Deity, following such regulative principles, is immediately delivered from the contamination of material sins, and all of his desires become fulfilled without delay.

Але так чи інакше, прийнятий нині закон — а саме що будь- яка людина, яка очистилася, може входити до храму — є законом усіх священних писань. Так воно і має бути. Ті, хто отримав належне посвячення і як належить дотримується всіх правил та приписів, може входити до храму і торкатися тіла Божества — але не будь-хто. А той, хто у згоді з вищенаведеними приписами і правилами торкається тіла Божества, негайно звільняється від скверни своїх гріхів, й усі його бажання швидко виповнюються.

SEEING THE DEITY

Споглядати Божество

In the Varāha Purāṇa there is a statement praising the seeing of the Deity of Śrī Kṛṣṇa in the temple. A devotee says there, “My dear Vasundharā, any person who goes to Vṛndāvana and sees the Deity of Govinda-deva is free from the courthouse of Yamarāja and is allowed to enter into the highest planetary system, in which reside the demigods.” This means that even an ordinary person who goes to Vṛndāvana out of inquisitiveness and by chance sees the temple, especially that of Govinda-deva, even if he is not elevated to the spiritual kingdom, is still assured promotion to the higher planetary systems. This means that simply by visiting the Deity of Govinda in Vṛndāvana one becomes highly elevated in pious life.

У «Вараха Пурані» один відданий, здіймаючи хвалу спогляданню Божества Шрі Крішни в храмі, каже: «Любий мій Васундгаро! Той, хто був у Вріндавані і споглядав Божество Ґовіндадеви, вже не постане перед судом Ямараджі; йому дозволено увійти на найвищу планетну систему, в обитель півбогів». Це означає, що навіть пересічна людина, яка приїхала до Вріндавани просто з цікавости і випадком зазирнула до якогось храму, а найпаче до храму Ґовіндадеви, досягає духовного царства, і навіть якщо ні, то вона напевно підіймається на вищі планетні системи. Отже, навіть просто відвідуючи Божество Ґовінди у Вріндавані, ми робимо великий поступ на шляху доброчесного життя.

OBSERVING ĀRATI AND CELEBRATIONS OF THE LORD

Відправляти араті та святкувати свята Господа

In the Skanda Purāṇa there is the following description of the result of seeing ārati (worship) of the Deity: “If someone sees the face of the Lord while ārati is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from many, many thousands and millions of years past. He is even excused from the killing of a brāhmaṇa or similar prohibited activities.”

У «Сканда Пурані» описано наслідки споглядання араті (ритуалу поклоніння) Божеству: «Якщо хтось під час араті споглядає лице Господа, він звільняється від усіх наслідків своїх гріховних дій, вчинених за багато мільйонів минулих років. Йому прощається навіть вбивство брахмани й подібні тяжкі гріхи».

As we have already explained, there are different ceremonies to be observed, such as the birthday of Kṛṣṇa, the birthday of Lord Rāmacandra, the birthday of some prominent Vaiṣṇavas, the ceremony of Jhulana-yātrā with the Lord sitting on a swing, and Dola-yātrā (the Lord’s activities in the month of March). In all festivals the Lord is seated on a car, and the car moves through different streets of the city so that people may take advantage of visiting the Lord. In the Bhaviṣya Purāṇa it is said, “In such a ceremony, if even a caṇḍāla [dog-eater], simply out of curiosity, sees the Lord on the cart, he becomes counted as one of the associates of Viṣṇu.”

Ми вже казали за те, що є різні свята, які слід святкувати. Це — день явлення Крішни, день явлення Господа Рамачандри, а також дні явлення визначних вайшнав, свята Джгулана-ятра (коли Господа гойдають на гойдалці) та Дола-ятра (розваги Господа у березні). У дні цих свят, даючи усім людям змогу побачити Господа, Його саджають на колісницю, і Він їде вулицями міста. «Під час таких свят, — сказано у «Бгавіш’я Пурані», — якщо навіть чандала (собакоїд) просто із цікавости споглядає Господа, коли Його везуть на колісниці, такого чандалу вважають за одного з наближених Вішну».

In the Agni Purāṇa it is stated, “Any person who in gladness sees the worship of the Deity in the temple will obtain the results of kriyā-yoga, which are described in the Pañcarātra scripture.” Kriyā-yoga is a system of practice much like practical devotional service, but it is especially meant for the mystic yogīs. In other words, by this gradual process the mystic yogīs are eventually elevated to the devotional service of the Lord.

В «Аґні Пурані» сказано: «Будь-яка особа, що радіє, спостерігаючи ритуал поклоніння Божеству в храмі, неодмінно досягне плодів крія-йоґи, за які йдеться у писанні «Панчаратра». Крія-йоґа багато в чому нагадує практичне віддане служіння, але вона особливо призначена для йоґів-містиків. Іншими словами, практикуючи цю йоґу, йоґи-містики поступово піднімаються на рівень відданого служіння Господу.