Skip to main content

CHAPTER FORTY-TWO

РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ

Fraternal Loving Affairs

Дружні любовні взаємини з Крішною

Kṛṣṇa’s age, His beauty, His bugle, His flute, His conch shell and His pleasing attitude all provoke love in friendship for Him. His exceptional joking abilities, exhibited sometimes by His pretending to be a royal prince or even the Supreme Personality of Godhead also give impetus to devotees developing love for Kṛṣṇa in friendship.

Вік Крішни, Його краса, Його ріжок, Його флейта, Його мушля та Його миле поводження — усі ці чинники викликають дружнє любовне ставлення до Нього. Його незрівнянна дотепність та почуття гумору — а ці якості Він інколи виявляв, удаючи з Себе царевича, а то й Верховного Бога-Особу — також є поштовхом для виявлення у відданих любови до Крішни в стосунках дружби.

Learned scholars have divided Kṛṣṇa’s age into three periods: the age up through five years is called kaumāra, the age from the sixth through the tenth year is called paugaṇḍa, and the age from the eleventh through the fifteenth year is called kaiśora. While Kṛṣṇa is spending His days as a cowherd boy, He is in the kaumāra and paugaṇḍa ages. In the kaiśora age, when Kṛṣṇa appeared in Gokula, He acted as a cowherd boy, and then, when He was sixteen, He went to Mathurā to kill Kaṁsa.

Вчені знавці поділяють вік Крішни на три періоди: вік до п’яти років включно називається каумара, вік від шести до десяти років включно — пауґанда, а від одинадцяти до п’ятнадцяти включно — кайшора. Впродовж віку каумара й віку пауґанда Крішна минає дні як мале пастуша. Протягом віку кайшора, живши у Ґокулі, Крішна діє як хлопчик-пастушок, а потім Він, вже шістнадцятирічним, їде до Матгури і там вбиває Камсу.

The kaumāra age is just suitable for reciprocating the love of a child with mother Yaśodā. In the Tenth Canto, thirteenth chapter, verse 11 of Śrīmad-Bhāgavatam, Śukadeva Gosvāmī tells King Parīkṣit, “My dear King, although Lord Kṛṣṇa is the supreme enjoyer and the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies, He still used to eat with His cowherd boyfriends. This is because at that time He accepted the pastimes of an ordinary boy, keeping His flute under His arm and His bugle on the right side in His belt, along with His cane. In His left hand He would hold a lump of rice paste with yogurt, and in His fingers would be pīlu, the king of fruits. When He would thus sit among His friends, it would appear that He was the whorl of a lotus flower and that the friends surrounding Him were petals. As they thus enjoyed joking among themselves, the denizens of heaven would become struck with wonder and would only stare at the scene.”

Вік каумара найліпше відповідає обмінам любовними почуттями між Крішною-дитям та матір’ю Яшодою. У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (13.11) Шукадева Ґосвамі каже цареві Парікшіту: «Любий царю, Господь Крішна є Верховний Господь, хто насолоджується усіма офірами та жертовними обрядами і хто отримує їхні плоди — і оце Він їсть разом зі Своїми друзями-пастушками! Він в той час взяв на Себе роль звичайного хлопчика: затиснувши флейту під пахвою, а ріжок та пастушу палку прив’язавши справа до паска, Він бере в ліву руку грудку розвареного рису з юґуртом, а в праву — плід дерева пілу, найсмачніший з фруктів. Сидячи в колі Своїх друзів, Він був наче серцевина лотоса, а Його друзі видавалися лотосовими пелюстками. Насельники райських планет, зачудовані й приголомшені, не змигуючи дивилися на те, як втішаються пастушки, жартуючи між собою».

Kṛṣṇa’s paugaṇḍa age can be further divided into three periods – namely, the beginning, middle and end. In the beginning of the paugaṇḍa age there is a very nice reddish luster on His lips, His abdomen is very thin, and on His neck are circles like those on a conch shell. Sometimes, some outside visitors would return to Vṛndāvana to see Kṛṣṇa and, upon seeing Him again, would exclaim, “My dear Mukunda, Your beauty is gradually increasing, just like the leaf on a banyan tree! My dear lotus-eyed one, Your neck is gradually manifesting circles like those of the conch shell. And in the shining moonlight Your teeth and cheeks are competing with the padmarāga jewels in their beautiful arrangement. I am sure that Your beautiful bodily development is now giving much pleasure to Your friends.”

Вік Крішни пауґанда далі можна поділити на три періоди: початок, середина й кінець. На початку віку пауґанда губи Його яріють прекрасною яскраво-червоною фарбою, стан в Нього дуже тонкий, на шиї лінії-складинки, як завитки мушлі. Інколи люди, що відвідували Вріндавану нечасто, поверталися туди за якийсь час, щоб побачити Крішну, і щоразу не могли стримати свого подиву: «Любий Мукундо, Твоя врода з кожним днем зростає, як росте листок на баньяні! О лотосоокий, на Твоїй шиї чимдалі чіткіше окреслюються спіральні лінії, наче завитки мушлі. А Твої зуби й щоки у яскравому світлі місяця видаються красивішими від самоцвітів падмараґа. Безсумнівно, споглядати Твою розквітаючу красу дає Твоїм друзям велику насолоду».

At this age Kṛṣṇa was garlanded with various kinds of flowers. He used to put on a silk dress, colored with various kinds of dye. Such beautiful decorations are considered cosmetics for Kṛṣṇa. Kṛṣṇa would wear this dress when He used to go into the forest to tend the cows. Sometimes He would wrestle there with His different friends, and sometimes they would dance all together in the forest. These are some of the specific activities of the paugaṇḍa age.

У цьому віці на Крішну надягають ґірлянди з найрізноманітніших квітів, шати на Ньому шовкові, пофарбовані у різні кольори. Це все — ніби косметика для Крішни. Крішна вбирався так, коли йшов до лісу випасати корови. Часами Він боровся там з кимось із Своїх друзів, а іноді вони усі разом танцювали в лісі. Подібні зайняття властиві Крішні у віці пауґанда.

The cowherd friends of Kṛṣṇa were so happy in His company that they expressed their transcendental feelings within themselves thus: “Dear Kṛṣṇa, You are always busy tending the cows that are scattered all over beautiful Vṛndāvana. You have a beautiful garland, a small conch shell, a peacock feather on Your turban, yellow-colored silk cloth, decorations of karṇikāra flowers on Your ears and a mallikā flower garland on Your chest. Appearing so beautiful, when You pretend, just like an actor, to be fighting with us, You give us unlimited transcendental bliss.”

Друзі-пастушки Крішни були надзвичайно щасливі мати Його товариство, і в душі вони виражали свої трансцендентні почуття приблизно так: «Любий Крішно, Твоїм звичайним зайняттям є доглядати корів, що розбрідаються усією мальовничою Вріндаваною. На Тобі чудова ґірлянда, в руках невеличка мушля, Твій тюрбан прикрашає павичеве перо. Ти вбраний у жовті шовкові шати, квіти карнікара прикрашають Твої вуха, а на грудях в Тебе — ґірлянда з квітів малліка. Коли Ти, такий прекрасний, починаєш змагатися з нами з удаваною серйозністю, ніби актор на сцені, ми відчуваємо безмежне трансцендентне блаженство».

When Kṛṣṇa is more grown up, in the middle age of paugaṇḍa, His nails become finely sharp, and His chubby cheeks become lustrous and round. On the two sides of His waist above His belt there are three distinct lines of folded skin called tri-valī.

В середині віку пауґанда, коли Крішна трохи підростає, нігті Його стають чудово загострені, Його повні щічки ще круглішають і аж вилискують. З обох боків на Його талії, зараз над поясом, чітко видно три складки шкіри, які називають трівалі.

The cowherd boyfriends of Kṛṣṇa felt very proud of their association with Him. At that time the tip of His nose defeated the beauty of sesame flowers, the luster of His cheeks defeated the glow of pearls, and the two sides of His body were exquisitely beautiful. In this age Kṛṣṇa wore a silk dress that glittered like lightning, His head was decorated with a silk turban covered with gold lace, and in His hand He carried a stick about fifty-six inches long.* Seeing this exquisitely beautiful dress of Kṛṣṇa, one devotee addressed his friend in this manner: “My dear friend, just look at Kṛṣṇa! See how He is carrying in His hand a stick which is bound up and down with golden rings, how His turban with golden lace is showing such a beautiful luster and how His dress is giving His friends the highest transcendental pleasure!”

Пастушки, друзі Крішни, дуже пишаються з того, що мають другом Крішну. В той період Його ніс має обриси довершеніші, ніж у прекрасних квітів кунжута, шкіра на Його щоках полиском затьмарює красу ніжних перел, лінії Його тіла надзвичайно прекрасні. У цьому віці Крішна вбирається у жовті шовки, що наче блискавка, голову Його прикрашає шовковий тюрбан з золотим мереживом та шнурами, а в руці Він тримає пастушачу палку півтора метри завдовжки.* Якось, дивлячись на Крішну, що був вбраний винятково красиво, один відданий сказав своєму другові: «Любий друже, поглянь-но на Крішну! Дивись, як Він тримає палку, на якій згори і знизу покладено золоті обідки, як сяє Його тюрбан, оздоблений золотим шнуром! Ти не можеш не визнати, що, дивлячись на Нього, ми, Його друзі, відчуваємо найвище трансцендентне блаженство!»

* The specific pastime in this period took place in the forest known as Bhāṇḍīra-vana. This Bhāṇḍīra-vana, along with eleven other vanas, or forests, is still existing in the Vṛndāvana area, and devotees who circumambulate the whole area of Vṛndāvana can know the beauty of these forests even today.

* Розваги, що характерні саме для цього періоду, відбуваються у лісі Бгандіравана. Цей ліс разом з одинадцятьма іншими ванами (лісами) і досі існує у Вріндавані, і віддані, що обходять святі місця Вріндавани, навіть нині мають змогу насолоджуватися красою цих лісів.

At the end of Kṛṣṇa’s paugaṇḍa age, Kṛṣṇa’s hair sometimes hangs down to His hips, and sometimes it becomes scattered. In this age His two shoulders become higher and broader, and His face is always decorated with marks of tilaka. When His beautiful hair scatters over His shoulders, it appears to be a goddess of fortune embracing Him, and this embracing is highly relished by His friends. Subala once addressed Him in this way: “My dear Keśava, Your round turban, the lotus flower in Your hand, the vertical marks of tilaka on Your forehead, Your kuṅkuma-flavored musk and all of Your beautiful bodily features are defeating me today, although I am usually stronger than You or any of our friends. Since this is so, I do not know how these features of Your body can fail to defeat the pride of all the young girls of Vṛndāvana. When I am so defeated by this beauty, what chance is there for those who are naturally very simple and flexible?”

Наприкінці віку пауґанда волосся Крішни часами розсипається і тоді спадає аж до талії, а іноді воно скуйовджене. В цьому віці Він роздається в плечах, і на чолі Його завжди намальована тілака. Коли Його прекрасне волосся розсипається по плечах, здається, ніби то сама богиня процвітання обнімає Його, і ті обійми дають невимовне щастя Його друзям. Субала якось звернувся до Крішни з такими словами: «Любий Кешаво! Твій круглий тюрбан, лотос, що Ти тримаєш у руці, вертикальні лінії тілаки, які прикрашають Твоє чоло, запах мускусу, змішаного з кункумою, що йде від Тебе, і все решта в Твоєму чудовому образі сьогодні перемогли мене, дарма що звичайно я сильніший і за Тебе, і за будь-кого з наших друзів. Отож я не уявляю, щоб проти такої вроди змогла встояти вежа гордости юних дівчат Вріндавани. Якщо Твоя врода підкорила навіть мене, то хіба перед нею встоять ті, хто від природи вельми простодушний та поступливий?!»

At this age Kṛṣṇa took pleasure in whispering into the ears of His friends, and the subject of His talks was the beauty of the gopīs, who were just tarrying before them. Subala once addressed Kṛṣṇa thus: “My dear Kṛṣṇa, You are very cunning. You can understand the thoughts of others; therefore I am whispering within Your ear that all of these five gopīs, who are most beautiful, have been attracted by Your dress. And I believe that Cupid has entrusted them with the responsibility of conquering You.” In other words, the beauty of the gopīs was capable of conquering Kṛṣṇa, although Kṛṣṇa is the conqueror of all universes.

У цьому віці Крішна розважається тим, що перешіптується зі Своїми друзями, а обговорюють вони вроду ґопі, які все намагаються, наче ненавмисне, опинитися перед їхніми очима. Субала якось сказав Крішні: «Любий Крішно, Ти дуже хитрий і до того ж вмієш читати чужі думки, а тому я скажу Тобі на вушко, що ті п’ять найвродливіших ґопі привабилися Твоїм чудовим вбранням. Мені чомусь видається, що це Купідон відрядив їх підкорити Тебе». Іншими словами, краса ґопі підкоряла Самого Крішну — того Крішну, кому кориться все суще у всіх усесвітах.

The symptoms of the kaiśora age have already been described, and it is at this age that devotees generally most appreciate Kṛṣṇa. Kṛṣṇa with Rādhārāṇī is worshiped as Kiśora-kiśorī. Kṛṣṇa does not increase His age beyond this form of kaiśora, and it is confirmed in the Brahma-saṁhitā that although He is the oldest personality and has innumerable different forms, His original form is always youthful. In the pictures of Kṛṣṇa on the Battlefield of Kurukṣetra we can see that He is youthful, although at that time He was old enough to have sons, grandsons and great-grandsons. The cowherd boyfriends of Kṛṣṇa once said, “Dear Kṛṣṇa, You need not decorate Your body with so many ornaments. Your transcendental features are themselves so beautiful that You do not require any ornamentation.” At this age, whenever Kṛṣṇa begins to vibrate His flute early in the morning, all of His friends immediately get up from bed just to join Him in going to the pasturing grounds. One of the friends once said, “My dear cowherd friends, the sound of Kṛṣṇa’s flute from above Govardhana Hill is telling us that we need not go to search Him out on the bank of the Yamunā.”

Ознаки віку кайшора вже описані. Відданим найбільше до серця мати стосунки з Крішною саме в цьому Його віці. Крішні з Радгарані поклоняються як Кішора-Кішорі. Від цього часу Крішна вже не змінює Своїх тілесних рис, тобто Він завжди лишається юний. Це підтверджує «Брахма-самхіта»: дарма що Він є найстарішою особистістю і має незліченні різні форми, у Своїй первісній подобі Він — юнак. Зображаючи Крішну на полі битви Курукшетра, Його завжди малюють квітучим юнаком, хоча на той час Він мав уже синів, внуків та правнуків. Пастушки, друзі Крішни, якось сказали: «Любий Крішно, навіщо Ти вдягаєш стільки прикрас? Твоє трансцендентне тіло прекрасне саме по собі і не потребує, щоб його ще якось прикрашати». У цьому віці Крішна рано-вранці починав грати на Своїй флейті, і тоді усі Його друзі вмить прокидалися і сплигували з ліжок, щоб якнайшвидше вирушати з Ним на пасовища. Один з друзів Крішни якось сказав: «Любі друзі-пастушки, я чую флейту Крішни з пагорбу Ґовардгана, а це означає, що нам нема чого йти шукати Його на березі Ямуни».

Pārvatī, the wife of Lord Śiva, told her husband, “My dear Pañcamukha [five-faced], just look at the Pāṇḍavas! After hearing the sound of Kṛṣṇa’s conch shell, known as Pāñcajanya, they have regained their strength and are just like lions.”

Парваті, дружина Господа Шіви, якось сказала своєму чоловікові: «Любий Панчамукго [той, в кого п’ять облич], подивись на цих Пандав! Щойно вони зачули голос Панчаджан’ї, Крішниної мушлі, до них повернулася сила, і вони стали як леви».

At this age, Kṛṣṇa once dressed Himself up exactly like Rādhārāṇī just to create fun among His friends. He put on golden earrings, and because He was blackish, He smeared the pulp of kuṅkuma all over His body in order to become as fair as She. By seeing this dress, Kṛṣṇa’s friend Subala became very astonished.

У цьому віці Крішна, хотівши потішити Своїх друзів, одного разу вбрався точнісінько як Радгарані: Він надів золоті сережки, а ще, щоб бути точно як Вона (а Його тіло темне), увесь намазався пастою з кункуми. Побачивши, як удягнений Крішна, Його друг Субала був приголомшений.

Kṛṣṇa played with His intimate friends sometimes by fighting or wrestling with their arms, sometimes by playing ball and sometimes by playing chess. Sometimes they carried one another on their shoulders, and sometimes they exhibited their expertness at whirling logs. And the cowherd friends used to please Kṛṣṇa by sitting together with Him on couches or on swings, by lying together on their beds, by joking together and by swimming in the pool. All these activities are called anubhāva. Whenever all the friends would assemble in the company of Kṛṣṇa, they would immediately engage in all these functions, especially in dancing together. Regarding their wrestling, one friend once asked Kṛṣṇa, “My dear friend, O killer of the Agha demon, You are very proudly wandering among Your friends trying to exhibit Your arms as very strong. Is it that You are envious of me? I know that You cannot defeat me in wrestling, and I also know that You were sitting idly for a long time because You were hopeless of defeating me.”

Крішна розважався зі Своїми близькими друзями по-різному: іноді вони боролися чи мірялися силою, подеколи гуляли в м’яча чи грали в шахи. Інколи вони возили один одного на плечах, а часом показували свою вправність у мистецтві володіння києм. Пастушки, друзі Крішни, повсякчас старалися догодити Крішні: вони сиділи з Ним на м’яких подушках для сидіння, гойдалися на гойдалках, лежали поруч на ліжках, жартували між собою та плавали у ставку. Вся така діяльність називається анубгава. Варто було друзям зібратися, як вони починали звеселяти одне одного, і з усіх забав найбільше до душі їм було танцювати. Що стосується до їхніх змагань, то один з друзів якось запитав Крішну: «Любий друже, Ти, хто вбив демона Аґгу! Ти походжаєш серед Своїх друзів так гордовито, немов хочеш продемонструвати силу Своїх рук. Чи Ти часом не заздриш мені? Але я певен, що Ти не зможеш побороти мене, і знаю також, що Ти вже скільки часу сидиш згорнувши руки, а все тому, що розумієш, що перемогти мене Тобі не вдасться».

All the friends were very daring and would risk any difficulty, because they were confident that Kṛṣṇa would help them to be victorious in all adventures. They used to sit together and advise one another what to do, sometimes inducing one another to be engaged in welfare work. Sometimes they would offer betel nuts to one another, decorate one another’s faces with tilaka or smear pulp of candana on one another’s bodies. Sometimes, for the sake of amusement, they used to decorate their faces in strange ways. Another business of the friends was that each of them wanted to defeat Kṛṣṇa. Sometimes they used to snatch His clothing or snatch away the flowers from His hands. Sometimes one would try to induce another to decorate his body for him, and failing this, they were always ready to fight, challenging one another to combat in wrestling. These were some of the general activities of Kṛṣṇa and His friends.

Усі друзі Крішни не знали страху і радо йшли на будь-який ризик, бувши певні, що Крішна завжди допоможе їм вийти переможцями з усіх пригод. Часто вони, всівшися разом, радилися між собою, як їм діяти, а іноді спонукували один одного зробити щось для добра інших. Бувало, вони годували одне одного горіхами бетеля, прикрашали одне одного тілакою або намащували пастою чандана. Іноді задля забави вони розмальовували собі обличчя різними дивовижними візерунками. Іншою улюбленою справою Крішниних друзів було пробувати перемогти Крішну. Бувало, вони тягнули Його за одежу або виривали в Нього квіти просто з рук. Часом один хлопчик брався переконувати іншого, щоб той розмалював його задля цікавости, і якщо друг не погоджувався, вони, завжди у войовничому настрої, починали боротися між собою. Це — деякі із звичайних розваг Крішни та Його друзів.

Another important pastime of the friends of Kṛṣṇa was that they served as messengers to and from the gopīs; they introduced the gopīs to Kṛṣṇa and canvassed for Kṛṣṇa. When the gopīs were in disagreement with Kṛṣṇa, these friends would support Kṛṣṇa’s side in His presence – but when Kṛṣṇa was not present, they would support the side of the gopīs. In this way, sometimes supporting one side, sometimes the other, they would talk very privately, with much whispering in the ears, although none of the business was very serious.

Іншим важливим зайняттям друзів Крішни є служити посланцями між Крішною та ґопі ; друзі знайомлять ґопі з Крішною й вмовляють їх бути прихильними до Нього. Коли ґопі у незгоді з Крішною, друзі тримають сторону Крішни — це коли Він присутній, але якщо Крішни поруч немає, вони радо приймають сторону ґопі. Так, підтримуючи то одну сторону, то іншу, вони перемовляються між собою, з таємничим виглядом шепочуть щось на вухо одне одному, хоча насправді нічого серйозного не відбувається.

The servants of Kṛṣṇa were sometimes engaged in collecting flowers, decorating His body with valuable ornaments and trinkets, dancing before Him, singing, helping Him herd the cows, massaging His body, preparing flower garlands and sometimes fanning His body. These were some of the primary duties of the servants of Kṛṣṇa. The friends and servants of Kṛṣṇa were combined together in serving Him, and all of their activities are known as anubhāva.

Слуги Крішни збирають квіти, прикрашають Його коштовними оздобами й різними мальовничими дрібничками, танцюють перед Ним, співають, допомагають Йому пасти корів, розтирають Його, роблять квіткові ґірлянди й ще обмахують Його віялом. Ось такі деякі з основних зайнять слуг Крішни. Друзі й слуги разом служать Крішні, й усі їхні дії називаються анубгавою.

When Kṛṣṇa came out from the Yamunā after chastising the Kāliya-nāga, Śrīdāmā wanted to embrace Him first, but he could not raise his arms because of his great feeling of respect.

Коли Крішна, покаравши Калія-наґу, вийшов з Ямуни, Шрідама хотів першим Його обійняти, але його заполонило почуття глибокої шани, і він так і не зміг звести рук.

When Kṛṣṇa used to play on His flute, the vibration appeared just like the roaring of clouds in the sky during the constellation of Svātī. According to Vedic astronomical calculation, if there is rain during the constellation of the Svātī star, any rain falling on the sea will produce pearls, and rain falling on a serpent will produce jewels. Similarly, when Kṛṣṇa’s flute roared like a thundercloud under the Svātī constellation, the resulting perspiration on Śrīdāmā’s body appeared to be just like pearls.

Коли Крішна грає на Свою флейту, голос її нагадує гуркіт грозових хмар у небі, що збираються в небі під час переважаючого впливу сузір’я Сваті. За даними ведичної астрономії, з дощу, якщо він випадає, коли Сонце перебуває в сузір’ї Сваті, утворюються перли — коли він падає на море, а з дощу, що падає на змій, утворюються самоцвіти. Тож коли Крішнина флейта гуркотала, що той грім під сузір’ям Сваті, краплини поту, що виступали на тілі Шрідами, здавалися перлами.

When Kṛṣṇa and Subala were embracing one another, Śrīmatī Rādhārāṇī became a little envious, and hiding Her hot temperament She said, “My dear Subala, you are very fortunate because even in the presence of superiors you and Kṛṣṇa have no hesitation in putting your arms on each other’s shoulders. I think it must be admitted that in your previous lives you have succeeded in many kinds of austerities.” The idea is that although Rādhārāṇī was accustomed to putting Her arms on Kṛṣṇa’s shoulders, it was not possible for Her to do such a thing in the presence of Her superiors, whereas Subala could do so freely. Rādhārāṇī therefore praised his good fortune.

Побачивши якось , як обіймаються Крішна з Субалою , Шріматі Радгарані позаздрила Субалі і, приховуючи Свою запальну вдачу, сказала: «Любий Субало! Тобі щастить як нікому: навіть у присутності старших ви з Крішною не вагаєтесь покласти руки на плечі одне одному. Гадаю, це можливо лише тому, що за своїх минулих життів ти успішно виконав багато різних аскез». Смисл сказаного в тому, що Радгарані звикла класти руки на плечі Крішни, однак Вона не могла робити цього перед очима старших, тимчасом як Субала міг робити це вільно будь-коли. Ось чому Радгарані уславлює його добру долю.

When Kṛṣṇa entered the lake of Kāliya, His intimate friends became so perturbed that their bodily colors faded and they all produced horrible gurgling sounds. At that time all of them fell down on the ground as if unconscious. Similarly, when there was a forest fire, all of Kṛṣṇa’s friends neglected their own protection and surrounded Kṛṣṇa on all sides to protect Him from the flames. This behavior of the friends toward Kṛṣṇa is described by thoughtful poets as vyabhicārī. In vyabhicārī ecstatic love for Kṛṣṇa there is sometimes madness, dexterity, fear, laziness, jubilation, pride, dizziness, meditation, disease, forgetfulness and humbleness. These are some of the common symptoms in the stage of vyabhicārī ecstatic love for Kṛṣṇa.

Коли Крішна пірнув у вирву, де жив Калія, серця Його найближчих друзів стисла така туга, що вони позблідали на виду, в горлі в них почулося жахливе булькотіння, і тої ж миті усі вони попадали на землю, наче непритомні. Так само коли в лісі схопилася пожежа, усі друзі Крішни, нехтуючи своєю особистою безпекою, щільно оточили Крішну, щоб захистити від язиків полум’я. Таку поведінку друзів щодо Крішни поети-мислителі описують як в’ябгічарі. В екстазі любови до Крішни за стану в’ябгічарі іноді виявляються безумство, сквапність, страх, лінощі, радість, гордощі, запаморочення, медитація, хвороба, забутливість та покірність. Це — деякі зі звичайних ознак екстатичної любови до Крішни в стані в’ябгічарі.

When there are dealings between Kṛṣṇa and His friends that are completely devoid of any feelings of respect and they all treat one another on an equal level, such ecstatic love in friendship is called sthāyī. When one is situated in this confidential friendly relationship with Kṛṣṇa, one shows symptoms of love such as attraction, affection, affinity and attachment. An example of sthāyī was exhibited when Arjuna told Akrūra, “My dear son of Gāndinī, please ask Kṛṣṇa when I shall be able to embrace Him in my arms.”

Коли у стосунках між Крішною та Його друзями немає і тіні шанобливости й усі вони поводяться одне з одним як рівні, така екстатична любов у почуттях дружби називається стгаї. Коли відданого пов’язують з Крішною такі близькі дружні взаємини, він виявляє дальші ознаки любови: прихильність, ніжний потяг до Крішни, близькість та прив’язаність. Приклад стгаї явив Арджуна*, сказавши Акрурі: «Любий сину Ґандіні, запитайся в Крішни, коли Він дозволить мені обійняти Його».

When there is full knowledge of Kṛṣṇa’s superiority and yet in dealings with Him on friendly terms respectfulness is completely absent, that stage is called affection. There is one brilliant example of this affection. When the demigods, headed by Lord Śiva, were offering respectful prayers to Kṛṣṇa, describing the glorious opulences of the Lord, Arjuna* stood before Him with his hand on His shoulders and brushed the dust from His peacock feather.

Коли друзі чітко усвідомлюють вищість Крішни, але попри це в їхньому дружньому ставленні до Нього відсутня будь-яка шанобливість, вони перебувають на рівні любовної прив’язаности до Господа. Яскравим є такий приклад: якось півбоги на чолі з Господом Шівою, підносячи до Крішни шанобливі молитви, змальовували славетні щедроти Господа, а Арджуна стояв поруч, поклавши одну руку на Його плече, а другою обтрушуючи пил з Його павичевого пера.

* This Arjuna, living in Vṛndāvana, is different from the friend of the same name to whom Bhagavad-gītā was spoken.

* Цього Арджуну, що живе у Вріндавані, не слід плутати з другом Крішни Арджуною, якому Крішна повів «Бгаґавад-ґіту».

When the Pāṇḍavas were banished by Duryodhana and forced to live incognito in the forest, no one could trace out where they were staying. At that time, the great sage Nārada met Lord Kṛṣṇa and said, “My dear Mukunda, although You are the Supreme Personality of Godhead, the all-powerful person, by making friendship with You the Pāṇḍavas have become bereft of their legitimate right to the kingdom of the world – and, moreover, they are now living in the forest incognito. Sometimes they must work as ordinary laborers in someone else’s house. These symptoms appear to be very inauspicious materially, but the beauty is that the Pāṇḍavas have not lost their faith and love for You in spite of all these tribulations. In fact, they are always thinking of You and chanting Your name in ecstatic friendship.”

Коли Дурйодгана вислав Пандав на заслання і вони мусили жити у лісах невпізнані, ніхто не міг вистежити, де саме вони перебувають. У той час великий мудрець Нарада, зустрівши Господа Крішну, сказав: «Любий Мукундо! Ти — Верховний Бог-Особа, Ти — всемогутній, але Пандави, завівши дружбу з Тобою, втратили своє законне право царювати над світом, ба більше, вони були змушені переховуватися в лісі. Іноді вони мусять виконувати чорну роботу десь по чужих людях. З матеріального погляду такі обставини мали б видаватись за вельми несприятливі, але знаменним є те, що попри всі ці нещастя Пандави не втратили ні віри в Тебе, ні любови до Тебе. Натомість вони в екстазі дружніх почуттів до Тебе повсякчас згадують Тебе й оспівують Твоє ім’я».

Another example of acute affection for Kṛṣṇa is given in the Tenth Canto, fifteenth chapter, verse 18 of Śrīmad-Bhāgavatam. In the pasturing ground Kṛṣṇa felt a little tired and wanted to take rest, so He lay down on the ground. At that time, many cowherd boys assembled there and with great affection began to sing suitable songs so that Kṛṣṇa would rest very nicely.

Інший приклад глибокої любовної прив’язаности до Крішни наведений у Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (15.18). Трохи втомившись на пасовищах, Крішна якось захотів спочити. Він ліг на землю — і враз хлопчики-пастушки збіглися до Нього і, заколисуючи Його, з великою любов’ю почали тихенько співати.

There is a nice example of the friendship between Kṛṣṇa and Arjuna on the Battlefield of Kurukṣetra. When the fighting was going on, Aśvatthāmā, the son of Droṇācārya, unceremoniously attacked Kṛṣṇa, although according to the prevailing rules of chivalry one’s chariot driver should never be attacked by the enemy. Aśvatthāmā behaved heinously in so many ways that he did not hesitate to attack Kṛṣṇa’s body, although Kṛṣṇa was acting only as charioteer for Arjuna. When Arjuna saw that Aśvatthāmā was releasing various kinds of arrows to hurt Kṛṣṇa, he immediately stood in front of Kṛṣṇa to intercept all of them. At that time, although Arjuna was being harmed by those arrows, he felt an ecstatic love for Kṛṣṇa, and the arrows appeared to him like showers of flowers.

Чудовим прикладом обміну дружніми почуттями між Шрі Крішною та Арджуною [Пандавою] є їхні стосунки під час битви на Курукшетрі. Під час битви Ашваттгама, син Дроначар’ї, напав на Крішну, хоча згідно з правилами лицарського етикету нападати на колісничого, що правує колісницю супротивника, зазвичай не годиться. Ашваттгама, а він часто поводився ганебно, не вагаючись напав на Крішну, хоча Крішна діяв лише як колісничий Арджуни. Коли Арджуна побачив, що Ашваттгама випускає в Крішну стріли, які могли поранити Його, він негайно заслонив Крішну своїм тілом. У ту мить Арджуна, хоча його тіло було вкрите ранами, занурився в екстаз любови до Крішни, і стріли, що сипались на нього, здавалися йому дощем з квітів.

There is another instance of ecstatic love for Kṛṣṇa in friendship. Once when a cowherd boy named Vṛṣabha was collecting flowers from the forest to prepare a garland to be offered to Kṛṣṇa, the sun reached its zenith, and although the sunshine was scorching hot, Vṛṣabha felt it to be like the moonshine. That is the way of rendering transcendental loving service to the Lord; when devotees are put into great difficulties – even like the Pāṇḍavas, as described above – they feel all their miserable conditions to be great facilities for serving the Lord.

Відомий ще такий приклад екстатичної любови до Крішни у стосунках дружби. Якось Врішабга, хлопчик-пастушок, збирав лісові квіти, щоб зробити ґірлянду для Крішни. Сонце в той час стало йому просто над головою і пекло немилосердно, але Врішабзі його промені видавалися прохолодним місячним промінням. Здійснювати трансцендентне любовне служіння Господу треба саме так, як це роблять такі віддані: коли вони зазнають великих труднощів, навіть таких, які випали на долю Пандав, вони сприймають кожне нещастя як нову сприятливу нагоду послужити Господу.

Another instance of Arjuna’s friendship with Kṛṣṇa was described by Nārada, who reminded Kṛṣṇa, “When Arjuna was learning the art of shooting arrows, he could not see You for so many days. But when You arrived there he stopped all His activities and immediately embraced You.” This means that even though Arjuna was engaged in learning about the military art, he had not forgotten Kṛṣṇa for a moment, and as soon as there was an opportunity to see Kṛṣṇa, Arjuna immediately embraced Him.

Інший приклад дружніх стосунків Арджуни та Крішни описує Нарада. Нарада нагадує Крішні: «Коли Арджуна вчився мистецтва стріляти з лука, він упродовж багатьох днів не мав змоги бачити Тебе. Але щойно Ти з’явився перед ним, він враз покинув свої зайняття й обійняв Тебе». З цього знати, що Арджуна, навіть коли він був глибоко зосереджений на навчанні, не забував Крішну ні на мить, а відтак, щойно йому трапилося побачити Крішну, негайно скористався з нагоди обійняти Його.

One servant of Kṛṣṇa named Patrī once addressed Him like this: “My dear Lord, You protected the cowherd boys from the hunger of the Aghāsura demon, and You protected them from the poisonous effects of the Kāliya snake. And You also saved them from the fierce forest fire. But I am suffering from Your separation, which is more severe than the hunger of Aghāsura, the poison of Lake Kāliya and the burning of the forest fire. So why should You not protect me from the pangs of separation?” Another friend once told Kṛṣṇa, “My dear enemy of Kaṁsa, since You have left us, the heat of separation has become extraordinary. And this heat is felt more severely when we understand that in Bhāṇḍīra-vana You are being refreshed by the waves of the cooling river known as Bhānu-tanayā [Rādhārāṇī].” The purport is that when Kṛṣṇa was engaged with Rādhārāṇī, the cowherd boys headed by Subala were feeling great separation, and that was unbearable for them.

Певного разу слуга Крішни на ім’я Патрі звернувся до Крішни з такими словами: «Любий Господи! Ти врятував пастушків від ненажерливого демона Аґгасури і від отрути змія Калії, а також від розбурханого вогню. Але мої страждання у розлуці з Тобою набагато жорстокіші, ніж ті випробування у пащі голодного Аґгасури, вони міцніші за отруту озера Калії і палючіші за жар лісової пожежі. То чому Ти не врятуєш мене від болю розлуки з Тобою?» Інший друг якось сказав Крішні: «Любий вороже Камси! Ти покинув нас, і внаслідок цього вогонь розлуки пече так, що несила терпіти. Жар цей стає для нас ще незносимішим, коли ми дізнаємося, що у Бгандіравані Тебе освіжають прохолодні хвилі річки Бгану- таная [Радгарані]». Смисл сказаного в тому, що коли Крішна розважався з Радгарані, пастушки на чолі з Субалою, не мавши змоги бути з Ним, дуже страждали, і їм несила було терпіти біль розлуки.

Another friend addressed Kṛṣṇa thus: “My dear Kṛṣṇa, O killer of Aghāsura, when You left Vṛndāvana to kill King Kaṁsa in Mathurā, all the cowherd boys became bereft of their four bhūtas [the elements earth, water, fire and space]. And the fifth bhūta, the air, was flowing very rapidly within their nostrils.” When Kṛṣṇa went to Mathurā to kill King Kaṁsa, all the cowherd boys became so afflicted by the separation that they almost died. When a person is dead it is said that he has given up the five elements, known as bhūtas, as the body again mixes with the five elements from which it was prepared. In this case, although the four elements earth, water, fire and ether were already gone, the remaining element, air, was still very prominent and was blowing through their nostrils furiously. In other words, after Kṛṣṇa left Vṛndāvana, the cowherd boys were always anxious about what would happen in His fight with King Kaṁsa.

Інший друг звернувся до Крішни з такою мовою: «Любий Крішно, Ти, хто вбив Аґгасуру! Коли Ти пішов з Вріндавани до Матгури вбити царя Камсу, всі хлопчики-пастушки розсталися зі своїми чотирма бгутами [тобто чотирма елементами: земля, вода, вогонь та ефір], а п’ятий бгута, повітря, швидко виходив крізь їхні ніздрі». Коли Крішна поїхав до Матгури щоб вбити Камсу, усіх хлопчиків-пастушків через розлуку з Ним обійняв такий жаль, що вони були ледве живі. Коли хтось вмирає, кажуть, що він розстався з п’ятьма елементами, або стихіями (їх називають бгутами) — адже тіло знову розчиняється у п’ятьох стихіях, з яких воно було складене. У цьому разі чотирьох елементів, а саме землі, води, вогню й ефіру, вже не було, а п’ятий — повітря — ще лишався і з силою виходив через ніздрі друзів Крішни. Іншими словами, після від’їзду Крішни з Вріндавани пастушки не могли прибрати собі місця від хвилювання, не знаючи, чим закінчиться Його поєдинок з царем Камсою.

Another friend once informed Kṛṣṇa, “When one of Your friends was feeling much separation from You, there were tears covering his lotus eyes, and so the black drones of sleep became discouraged from entering his eyes and left that place.” When there is a lotus flower, the black drones fly into it to collect honey. The eyes of Kṛṣṇa’s friend are compared to the lotus flower, and because they were full of tears the black drones of sleep could not collect honey from his lotus eyes and therefore left the place. In other words, because he was too much afflicted, his eyes were full of tears and he could not sleep. This is an example of staying up at night because of separation from Kṛṣṇa.

Інший друг якось повідомив Крішну: «Коли один з Твоїх друзів дуже потерпав від розлуки з Тобою, його лотосові очі вкрила заслона сліз, і через це чорні джмелі сну, покинувши надію проникнути в його очі, забралися геть». Коли чорні джмелі помічають лотос, вони залітають всередину нього набрати меду. Очі друга Крішни порівнюють з лотосами, і через те, що вони були повні сліз, чорні джмелі сну не могли набрати меду з лотосів його очей і тому полетіли геть. Іншими словами, через надмірну тугу очі хлопчика були повні сліз, і він ніяк не міг заснути. Це — приклад нічниць, причиною яких є розлука з Крішною.

An example of helplessness is described in the following statement: “Due to Kṛṣṇa’s departure from Vṛndāvana to Mathurā, Kṛṣṇa’s dearest cowherd boys felt as mentally light as possible. They were like fragments of cotton, lighter than the air, and were all floating in the air without any shelter.” In other words, the minds of the cowherd boys became almost vacant on account of Kṛṣṇa’s separation. An example of impatience was also shown by the cowherd boys when Kṛṣṇa went to Mathurā. Out of the sorrow of separation, all these boys forgot to take care of their cowherding and tried to forget all the melodious songs they used to sing in the pasturing ground. At last they had no desire to live anymore, being separated from Kṛṣṇa.

Приклад безпорадности описано нижче: «Коли Крішна поїхав з Вріндавани до Матгури, Його найлюбіші друзі-пастушки відчули в голові страшну порожнечу. Вони чулися пір’їнками, що, легші від повітря, носяться у небі, не маючи ніякого притулку». Іншими словами, внаслідок розлуки з Крішною розум хлопчиків-пастушків зробився геть порожній. Коли Крішна відбув до Матгури, пастушки, засмучені розлукою, явили також приклад нетерпіння. Вони покинули дбати про свої корови і відтак навіть намагались забути ті мелодійні пісні, що раніше повсякчас лунали на пасовищах. І нарешті в них геть зникло саме бажання жити — адже вони не могли бачити Крішну.

An example of stillness was described by a friend of Kṛṣṇa’s who informed Him in Mathurā that all the cowherd boys had become just like leafless trees on the tops of hills. They appeared almost naked, being skinny and frail, and did not carry any fruits or flowers. He informed Kṛṣṇa that all the cowherd boys residing in Vṛndāvana were as still as the trees at the tops of hills. Sometimes they felt diseased from their separation from Kṛṣṇa, and being so greatly disappointed, they were aimlessly wandering on the banks of the Yamunā.

Приклад бездіяльности описав один друг Крішни, який, прибувши до Матгури, повідомив Крішну, що всі хлопчики-пастушки зробились подібні до дерев, які ростуть на вершинах пагорбів. На тих деревах майже немає листя, вони стоять голі, сухі, наче прозорі, мало не зломляться, і на них немає ані квітів, ні плодів. Він повідомив Крішну, що всі вріндаванські пастушки знерухоміли, наче сухостій на вершинах пагорбів. Іноді через розлуку з Крішною вони чулися хворими й від горя йшли на берег Ямуни і блукали там, наче примари.

There is also an example of madness caused by separation from Kṛṣṇa. When Kṛṣṇa was absent from Vṛndāvana, all the cowherd boys became bewildered, and having given up all kinds of activities, they appeared to be mad and forgot all their regular business. They were sometimes lying down on the ground, sometimes rolling in the dust, sometimes laughing and sometimes running very swiftly. All of these symptoms gave them the appearance of madmen. One friend of Kṛṣṇa’s criticized Him by saying, “My dear Lord, You have become the king of Mathurā after killing Kaṁsa, and that is very good news for us. But in Vṛndāvana all the residents have become blind from their continuous crying over Your absence. They are full only of anxieties and are not cheered at all by Your becoming the king of Mathurā.”

Розлука з Крішною може бути причиною навіть безумства. Є такий приклад: за відсутности Крішни у Вріндавані усі пастушки зробилися справжніми безумцями, вони стали зовсім бездіяльні, геть забувши про свої повсякденні зайняття. Іноді вони лежали на землі, інколи качалися в пилюці, а то ще починали сміятися чи стрімголов бігли кудись. Усі ці прикмети свідчили про безумство. Один друг докоряв Крішні такими словами: «Любий Господи! Вбивши Камсу, Ти став царем Матгури, і це добра звістка для нас. Але тут, у Вріндавані, поки Тебе не було з нами, ми всі виплакали за Тобою очі. Жителі Вріндавани в розпачі, і їм нітрохи не втішна звістка про те, що Ти став царем Матгури».

Sometimes there were also signs of death caused by separation from Kṛṣṇa. Once Kṛṣṇa was told, “My dear enemy of Kaṁsa, because of their separation from You, the cowherd boys are suffering too much and they are now lying down in the valleys, breathing only slightly. In order to sympathize with the boys’ regrettable condition, even the forest friends, the deer, are shedding tears.”

Іноді внаслідок розлуки з Крішною людина виявляє ознаки смерти. Якось Крішні сказали: «Любий вороже Камси! Через розлуку з Тобою хлопчики-пастушки дуже страждають. Зараз вони лежать на землі по видолинках, ледве дихаючи, і навіть друзі пастушків, лісові олені, плачуть від співчуття до нещасних хлопчиків».

In the Mathurā-khaṇḍa chapter of the Skanda Purāṇa, there is a description of Kṛṣṇa and Balarāma surrounded by all the cowherd boys, always engaged in taking care of the cows and calves. When Kṛṣṇa was met by Arjuna at a potter’s shop in the city of Drupada-nagara, because of the similarity of their bodily features they made intimate friendship. This is an instance of friendship caused by the attraction of similar bodies.

У главі «Матгура-кганда» «Сканда Пурани» наведено опис того, як Крішна й Баларама разом з усіма пастушками гуртом доглядають корови й телята. Якось Крішна зустрівся з Арджуною в крамниці гончара в місті Друпада-наґара, і тоді між ними, а вони були дуже подібні зовні, одразу встановилися приятельські стосунки. Це приклад дружби, причиною якої є взаємний потяг на основі зовнішньої подібности.

In the Tenth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, seventy-first chapter, verse 27, it is stated that when Kṛṣṇa arrived in the city of Indraprastha, Bhīma was so overwhelmed with joy that with tears in his eyes and a smiling face he immediately embraced his maternal cousin. Following him were his young brothers Nakula and Sahadeva, along with Arjuna, and they all became so overwhelmed at seeing Kṛṣṇa that with full satisfaction they embraced the Lord, who is known as Acyuta (the infallible). There is a similar statement about the cowherd boys of Vṛndāvana. When Kṛṣṇa was on the Battlefield of Kurukṣetra, all the cowherd boys came to see Him wearing jeweled earrings in their ears. Becoming so greatly overjoyed, they extended their arms and embraced Kṛṣṇa as their old friend. These are instances of full satisfaction in friendship with Kṛṣṇa.

У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (71.27) описано такий випадок: коли Бгіма побачив Крішну, як той прибув до Індрапрастги, його затопила радість. Зі сльозами на очах він, усміхнений, не гаючись обійняв Крішну, що доводився йому братом у перших з боку матері. За ним до Крішни підійшли його молодші брати Накула й Сахадева, а також Арджуна. Усі вони, охоплені невимовною радістю і відчуваючи найбільшу втіху, обійняли Господа, кого знають як Ач’юту (нехибимого). Подібні почуття виявили і хлопчики-пастушки Вріндавани. Коли Крішна був на полі битви Курукшетра, усі пастухи з самоцвітними сережками у вухах прийшли побачитися з Ним. Не тямлячи себе з радощів, вони простягли до Крішни руки і обійняли Його як свого старого друга. Це — приклади повного задоволення у дружніх стосунках з Крішною.

In the Tenth Canto, twelfth chapter, verse 12 of Śrīmad-Bhāgavatam, it is stated that even after undergoing severe penances and austerities and performing the yogic principles, the great mystic yogīs can hardly become eligible to achieve the dust of the lotus feet of Kṛṣṇa, but the same Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is easily available to the vision of the residents of Vṛndāvana. This means there is no comparison to the great fortune of these devotees. The friendly relationship of the cowherd boys with Kṛṣṇa is a particular type of spiritual ecstasy almost similar to the ecstasy of conjugal love. This ecstasy of loving affairs between the cowherd boys and Kṛṣṇa is very difficult to explain. Great expert devotees like Rūpa Gosvāmī express their astonishment at the inconceivable feelings which are in Kṛṣṇa and His cowherd boyfriends.

У Десятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (12.12) сказано, що великі йоґи-містики, навіть пройшовши крізь суворі аскези й покути, і суворо дотримавши всіх засад і правил йоґи, рідко коли стають достойні торкнутися пилу з лотосових стіп Крішни. Але жителі Вріндавани мають змогу бачити Його, Бога - Особу Шрі Крішну , повсякчас . Це означає , що цим відданим щастить як нікому. Дружні взаємини пастушків з Крішною являють собою окремий специфічний вияв духовного екстазу, що дуже подібний до екстазу кохання. Пояснити любовні дружні стосунки між пастушками й Крішною дуже складно. Великі знавці науки відданого служіння, як оце Рупа Ґосвамі, тільки дивуються на незбагненні почуття, що їх виявляють Крішна та Його друзі-пастушки.

This particular type of ecstatic love shared between Kṛṣṇa and His confidential friends further develops into parental love, and on from there it may develop into conjugal love, the most exalted humor, or mellow, of ecstatic love between Lord Kṛṣṇa and His devotees.

Ця екстатична любов, яка існує між Крішною та Його близькими друзями, розвивається далі в батьківську любов, а вона є вихідною точкою, з якої може розвинутися кохання, найпіднесеніша раса, чи настрій екстатичної любови між Господом Крішною та Його відданими.