Skip to main content

CHAPTER EIGHTEEN

Kapitola osmnáctá

Character of One In Ecstatic Love

Povaha člověka v extatické lásce

Rūpa Gosvāmī next describes the characteristics of a person who has actually developed his ecstatic love for Kṛṣṇa. The characteristics are as follows:

Rúpa Gósvámí dále popisuje vlastnosti člověka, který skutečně vyvinul extatickou lásku ke Kršnovi:

1.  He is always anxious to utilize his time in the devotional service of the Lord. He does not like to be idle. He wants service always, twenty-four hours a day, without deviation.

(1) Vždy se úzkostlivě snaží využít svého času k oddané službě Pánu. Nerad je nečinný. Chce sloužit neustále, dvacet čtyři hodiny denně bez odchýlení.

2.  He is always reserved and perseverant.

(2) Je pevný a vytrvalý.
perseverant.

3.  He is always detached from all material attraction.

(3) Je vždy oproštěn od všech hmotných pout.

4.  He does not long for any material respect in return for his activities.

(4) Netouží na oplátku za své činy po hmotné úctě.

5.  He is always certain that Kṛṣṇa will bestow His mercy upon him.

(5) Je si vždy jistý tím, že se mu dostane Kršnovy milosti.

6.  He is always very eager to serve the Lord faithfully.

(6) Neustále touží sloužit věrně Pánu.

7.  He is very much attached to the chanting of the holy names of the Lord.

(7) Velice ho poutá zpívání svatých jmen Kršny.

8.  He is always eager to describe the transcendental qualities of the Lord.

(8) Neustále chce popisovat transcendentální vlastnosti Pána.

9.  He is very pleased to live in a place where the Lord’s pastimes are performed, e.g., Mathurā, Vṛndāvana or Dvārakā.

(9) Velice rád žije na místech, kde se Pán oddával svým zábavám, například v Mathuře, ve Vrndávaně nebo ve Dvárace.

UTILIZATION OF TIME

Využívání času

An unalloyed devotee who has developed ecstatic love for Kṛṣṇa is always engaging his words in reciting prayers to the Lord. Within the mind he is always thinking of Kṛṣṇa, and with his body he either offers obeisances by bowing down before the Deity or engages in some other service. During these ecstatic activities he sometimes sheds tears. In this way his whole life is engaged in the service of the Lord, with not a moment wasted on any other engagement.

Ryzí oddaný, který vyvinul čistou lásku ke Kršnovi, svá slova neustále zaměstnává pronášením modliteb Pánu. Neustále přemýšlí o Kršnovi a tělem se buď klaní před Božstvem nebo nějak jinak slouží. Při těchto extatických činnostech mu někdy tečou slzy. Takto zaměstnává ve službě Pánu celý svůj život a ani jediný okamžik nepromarní něčím jiným.

PERSEVERANCE

Vytrvalost

When a person is undisturbed even in the presence of various causes of disturbance, he is called reserved and perseverant. An example of this perseverance and reservation is found in the behavior of King Parīkṣit, as described in the First Canto, nineteenth chapter, verse 15 of Śrīmad-Bhāgavatam. The king says there to all the sages present before him at the time of his death, “My dear brāhmaṇas, you should always accept me as your surrendered servant. I have come to the bank of the Ganges just to devote my heart and soul unto the lotus feet of Lord Kṛṣṇa. So please bless me that mother Ganges may also be pleased with me. Let the curse of the brāhmaṇa’s son fall upon me – I do not mind. I only request that at the last moment of my life all of you will kindly chant the holy name of Viṣṇu so that I may realize His transcendental qualities.”

Není-li člověk rozrušen ani tehdy, když k tomu jsou mnohé důvody, pak je pevný a vytrvalý. Příklad najdeme v chování Krále Paríkšita, jak popisuje 15. verš devatenácté kapitoly prvního zpěvu Šrímad Bhágavatamu. Král tam říká všem světcům, kteří byli přítomní okamžiku jeho smrti: „Moji drazí bráhmani, měli byste mě vždy přijímat jako svého odevzdaného služebníka. Přišel jsem na břeh Gangy jen proto, abych odevzdal své srdce a duši lotosovým nohám Pána Kršny. Prosím o vaše požehnání, aby se mnou mohla být i matka Ganga spokojená. Ať na mě dolehne kletba bráhmanova syna — to mi nevadí. Pouze vás prosím, abyste v posledním okamžiku mého života všichni zpívali svaté jméno Višnua, abych mohl realizovat Jeho transcendentální vlastnosti.“

This example of Mahārāja Parīkṣit’s behavior, his remaining patient even at the last point of his life, his undisturbed condition of mind, is an example of reservation. This is one of the characteristics of a devotee who has developed ecstatic love for Kṛṣṇa.

Toto chování Mahárádži Paríkšita, jeho trpělivost až do poslední chvíle života a jeho nerozrušená mysl jsou příkladem vytrvalosti. To je jedna z vlastností oddaného, který vyvinul extatickou lásku ke Kršnovi.

DETACHMENT

Odpoutanost

The senses are always desiring sense enjoyment, but when a devotee develops transcendental love for Kṛṣṇa his senses are no longer attracted by material desires. This state of mind is called detachment. There is a nice example of this detachment in connection with the character of King Bharata. In the Fifth Canto, fourteenth chapter, verse 43 of Śrīmad-Bhāgavatam it is stated, “Emperor Bharata was so attracted by the beauty of the lotus feet of Kṛṣṇa that even in his youthful life he gave up all kinds of attachments to family, children, friends, kingdom, etc., as though they were untouchable stools.”

Smysly neustále touží po smyslovém požitku, ale když oddaný vyvine transcendentální lásku ke Kršnovi, jeho smysly již hmotné touhy nepřitahují. Takovému stavu mysli se říká odpoutanost. Pěkným příkladem odpoutanosti je povaha krále Bharaty. V pátém zpěvu, čtrnácté kapitole, 43. verši Šrímad Bhágavatamu se říká: „Krále Bharatu tak přitahovala krása lotosových nohou Kršny, že se už jako mladík vzdal všech pout k rodině, dětem, přátelům, království atd., jako by to byl nedotknutelný trus.“

Emperor Bharata provides a typical example of detachment. He had everything enjoyable in the material world, but he left it. This means that detachment does not mean artificially keeping oneself aloof and apart from the allurements of attachment. Even in the presence of such allurements, if one can remain unattracted by material attachments, he is called detached. In the beginning, of course, a neophyte devotee must try to keep himself apart from all kinds of alluring attachments, but the real position of a mature devotee is that even in the presence of all allurements, he is not at all attracted. This is the actual criterion of detachment.

Král Bharata je dobrým příkladem odpoutanosti. Měl vše, co přináší požitek v hmotném světě, ale on to opustil. Být odpoutaný neznamená se uměle vyhýbat všem lákadlům. Člověk je odpoutaný, jestliže ho hmotná lákadla nepřitahují ani tehdy, když je má před sebou. Na počátku se začínající oddaný musí samozřejmě snažit všem druhům lákadel vyhýbat, ale skutečné postavení pokročilého oddaného je, že ani v přítomnosti všech možných lákadel není vůbec přitahován. To je skutečné měřítko odpoutanosti.

PRIDELESSNESS

Nebýt pyšný

When a devotee, in spite of possessing all the qualities of pure realization, is not proud of his position, he is called prideless. In the Padma Purāṇa it is stated that King Bhagīratha was the emperor above all other kings, yet he developed such ecstatic love for Kṛṣṇa that he became a mendicant and went out begging even to the homes of his political enemies and untouchables. He was so humble that he respectfully bowed down before them.

Má-li oddaný všechny vlastnosti čisté realizace a přesto není na své postavení pyšný, pak se nazývá skromný. V Padma Puráně stojí, že král Bhagíratha byl vládcem všech ostatních králů, a přesto vyvinul tak extatickou lásku ke Kršnovi, že se stal poutníkem a vydal se žebrat dokonce i k domům svých politických nepřátel a nedotknutelných. Byl tak pokorný, že se před nimi uctivě klaněl.

There are many similar instances in the history of India. Even very recently, about two hundred years ago or less, one big landlord known as Lal Babu, a Calcutta landholder, became a Vaiṣṇava and lived in Vṛndāvana. He was also begging from door to door, even at the homes of his political enemies. Begging involves being ready to be insulted by persons to whose home one has come. That is natural. But one has to tolerate such insults for the sake of Kṛṣṇa. The devotee of Kṛṣṇa can accept any position in the service of Kṛṣṇa.

V historii Indie najdeme mnoho podobných příkladů. I velice nedávno, asi před dvěma sty či méně lety, se jeden velký nájemce půdy z Kalkaty, Lál Bábu, stal vaišnavou a žil ve Vrndávaně. Také žebral ode dveří ke dveřím, dokonce i v domech svých politických nepřátel. Žebrání vyžaduje být připraven na urážky od lidí, do jejichž domů přicházíme. To je přirozené, ale pro Kršnu takové urážky musíme snášet. Kršnův oddaný může přijmout ve službě Kršnovi jakékoliv postavení.

GREAT HOPE

Veliká naděje

The strong conviction that one will certainly receive the favor of the Supreme Personality of Godhead is called in Sanskrit āśā-bandha. Āśā-bandha means to continue to think, “Because I’m trying my best to follow the routine principles of devotional service, I am sure that I will go back to Godhead, back to home.”

Pevné přesvědčení, že určitě dosáhneme přízně Nejvyšší Osobnosti Božství, se v sanskrtu nazývá āśā-bandha. Āśā-bandha znamená stále si myslet: „Snažím se jak nejlépe umím neustále dodržovat předepsané zásady oddané služby, a proto jsem si jistý, že se vrátím zpátky k Bohu, zpátky domů.“

In this connection, one prayer by Rūpa Gosvāmī is sufficient to exemplify this hopefulness. He says, “I have no love for Kṛṣṇa, nor for the causes of developing love of Kṛṣṇa – namely, hearing and chanting. And the process of bhakti-yoga, by which one is always thinking of Kṛṣṇa and fixing His lotus feet in the heart, is also lacking in me. As far as philosophical knowledge or pious works are concerned, I don’t see any opportunity for me to execute such activities. But above all, I am not even born of a nice family. Therefore I must simply pray to You, Gopījana-vallabha [Kṛṣṇa, maintainer and beloved of the gopīs]. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach Your lotus feet, and this hope is giving me pain, because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life.” The purport is that under this heading of āśā-bandha, one should continue to hope against hope that some way or other he will be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord.

Modlitba Rúpy Gósvámího je dostatečným příkladem jeho nadějí: „Nemám žádnou lásku ke Kršnovi, ani sklony k naslouchání a opěvování, které ji rozvíjejí. Bhakti-jógy, pomocí které člověk neustále myslí na Kršnu a vkládá si Jeho lotosové nohy do svého srdce, se mi také nedostává. Co se týče filozofického poznání nebo zbožné práce, nedovedu si představit příležitost, jak bych je prováděl, a nadto jsem se nenarodil v dobré rodině. Musím se proto pouze modlit k Tobě, Gópídžana-vallabho (Kršno, ochránče a milenče gópí), s přáním a nadějí, že se nějakým způsobem budu schopen obrátit k Tvým lotosovým nohám, a tato naděje mi způsobuje bolest, protože si myslím, že nejsem hoden, abych dospěl k tomuto transcendentálnímu cíli života.“ To znamená, že v duchu āśā-bandha bychom měli i v beznadějné situaci doufat, že se nějakým způsobem budeme schopni dostat k lotosovým nohám Nejvyššího Pána.

EAGERNESS FOR ACHIEVING THE DESIRED SUCCESS

Touha dosáhnout vytouženého úspěchu

When one is sufficiently eager to achieve success in devotional service, that eagerness is called samutkaṇṭhā. This means “complete eagerness.” Actually this eagerness is the price for achieving success in Kṛṣṇa consciousness. Everything has some value, and one has to pay the value before obtaining or possessing it. It is stated in the Vedic literature that to purchase the most valuable thing, Kṛṣṇa consciousness, one has to develop intense eagerness for achieving success. This intense eagerness is very nicely expressed by Bilvamaṅgala Ṭhākura in his book Kṛṣṇa-karṇāmṛta. He says, “I am eagerly waiting to see that boy of Vṛndāvana whose bodily beauty is captivating the whole universe, whose eyes are always bounded by black eyebrows and expanded like lotus petals, and who is always eagerly glancing over His devotees and therefore moving slightly here and there. His eyes are always moist, His lips are colored like copper, and through those lips there comes a sound vibration which drives one madder than a mad elephant. I want so much to see Him at Vṛndāvana!”

Má-li člověk dostatečnou touhu dosáhnout úspěchu v oddané službě, říká se tomu samutkaṇṭhā, což znamená „naprostá touha“. Tato touha je vlastně cenou, kterou musíme zaplatit za úspěch ve vědomí Kršny. Všechno něco stojí a člověk musí nejdříve zaplatit, nežli něco získá a vlastní. Ve védských písmech stojí, že chceme-li získat tu nejcennější věc, vědomí Kršny, musíme vyvinout velkou touhu dosáhnout úspěchu. Bilvamangala Thákura tuto touhu vyjadřuje ve své knize Kršna-karnámrta: „Toužebně čekám na to, až uvidím vrndávanského chlapce, Jehož tělesná krása uchvacuje celý vesmír. Jeho oči lemované černým obočím jsou vždy rozevřené jako okvětní lístky lotosu, a On jimi vždy nedočkavě přelétá své oddané, a proto se mírně pohupuje ze strany na stranu. Jeho oči jsou vždy vlhké a rty zbarvené jako měď, a z těchto rtů vychází taková zvuková vibrace, že člověk začíná být ještě šílenější než šílený slon. Tolik Ho chci vidět ve Vrndávaně!“

ATTACHMENT TO CHANTING THE HOLY NAMES OF THE LORD

Připoutanost ke zpívání svatých jmen Pána

In the same Kṛṣṇa-karṇāmṛta there is another statement about the chanting of Rādhārāṇī. It is said by one of the associates of Rādhārāṇī, “O Lord Govinda, the girl who is the daughter of King Vṛṣabhānu is now shedding tears, and She is anxiously chanting Your holy name – ‘Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!’ ”

V Kršna-karnámrtě také jedna společnice Rádhárání říká o Jejím zpěvu: „Ó Šrí Góvindo, ta dívka, dcera krále Vršabhánua, nyní roní slzy a v úzkosti zpívá Tvé svaté jméno — ,Kršna! Kršna!̀“

EAGERNESS TO DESCRIBE THE LORD’S TRANSCENDENTAL QUALITIES

Touha popisovat Pánovy transcendentální vlastnosti

Attachment for chanting the glories of the Lord is also expressed in the Kṛṣṇa-karṇāmṛta as follows: “What shall I do for Kṛṣṇa, who is pleasing beyond all pleasurable conceptions, and who is naughtier than all restless boys? The idea of Kṛṣṇa’s beautiful activities is attracting my heart, and I do not know what I can do!”

Kršna-karnámrta též líčí připoutanost k opěvování slávy Pána: „Co mohu udělat pro Kršnu, který přináší větší potěšení, než jaké jsme schopni si představit, a je nezbednější než všichni neposední hoši? Představa Jeho úžasných činností přitahuje mé srdce a já nevím, co mám dělat!“

ATTRACTION FOR LIVING IN A PLACE WHERE KṚṢṆA HAS HIS PASTIMES

Touha žít v místech, kde Kršna měl své zábavy

In the book Padyāvalī by Rūpa Gosvāmī there is the following statement about Vṛndāvana: “In this place the son of Mahārāja Nanda used to live with His father, who was king of all cowherd men. In this place Lord Kṛṣṇa broke the cart in which the Śakaṭāsura demon was concealed. At this place Dāmodara, who can cut the knot of our material existence, was tied up by His mother, Yaśodā.”

Rúpa Gósvámí říká o Vrndávaně v knize Padjávalí: „Na tomto místě žil syn Mahárádži Nandy se svým otcem, který byl králem všech pastevců. Zde Kršna rozbil vůz, ve kterém byl skrytý démon Šakatásura. A zde Dámódaru, který může přeseknout pouto hmotného bytí, svázala Jeho matka Jašódá.“

A pure devotee of Lord Kṛṣṇa resides in the district of Mathurā or Vṛndāvana and visits all the places where Kṛṣṇa’s pastimes were performed. At these sacred places Kṛṣṇa displayed His childhood activities with the cowherd boys and mother Yaśodā. The system of circumambulating all these places is still current among devotees of Lord Kṛṣṇa, and those coming to Mathurā and Vṛndāvana always feel transcendental pleasure. Actually, if someone goes to Vṛndāvana, he will immediately feel separation from Kṛṣṇa, who performed such nice activities when He was present there.

Čistý oddaný Pána Kršny žije v oblasti Mathury nebo Vrndávany a navštěvuje všechna místa, kde měl Kršna své zábavy. Na těchto posvátných místech Kršna ukázal své dětské činnosti s pasáčky a matkou Jašódou. Oddaní Pána Kršny dodnes tato místa obcházejí, a ti, kteří do Mathury a Vrndávany přichází, vždy cítí transcendentální radost. Jde-li někdo do Vrndávany, bude okamžitě cítit odloučení od Kršny, který se tam za své přítomnosti věnoval tak pěkným činnostem.

Such attraction for remembering Kṛṣṇa’s activities is known as attachment for Kṛṣṇa. There are impersonalist philosophers and mystics, however, who by a show of devotional service want ultimately to merge into the existence of the Supreme Lord. They sometimes try to imitate a pure devotee’s sentiment for visiting the holy places where Kṛṣṇa had His pastimes, but they simply have a view for salvation, and so their activities cannot be considered attachment.

Ten, koho přitahuje vzpomínání na Kršnovy činnosti, má ke Kršnovi pouto. Existují však neosobní filozofové a mystici, kteří předstíranou oddanou službou chtějí nakonec splynout s existencí Nejvyššího Pána. Někdy se snaží napodobovat sentiment čistého oddaného při navštěvování posvátných míst, kde měl Kršna své zábavy, ale mají na mysli pouze spasení, a tak jejich činy nemůžeme považovat za pouto.

It is said by Rūpa Gosvāmī that the attachment exhibited by pure devotees for Kṛṣṇa cannot possibly be perfected in the hearts of fruitive workers (karmīs) or mental speculators because such attachment in pure Kṛṣṇa consciousness is very rare and not possible to achieve even for many liberated persons. As stated in Bhagavad-gītā, liberation from material contamination is the stage at which devotional service can be achieved. For a person who simply wants to have liberation and to merge into the impersonal brahma-jyotir, attachment to Kṛṣṇa is not possible to acquire. This attachment is very confidentially kept by Kṛṣṇa and is bestowed only upon pure devotees. Even ordinary devotees cannot have such pure attachment for Kṛṣṇa. Therefore, how is it possible for success to be achieved by persons whose hearts are contaminated by the actions and reactions of fruitive activities and who are entangled by various types of mental speculation?

Rúpa Gósvámí řekl, že připoutanost ke Kršnovi, kterou ukázali čistí oddaní, se nemůže plně rozvinout v srdcích lidí, kteří touží po plodech své práce (karmí), nebo v srdcích mentálních spekulantů, protože takové pouto a čisté vědomí Kršny je velice vzácné a nemohou ho získat ani mnohé osvobozené bytosti. Podle Bhagavad-gíty je osvobození z hmotného znečištění úroveň, na které je možno dosáhnout oddané služby. Člověk, který chce pouze osvobození a splynutí s neosobní brahmajyoti, pouto ke Kršnovi získat nemůže. Takové pouto je velice důvěrné Kršnovo vlastnictví a udílí ho pouze čistým oddaným. Dokonce ani běžní oddaní nemohou mít čisté pouto ke Kršnovi. Jak je možné, aby dosáhli úspěchu lidé, jejichž srdce je znečištěno akcemi a reakcemi plodonosných činností a kteří jsou zapleteni v různých mentálních spekulacích?

There are many so-called devotees who artificially think of Kṛṣṇa’s pastimes known as aṣṭa-kālīya-līlā. Sometimes one may artificially imitate these, pretending that Kṛṣṇa is talking with him in the form of a boy, or else one may pretend that Rādhārāṇī and Kṛṣṇa both have come to him and are talking with him. Such characteristics are sometimes exhibited by the impersonalist class of men, and they may captivate some innocent persons who have no knowledge in the science of devotional service. However, as soon as an experienced devotee sees all of these caricatures, he can immediately evaluate such rascaldom. If such a pretender is sometimes seen possessing imitative attachment to Kṛṣṇa, that will not be accepted as real attachment. It may be said, however, that such attachment gives the pretender hope that he may eventually rise onto the actual platform of pure devotional service.

Existuje mnoho takzvaných oddaných, kteří uměle myslí na Kršnovy zábavy známé jako aṣṭa-kālika-līlā. Občas je mohou strojeně napodobovat a předstírat, že s nimi Kršna v podobě chlapce mluví, nebo mohou předstírat, že za nimi přišla Rádhárání s Kršnou, a že s nimi mluví. To někdy dělají impersonalisté, a mohou tím upoutat pozornost nějakých nevinných lidí, kteří o vědě oddané služby nic nevědí. Když však tyto příznaky uvidí zkušený oddaný, okamžitě takové darebáctví odhalí. Předstírá-li tento pokrytec, že má pouto ke Kršnovi, nemůžeme jeho pouto přijmout jako skutečné. Můžeme však říci, že takové pouto dává pokrytci naději, že se může nakonec povznést na skutečnou úroveň čisté oddané služby.

This imitative attachment can be divided into two headings – namely, shadow attachment and parā (transcendental) attachment. If someone, without undergoing the regulative principles of devotional service or without being guided by a bona fide spiritual master, shows such imitative attachment, this is called shadow attachment. Sometimes it is found that a person actually attached to material enjoyment or salvation has the good fortune to associate with pure devotees while they are engaged in chanting the holy name of the Lord. By the good grace of the Lord one may also cooperate and join in the chanting. At that time, simply by the association of such pure devotees, the moonlike rays from their hearts reflect on him, and by the influence of the pure devotees he may show some likeness of attachment caused by inquisitiveness, but this is very flickering. And if by the manifestation of such shadow attachment one feels the disappearance of all material pangs, then it is called parā attachment.

Předstírané pouto můžeme rozdělit na dva druhy — stínové pouto a parā (transcendentální) pouto. Jestliže člověk nedodržující usměrňující zásady oddané služby nebo bez vedení duchovního mistra projeví takové napodobené pouto, říká se tomu stínové pouto. Někdy vidíme, že člověku zjevně připoutanému k hmotnému požitku nebo k osvobození se poštěstí a setká se s čistými oddanými, když zpívají svaté jméno Pána. Milostí Pána může člověk také spolupracovat a připojit se ke zpívání. Díky pouhému styku s čistými oddanými ho osvítí paprsky z jejich srdcí, které připomínají měsíční svit, a vlivem těchto čistých oddaných se u něj může projevit nějaké podobné pouto způsobené zvědavostí, které je však velice pomíjivé. A cítí-li člověk, že s projevem stínového pouta mizí všechny hmotné bolesti, pak se to nazývá parā pouto.

Such shadow attachment or parā attachment can develop if one associates with a pure devotee or visits holy places like Vṛndāvana or Mathurā, and if an ordinary man develops such attachment for Kṛṣṇa and fortunately performs devotional activities in the association of pure devotees, he can also rise to the platform of pure devotional service. The conclusion is that transcendental attachment is so powerful that if such attachment is seen manifested even in some common man, by the association of a pure devotee it can bring one to the perfectional stage. But such attachment for Kṛṣṇa cannot be invoked in a person without his being sufficiently blessed by the association of pure devotees.

Stínové pouto nebo parā pouto se může vyvinout ve styku s čistým oddaným nebo návštěvou posvátných míst jako je Vrndávana a Mathurá, a vyvine-li takové pouto ke Kršnovi obyčejný člověk a poštěstí-li se mu oddaně sloužit ve společnosti čistých oddaných, může se také povýšit na úroveň čisté oddané služby. Transcendentální pouto je tak mocné, že když se projeví dokonce i u obyčejného člověka, může ho přivést na dokonalou úroveň. Takové pouto se však nemůže v člověku probudit aniž byl dostatečně požehnán společností čistých oddaných.

As attachment can be invoked by the association of pure devotees, so attachment can also be extinguished by offenses committed at the lotus feet of pure devotees. To be more clear, by the association of pure devotees attachment for Kṛṣṇa can be aroused, but if one commits offenses at the lotus feet of a devotee, one’s shadow attachment or parā attachment can be extinguished. This extinguishing is like the waning of the full moon, which gradually decreases and at last becomes dark. One should therefore be very careful while associating with pure devotees to guard against committing an offense at their lotus feet.

Stejně jako může být ve společnosti čistých oddaných pouto probuzeno, tak ho také mohou přestupky proti lotosovým nohám čistých oddaných zničit. Jinými slovy, společnost čistých oddaných tedy může pouto ke Kršnovi probudit, ale dopustí-li se člověk přestupků proti lotosovým nohám oddaného, stínové pouto nebo parā pouto může být zničeno. Je to jako ubývání měsíce, který se postupně zmenšuje, až nastane úplná tma. Při styku s čistými oddanými bychom proto měli být velice opatrní, abychom se nedopustili přestupku proti jejich lotosovým nohám.

Transcendental attachment, either shadow or parā, can be nullified by different degrees of offenses at the lotus feet of pure devotees. If the offense is very serious, then one’s attachment becomes almost nil, and if the offense is not very serious, one’s attachment can become second class or third class.

Transcendentální pouto, parā nebo stínové, mohou zničit různé stupně přestupků proti lotosovým nohám čistých oddaných. Je-li přestupek vážný, pouto téměř zmizí, a není-li tak vážný, zmenší se a bude druhého nebo třetího stupně.

If someone becomes attached to the principles of salvation or to merging into the existence of the brahma-jyotir, his ecstasies gradually diminish into shadow and parā attachment or else transform into the principles of ahaṅgrahopāsanā. This ahaṅgrahopāsanā describes a living entity when he begins spiritual realization by identifying himself with the Supreme Lord. This state of self-realization is technically known as monism. The monist thinks himself one with the Supreme Lord. Thus, because he does not differentiate between himself and the Supreme Lord, it is his view that by worshiping himself he is worshiping the supreme whole.

Přitahuje-li někoho spasení nebo splynutí s existencí brahmajyoti, jeho extáze se postupně zmenší na stínové pouto nebo parā pouto, nebo se přemění v princip ahaṁgrahopāsanā. Ahaṁgrahopāsanā označuje živé bytosti, které začnou svou duchovní realizaci ztotožňováním se s Nejvyšším Pánem. Taková seberealizace se odborně nazývá monismus. Monista si myslí, že je totožný se Svrchovaným Pánem, a protože mezi sebou a Pánem nerozlišuje, má za to, že uctíváním sebe uctívá nejvyšší celek.

Sometimes it is found that a neophyte is taking part in chanting and dancing very enthusiastically, but within himself he is under the impression that he has become one with the supreme whole. This conception of monism is completely different from pure, transcendental devotional service. If, however, it is seen that a person has developed a high standard of devotion without having undergone even the regulative principles, it is to be understood that his status of devotional service was achieved in a former life. For some reason or another it had been temporarily stopped, most probably by an offense committed at the lotus feet of a devotee. Now, with a good second chance, it has again begun to develop. The conclusion is that steady progress in devotional service can be attained only in the association of pure devotees.

Někdy vidíme, že začátečník zpívá a tančí velice nadšeně, ale uvnitř je pod dojmem, že se ztotožnil s nejvyšším celkem. Monistické pojetí se zcela liší od čisté transcendentální oddané služby. Vidíme-li však, že se někdo pozdvihl na vysokou úroveň oddanosti a nepodroboval se přitom ani usměrňujícím zásadám, měli bychom vědět, že je to postavení, kterého dosáhl ve svém dřívějším životě. Z nějakého důvodu, nejpravděpodobněji následkem přestupku, kterého se dopustil proti lotosovým nohám oddaného, byl jeho vývoj oddané služby na čas zastaven, a nyní tento člověk dostal další možnost, aby opět pokračoval. Závěrem je, že vyrovnaného pokroku v oddané službě můžeme dosáhnout pouze ve společnosti čistých oddaných.

If one can gradually advance his status in devotional service, this is understood to be due to the causeless mercy of Kṛṣṇa Himself. If a person is completely detached from material enjoyment and has developed pure ecstatic devotion, even if he is sometimes accidentally found not living up to the standard of devotional service, one should not be envious of him. It is confirmed also in Bhagavad-gītā that a devotee who has unflinching faith in and devotion to the Lord, even if sometimes found to be accidentally deviated from pure devotional characteristics, should still be counted among the pure. Unflinching faith in devotional service, in Lord Kṛṣṇa and in the spiritual master makes one highly elevated in the activities of devotional service.

Může-li člověk postupně pozvedat svou úroveň oddané služby, měli bychom vědět, že je to bezpříčinnou milostí samotného Kršny. Pokud je někdo zcela odpoután od hmotného požitku a vyvinul čistou extatickou oddanost, neměli bychom mu závidět, přestože někdy nedopatřením nežije podle zásad oddané služby. V Bhagavad-gítě je také potvrzeno, že i když občas shledáme, že oddaný, který má neochvějnou víru a oddanost k Pánu, se náhodně odchyluje od vlastností čistých oddaných, měli bychom ho stále počítat mezi čisté oddané. Neochvějná víra v oddanou službu, v Pána Kršnu a v duchovního mistra každého v činnostech oddané služby rychle povýší.

In the Nṛsiṁha Purāṇa it is stated, “If a person has completely engaged his mind, body and activities in the service of the Supreme Godhead, but externally he is found to be engaged in some abominable activities, these abominable activities will surely be very quickly vanquished by the influence of his staunch devotional force.” The example is given that on the full moon there are some spots that may appear to be pockmarks. Still, the illumination spread by the full moon cannot be checked. Similarly, a little fault in the midst of volumes of devotional service is not at all to be counted as a fault. Attachment for Kṛṣṇa is transcendental bliss. Amid unlimited volumes of transcendental bliss, a spot of some material defect cannot act in any way.

V Nrsinha Puráně stojí: „Jestliže člověk zcela zaměstnal svou mysl, tělo a činnosti ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství, ale navenek shledáme, že se dopouští ohavných činů, vlivem jeho poctivé oddané služby tyto nedostatky jistě rychle zmizí.“ Uvádí se příklad, že měsíc v úplňku může mít nějaké skvrny, ale jeho zář nelze zastavit. Podobně malou chybu ve velkém množství oddané služby nelze vůbec počítat jako chybu. Pouto ke Kršnovi je transcendentální blažeností. V neomezeném množství transcendentální blaženosti se malý hmotný nedostatek nemůže nijak projevit.