Skip to main content

CHAPTER 80

РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТИЙ

The Meeting of Lord Kṛṣṇa with Sudāmā Brāhmaṇa

Зустріч Господа Крішни з брахманою Судамою

King Parīkṣit was hearing the narrations of the pastimes of Lord Kṛṣṇa and Lord Balarāma from Śukadeva Gosvāmī. These pastimes are all transcendentally pleasurable to hear, and Mahārāja Parīkṣit addressed Śukadeva Gosvāmī as follows: “My dear lord, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is the bestower of both liberation and love of God simultaneously. Anyone who becomes a devotee of the Lord automatically attains liberation without having to make a separate attempt. Because the Lord is unlimited, His pastimes and activities for creating, maintaining and destroying the whole cosmic manifestation are also unlimited. I therefore wish to hear about other pastimes of His which you may not have described as yet. My dear master, the conditioned souls within this material world are frustrated by searching out the pleasure of happiness derived from sense gratification. Such desires for material enjoyment are always piercing the hearts of conditioned souls. But I am actually experiencing how the transcendental topics of Lord Kṛṣṇa’s pastimes can relieve one from being affected by such material activities of sense gratification. I think that no intelligent person can reject this method of hearing the transcendental pastimes of the Lord again and again; simply by hearing, one can remain always steeped in transcendental pleasure. Thus one will not be attracted by material sense gratification.”

Оповідь за розваги Господа Крішни й Господа Баларами цар Парікшіт слухав від Шукадеви Ґосвамі. Слухання про ці розваги дає трансцендентну насолоду, тому Махараджа Парікшіт звернувся до Шукадеви Ґосвамі з такою мовою:
— Любий пане! Верховний Бог-Особа, Крішна, дарує звільнення і водночас любов до Бога. Кожен, хто стає відданий Господу, звільнюється, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Господь є необмежений, і тому Його ігри й дії, коли Він творить, підтримує й знищує космічне проявлення, також необмежені. Тому я прагну почути про ті Його розваги, про які ти ще не оповідав. Любий мій володарю, зумовлені душі в матеріальному світі шукають насолоди у задоволенні чуттів, але знаходять саме розчарування. Прагнення чуттєвої насолоди ятрять серце зумовленим істотам. Але я сам досвідчив, що трансцендентні оповіді за розваги Господа Крішни звільнюють людину від бажання виконувати матеріальну діяльність заради чуттєвої втіхи. Я думаю, що цього методу постійно слухати за трансцендентні розваги жодна розумна людина не відкине, бо, просто слухаючи, можна назавжди поринути в трансцендентну насолоду. Завдяки цьому людину припиняє вабити задоволення матеріальних чуттів.

In this statement, Mahārāja Parīkṣit has used two important words: viṣaṇṇa and viśeṣa-jña. Viṣaṇṇa means “morose.” Materialistic people invent many ways and means to become fully satisfied, but actually they remain morose. The point may be raised that sometimes transcendentalists also remain morose. Parīkṣit Mahārāja, however, has used the word viśeṣa-jña. There are two kinds of transcendentalists, namely the impersonalists and the personalists. Viśeṣa-jña refers to the personalists, who are interested in transcendental variegatedness. The devotees become jubilant by hearing the descriptions of the personal activities of the Supreme Lord, whereas the impersonalists, who are actually more attracted by the impersonal feature of the Lord, are only superficially attracted by the Lord’s personal activities. As such, in spite of coming in contact with the pastimes of the Lord, the impersonalists do not fully realize the benefit to be derived, and thus they become just as morose as the materialists do in pursuing their fruitive activities.

Кажучи це, Махараджа Парікшіт ужив два важливі слова: вішан̣н̣а і віш́ешаджн̃а. Вішан̣н̣а означає «хмурий». Матеріалісти вигадують безліч способів досягти цілковитого задоволення, однак завжди лишаються хмурими. Можуть сказати, що хмурі подеколи і трансценденталісти. Однак Парікшіт Махараджа уживає ще слово віш́ешаджн̃а. Існує два типи трансценденталістів, а саме імперсоналісти й персоналісти. Віш́ешаджн̃а називають персоналістів, яким цікаво слухати за трансцендентну розмаїтість. Слухаючи за діяння Верховного Господа, в яких Він виступає як особа, віддані сповнюються радости, а тимчасом імперсоналістів, яких більше вабить безособистісний аспект Господа, дії Господа як особи приваблюють лише поверхово. Отже, замість того, щоб зануритись у розваги Господа, імперсоналісти, не розуміючи блага, що дає таке слухання, не покидають корисливої діяльности і лишаються так само хмурими, як і матеріалісти.

King Parīkṣit continued, “The ability to talk can be perfected only by describing the transcendental qualities of the Lord. The ability to work with one’s hands can be successful only when one engages himself in the service of the Lord with those hands. Similarly, one’s mind can be peaceful only when one simply thinks of Kṛṣṇa in full Kṛṣṇa consciousness. This does not mean that one has to have very great thinking power: one has to understand simply that Kṛṣṇa, the Absolute Truth, is all-pervasive by His localized aspect of Paramātmā. If one can simply think that Kṛṣṇa, as Paramātmā, is everywhere, even within the atom, then one can perfect the thinking, feeling and willing functions of his mind. The perfect devotee does not see the material world as it appears to material eyes, for he sees everywhere the presence of his worshipable Lord in His Paramātmā feature.”

— Дар говорити, — казав далі цар Парікшіт, — можна вдосконалити, якщо змальовувати трансцендентні якості Господа. Здатність працювати стане довершеною, якщо людина віддасть свої руки на служіння Господеві. Так само щоб вмиротворити розум, досить просто думати про Крішну в свідомості Крішни. Це не означає, що треба назавжди поринути в глибоку задуму. Ні, слід просто зрозуміти, що Крішна, Абсолютна Істина, у Своєму аспекті Параматми присутній скрізь. Тільки та людина, яка знає, що Крішна у вигляді Параматми перебуває скрізь, навіть в атомі, може вдосконалити свої мислення, чуття і воління, що всі є різновидами розумової діяльности. Досконалий відданий бачить матеріальний світ не таким, яким той постає перед матеріальним зором. Він скрізь бачить Господа, якому поклоняється, бо Господь у Своєму аспекті Параматми присутній скрізь.

Mahārāja Parīkṣit continued by saying that the function of the ear can be perfected simply by engagement in hearing the transcendental activities of the Lord, and the function of the head can be fully utilized when the head is engaged in bowing down before the Lord and His representative. That the Lord is represented in everyone’s heart is a fact, and therefore the highly advanced devotee offers his respects to every living entity, considering that the body is the temple of the Lord. But it is not possible for all men to come to that stage of life immediately, because that stage is for the first-class devotee. The second-class devotee can consider the Vaiṣṇavas, or the devotees of the Lord, to be representatives of Kṛṣṇa, and the devotee who is just beginning, the neophyte or third-class devotee, can bow his head before the Deity in the temple and before the spiritual master, who is the direct manifestation of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, in the neophyte stage, in the intermediate stage or in the fully advanced, perfected stage, one can make the function of the head perfect by bowing down before the Lord or His representative. Similarly, one can perfect the function of the eyes by seeing the Lord and His representative. In this way, everyone can elevate the functions of the different parts of his body to the highest perfectional stage simply by engaging them in the service of the Lord or His representative. If one is able to do nothing more, he can simply bow down before the Lord and His representative and drink the caraṇāmṛta, the water which has washed the lotus feet of the Lord or His devotee.

Махараджа Парікшіт казав далі, що слух можна вдосконалити, просто слухаючи про трансцендентні дії Господа, а голову можна застосувати якнайліпше, схиляючи її перед Господом і Його представником. Господь присутній в кожному серці — то істина. Тому відданий, що зробив значний поступ, вшановує кожну живу істоту, розуміючи, що кожне тіло є храм Господа. Однак враз сягнути цього рівня неможливо; то рівень відданого найвищого класу. Відданий другого класу дивиться на вайшнав, тобто відданих Господа, як на представників Крішни, а відданий-початківець (неофіт, чи відданий третього класу) схиляє голову перед Божеством у храмі і перед духовним вчителем, що представляє Верховного Бога-Особу безпосередньо. Тому застосовувати голову досконало — схиляти її перед Господом чи Його представником — можна і на рівні неофіта, на проміжній стадії і коли зроблено великий поступ. Так само слід вдосконалювати очі, дивлячись на Господа і Його представника. Просто використовуючи різні частини свого тіла у служінні Господу та Його представникові, кожен може залучити їх до діяльности, що на рівні найвищої досконалости. Якщо хтось не може робити нічого, крім як просто схилятися перед Господом і Його представником і пити чаранамріту (воду, що нею омито лотосові стопи Господа чи Його відданого), хай робить це.

On hearing these statements of Mahārāja Parīkṣit’s, Śukadeva Gosvāmī was overwhelmed with devotional ecstasy because of King Parīkṣit’s advanced understanding of the Vaiṣṇava philosophy. Śukadeva Gosvāmī was already engaged in describing the activities of the Lord, and when asked by Mahārāja Parīkṣit to describe them further, he continued to narrate Śrīmad-Bhāgavatam with great pleasure.

Від слів Махараджі Парікшіта Шукадеву Ґосвамі обійняв екстаз відданости — адже цар Парікшіт глибоко осягнув вайшнавську філософію. Шукадева Ґосвамі вже тривалий час розповідав за дії Господа. Махараджа Парікшіт попрохав його говорити ще, і він з великою насолодою вів оповідь далі.

There was a very nice brāhmaṇa friend of Lord Kṛṣṇa. As a perfect brāhmaṇa, he was very elevated in transcendental knowledge, and because of his advanced knowledge, he was not at all attached to material enjoyment. Therefore he was very peaceful and had achieved supreme control over his senses. This means that the brāhmaṇa was a perfect devotee, because unless one is a perfect devotee he cannot achieve the highest standard of knowledge. It is stated in the Bhagavad-gītā that a person who has come to the perfection of knowledge surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. In other words, any person who has surrendered his life for the service of the Supreme Personality of Godhead has come to the point of perfect knowledge. The result of perfect knowledge is that one becomes detached from the materialistic way of life. This detachment means complete control of the senses, which are always attracted by material enjoyment. The senses of the devotee become purified, and in that stage the senses are engaged in the service of the Lord. That is the complete field of devotional service.

У Господа Крішни був друг, піднесених якостей брахмана. Досконалий брахмана, він сягнув висот трансцендентного знання, а що володів знанням, матеріальна насолода нітрохи його не вабила. Він повністю опанував свої чуття і був вмиротворений. Все це свідчить, що брахмана був досконалий відданий, тому що, не ставши досконалим відданим, набути справжнього знання неможливо. В «Бгаґавад-ґіті» сказано, що той, хто набув досконалого знання, віддає себе Верховному Богові-Особі. Інакше кажучи, кожний, хто присвятив своє життя на служіння Верховному Богові-Особі, сягнув вершини досконалого знання. На рівні досконалого знання людина облишає матеріалістичне життя. Така неприв’язаність свідчить, що чуття, які завжди тяжіють до матеріальної насолоди, повністю опановано. Чуття відданого очищуються, і на цьому рівні він залучає їх до служіння Господеві. Такий є обшир відданого служіння.

Although the brāhmaṇa friend of Lord Kṛṣṇa was a householder, he was not busy accumulating wealth for very comfortable living; therefore he was satisfied by the income which automatically came to him according to his destiny. This is the sign of perfect knowledge. A man in perfect knowledge knows that one cannot be happier than he is destined to be. In this material world, everyone is destined to suffer a certain amount of distress and enjoy a certain amount of happiness. The amount of happiness and distress is already predestined for every living entity. No one can increase or decrease the happiness of the materialistic way of life. The brāhmaṇa, therefore, did not exert himself for more material happiness; instead, he used his time for advancement of Kṛṣṇa consciousness. Externally he appeared very poor because he had no rich clothes and could not provide rich clothes for his wife. Because their material condition was not very opulent, they were not even eating sufficiently, and thus both he and his wife appeared very thin. The wife was not anxious for her personal comfort, but she felt concerned for her husband, who was such a pious brāhmaṇa. She trembled due to her weak health, and although she did not like to dictate to her husband, she spoke as follows.

Цей брахмана, Крішнин друг, був домогосподар, але не накопичував майна, щоб зручно жити. Він вдовольнявся тим, що посилала йому доля. Така ознака досконалого знання. Людина, що володіє досконалим знанням, розуміє: стати щасливішому, ніж визначено долею, не вийде. В матеріальному світі кожному визначено свою певну міру страждання і певну міру щастя. Міру щастя і страждання для кожної живої істоти визначено наперед. Міри матеріального щастя й нещастя не можна ні побільшити, ні поменшити не вийде. Тому брахмана більшого матеріального щастя не домагався, натомість весь свій час віддавав на поступ у свідомості Крішни. На позір він здавався злидарем, не мав багатого одягу сам і не міг справити розкішного вбрання своїй дружині. Подружжя жило в умовах далеко не пишних, від недоїдання брахмана та його дружина були дуже худі. Дружина цього побожного брахмана не прагла зручностей для себе, але завше непокоїлася за чоловіка. Через слабке здоров’я вона ледве стояла на ногах, і хоч як їй було не до серця наказувати чоловікові, одного разу вона не втрималась і сказала:

“My dear lord, I know that Lord Kṛṣṇa, the husband of the goddess of fortune, is your personal friend. You are also a devotee of Lord Kṛṣṇa, and He is always ready to help His devotee. Even if you think that you are not rendering any devotional service to the Lord, still you are surrendered to Him, and the Lord is the protector of the surrendered soul. Moreover, I know that Lord Kṛṣṇa is the ideal personality of Vedic culture. He is always in favor of brahminical culture and is very kind to the qualified brāhmaṇas. You are the most fortunate person because you have as your friend the Supreme Personality of Godhead. Lord Kṛṣṇa is the only shelter for personalities like you because you are fully surrendered unto Him. You are saintly, learned and fully in control of your senses. Under the circumstances, Lord Kṛṣṇa is your only shelter. Please, therefore, go to Him. I am sure that He will immediately understand your impoverished position. You are a householder; therefore without money you are in distress. But as soon as He understands your position, He will certainly give you sufficient riches so that you can live very comfortably. Lord Kṛṣṇa is now the king of the Bhoja, Vṛṣṇi and Andhaka dynasties, and I have heard that He never leaves His capital city, Dvārakā. He is living there without outside engagements. He is so kind and liberal that He immediately gives everything, even His personal self, to any person who surrenders unto Him. Since He is prepared to give Himself personally to His devotee, there is nothing wonderful in giving some material riches. Of course, He does not give much material wealth to His devotee if the devotee is not very much fixed, but I think that in your case He knows perfectly well how much you are fixed in devotional service. Therefore He will not hesitate to award you some material benefit for the bare necessities of life.”

— Любий пане, я знаю, що Господь Крішна, чоловік богині процвітання, твій близький друг. Ти теж є відданий Господа Крішни, а Він завжди радо допомагає Своїм відданим. Ти можеш думати, що ніяк не служиш Господеві, але ти цілковито віддав себе Йому, Господь же завжди дбає про віддані Йому душі. Ба більше, я знаю, що Господь Крішна — досконала особистість, що живе за законами ведичної культури. Він завжди сприяє брахманічній культурі й дуже ласкавий до істинних брахман. Ти найщасливіший серед усіх людей, бо доводишся другом Верховному Богові-Особі. Ти повністю віддав себе Господу Крішні, і тому для таких особистостей, як ти, Він єдиний притулок. Ти святий, вчений і цілковито опанував свої чуття. Якщо все це зважити, Господь Крішна — твій єдиний притулок. Тому прохаю: піди до Нього. Я певна, Він одразу зрозуміє, в яких злиденних умовах ти живеш. До того ж ти — домогосподар, тому коли не маєш грошей, сильно страждаєш. Він одразу зрозуміє, в якому ти становищі, і не забариться дати тобі багатства, щоб ти міг жити безтурботно. Нині Господь Крішна — цар династій Бгоджа, Врішні і Андгака, і ще я чула, Він ніколи не залишає Своєї столиці Двараки. Він там живе, а поза містом не має жодної справи. Він такий ласкавий і великодушний, що тому, хто впокорився Йому, одразу віддає все, що має, навіть Себе Самого. Якщо Він готовий віддати Своєму відданому навіть Себе Самого, то ніякого дива, якщо Він подарує тобі трохи матеріального багатства. Звичайно, відданому, який не дуже втверджений у своїй відданости, Він великих матеріальних статків не дає. Проте в твоєму випадку, гадаю, Він добре знає, що ти насправді втвердився у відданому служінні. Тому Він не вагаючись наділить тебе матеріальним добром, щоб задовольнити твої найперші життєві потреби.

In this way, the wife of the brāhmaṇa again and again requested, in great humility and submission, that he go to Lord Kṛṣṇa. The brāhmaṇa thought that there was no need to ask any material benefit from Lord Śrī Kṛṣṇa, but he was induced by the repeated requests of his wife. Moreover, he thought, “If I go there I shall be able to see the Lord personally. That will be a great opportunity, even if I don’t ask any material benefit from Him.” When he had decided to go to Kṛṣṇa, he asked his wife if she had anything in the home that he could offer to Kṛṣṇa, because he must take some presentation for his friend. The wife immediately collected four palmfuls of chipped rice from her neighborhood friends and tied it in a small cloth, like a handkerchief, and gave it to her husband to present to Kṛṣṇa. Without waiting any longer, the brāhmaṇa took the presentation and proceeded toward Dvārakā to see his Lord. He was absorbed in the thought of how he would be able to see Lord Kṛṣṇa. He had no thought within his heart other than Kṛṣṇa.

Так дружина брахмани знов і знов з великим смиренням і покорою прохала Судаму піти до Господа Крішни. Брахмана ж вважав, що прохати в Господа Крішни чогось матеріального потреби немає. Але дружина наполягала, і він зрештою мусив влягти її проханню. До того ж він подумав: «Якщо я піду, то зможу побачити Господа. Це чудова нагода, навіть якщо я не попрохаю в Нього нічого матеріального». Постановивши собі йти до Крішни, він запитав дружину, чи є в хаті щось, щоб запропонувати Крішні — до друга ж треба йти з гостинцем. Дружина кинулась по сусідах і назбирала чотири жмені дробленого рису, ув’язала рис в маленьку шматину, завбільшки як хустка, і дала чоловікові, щоб відніс Крішні гостинця. Брахмана не барився, взяв дарунок і пішов до Господа у Двараку. Дорогою Він марив зустріччю з Господом Крішною. Серце його було повне тільки Крішною.

It was of course very difficult to reach the palaces of the kings of the Yadu dynasty, but brāhmaṇas were allowed to visit. When the brāhmaṇa friend of Lord Kṛṣṇa went there, he, along with other brāhmaṇas, had to pass through three military encampments. In each camp there were very big gates, and he also had to pass through them. After the gates and the camps, there were sixteen thousand big palaces, the residential quarters of the sixteen thousand queens of Lord Kṛṣṇa. The brāhmaṇa entered one palace which was very gorgeously decorated. When he entered this beautiful palace, he felt that he was swimming in the ocean of transcendental pleasure. He felt himself constantly diving and surfacing in that transcendental ocean.

Пройти в палаци царів Ядавів було річ непроста, але брахмані увійти дозволили. Прийшовши туди, брахмана, друг Крішни, разом з іншими брахманами перейшов через три військові застави. Кожна охороняла велику браму, і він мав пройти усі ті брами. За брамами й заставами було шістнадцять тисяч пишних палаців, в яких жили шістнадцять тисяч Крішниних цариць. Брахмана вступив до одного палацу, що був розкішно убраний. Увійшовши в чудовий палац, він відчув, що наче опинився в океані трансцендентної насолоди. Йому здавалося, ніби він то пірнає в глибини того трансцендентного океану, то виринає на поверхню.

At that time, Lord Kṛṣṇa was sitting on the bedstead of Queen Rukmiṇī. Even from a considerable distance He could see the brāhmaṇa coming to His home, and He could recognize him as His friend. Lord Kṛṣṇa immediately left His seat and came forward to receive His brāhmaṇa friend and, upon reaching him, embraced the brāhmaṇa with His two arms. Lord Kṛṣṇa is the reservoir of all transcendental pleasure, yet He Himself felt great pleasure upon embracing the poor brāhmaṇa because He was meeting His very dear friend. Lord Kṛṣṇa had him seated on His own bedstead and personally brought all kinds of fruits and drinks to offer him, as is proper in receiving a worshipable guest. Lord Śrī Kṛṣṇa is the supreme pure, but because He was playing the role of an ordinary human being, He immediately washed the brāhmaṇa’s feet and, for His own purification, sprinkled the water onto His head. After this the Lord smeared the body of the brāhmaṇa with different kinds of scented pulp, such as sandalwood, aguru and saffron. He immediately burned several kinds of scented incense and, as is usual, offered him ārati with burning lamps. After thus offering him an adequate welcome and after the brāhmaṇa had taken food and drink, Lord Kṛṣṇa said, “My dear friend, it is a great fortune that you have come here.”

У той час Господь Крішна сидів на ліжку цариці Рукміні. Він ще звіддаля побачив, що брахмана входить до Його палацу, і упізнав у ньому Свого друга. Господь Крішна одразу підвівся і вийшов зустріти Свого друга брахману. Підійшовши до нього, Він обійняв його обома руками. Господь Крішна — джерело трансцендентної насолоди, але, обійнявши бідного брахману, Він Сам відчув безмірну насолоду: Він же побачив Свого дуже дорогого друга! Господь Крішна всадовив його на Своє ліжко, Сам приніс йому найрізноманітніших фруктів і напоїв — так годиться вітати шановного гостя. Господь Шрі Крішна є найчистіший, але, граючи роль звичайної людини, Він власноруч негайно омив брахмані стопи і тою водою побризкав Собі на голову, щоб очиститись. Далі Господь намастив брахмані тіло всілякими духмяними притираннями з сандалу, аґуру й шафрану. Тоді запалив сім різновидів курінь і за звичаєм виконав араті, запропонувавши брахмані кілька різних лампад. По цьому пишному прийомі, коли брахмана вже поїв і попив, Господь Крішна мовив:
— Любий друже, для Мене то велике щастя, що ти прийшов!

The brāhmaṇa, being very poor, was not dressed nicely; his clothing was torn and dirty, and his body was very lean and thin. He appeared not very clean, and because of his weak body, his bones were distinctly visible. The goddess of fortune Rukmiṇī-devī personally began to fan him with the cāmara fan, but the other women in the palace were astonished at Lord Kṛṣṇa’s behavior in receiving the brāhmaṇa in that way. They were surprised to see how eager Lord Kṛṣṇa was to welcome this particular brāhmaṇa. They wondered how Lord Kṛṣṇa could personally receive a brāhmaṇa who was poor, not very neat or clean, and poorly dressed; but at the same time they could realize that the brāhmaṇa was not an ordinary living being. They knew that he must have performed great pious activities; otherwise why was Lord Kṛṣṇa, the husband of the goddess of fortune, taking care of him so much? They were still more surprised to see that the brāhmaṇa was seated on the bedstead of Lord Kṛṣṇa. They were especially surprised to see that Lord Kṛṣṇa had embraced him exactly as He embraced His elder brother, Balarāmajī, because Lord Kṛṣṇa used to embrace only Rukmiṇī or Balarāma, and no one else.

Брахмана був дуже вбогий і навіть не мав пристойної одежі. Він мав на собі якесь брудне лахміття, тіло його було худе і слабке. Здавалось, він не дуже чистий, тіло його було дуже висхле, аж крізь шкіру випинали кістки. І цього брахману сама богиня процвітання Рукмінідеві почала обмахувати чамарою. Решта жінок в палаці дивувались, як вшановує Господь Крішна саме цього брахману. Їм було невтямки, чого Господь Крішна Сам вітає цього бідного, не дуже чистого брахману, одягнутого в якесь дрантя. Проте вони розуміли, що брахмана той не звичайна істота. Вони знали, що він, мабуть, здійснював багато побожних учинків, а інакше чому Господь Крішна, чоловік богині процвітання, приділяв би йому стільки уваги? Коли брахману всадовили на ліжку Господа Крішни, їхнє здивування переступило всі межі. Найдивовижніше їм було бачити, що Господь Крішна обіймає його точнісінько як старшого Свого брата Баларамаджі — адже Господь Крішна обіймав лише Рукміні й Балараму.

After the brāhmaṇa had been received nicely and seated on Lord Kṛṣṇa’s own cushioned bed, he and Kṛṣṇa took each other’s hands and began to talk about their early life, when they had both lived under the protection of the gurukula (a boarding school). Lord Kṛṣṇa said, “My dear brāhmaṇa friend, you are a most intelligent personality, and you know very well the principles of religious life. I believe that after you finished your education at the house of our teacher and after you sufficiently remunerated him, you must have gone back to your home and accepted a suitable wife. I know very well that from the beginning you were not at all attached to the materialistic way of life, nor did you desire to be very opulent materially, and therefore you are in need of money. In this material world, persons who are not attached to material opulence are very rarely found. Such unattached persons haven’t the least desire to accumulate wealth and prosperity for sense gratification, but sometimes they are found to collect money just to exhibit the exemplary life of a householder. They show how by proper distribution of wealth one can become an ideal householder and at the same time a great devotee. Such ideal householders are to be considered followers of My footsteps. I hope, My dear brāhmaṇa friend, that you remember all those days of our school life when you and I were living together at the boarding school. Actually, whatever knowledge you and I received in life was accumulated in our student life.

Гарно привітавши брахману і всадовивши його на Своєму ліжку з подушками, Господь Крішна сказав:
— Мій любий друже-брахмано, ти найрозумніша особистість і добре знаєшся на засадах релігійного життя. Здається, ти мав скінчити навчання в домі нашого вчителя, винагородити його як годиться і тоді повернутися додому і взяти за себе гідну дружину. Я добре знаю, тебе від самого початку нітрохи не приваблювало матеріалістичне життя, ти не прагнув матеріального багатства і тому ніколи не мав грошей. В матеріальному світі дуже рідко можна подибати людей, що не були б прив’язані до матеріальних статків. Такі люди анітрохи не бажають накопичувати добро і власність заради чуттєвої втіхи, але іноді вони таки накопичують гроші, показуючи приклад, як слід жити домогосподарям. Вони показують, як, правильно розподіляючи статки, можна бути ідеальним домогосподарем і водночас великим відданим. Вважають, що такі ідеальні домогосподарі йдуть Моїми стопами. Сподіваюся, друже Мій брахмано, ти пам’ятаєш наші шкільні дні, коли ми жили разом у домі нашого вчителя. Насправді все знання, що ми з тобою маємо, ми набули за нашого шкільного життя.

“If a man is sufficiently educated in student life under the guidance of a proper teacher, his life becomes successful in the future. He can very easily cross over the ocean of nescience, and he is not subject to the influence of the illusory energy. My dear friend, everyone should consider his father to be his first teacher because by the mercy of one’s father one gets this body. The father is therefore the natural spiritual master. Our next spiritual master is he who initiates us into transcendental knowledge, and he is to be worshiped as much as I am. The spiritual master may be more than one. The spiritual master who instructs the disciple about spiritual matters is called the śikṣā-guru, and the spiritual master who initiates the disciple is called the dīkṣā-guru. Both of them are My representatives. There may be many spiritual masters who instruct, but the initiator spiritual master is one. A human being who takes advantage of these spiritual masters and, receiving proper knowledge from them, crosses the ocean of material existence is to be understood as having properly utilized his human form of life. He has practical knowledge that the ultimate interest of life, which is to be gained only in this human form, is to achieve spiritual perfection and thus be transferred back home, back to Godhead.

Якщо людина за шкільних років отримує освіту в справжнього вчителя, на неї чекає прекрасне майбутнє. Їй зовсім не важко перетнути океан незнання, і ілюзорна енерґія над нею не владна. Любий друже, кожен повинен за першого вчителя вважати свого батька, бо то милістю батька ми отримуємо тіло. Тому батько, природно, є духовний учитель. Далі духовним учителем людині стає той, хто посвячує її в трансцендентне знання, — і його слід шанувати так само, як Мене. Духовних вчителів можна мати кілька. Духовного вчителя, що напучує учня в духовних предметах, називають шікша-ґуру, а духовного учителя, що дає посвячення — дікша-ґуру. Обидва вони — Мої представники. Духовних учителів, що дають настанови, може бути багато, але дікша-ґуру тільки один. Слід розуміти, що той, хто звертається по допомогу до тих духовних вчителів і, отримавши від них істинне знання, перетинає океан матеріального існування, правильно використав людську форму життя. Така людина з досвіду знає, що досягти духовної досконалости і повернутися додому, до Бога, є найголовніший здобуток її життя, і що дається це тільки людині.

“My dear friend, I am Paramātmā, the Supersoul present in everyone’s heart, and it is My direct order that human society follow the principles of varṇa and āśrama. As I have stated in the Bhagavad-gītā, human society should be divided into four varṇas, according to quality and action. Similarly, everyone should divide his life into four parts. One should utilize the first part of life in becoming a bona fide student, receiving adequate knowledge and keeping oneself in the vow of brahmacarya, so that one may completely devote his life for the service of the spiritual master without indulging in sense gratification. A brahmacārī is meant to lead a life of austerities and penance. The householder is meant to live a regulated life of sense gratification, but no one should remain a householder for the third stage of life. In that stage, one has to return to the austerities and penances formerly practiced in brahmacārī life and thus relieve himself of the attachment to household life. After being relieved of his attachments to the materialistic way of life, one may accept the order of sannyāsa.

Любий друже, Я — Параматма, Наддуша в кожному серці, і Мій безпосередній наказ людському суспільству — жити згідно з засадами варн та ашрамів. У «Бгаґавад-ґіті» я проголосив, що людство має бути поділене згідно якостей людей і їхньої діяльности на чотири варни. Так само кожному слід поділити своє життя на чотири етапи. На першому етапі слід стати взірцевим учнем: набувати належної освіти, жити як брахмачарі, тобто повністю присвятити життя на служіння духовному вчителеві, відмовившись від чуттєвої втіхи. Брахмачарі повинен жити в аскезах й покутах. На стадії домогосподаря дозволено задовольняти чуття, але жити слід у впорядкований спосіб. Однак на третій стадії життя домогосподарем лишатися не слід. На цьому етапі слід повернутися до життя в аскезах і покутах, як було за життя брахмачарі, і так позбутися прив’язаности до сімейного життя. І нарешті, звільнившись від прив’язаности до матеріалістичного життя, слід прийняти санн’ясу.

“As the Supersoul of the living entities, I sit in everyone’s heart and observe everyone’s activity in every stage and order of life. Regardless of which stage one is in, when I see that one is engaged seriously and sincerely in discharging the duties ordered by the spiritual master and is thus dedicating his life to the service of the spiritual master, that person becomes most dear to Me. As far as the life of brahmacarya is concerned, if one can continue the life of a brahmacārī under the direction of a spiritual master, that is extremely good; but if in brahmacārī life one feels sex impulses, he should take leave of his spiritual master, satisfying him according to the guru’s desire. According to the Vedic system, a gift is offered to the spiritual master, which is called guru-dakṣiṇā. Then the disciple should take to householder life and accept a wife according to religious rites.”

Наддуша перебуває в серці кожної живої істоти, тому Я є свідок діяльности кожної істоти на всіх етапах її життя. Не має значення, що то за етап, але якщо Я бачу, що людина щиро й серйозно виконує обов’язки, які визначив для неї духовний учитель, і на служіння йому кладе все своє життя, ця людина стає для Мене найдорожчою. Щодо брахмачар’ї скажу, що як є змога, слід лишатися брахмачарі і жити під наглядом духовного вчителя — це надзвичайно добре. Але якщо брахмачарі відчуває в собі статевий потяг, хай вдоволить духовного вчителя, як той звелить, а тоді йде від нього. [У ведичному суспільстві духовному вчителеві прийнято щось дарувати, цей подарунок називається ґуру-дакшіна.] По тому учень може розпочати сімейне життя, обравши собі дружину згідно з релігійними правилами.

These instructions given by Lord Kṛṣṇa while talking with His friend the learned brāhmaṇa are very good for the guidance of human society. A system of human civilization that does not promote varṇa and āśrama is nothing but a polished animal society. Indulgence in sex life by a man or woman living single is never acceptable in human society. A man should strictly follow the principles of brahmacārī life or, with the permission of the spiritual master, should get married. Single life with illicit sex is animal life, for the animals have no such institution as marriage.

Настанови, що їх дав Господь Крішна, розмовляючи зі своїм другом, вченим брахманою, є добрий провід для людського суспільства. Людське суспільство, якщо в ньому не підтримувано системи варн й ашрамів, є суспільство вилощених тварин. То неприпустимо, щоб в людському суспільстві чоловік і жінка мали статеві стосунки поза шлюбом. Чоловік повинен суворо дотримувати засад життя брахмачарі або ж одружитися, взявши на те дозвіл від духовного вчителя. Якщо неодружені люди вступають у статеві зносини, вони живуть як тварини, бо тварини сім’ї не знають.

Modern society does not aim at fulfilling the mission of human life, which is to go back home, back to Godhead. To fulfill this mission, the system of varṇa and āśrama must be followed. When the system is followed rigidly and consciously, it fulfills this mission, but when followed indirectly, without the guidance of superior authority, it simply creates a disturbing condition in human society, and there is no peace and prosperity.

Однак сучасне суспільство не скеровує людину на здійснення місії людського життя, яка полягає в тому, щоб повернутися додому, назад до Бога. Здійснити цю місію можна тільки в рамках системи варн й ашрамів. Якщо свідомо й неухильно жити за цією системою, то вона приведе до цілі людського життя, але якщо дотримуватись її не в повному обсязі, жити не приймаючи вищих авторитетів, це лише порушуватиме лад у суспільстві і зробить неможливим мир та процвітання людськости.

Kṛṣṇa continued to talk with His brāhmaṇa friend: “My dear friend, I think you remember our activities during the days when we were living as students. You may remember that once we went to collect fuel from the forest on the order of the guru’s wife. While collecting the dried wood, we entered the dense forest and by chance became lost. There was an unexpected dust storm and then clouds and lightning in the sky and the explosive sound of thunder. Then sunset came, and we were lost in the dark jungle. After this, there was severe rainfall; the whole ground was overflooded with water, and we could not trace out the way to return to our guru’s āśrama. You may remember that heavy rainfall – it was not actually rainfall but a sort of devastation. On account of the dust storm and the heavy rain, we began to feel greatly pained, and in whichever direction we turned we were bewildered. In that distressed condition, we took each other’s hand and tried to find our way out. We passed the whole night in that way, and early in the morning, when our absence became known to our gurudeva, he sent his other disciples to search us out. He also came with them, and when they reached us in the jungle they found us very much distressed.

— Любий друже, — говорив до Свого друга брахмани Крішна, — Я думаю, ти не забув наших учнівських днів. Ти пам’ятаєш, як одного разу ми з наказу дружини нашого ґуру пішли збирати хмиз для вогнища? Пригадуєш, ми збирали сухий хмиз і, заблукавши, зайшли в хащу? Не знати звідки налетіла пилова буря, небо затягли хмари, спалахували блискавки, гуркотів грім. Сонце запало за обрій, і ми лишилися загублені в темних джунґлях. Почалася сильна злива; водою залило всю землю, і ми вже не могли відшукати стежки до ашрами ґуру. Ти, мабуть, пам’ятаєш ту страшну зливу — то була не злива, а справжній потоп. Від тої пилової бурі й важких потоків дощу все тіло боліло, ми кидалися сюди й туди, але нічого не могли впізнати. Змучені, знесилені, ми побралися за руки і намагались відшукати шлях. Так ми проблукали цілу ніч, а наранок ґурудева, дізнавшись, що нас десь немає, послав інших учнів на розшуки. Він і сам пішов з ними. Коли вони дісталися джунґлів, знайшли нас у найжалюгіднішому стані.

“With great compassion our gurudeva said, ‘My dear boys, it is very wonderful that you have suffered so much trouble for me. Everyone likes to take care of his body as the first consideration, but you are so good and faithful to your guru that without caring for bodily comforts you have taken so much trouble for me. I am glad to see that bona fide students like you will undergo any kind of trouble for the satisfaction of the spiritual master. That is the way for a bona fide disciple to become free from his debt to the spiritual master. It is the duty of the disciple to dedicate his life to the service of the spiritual master. My dear best of the twice-born, I am greatly pleased by your acts, and I bless you: May all your desires and ambitions be fulfilled. May the understanding of the Vedas which you have learned from me always continue to remain within your memory, so that at every moment you can remember the teachings of the Vedas and quote their instructions without difficulty. Thus you will never be disappointed in this life or the next.’”

Ґурудева з великим співчуттям сказав до нас: «Любі хлопчики, я зворушений, що ви стільки намучились заради мене. Найперший інтерес кожного — подбати за своє тіло, але ви такі добрі до свого ґуру й так віддані йому, що занедбали тілесні зручності і заради мене взяли на себе великий клопіт. Ви достойні учні, і задля того, щоб вдоволити духовного вчителя, ви готові пройти крізь будь-які випробування. Це мене дуже тішить. Так і мусить вчиняти учень, що прагне сплатити свій борг перед духовним учителем. Віддати життя на служіння духовному вчителеві — обов’язок учня. Любі мої, найкращі з двічінароджених, ваші дії дуже вдоволили мене, тому я вас благословляю: хай сповняться всі ваші бажання й устремління. Хай ваша пам’ять завжди зберігає розуміння Вед, якого ви навчилися від мене, і хай ви завжди пам’ятаєте Веди і будете в змозі будь-коли цитувати з них. Тоді ви не знатимете розчарувань ні в цьому житті, ані в наступному».

Kṛṣṇa continued, “My dear friend, you may remember that many such incidents occurred while we were in the āśrama of our spiritual master. Both of us can realize that without the blessings of the spiritual master no one can be happy. By the mercy of the spiritual master and by his blessings, one can achieve peace and prosperity and be able to fulfill the mission of human life.”

Любий друже, — казав ще Крішна, — мабуть, ти пам’ятаєш, скільки подій траплялося, коли ми жили в ашрамі нашого духовного вчителя. Ми обоє усвідомили, що без благословення духовного вчителя щасливому не бути. Лише милістю духовного вчителя і його благословеннями можна жити в мирі й процвітанні і бути здатними сповнити призначення людського життя.

On hearing this, the learned brāhmaṇa replied, “My dear Kṛṣṇa, You are the Supreme Lord and the supreme spiritual master of everyone, and since I was fortunate enough to live with You in the house of our guru, I think I have nothing more to do in the matter of prescribed Vedic duties. My dear Lord, the Vedic hymns, ritualistic ceremonies, religious activities and all other necessities for the perfection of human life, including economic development, sense gratification and liberation, are all derived from one source: Your supreme personality. All the different processes of life are ultimately meant for understanding Your personality. In other words, they are the different parts of Your transcendental form. And yet You played the role of a student and lived with us in the house of the guru. This means that You adopted all these pastimes for Your pleasure only; otherwise there was no need for Your playing the role of a human being.”

Вислухавши Крішнину мову, вчений брахмана відповів:
— Любий Крішно, Ти — Верховний Бог-Особа і верховний духовний учитель кожному; мені пощастило жити разом з Тобою в домі нашого ґуру, тому, думаю, я вже виконав усі визначені у Ведах обов’язки. Любий мій Господи, ведичні гімни, ритуали, релігійна діяльність та інші дії, що потрібні на вдосконалення людського життя, поліпшення умов існування, чуттєве задоволення й звільнення всі виходять з одного джерела — Твоєї верховної особистости. Все, що тільки є в житті, призначене на те, щоб збагнути Твою особистість. Іншими словами, це все є різні частини Твоєї трансцендентної форми. Але незважаючи на це Ти, граючи роль звичайної людини, жив у домі Свого ґуру. Це означає, що Ти виконуєш всі ці розваги єдине для Своєї втіхи. Інакше Тобі ні для чого грати роль людської істоти.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the eightieth chapter of Kṛṣṇa, “The Meeting of Lord Kṛṣṇa with Sudāmā Brāhmaṇa.”

Так закінчується Бгактіведантів виклад вісімдесятого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Зустріч Господа Крішни з брахманою Судамою».