Skip to main content

CHAPTER 71

РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ

Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City

Господь Крішна в місті Індрапрастзі

In the presence of the great sage Nārada and all the other associates of Lord Kṛṣṇa, Uddhava considered the situation and then spoke as follows: “My dear Lord, first of all let me say that the great sage Nārada Muni has requested You to go to Hastināpura to satisfy King Yudhiṣṭhira, Your cousin, who is making arrangements to perform the great sacrifice known as Rājasūya. I think, therefore, that Your Lordship should immediately go there to help the King in this great venture. However, although to accept the invitation offered by the sage Nārada as primary is quite appropriate, at the same time, my Lord, it is Your duty to give protection to the surrendered souls. Both purposes can be served if we understand the whole situation. Unless we are victorious over all the kings, no one can perform this Rājasūya sacrifice. In other words, it is to be understood that King Yudhiṣṭhira cannot perform this great sacrifice without gaining victory over the belligerent King Jarāsandha. The Rājasūya sacrifice can be performed only by one who has gained victory over all directions. Therefore, to execute both purposes, we first have to kill Jarāsandha. I think that if we can somehow or other gain victory over Jarāsandha, all our purposes will automatically be served. The imprisoned kings will be released, and with great pleasure we shall enjoy the spread of Your transcendental fame for having saved the innocent kings whom Jarāsandha has imprisoned. But King Jarāsandha is not an ordinary man. He has proved a stumbling block even to great warriors because his bodily strength is equal to the strength of ten thousand elephants. If there is anyone who can conquer this king, he is none other than Bhīmasena because he also possesses the strength of ten thousand elephants. The best thing would be for Bhīmasena to fight alone with him. Then there would be no unnecessary killing of many soldiers. In fact, Jarāsandha will be very difficult to conquer when he stands with his akṣauhiṇī divisions of soldiers. We may therefore adopt a policy more favorable to the situation. We know that King Jarāsandha is very much devoted to the brāhmaṇas and very charitably disposed toward them; he never refuses any request from a brāhmaṇa. I think, therefore, that Bhīmasena should approach Jarāsandha in the dress of a brāhmaṇa, beg charity from him and then personally engage in fighting him. And in order to assure Bhīmasena’s victory, I think that Your Lordship should accompany him. If the fighting takes place in Your presence, I am sure Bhīmasena will emerge victorious, for Your presence makes everything impossible possible. Indeed, Lord Brahmā creates this universe and Lord Śiva destroys it simply through Your influence.

Уддгава обдумав і виважив все і тоді сказав перед великим мудрецем Нарадою та іншими наближеними Господа Крішни:
— Любий Господи, передусім дозволь нагадати, що великий мудрець Нарада Муні попрохав Тебе їхати до Хастінапури. Приїзд Твій буде велика радість для царя Юдгіштгіри, Твого двоюрідного брата, що готується виконати велике жертвопринесення Раджасую. Тому, вважаю, Твоїй Господній Милості слід негайно вирушати туди, щоб допомогти цареві у його великому починанні. Мій Господи, вшанувати запрошення мудреця Наради першою чергою цілком правильно, проте ще лишається Твій обов’язок захищати віддані Тобі душі. Але якщо обдумати все добре, можна зробити і те, і те. Жертвопринесення Раджасую не можна виконувати, не підкоривши всіх царів. Інакше сказати, цар Юдгіштгіра не зможе виконати того великого жертвопринесення, якщо не переможе войовничого царя Джарасандгу. Відправляти жертвопринесення Раджасую може лише той, хто підкорив усі сторони світу. Отже, щоб досягти обидві цілі, мусимо передусім вбити Джарасандгу. Вважаю, якщо нам вдасться перемогти Джарасандгу, все решта владнається само собою. Полонені царі вийдуть на волю, а ми тішитимемось, що Твоя трансцендентна слава рятівника невинних царів, що зараз у полоні Джарасандги, йтиме цілим світом.
Але цар Джарасандга людина неабияка. Навіть для великих воїнів він твердий горішок, бо тілесна сила його така, як у десяти тисяч слонів. Серед нас є лише один, хто зможе подолати цього царя — Бгімасена, бо він теж має силу десяти тисяч слонів. Найкраще, якби Бгімасена зітнувся з ним сам на сам. Тоді можна було б уникнути численних жертв. Скажу відверто, перемогти Джарасандгу, якщо він вийде проти нас зі своїми військовими з’єднаннями акшаухіні, надзвичайно важко. Тому нам слід триматися тактики, що ліпше відповідала б обставинам. Ми знаємо, що цар Джарасандга дуже прихильний до брахман і завжди щедрий на милостиню, і він ніколи не відмовляє брахманам. Я надумав ось що: якби Бгімасені піти до Джарасандги і, перебравшись за брахману, попросити в нього милостині, а тоді стати з ним до бою? А щоб бути остаточно певним, що Бгімасена переможе, нехай Твоя Господня Милість піде разом з ним. Якщо вони битимуться за Твоєї присутности, я певний, що Бгімасена переможе: коли Ти присутній, справджується навіть неможливе. Господь Брахма творить усесвіт, Господь Шіва знищує Його, і все те лише завдяки Твоєму впливові.

“Actually, You create and destroy the entire cosmic manifestation; Lord Brahmā and Lord Śiva are only the superficially visible causes. Creation and destruction are actually performed by the invisible time factor, which is Your impersonal representation. Everything is under the control of this time factor. If Your invisible time factor can perform such wonderful acts through Lord Brahmā and Lord Śiva, will not Your personal presence help Bhīmasena conquer Jarāsandha? My dear Lord, when Jarāsandha is killed, the queens of all the imprisoned kings will be so joyful at their husbands’ being released by Your mercy that they will all sing Your glories, being as pleased as the gopīs were when released from the hands of Śaṅkhacūḍa. All the great sages; the king of the elephants, Gajendra; the goddess of fortune, Sītā; and even Your father and mother were all delivered by Your causeless mercy. We also have been thus delivered, and we always sing the transcendental glories of Your activities.

Насправді створюєш і руйнуєш цілий всесвіт Ти, а Господь Брахма і Господь Шіва є лише поверховими, видимими причинами. Насправді творить і руйнує невидимий чинник часу, а він є Твій безособистісний представник. Чинник часу панує над усім. І якщо Твій невидимий чинник часу може через посередництво Господа Брахми й Господа Шіва здійснювати такі дивовижні речі, невже Твоя особиста присутність не забезпечить Бгімасені перемоги над Джарасандгою? Любий Господи, уяви лишень, як зрадіють цариці полонених царів, коли Джарасандга загине! Щасливі, вони здійматимуть Тобі хвалу повсякчас, бо то Твоєю милістю їхні чоловіки вийдуть з-за ґрат. Так само раділи ґопі, коли їх звільнено з рук Шанкгасури. Всі великі мудреці, цар слонів Ґаджендра, богиня процвітання Сіта і навіть батько Твій і мати — всі звільнені Твоєю безпричинною ласкою. Так само звільнено й нас, і ми завжди оспівуємо Твої трансцендентні діяння.

“Therefore, I think that if the killing of Jarāsandha is undertaken first, that will automatically solve many other problems. As for the Rājasūya sacrifice arranged in Hastināpura, it will be held, either because of the pious activities of the imprisoned kings or the impious activities of Jarāsandha.

Моя думка така: якщо спочатку вбити Джарасандгу, багато інших проблем розв’яжуться самі собою. Що ж до жертвопринесення Раджасуї в Хастінапурі, то воно відбудеться неодмінно, будь то наслідок праведної діяльности полонених царів чи гріховних вчинків Джарасандги.

“My Lord, it appears that You are to go personally to Hastināpura to conquer demoniac kings like Jarāsandha and Śiśupāla, to release the pious imprisoned kings, and also to perform the great Rājasūya sacrifice. Considering all these points, I think that Your Lordship should immediately proceed to Hastināpura.”

Мій Господи, мені здається, Тобі варто Самому поїхати до Хастінапури, щоб скинути царів-демонів Джарасандгу й Шішупалу, звільнити з полону доброчесних царів і виконати велике жертвопринесення Раджасую. Зваживши все це, я думаю, що Твоїй Господній Милості слід рушати до Хастінапури негайно.

This advice of Uddhava’s was appreciated by all who were present in the assembly; everyone considered that Lord Kṛṣṇa’s going to Hastināpura would be beneficial from all points of view. The great sage Nārada, the elder personalities of the Yadu dynasty, and the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa Himself, all supported the statement of Uddhava. Lord Kṛṣṇa then took permission from His father, Vasudeva, and grandfather, Ugrasena, and He immediately ordered His servants Dāruka and Jaitra to arrange for travel to Hastināpura. When everything was prepared, Lord Kṛṣṇa especially bid farewell to Lord Balarāma and the king of the Yadus, Ugrasena, and after dispatching His queens along with their children and sending their necessary luggage ahead, He mounted His chariot, which bore the flag marked with the symbol of Garuḍa.

Пораду Уддгави схвалили всі присутні у зібранні. Кожний тримався думки, що буде дуже вигідно для всіх, якщо Господь Крішна поїде до Хастінапури. Пропозицію підтримали всі — і великий мудрець Нарада, і старійшини династії Яду, і Верховний Бог-Особа. Тоді Господь Крішна спитався дозволу в Свого батька Васудеви і діда Уґрасени і, не гаючи часу, наказав, щоб Його слуги Дарука і Джайтра збирали все потрібне для подорожі до Хастінапури. Коли приготування закінчили, Господь Крішна попрощався з Господом Баларамою й царем Яду Уґрасеною і, виславши наперед усіх Своїх цариць з дітьми та обозом, зійшов на Свою колісницю, що над нею майорів прапор з символом Ґаруди.

Before starting the procession, Lord Kṛṣṇa satisfied the great sage Nārada by offering him different kinds of articles of worship. Nāradajī wanted to fall at the lotus feet of Kṛṣṇa, but because the Lord was playing the part of a human being, he simply offered his respects within his mind, and, fixing the transcendental form of the Lord within his heart, he left the assembly house by the airways. Usually the sage Nārada does not walk on the surface of the globe but travels in outer space. After the departure of Nārada, Lord Kṛṣṇa addressed the messenger who had come from the imprisoned kings and told him that they should not be worried, for He would very soon arrange to kill the King of Magadha, Jarāsandha. Thus He wished good fortune to all the imprisoned kings and the messenger. After receiving this assurance from Lord Kṛṣṇa, the messenger returned to the imprisoned kings and informed them of the happy news of the Lord’s forthcoming visit. All the kings were joyful at the news and began to wait very anxiously for the Lord’s arrival.

Перш як рушати, Господь Крішна склав шану великому мудрецю Нараді, урочисто запропонувавши йому всілякі предмети на поклоніння. Нарададжі волів би впасти Крішні до лотосових стіп, але що Господь грав роль людської істоти, Нарада поклонився Йому в думках і, зосередившись на трансцендентній формі Господа в своєму серці, залишив будинок зборів повітрям. Мудрець Нарада зазвичай по земній поверхні не ходить, він подорожує космічним простором. Коли Нарада відбув, Господь Крішна звернувся до посланця і звелів передати полоненим царям, що їм не треба непокоїтись, бо царя Маґадги Джарасандгу Він скоро вб’є. Він побажав посланцеві на все добре і передав те саме побажання полоненим царям. Слово Господа Крішни певне, тому посланець повернувся до ув’язнених царів з доброю звісткою, що незабаром до них буде Господь. Дізнавшись за це, царі виповнилися радости і стали нетерпляче ждати Господа.

The chariot of Lord Kṛṣṇa started for Hastināpura accompanied by many other chariots, along with elephants, cavalry, infantry and similar royal paraphernalia. Bugles, drums, trumpets, conch shells and horns all produced a loud auspicious sound, which vibrated in all directions. The sixteen thousand queens, headed by the goddess of fortune Rukmiṇī-devī, the ideal wife of Lord Kṛṣṇa, and accompanied by their respective sons, all followed behind Lord Kṛṣṇa. They were dressed in costly garments decorated with ornaments, and their bodies were smeared with sandalwood pulp and garlanded with fragrant flowers. Riding on palanquins nicely decorated with silks, flags and golden lace, they followed their exalted husband, Lord Kṛṣṇa. The infantry soldiers carried shields, swords and lances in their hands and acted as royal bodyguards to the queens. In the rear of the procession were the wives and children of all the other followers, and there were many society girls also following. Many beasts of burden like bulls, buffalo, mules and asses carried the camps, bedding and carpets, and the women who followed were seated in separate palanquins on the backs of camels. This panoramic procession was accompanied by the shouts of the people and was full with the display of different colored flags, umbrellas and whisks and different varieties of weapons, dress, ornaments, helmets and armaments. Shining in the sunlight, the procession appeared just like an ocean with high waves and sharks.

Колісниця Господа Крішни вирушила в путь, за нею багато інших колісниць, слони, комонники, піхота і весь царський почет. З усіх боків було чути гучання ріжків, барабанів, сурм, мушель і горнів. За Господом Крішною на чолі з Його ідеальною дружиною Рукмінідеві, богинею процвітання, їхали і всі Його шістнадцять тисяч дружин з синами. Всі вони були ошатно вбрані, в оздобах, тіла намащені сандаловою пастою, на шиях ґірлянди з духмяних квітів. Вони їхали за своїм піднесеним чоловіком, Господом Крішною, на ношах, прикрашених шовковими драпрі, прапорами і золотим галуном. Обіч паланкінів йшли царські охоронці, піші воїни, вони тримали в руках щити, мечі й списи. Позаду процесії їхали дружини й діти супутників Господа Крішни і ще багато куртизанок. На бики, буйволи, мули й віслюки нав’ючено намети, килими й постіль, а жінки, що подорожували, сиділи в окремих паланкінах у верблюдів на спині. Велетенський хід супроводжували юрми людей, в повітрі майоріли різнокольорові прапори, гойдалися парасолі, підносились й опускались опахала, маяло вбрання, виблискувала всіляка зброя, прикраси, шоломи й військове спорядження. Сяючи проти сонця, процесія скидалася на океан з високими хвилями, в якому пливуть акули.

In this way the procession of Lord Kṛṣṇa’s party advanced toward Hastināpura (New Delhi) and gradually passed through the kingdoms of Ānarta (Gujarat Province), Sauvīra (Surat), the great desert of Rājasthān, and then Kurukṣetra. Between those kingdoms were many mountains, rivers, towns, villages, pasturing grounds and mining fields. The procession passed through all these places in its advance. On His way to Hastināpura, the Lord crossed two big rivers, the Dṛṣadvatī and the Sarasvatī. Then He crossed the provinces of Pañcāla and Matsya. In this way, He ultimately arrived at Hastināpura, or Indraprastha.

Так почет Господа Крішни просувався до Хастінапури (Нью-Делі), поступом перейшов царства Анарту (провінція Ґуджарат), Саувіру (Сурат), велику пустелю Раджастган і далі Курукшетру. Минали гори, ріки, міста і села, пасовища і рудні. Почет поступом проходив усі ті місця. На шляху до Хастінапури Господь Крішна переправився через дві великі річки — Дрішваті й Сарасваті. Далі Він перейшов провінції Панчалу і Матс’ю і нарешті прибув до Індрапрастги.

The audience of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is not at all commonplace. Therefore, when King Yudhiṣṭhira heard that Lord Kṛṣṇa had arrived in his capital city, Hastināpura, he became so joyful that all his bodily hairs stood on end in great ecstasy, and he immediately came out of the city to properly receive the Lord. He ordered the musical vibration of different instruments and songs, and the learned brāhmaṇas of the city began to chant the hymns of the Vedas very loudly. Lord Kṛṣṇa is known as Hṛṣīkeśa, the master of the senses, and King Yudhiṣṭhira went forward to receive Him exactly as the senses meet the consciousness of life. King Yudhiṣṭhira was the elder cousin of Kṛṣṇa. Naturally he had great affection for the Lord, and as soon as he saw Him, his heart became filled with great love and affection. He had not seen the Lord for many days, and therefore he thought himself most fortunate to see the Lord present before him. The king therefore embraced Lord Kṛṣṇa again and again in great affection.

Щастя бачити Верховного Бога-Особу Крішну випадає не так часто. Тому коли цар Юдгіштгіра почув, що до його столиці Хастінапури прибув Господь Крішна, від радости й захвату волосся на його тілі стало дибки. Він негайно вийшов з міста, щоб привітати Господа як годиться. Він наказав, щоб грали різні музичні інструменти й лунали співи. Вчені місцеві брахмани стали на повний голос рецитувати гімни з Вед. Господа Крішну знають як Хрішікешу, володаря чуттів, і цар Юдгіштгіра виступив Йому назустріч, наче чуття, що вітають життєдайну свідомість. Цар Юдгіштгіра доводився Крішні старшим братом у перших. Природно, що він дуже любив Господа, і, щойно побачив Крішну, його серце сповнилося великої любови та ніжности. Від того часу, як він бачив Господа востаннє, минуло багато часу, тому коли Юдгіштгіра побачив Господа просто перед собою, він відчув себе найщасливішою людиною. З великою любов’ю цар знов і знов стискав Господа Крішну в обіймах.

The eternal form of Lord Kṛṣṇa is the everlasting residence of the goddess of fortune. As soon as King Yudhiṣṭhira embraced Him, he became free from all the contamination of material existence. He immediately felt transcendental bliss and merged in an ocean of happiness. There were tears in his eyes, and his body shook in ecstasy. He completely forgot that he was living in this material world. After this, Bhīmasena, the second brother of the Pāṇḍavas, smiled and embraced Lord Kṛṣṇa, thinking of Him as his own maternal cousin, and thus he also merged in great ecstasy. Bhīmasena was so filled with ecstasy that for the time being he forgot his material existence. Then Lord Śrī Kṛṣṇa Himself embraced the other three Pāṇḍavas, Arjuna, Nakula and Sahadeva. The eyes of all three brothers were inundated with tears, and Arjuna embraced Kṛṣṇa again and again because they were intimate friends. The two younger Pāṇḍava brothers, after being embraced by Lord Kṛṣṇa, fell down at His lotus feet to offer their respects. Lord Kṛṣṇa thereafter offered His obeisances to the brāhmaṇas present, as well as to the elder members of the Kuru dynasty, like Bhīṣma, Droṇa and Dhṛtarāṣṭra. There were many kings of different provinces such as Kuru, Sṛñjaya and Kekaya, and Lord Kṛṣṇa duly reciprocated greetings and respects with them. The professional reciters like the sūtas, māgadhas and vandīs, accompanied by the brāhmaṇas, offered their respectful prayers to the Lord. Performing artists like the Gandharvas, as well as the royal jokers, began to play their paṇava drums, conch shells, kettledrums, vīṇās, mṛdaṅgas and bugles, and they exhibited their dancing art to please the Lord. Thus the all-famous Supreme Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa, entered the great city of Hastināpura, which was opulent in every respect. While Lord Kṛṣṇa was entering the city, all the people talked amongst themselves about the glories of the Lord, praising His transcendental name, qualities, form and so on.

Вічна форма Господа Крішни — незмінна обитель богині процвітання. Обійнявши Крішну, цар Юдгіштгіра одразу цілковито очистився від скверни матеріального існування. У цю мить він відчув трансцендентне блаженство і потонув у океані щастя. Очі його наповнились сльозами, тіло затремтіло в екстазі — він геть забув, що живе в матеріальному світі. Тоді Господа Крішну обійняв, усміхаючись, другий Пандав, Бгімасена, що вважав Крішну за брата в перших з боку матері. Бгімасену теж охопив глибокий екстаз і, занурившись у океан блаженства, він забув, що перебуває в матеріальному існуванні. Далі Сам Господь Крішна обійняв трьох інших Пандав — Арджуну, Накулу й Сахадеву. З очей братам струмували сльози, а Арджуна знов і знов обіймав Крішну, бо той був його близький друг. Коли Господь Крішна обійняв двох молодших братів Пандав, вони, висловлюючи шану, впали до Його лотосових стіп. Далі Господь Крішна вклонився присутнім брахманам, а також старшим членам роду Куру, як-от Бгішмі, Дроні й Дгрітараштрі. Там були присутні багато царів різних провінцій — Куру, Срінджая і Кекая, і Господь Крішна з усіма привітався і вшанував кожного як належить. Професійні співці, сути, маґадги і вандіни, разом з брахманами піднесли до Господа шанобливі молитви. Артисти й музиканти, ґандгарви й інші і разом з ними царські блазні почали бити у барабани, сурмити в мушлі та ріжки, грати на віни та мріданґи і танцювати на радість Господеві. Так усеславний Господь Крішна, Верховний Бог-Особа, вступив у велике й багате місто Хастінапуру. Господь Крішна входив у місто, а тимчасом його жителі говорили за діяння Господа, всіляко вихваляли Його трансцендентні ім’я, якості, форму тощо.

The roads, streets and lanes of Hastināpura were all sprinkled with fragrant water through the trunks of intoxicated elephants. In different places of the city there were colorful festoons and flags decorating the houses and streets. At important crossroads there were gates with golden decorations, and at the two sides of the gates there were golden water jugs. These beautiful decorations glorified the opulence of the city. Participating in this great ceremony, all the citizens gathered here and there, dressed in colorful new clothing and decorated with ornaments, flower garlands and fragrant scents. The houses were all illuminated by hundreds and thousands of lamps placed in different corners of the cornices, walls, columns, bases and architraves, and from far away the rays of the lamps appeared to be celebrating the festival of Dīpāvalī (a particular festival observed on the New Year’s Day of the Hindu calendar). Within the walls of the houses, fragrant incense was burning, and smoke rose through the windows, making the entire atmosphere very pleasing. On the top of every house, flags were flapping, and the golden waterpots kept on the roofs shone brilliantly.

Сп’янілі слони хоботами розприскували духмяну воду по всіх дорогах, вулицях і провулках Хастінапури. По місті на вулицях і будинках порозвішували кольорові стрічки та прапори, на головних перехрестях побудували прикрашені золотом брами і поставили з обох боків кожної по золотому дзбану на воду. Те, що місто прикрасили так пишно, свідчило за його велике багатство. У цій великій церемонії брали участь всі городяни; вони скупчилися там і тут, напахчені, убрані у нові барвисті шати і прикрашені оздобами та ґірляндами. Сотні й тисячі ламп, що їх поставили на карнизи, підвісили на колони згори і знизу та на стіни будинків, освітлювали все довкола. Від тих ламп було так світло, що здалеку здавалось, ніби відзначають Діпавалі (свято, яке справляють у перший день нового року за індуським календарем). З будинків крізь вікна піднімався дим курінь, і це створювало навколо надзвичайно приємний настрій. На шпилях будинків майоріли прапори, на дахах яскраво сяяли золоті дзбани на воду.

Lord Kṛṣṇa thus entered the city of the Pāṇḍavas, enjoyed the beautiful atmosphere and slowly proceeded ahead. When the young girls in every house heard that Lord Kṛṣṇa, the only object worth seeing, was passing on the road, they were very eager to see this all-famous personality. Their hair loosened, and their tightened saris became slack due to their hastily rushing to see Him. They gave up their household engagements, and those who were lying in bed with their husbands immediately left them and came directly down onto the street to see Lord Kṛṣṇa. The procession of elephants, horses, chariots and infantry was very crowded; some of the girls, being unable to see properly in the crowd, got up on the roofs of the houses. Pleased to see Lord Śrī Kṛṣṇa passing with His thousands of queens, they showered flowers on the procession, embraced Lord Kṛṣṇa within their minds and gave Him a hearty reception. When they saw Him in the midst of His many queens, like the full moon situated amidst many luminaries, they began to talk amongst themselves.

Вступивши у місто Пандав, Господь Крішна тішився святковим настроєм і поволі просувався уперед. У кожному будинку дівчата, почувши, що дорогою проїжджає Господь Крішна — єдиний, на кого варто дивитися, — палали нетерпінням побачити славетну особу. Вони так поспішали побачити Його, що волосся їм порозсипалося, а щільно запнуті сарі ослабли. Вони покидали свої хатні справи, а ті, що лежали зі своїми чоловіками, зірвались з ліжка і вибігли на вулицю дивитися на Господа Крішну.
Почет складався з багатьох слонів, колісниць, кінних та піших воїнів. Люди, котрі не могли бачити з-за натовпу, піднялися на дахи будинків. Усі були щасливі бачити Господа Шрі Крішну, що проїздив повз них з тисячами Своїх цариць. Процесію засипали квітами, і кожен обіймав Господа Крішну в своєму серці та в думках, щиро Його вітаючи. Крішна в колі незліченних цариць здавався місяцем уповні серед незліченних зірок. Побачивши той хід, люди загомоніли між собою.

One girl said to another, “My dear friend, it is very difficult to guess what kind of pious activities these queens have performed, for they are always enjoying the smiling face and loving glances of Kṛṣṇa.” While Lord Kṛṣṇa was thus passing on the road, at intervals some of the citizens, who were all rich, respectable and freed from sinful activities, presented auspicious articles to the Lord, just to offer Him a reception to the city. Thus they worshiped Him as humble servitors.

Одна дівчина сказала другій: «Люба подружко, важко навіть уявити, які доброчесні дії мусили виконати ті цариці, щоб завжди насолоджуватися усміхненим обличчям і любими поглядами Крішни!»
Господь Крішна проїздив дорогою, а через певні відтинки шляху хтось з заможних громадян (всі були дуже багаті, шановані й ніколи не робили гріховних учинків) підносили Господу всілякі сприятливі речі. Так вітало Його місто. Всі поклонялися Крішні як смиренні слуги.

When Lord Kṛṣṇa entered the palace, all the ladies there were overwhelmed with affection just upon seeing Him. They immediately received Lord Kṛṣṇa with glittering eyes expressing their love and affection for Him, and Lord Kṛṣṇa smiled and accepted their feelings and gestures of reception. When Kuntī, the mother of the Pāṇḍavas, saw her nephew Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, she was overpowered by love and affection. She at once got up from her bedstead and appeared before Him with her daughter-in-law, Draupadī, and in maternal love and affection she embraced Him. As Mahārāja Yudhiṣṭhira brought Kṛṣṇa within the palace, the king became so confused in his jubilation that he practically forgot what he was to do at that time to receive Kṛṣṇa and worship Him properly. Lord Kṛṣṇa delightfully offered His respects and obeisances to Kuntī and other elderly ladies of the palace. His younger sister, Subhadrā, was also standing there with Draupadī, and both offered their respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord. At the indication of her mother-in-law, Draupadī brought clothing, ornaments and garlands, and with this paraphernalia they received the queens Rukmiṇī, Satyabhāmā, Bhadrā, Jāmbavatī, Kālindī, Mitravindā, Lakṣmaṇā and the devoted Satyā. These principal queens of Lord Kṛṣṇa were first received, and then the other queens were also offered a proper reception. King Yudhiṣṭhira arranged for Kṛṣṇa’s rest and saw to it that all who came along with Him – namely His queens, soldiers, ministers and secretaries – were comfortably situated. He had arranged that they would experience a new feature of reception every day while staying as guests of the Pāṇḍavas.

Коли Господь Крішна вступив до палацу, жінок, що скупчилися там, при одному погляді на Нього затопила велика любов. Вони дивилися на Господа, і їхні очі світилися від любови й ніжности до Нього, а Господь Крішна приймав вітання й вияви почуттів і усміхався до них. Коли Кунті, мати Пандав, побачила свого небожа Господа Крішну, Верховного Бога-Особу, її затопили любов і ніжність. Вона духом підвелася з ложа, підійшла до Нього разом з Драупаді й обняла з материнською ніжністю і любов’ю. Цар Юдгіштгіра, коли ввів Крішну до палацу, на радощах забув, що має робити, аби привітати Крішну і належно Його вшанувати. Господь Крішна з радістю вшанував Кунті і старших паній у палаці, віддавши їм поклони. Там же стояла Його молодша сестра Субгадра разом з Драупаді, обидві вклонилися Господеві до лотосових стіп. За вказівкою свекрухи Драупаді принесла вбрання, прикраси і ґірлянди, щоб привітати тими дарами цариць Рукміні, Сат’ябгаму, Бгадру, Джамбаваті, Калінді, Мітравінду, Лакшману і віддану Сат’ю. Передусім гідно привітали цих головних Крішниних цариць, а тоді прийняли належно інших. Цар Юдгіштгіра приготував для Крішни місце відпочити і подбав, щоб усіх, хто прибув із ним, а саме Його цариць, воїнів і міністрів, вигідно влаштували. Він розпорядився, щоб кожного дня, поки вони гостюватимуть у Пандав, їх вітали в новий спосіб.

It was during this time that Lord Śrī Kṛṣṇa, with the help of Arjuna, allowed the fire god, Agni, to devour the Khāṇḍava forest for his satisfaction. During the forest fire, Kṛṣṇa saved the demon Mayāsura, who was hiding in the forest. Upon being saved, Mayāsura felt obliged to the Pāṇḍavas and Lord Kṛṣṇa, and he constructed a wonderful assembly house within the city of Hastināpura. To please King Yudhiṣṭhira, Lord Kṛṣṇa remained in the city of Hastināpura for several months. During His stay, He enjoyed strolling here and there. He used to drive on chariots with Arjuna, and many warriors and soldiers used to follow them.

Тоді Господь Шрі Крішна, вдавшись до Арджуниної допомоги, дозволив богові вогню Аґні поглинути собі на втіху ліс Кгандаву. Під час пожежі в лісі Крішна врятував демона Майасуру, що там ховався. Врятований Майасура почувався зобов’язаний Пандавам і Господу Крішні і на подяку побудував у Хастінапурі чудову Палату зібрань. Щоб зробити приємне царю Юдгіштгірі, Господь Крішна лишався в Хастінапурі кілька місяців. Там Він часто виїжджав прогулятися по різних частинах міста. Їздив він на колісниці разом з Арджуною, їх супроводжував чималий загін воїнів.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the seventy-first chapter of Kṛṣṇa, “Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City.”

Так закінчується Бгактіведантів виклад сімдесят першого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Господь Крішна в місті Індрапрастзі».