Skip to main content

CHAPTER 71

71. KAPITOLA

Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City

Pán Krišna v Indraprastě

In the presence of the great sage Nārada and all the other associates of Lord Kṛṣṇa, Uddhava considered the situation and then spoke as follows: “My dear Lord, first of all let me say that the great sage Nārada Muni has requested You to go to Hastināpura to satisfy King Yudhiṣṭhira, Your cousin, who is making arrangements to perform the great sacrifice known as Rājasūya. I think, therefore, that Your Lordship should immediately go there to help the King in this great venture. However, although to accept the invitation offered by the sage Nārada as primary is quite appropriate, at the same time, my Lord, it is Your duty to give protection to the surrendered souls. Both purposes can be served if we understand the whole situation. Unless we are victorious over all the kings, no one can perform this Rājasūya sacrifice. In other words, it is to be understood that King Yudhiṣṭhira cannot perform this great sacrifice without gaining victory over the belligerent King Jarāsandha. The Rājasūya sacrifice can be performed only by one who has gained victory over all directions. Therefore, to execute both purposes, we first have to kill Jarāsandha. I think that if we can somehow or other gain victory over Jarāsandha, all our purposes will automatically be served. The imprisoned kings will be released, and with great pleasure we shall enjoy the spread of Your transcendental fame for having saved the innocent kings whom Jarāsandha has imprisoned. But King Jarāsandha is not an ordinary man. He has proved a stumbling block even to great warriors because his bodily strength is equal to the strength of ten thousand elephants. If there is anyone who can conquer this king, he is none other than Bhīmasena because he also possesses the strength of ten thousand elephants. The best thing would be for Bhīmasena to fight alone with him. Then there would be no unnecessary killing of many soldiers. In fact, Jarāsandha will be very difficult to conquer when he stands with his akṣauhiṇī divisions of soldiers. We may therefore adopt a policy more favorable to the situation. We know that King Jarāsandha is very much devoted to the brāhmaṇas and very charitably disposed toward them; he never refuses any request from a brāhmaṇa. I think, therefore, that Bhīmasena should approach Jarāsandha in the dress of a brāhmaṇa, beg charity from him and then personally engage in fighting him. And in order to assure Bhīmasena’s victory, I think that Your Lordship should accompany him. If the fighting takes place in Your presence, I am sure Bhīmasena will emerge victorious, for Your presence makes everything impossible possible. Indeed, Lord Brahmā creates this universe and Lord Śiva destroys it simply through Your influence.

Uddhava zvážil situaci a v přítomnosti velkého mudrce Nárady a všech ostatních společníků Pána Krišny promluvil: “Můj milý Pane, ze všeho nejdříve bych chtěl říci, že Tě velký mudrc Nárada požádal, aby ses vypravil do Hastinápuru a potěšil krále Judhišthiru, svého bratrance, který právě provádí rozsáhlé přípravy k vykonání velké oběti zvané Rádžasúja. Myslím proto, že bys tam měl okamžitě jet a pomoci králi v tomto odvážném podniku. Ale ačkoliv by bylo zcela namístě brát pozvání mudrce Nárady jako prvořadé, je zároveň Tvojí povinností, můj Pane, poskytnout ochranu odevzdaným duším. Když celou situaci uvážíme, můžeme oběma záměrům učinit zadost. Nikdo nemůže vykonat oběť Rádžasúju, dokud si nepodrobí panovníky na celém světě. To znamená, že ani král Judhišthira nemůže tuto velkou oběť uspořádat, aniž by zvítězil nad výbojným králem Džarásandhou. Oběť Rádžasúju může provést jen ten, kdo si podrobil všechny světové strany. Abychom tedy dosáhli obojího, musíme nejprve zabít Džarásandhu. Myslím, že když se nám nějakým způsobem podaří nad ním zvítězit, automaticky tím posloužíme všem našim záměrům. Uvěznění králové budou na svobodě a budeme moci s potěšením sledovat, jak se šíří Tvoje transcendentální sláva, neboť vysvobodíš nevinné krále, které Džarásandha zajal.

Král Džarásandha však není obyčejný člověk. Ukázal se jako těžký protivník i pro velké bojovníky, protože jeho tělesná síla se vyrovná síle deseti tisíců slonů. Pokud ho někdo bude schopný přemoci, pak jedině Bhímaséna, protože ten má také sílu deseti tisíců slonů. Nejlepší by bylo, kdyby s ním Bhímaséna bojoval sám. Předešlo by se tím zbytečné smrti mnoha vojáků. Ve skutečnosti bude velice těžké Džarásandhu porazit, postaví-li se na odpor se svými vojenskými oddíly. Můžeme tedy použít taktiku, která je pro danou situaci příhodnější. Víme, že král Džarásandha je velmi nakloněný bráhmanům; je vůči nim skutečně velkorysý a nikdy neodmítne, když ho nějaký bráhmana o něco požádá. Proto myslím, že by se měl Bhímaséna vydat za Džarásandhou v šatech bráhmany, požádat ho o milodar a pak s ním osobně zápasit. A abychom zajistili Bhímasénovo vítězství, mám za to, že bys ho měl doprovázet. Pokud se bude bojovat ve Tvojí přítomnosti, jsem si jistý, že Bhímaséna vyjde z boje vítězně, neboť Tvá přítomnost činí všechno nemožné možným. I Pán Brahmá tvoří tento vesmír a Pán Šiva ho ničí jedině díky Tvému vlivu.

“Actually, You create and destroy the entire cosmic manifestation; Lord Brahmā and Lord Śiva are only the superficially visible causes. Creation and destruction are actually performed by the invisible time factor, which is Your impersonal representation. Everything is under the control of this time factor. If Your invisible time factor can perform such wonderful acts through Lord Brahmā and Lord Śiva, will not Your personal presence help Bhīmasena conquer Jarāsandha? My dear Lord, when Jarāsandha is killed, the queens of all the imprisoned kings will be so joyful at their husbands’ being released by Your mercy that they will all sing Your glories, being as pleased as the gopīs were when released from the hands of Śaṅkhacūḍa. All the great sages; the king of the elephants, Gajendra; the goddess of fortune, Sītā; and even Your father and mother were all delivered by Your causeless mercy. We also have been thus delivered, and we always sing the transcendental glories of Your activities.

Ve skutečnosti jsi to Ty, kdo tvoří a ničí celý vesmírný projev; Pán Brahmá a Pán Šiva jsou pouze vnějšně viditelné příčiny. Stvoření i zničení ve skutečnosti vykonává neviditelný časový faktor, který je Tvým neosobním zastoupením. Vše je pod vládou času. Když i Tvůj neviditelný časový faktor dokáže prostřednictvím Pána Brahmy a Pána Šivy takové podivuhodné věci, proč by Tvá osobní přítomnost nepomohla Bhímasénovi přemoci Džarásandhu? Můj milý Pane, až bude Džarásandha mrtvý, královny uvězněných panovníků budou opěvovat Tvoji slávu z radosti, že jejich manželé jsou Tvojí milostí na svobodě. Budou stejně šťastné jako gópí, když jsi je vysvobodil z rukou Šankhačúdy. Všichni velcí mudrci, král slonů Gadžéndra, bohyně štěstí Sítá, a dokonce i Tvůj otec a matka vyvázli díky Tvé bezpříčinné milosti z nebezpečí. Zachránil jsi i nás a my za to stále opěvujeme transcendentální slávu Tvých činů.

“Therefore, I think that if the killing of Jarāsandha is undertaken first, that will automatically solve many other problems. As for the Rājasūya sacrifice arranged in Hastināpura, it will be held, either because of the pious activities of the imprisoned kings or the impious activities of Jarāsandha.

Myslím, že když nejdříve zabijeme Džarásandhu, vyřeší to mnoho problémů najednou. Co se týče oběti Rádžasúji pořádané v Hastinápuru, ta se bude moci také uskutečnit — ať už v důsledku zbožných činností uvězněných králů, nebo bezbožných činností Džarásandhy.

“My Lord, it appears that You are to go personally to Hastināpura to conquer demoniac kings like Jarāsandha and Śiśupāla, to release the pious imprisoned kings, and also to perform the great Rājasūya sacrifice. Considering all these points, I think that Your Lordship should immediately proceed to Hastināpura.”

Můj milý Pane, zdá se, že bude dobře, když se osobně vydáš do Hastinápuru porazit démonské krále, jako je Džarásandha a Šišupála, vysvobodíš ze zajetí zbožné panovníky a také vykonáš velkou oběť Rádžasúju. Vzhledem ke všem těmto okolnostem si myslím, že bys měl okamžitě odjet do Hastinápuru.”

This advice of Uddhava’s was appreciated by all who were present in the assembly; everyone considered that Lord Kṛṣṇa’s going to Hastināpura would be beneficial from all points of view. The great sage Nārada, the elder personalities of the Yadu dynasty, and the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa Himself, all supported the statement of Uddhava. Lord Kṛṣṇa then took permission from His father, Vasudeva, and grandfather, Ugrasena, and He immediately ordered His servants Dāruka and Jaitra to arrange for travel to Hastināpura. When everything was prepared, Lord Kṛṣṇa especially bid farewell to Lord Balarāma and the king of the Yadus, Ugrasena, and after dispatching His queens along with their children and sending their necessary luggage ahead, He mounted His chariot, which bore the flag marked with the symbol of Garuḍa.

Uddhavovu radu všichni přítomní ocenili; každý si myslel, že Krišnova návštěva Hastinápuru bude všeobecně prospěšná. Jak velký mudrc Nárada, tak starší členové jaduovské dynastie i samotný Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, Uddhavovo stanovisko podpořili. Pán Krišna pak požádal o svolení svého otce Vasudévu a děda Ugrasénu a ihned pověřil své sluhy Dáruku a Džaitru, aby připravili vše na cestu do Hastinápuru. Jakmile bylo vše přichystáno, Pán Krišna se rozloučil především s Pánem Balarámou a jaduovským králem Ugrasénou, a poté, co vypravil své královny i s dětmi a poslal napřed všechna potřebná zavazadla, nasedl na svůj vůz, nesoucí prapor se znakem Garudy.

Before starting the procession, Lord Kṛṣṇa satisfied the great sage Nārada by offering him different kinds of articles of worship. Nāradajī wanted to fall at the lotus feet of Kṛṣṇa, but because the Lord was playing the part of a human being, he simply offered his respects within his mind, and, fixing the transcendental form of the Lord within his heart, he left the assembly house by the airways. Usually the sage Nārada does not walk on the surface of the globe but travels in outer space. After the departure of Nārada, Lord Kṛṣṇa addressed the messenger who had come from the imprisoned kings and told him that they should not be worried, for He would very soon arrange to kill the King of Magadha, Jarāsandha. Thus He wished good fortune to all the imprisoned kings and the messenger. After receiving this assurance from Lord Kṛṣṇa, the messenger returned to the imprisoned kings and informed them of the happy news of the Lord’s forthcoming visit. All the kings were joyful at the news and began to wait very anxiously for the Lord’s arrival.

Než se průvod rozjel, Pán Krišna uspokojil velkého mudrce Náradu obětováním různých předmětů používaných k uctívání. Náradadží chtěl padnout ke Krišnovým lotosovým nohám, ale jelikož Pán hrál úlohu lidské bytosti, vzdal Mu jen úctu v mysli, pojmul Jeho transcendentální podobu do svého srdce a vzdušnou cestou opustil sněmovní palác. Nárada Muni obvykle neputuje po zemském povrchu, ale přemisťuje se vesmírným prostorem. Po Náradově odchodu se Pán Krišna znovu obrátil na posla uvězněných panovníků a řekl mu, že si nemusejí dělat starosti, neboť velice brzy zařídí, aby byl magadhský král Džarásandha zabit. Popřál tedy všem zajatým králům i jejich poslovi vše nejlepší. S tímto ujištěním od Pána Krišny se posel vrátil k uvězněným králům a sdělil jim tu radostnou zprávu, že je Pán brzy navštíví. Všichni králové byli z té zprávy šťastní a toužebně očekávali Pánův příchod.

The chariot of Lord Kṛṣṇa started for Hastināpura accompanied by many other chariots, along with elephants, cavalry, infantry and similar royal paraphernalia. Bugles, drums, trumpets, conch shells and horns all produced a loud auspicious sound, which vibrated in all directions. The sixteen thousand queens, headed by the goddess of fortune Rukmiṇī-devī, the ideal wife of Lord Kṛṣṇa, and accompanied by their respective sons, all followed behind Lord Kṛṣṇa. They were dressed in costly garments decorated with ornaments, and their bodies were smeared with sandalwood pulp and garlanded with fragrant flowers. Riding on palanquins nicely decorated with silks, flags and golden lace, they followed their exalted husband, Lord Kṛṣṇa. The infantry soldiers carried shields, swords and lances in their hands and acted as royal bodyguards to the queens. In the rear of the procession were the wives and children of all the other followers, and there were many society girls also following. Many beasts of burden like bulls, buffalo, mules and asses carried the camps, bedding and carpets, and the women who followed were seated in separate palanquins on the backs of camels. This panoramic procession was accompanied by the shouts of the people and was full with the display of different colored flags, umbrellas and whisks and different varieties of weapons, dress, ornaments, helmets and armaments. Shining in the sunlight, the procession appeared just like an ocean with high waves and sharks.

Kočár Pána Krišny vyjel do Hastinápuru v koloně mnoha dalších vozů, slonů, jezdectva, pěchoty a se vším ostatním, co náleží ke královskému průvodu. Zároveň se rozezvučely polnice, bubny, trubky, lastury a rohy a jejich příznivý hlasitý zvuk se nesl do všech stran. Šestnáct tisíc královen v čele s bohyní štěstí Rukminídéví, Krišnovou ideální manželkou, jelo společně se svými syny hned za Pánem Krišnou. Královny měly na sobě drahocenné šaty a šperky a těla měly potřená santálovou pastou a ověnčená girlandami z vonných květů. Následovaly svého vznešeného chotě, Pána Krišnu, na královských nosítkách vyložených hedvábím, ozdobených vlajkami a olemovaných zlatem. Pěšáci se štíty, meči a oštěpy tvořili jejich tělesnou stráž. Průvod uzavíraly ženy a děti všech ostatních členů doprovodu a za nimi šlo ještě mnoho kurtizán. Mnohá nákladní zvířata jako býci, buvoli, muli a osli nesla stany, lůžkoviny a koberce a ženy z doprovodu seděly v samostatných nosítkách na hřbetech velbloudů. Pestrý průvod, ze kterého se stále ozýval křik, byl zároveň přehlídkou různobarevných vlajek, slunečníků, ovívadel a různých druhů zbraní, oděvů, ozdob, helmic i zbroje. Průvod na slunci zářil a podobal se oceánu s vysokými vlnami a žraloky.

In this way the procession of Lord Kṛṣṇa’s party advanced toward Hastināpura (New Delhi) and gradually passed through the kingdoms of Ānarta (Gujarat Province), Sauvīra (Surat), the great desert of Rājasthān, and then Kurukṣetra. Between those kingdoms were many mountains, rivers, towns, villages, pasturing grounds and mining fields. The procession passed through all these places in its advance. On His way to Hastināpura, the Lord crossed two big rivers, the Dṛṣadvatī and the Sarasvatī. Then He crossed the provinces of Pañcāla and Matsya. In this way, He ultimately arrived at Hastināpura, or Indraprastha.

Krišnův průvod se ubíral směrem k Hastinápuru (dnešnímu Novému Dillí) a postupně procházel skrze království Ánarta (provincii Gudžarát), Sauvíra (Surat), velkou rádžasthánskou poušť až ke Kurukšétře. Mezi těmito zeměmi ležela mnohá pohoří, řeky, města, vesnice, pastviny a doly. Všemi těmi místy průvod na své cestě prošel. Pán cestou do Hastinápuru překročil dvě velké řeky, Drišadvatí a Sarasvatí, potom projel provinciemi Paňčála a Matsja, až nakonec dorazil do Hastinápuru neboli Indraprasthy.

The audience of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, is not at all commonplace. Therefore, when King Yudhiṣṭhira heard that Lord Kṛṣṇa had arrived in his capital city, Hastināpura, he became so joyful that all his bodily hairs stood on end in great ecstasy, and he immediately came out of the city to properly receive the Lord. He ordered the musical vibration of different instruments and songs, and the learned brāhmaṇas of the city began to chant the hymns of the Vedas very loudly. Lord Kṛṣṇa is known as Hṛṣīkeśa, the master of the senses, and King Yudhiṣṭhira went forward to receive Him exactly as the senses meet the consciousness of life. King Yudhiṣṭhira was the elder cousin of Kṛṣṇa. Naturally he had great affection for the Lord, and as soon as he saw Him, his heart became filled with great love and affection. He had not seen the Lord for many days, and therefore he thought himself most fortunate to see the Lord present before him. The king therefore embraced Lord Kṛṣṇa again and again in great affection.

Setkání s Nejvyšší Osobností Božství, Krišnou, není všední událost. Když se tedy král Judhišthira dozvěděl, že Pán Krišna přijel do jeho sídelního města Hastinápuru, měl takovou radost, že se mu ve velké extázi zježily chlupy na těle, a okamžitě pospíchal ven z města, aby Pána řádně přivítal. Nařídil, aby hrály různé hudební nástroje a zněly písně, a učení bráhmanové města začali hlasitě recitovat védské hymny. Pán Krišna je známý jako Hrišíkéša, vládce smyslů, a král Judhišthira Mu vyšel v ústrety, aby Ho uvítal stejně, jako se smysly setkají s životním vědomím. Král Judhišthira byl Krišnův starší bratranec. Přirozeně k Pánu cítil silnou náklonnost, a jakmile Ho spatřil, jeho srdce se naplnilo láskou a dojetím. Neviděl Pána už mnoho dní, a proto považoval za veliké štěstí, že Ho má před sebou. S hlubokým citovým pohnutím Pána Krišnu znovu a znovu objímal.

The eternal form of Lord Kṛṣṇa is the everlasting residence of the goddess of fortune. As soon as King Yudhiṣṭhira embraced Him, he became free from all the contamination of material existence. He immediately felt transcendental bliss and merged in an ocean of happiness. There were tears in his eyes, and his body shook in ecstasy. He completely forgot that he was living in this material world. After this, Bhīmasena, the second brother of the Pāṇḍavas, smiled and embraced Lord Kṛṣṇa, thinking of Him as his own maternal cousin, and thus he also merged in great ecstasy. Bhīmasena was so filled with ecstasy that for the time being he forgot his material existence. Then Lord Śrī Kṛṣṇa Himself embraced the other three Pāṇḍavas, Arjuna, Nakula and Sahadeva. The eyes of all three brothers were inundated with tears, and Arjuna embraced Kṛṣṇa again and again because they were intimate friends. The two younger Pāṇḍava brothers, after being embraced by Lord Kṛṣṇa, fell down at His lotus feet to offer their respects. Lord Kṛṣṇa thereafter offered His obeisances to the brāhmaṇas present, as well as to the elder members of the Kuru dynasty, like Bhīṣma, Droṇa and Dhṛtarāṣṭra. There were many kings of different provinces such as Kuru, Sṛñjaya and Kekaya, and Lord Kṛṣṇa duly reciprocated greetings and respects with them. The professional reciters like the sūtas, māgadhas and vandīs, accompanied by the brāhmaṇas, offered their respectful prayers to the Lord. Performing artists like the Gandharvas, as well as the royal jokers, began to play their paṇava drums, conch shells, kettledrums, vīṇās, mṛdaṅgas and bugles, and they exhibited their dancing art to please the Lord. Thus the all-famous Supreme Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa, entered the great city of Hastināpura, which was opulent in every respect. While Lord Kṛṣṇa was entering the city, all the people talked amongst themselves about the glories of the Lord, praising His transcendental name, qualities, form and so on.

Věčná podoba Pána Krišny je stálým sídlem bohyně štěstí. Jakmile Ho král Judhišthira obejmul, zbavil se veškerého znečištění hmotné existence. Ihned pocítil transcendentální blaženost a ponořil se do oceánu štěstí. Do očí se mu nahrnuly slzy a jeho tělo se chvělo v extázi. Úplně zapomněl, že žije v hmotném světě. Pak Krišnu s úsměvem objal Bhímaséna, druhý z Pánduovských bratrů, který Krišnu považoval za svého bratrance z matčiny strany, a stejně jako bratr upadl do veliké extáze. I Bhímasénu naplnily takové extatické pocity, že na čas zapomněl na hmotný život. Potom Pán Krišna objal tři zbývající Pánduovce—Ardžunu, Nakulu a Sahadévu. Oči všech tří bratrů se zalily slzami a Ardžuna objímal Krišnu znovu a znovu, protože byli důvěrní přátelé. Oba mladší bratři padli poté, co je Pán Krišna objal, k Jeho nohám na projev úcty. Pak se Pán Krišna poklonil přítomným bráhmanům i starším členům kuruovské dynastie, jako byli Bhíšma, Dróna a Dhritaráštra. Bylo tam mnoho králů z různých provincií, jako například Kuru, Sriňdžaja a Kékaja, a se všemi se Pán Krišna náležitě přivítal a projevili si vzájemnou úctu. Profesionální přednašeči, jako sūtové, māgadhové a vandī, doprovázení bráhmany, přednášeli Pánu uctivé modlitby. Umělci a hudebníci, jako Gandharvové, a také královští šašci hráli na bubny panava, lastury, kotle, víny, mridangy a trubky a pro Pánovo potěšení předváděli své taneční umění. Takto vstoupil slavný Pán Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, do velkého města Hastinápuru, které bylo bohaté ve všech ohledech. Když vcházel do města, všichni lidé mluvili o Jeho slávě a velebili Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, podobu a tak dále.

The roads, streets and lanes of Hastināpura were all sprinkled with fragrant water through the trunks of intoxicated elephants. In different places of the city there were colorful festoons and flags decorating the houses and streets. At important crossroads there were gates with golden decorations, and at the two sides of the gates there were golden water jugs. These beautiful decorations glorified the opulence of the city. Participating in this great ceremony, all the citizens gathered here and there, dressed in colorful new clothing and decorated with ornaments, flower garlands and fragrant scents. The houses were all illuminated by hundreds and thousands of lamps placed in different corners of the cornices, walls, columns, bases and architraves, and from far away the rays of the lamps appeared to be celebrating the festival of Dīpāvalī (a particular festival observed on the New Year’s Day of the Hindu calendar). Within the walls of the houses, fragrant incense was burning, and smoke rose through the windows, making the entire atmosphere very pleasing. On the top of every house, flags were flapping, and the golden waterpots kept on the roofs shone brilliantly.

Hastinápurské cesty, ulice a uličky byly pokropené voňavou vodou z chobotů omámených slonů. Na různých místech města zdobily domy a ulice barevné girlandy a vlajky. Na důležitých křižovatkách stály zlatem ozdobené brány a po jejich obou stranách byly umístěné zlaté džbány s vodou. Tato skvostná výzdoba doplňovala bohatství města. Obyvatelé, oblečení do nových barevných šatů a ozdobení šperky, květinovými girlandami a navonění, se shromažďovali po celém městě a podíleli se na slavnosti. Všechny domy byly osvětlené stovkami a tisíci lamp umístěných na římsách, zdech, sloupech, podstavcích i trámech spočívajících na hlavicích sloupů; při pohledu z dálky připomínaly jejich paprsky slavnost Dípávalí (pořádanou na oslavu Nového roku hinduistického kalendáře). V domech doutnaly vonné tyčinky a jejich dým vycházel okny ven a vytvářel příjemnou atmosféru. Nad všemi domy vlály vlajky a na střechách zářily zlaté džbány.

Lord Kṛṣṇa thus entered the city of the Pāṇḍavas, enjoyed the beautiful atmosphere and slowly proceeded ahead. When the young girls in every house heard that Lord Kṛṣṇa, the only object worth seeing, was passing on the road, they were very eager to see this all-famous personality. Their hair loosened, and their tightened saris became slack due to their hastily rushing to see Him. They gave up their household engagements, and those who were lying in bed with their husbands immediately left them and came directly down onto the street to see Lord Kṛṣṇa. The procession of elephants, horses, chariots and infantry was very crowded; some of the girls, being unable to see properly in the crowd, got up on the roofs of the houses. Pleased to see Lord Śrī Kṛṣṇa passing with His thousands of queens, they showered flowers on the procession, embraced Lord Kṛṣṇa within their minds and gave Him a hearty reception. When they saw Him in the midst of His many queens, like the full moon situated amidst many luminaries, they began to talk amongst themselves.

Pán Krišna tedy vstoupil do města Pánduovců, vychutnával krásnou atmosféru a zvolna postupoval dále. Když mladé dívky v domech slyšely, že Pán Krišna — jediný, koho stojí za to vidět — prochází ulicemi, velice si přály tuto slavnou osobnost spatřit. Tolik za Ním pospíchaly, že se jim rozpustily vlasy a jejich pevně utažená sárí se povolila. Zanechaly domácích prací a ty, které ležely v posteli se svými manželi, je ihned opustily a vyběhly přímo na ulici, aby mohly spatřit Pána Krišnu. Průvod slonů, koní, vozů a pěších vojáků byl početný, a tak některé dívky, které nemohly v davu dobře vidět, vyšly na střechy domů. Uspokojené pohledem na Pána Šrí Krišnu s Jeho tisíci královen shazovaly na průvod květy, v duchu Pána Krišnu objímaly a srdečně Ho vítaly. Když Ho viděly uprostřed Jeho mnoha královen, jako úplněk obklopený spoustou hvězd, začaly spolu hovořit.

One girl said to another, “My dear friend, it is very difficult to guess what kind of pious activities these queens have performed, for they are always enjoying the smiling face and loving glances of Kṛṣṇa.” While Lord Kṛṣṇa was thus passing on the road, at intervals some of the citizens, who were all rich, respectable and freed from sinful activities, presented auspicious articles to the Lord, just to offer Him a reception to the city. Thus they worshiped Him as humble servitors.

Jedna dívka řekla druhé: “Má milá přítelkyně, jen stěží můžeme odhadnout, jaké zbožné činnosti musely tyto královny vykonat, že se teď mohou bez přestání radovat z Krišnových úsměvů a milujících pohledů.” Zatímco Pán Krišna kráčel ulicemi, každou chvíli před Něho předstoupili někteří z občanů, bohatí, úctyhodní a prostí hříšných činností, aby Mu předali různé příznivé dary na uvítanou ve městě. Takto Ho uctívali jako pokorní služebníci.

When Lord Kṛṣṇa entered the palace, all the ladies there were overwhelmed with affection just upon seeing Him. They immediately received Lord Kṛṣṇa with glittering eyes expressing their love and affection for Him, and Lord Kṛṣṇa smiled and accepted their feelings and gestures of reception. When Kuntī, the mother of the Pāṇḍavas, saw her nephew Lord Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, she was overpowered by love and affection. She at once got up from her bedstead and appeared before Him with her daughter-in-law, Draupadī, and in maternal love and affection she embraced Him. As Mahārāja Yudhiṣṭhira brought Kṛṣṇa within the palace, the king became so confused in his jubilation that he practically forgot what he was to do at that time to receive Kṛṣṇa and worship Him properly. Lord Kṛṣṇa delightfully offered His respects and obeisances to Kuntī and other elderly ladies of the palace. His younger sister, Subhadrā, was also standing there with Draupadī, and both offered their respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord. At the indication of her mother-in-law, Draupadī brought clothing, ornaments and garlands, and with this paraphernalia they received the queens Rukmiṇī, Satyabhāmā, Bhadrā, Jāmbavatī, Kālindī, Mitravindā, Lakṣmaṇā and the devoted Satyā. These principal queens of Lord Kṛṣṇa were first received, and then the other queens were also offered a proper reception. King Yudhiṣṭhira arranged for Kṛṣṇa’s rest and saw to it that all who came along with Him – namely His queens, soldiers, ministers and secretaries – were comfortably situated. He had arranged that they would experience a new feature of reception every day while staying as guests of the Pāṇḍavas.

Jakmile Pán Krišna vstoupil do paláce, všechny ženy tam k Němu pocítily silnou náklonnost, jen co Ho zahlédly. Ihned Ho vítaly s rozzářenýma očima, které vyjadřovaly jejich lásku k Němu, a Pán Krišna se usmíval a přijímal jejich city a uvítání. Když královna Kuntí, matka Pánduovců, uviděla svého synovce Pána Krišnu, Nejvyšší Osobnost Božství, zaplavila ji láska a náklonnost. Okamžitě vstala ze svého lůžka, společně se svou snachou Draupadí Mu vyšla vstříc a s mateřskou láskou Ho objala. Když Mahárádž Judhišthira uvedl Krišnu do paláce, byl radostí tak zmatený, že prakticky zapomněl, co má v danou chvíli dělat, aby Ho náležitě přivítal a uctil. Pán Krišna s potěšením prokazoval úctu královně Kuntí i ostatním starším ženám v paláci. Jeho mladší sestra Subhadrá tam také stála s Draupadí a obě se s úctou klaněly Pánovým lotosovým nohám. Na pokyn své tchyně přinesla Draupadí oděvy, ozdoby a girlandy, a tím vším společně uvítaly královny Rukminí, Satjabhámu, Bhadru, Džámbavatí, Kálindí, Mitravindu, Lakšmanu a oddanou Satju. Tyto hlavní královny Pána Krišny byly přivítány jako první a potom se dostalo náležitého přijetí i ostatním královnám. Král Judhišthira se postaral, aby si Krišna mohl odpočinout, a dohlédl na pohodlné ubytování všech, kteří přijeli s Ním — Jeho královen, vojáků, ministrů i tajemníků. Zařídil, aby po celou dobu jejich pobytu jako hosté Pánduovců zažili každý den přijetí na nový způsob.

It was during this time that Lord Śrī Kṛṣṇa, with the help of Arjuna, allowed the fire god, Agni, to devour the Khāṇḍava forest for his satisfaction. During the forest fire, Kṛṣṇa saved the demon Mayāsura, who was hiding in the forest. Upon being saved, Mayāsura felt obliged to the Pāṇḍavas and Lord Kṛṣṇa, and he constructed a wonderful assembly house within the city of Hastināpura. To please King Yudhiṣṭhira, Lord Kṛṣṇa remained in the city of Hastināpura for several months. During His stay, He enjoyed strolling here and there. He used to drive on chariots with Arjuna, and many warriors and soldiers used to follow them.

Právě během této doby Pán Šrí Krišna s Ardžunovou pomocí umožnil bohu ohně Agnimu, aby pozřel ke své spokojenosti les Khándava. V průběhu lesního požáru zachránil Krišna démona Majásuru, který se tam skrýval. Zachráněný Majásura se cítil Pánduovcům a Pánu Krišnovi zavázán a vystavěl jim v Hastinápuru jedinečný sněmovní palác. Pro potěšení krále Judhišthiry zůstal Pán Krišna v Hastinápuru několik měsíců. Během svého pobytu se rád toulal na různá místa. Často si vyjížděl s Ardžunou na vozech a mnoho bojovníků a vojáků jezdilo s nimi.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the seventy-first chapter of Kṛṣṇa, “Lord Kṛṣṇa in Indraprastha City.”

Takto končí Bhaktivédántův výklad 71. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Pán Krišna v Indraprastě”.