Skip to main content

CHAPTER 44

44. KAPITOLA

The Killing of Kaṁsa

Zabití Kansy

After Kaṁsa’s wrestlers expressed their determination, the Supreme Personality of Godhead, the killer of Madhu, confronted Cāṇūra, and Lord Balarāma, the son of Rohiṇī, confronted Muṣṭika. Kṛṣṇa and Cāṇūra and then Balarāma and Muṣṭika locked themselves hand to hand, leg to leg, and each began to press against the other with a view to coming out victorious. They joined palm to palm, calf to calf, head to head, chest to chest and began to strike each other. The fighting increased as they pushed each other from one place to another. One captured the other and threw him down on the ground, and another rushed from the back to the front of another and tried to overcome him with a hold. The fighting increased step by step. There was picking up, dragging and pushing, and then the legs and hands were locked together. All the arts of wrestling were perfectly exhibited by the parties as each tried his best to defeat his opponent.

Poté, co Kansovi zápasníci dali najevo své odhodlání, se Nejvyšší Pán, který zahubil démona Madhua, postavil proti Čánúrovi a Pán Balaráma, syn Róhiní, se postavil proti Muštikovi. Krišna a Čánúra a potom i Balaráma a Muštika se do sebe zaklesli, ruku za ruku, nohu za nohu, a každý tlačil na svého soupeře s touhou zvítězit. Přitiskli dlaň k dlani, lýtko k lýtku, hlavu k hlavě, hruď k hrudi a začali jeden druhého bít. Zápas se stupňoval, jak se přetlačovali z místa na místo. Jeden chytil druhého a povalil ho na zem, jindy skočil zezadu před svého protivníka a snažil se ho stisknout ve svém sevření. Zápas neustále zvyšoval svou intenzitu. Zvedali se, přetahovali a přetlačovali, a pak se znovu zaklesli nohama i rukama do sebe. Obě strany dokonale předváděly všechny kousky zápasnického umění a každý se snažil ze všech sil, aby přemohl svého soupeře.

But the audience in the wrestling arena was not very much satisfied because the combatants did not appear to be equally matched. They considered Kṛṣṇa and Balarāma to be mere boys before Cāṇūra and Muṣṭika, who were the strongest wrestlers, as solid as stone. Being compassionate and favoring Kṛṣṇa and Balarāma, the many ladies in the audience began to talk as follows: “Dear friends, there is injustice here.” Another said, “Even in front of the king this wrestling is going on between incompatible sides.” The ladies had lost their sense of enjoyment. They could not encourage the fighting between the strong and the weak. “Muṣṭika and Cāṇūra are just like thunderbolts, as strong as great mountains, and Kṛṣṇa and Balarāma are two delicate boys of very tender age. The principle of justice has already left this assembly. Persons who are aware of the civilized principles of justice will not remain to watch this unfair match. Those taking part in watching this wrestling match are not very much enlightened; therefore whether they speak or remain silent, they are being subjected to the reactions of sinful activities.”

Obecenstvo však nebylo příliš spokojené, protože se mu zápasníci nezdáli rovnocenní. Ve srovnání s Čánúrou a Muštikou, kteří byli nejsilnější ze zápasníků a tvrdí jako kámen, lidé považovali Krišnu a Balarámu za pouhé chlapce. Mnohé ženy v hledišti, které měly s Krišnou a Balarámou soucit a přály Jim, si navzájem říkaly: “Tady se děje bezpráví, milé přítelkyně.” Jedna prohlásila: “Dokonce i před králem spolu bojují protivníci, kteří nejsou na stejné úrovni.” Ženy v tom přestaly nalézat jakýkoliv požitek. Nemohly podporovat zápas silnějšího se slabším. “Muštika a Čánúra mají těla jako blesky a jsou silní jako velké hory, zatímco Krišna a Balaráma jsou dva jemní hoši útlého věku. Spravedlnost již dávno opustila toto shromáždění. Lidé, kteří si uvědomují civilizované zásady spravedlnosti, tady nemohou dále zůstat a sledovat takový nerovný zápas. Ti, kdo se na něj dívají, nejsou příliš osvícení; ať už mluví, nebo nic neříkají, musí sklidit následky hříšného jednání.”

“But my dear friends,” another lady in the assembly spoke out, “just look at the face of Kṛṣṇa. There are drops of perspiration on His face from chasing His enemy, and His face appears like a lotus flower with drops of water.”

“Ale počkejte, mé milé přítelkyně,” promluvila jiná žena v obecenstvu, “jen se podívejte na Krišnův obličej. Jsou na něm kapičky potu ze stíhání nepřítele a Jeho tvář vypadá jako lotosový květ s kapkami vody.”

Another lady said, “Don’t you see how the face of Lord Balarāma has turned especially beautiful? There is a reddish hue on His white face because He is engaged in a strenuous wrestling match with Muṣṭika.”

Další žena řekla: “Všimly jste si, jak obličej Pána Balarámy neobyčejně zkrásněl? Při náročném zápasu s Muštikou Jeho bílé líce zčervenaly.”

Another lady in the assembly addressed her friend, “Dear friend, just imagine how fortunate is the land of Vṛndāvana, where the Supreme Personality of Godhead Himself is present, always decorated with flower garlands and engaged in tending cows along with His brother, Lord Balarāma. He is always accompanied by His cowherd boyfriends, and He plays His transcendental flute. The residents of Vṛndāvana are fortunate to be able to constantly see the lotus feet of Kṛṣṇa and Balarāma, which are worshiped by great demigods like Lord Śiva and by the goddess of fortune. We cannot estimate how many pious activities were executed by the damsels of Vrajabhūmi so that they were able to enjoy the Supreme Personality of Godhead by looking upon the unparalleled beauty of His transcendental body. The beauty of the Lord is beyond compare. No one is higher than or equal to Him in beauty of complexion or bodily luster. Kṛṣṇa and Balarāma are the reservoir of all kinds of opulence – namely wealth, strength, beauty, fame, knowledge and renunciation. The gopīs are so fortunate that they can see and think of Kṛṣṇa twenty-four hours a day, beginning from their milking the cows or husking the paddy or churning the butter in the morning. While engaged in cleaning their houses and washing their floors, they are always absorbed in thought of Kṛṣṇa.”

Jedna žena v obecenstvu se obrátila na svou přítelkyni: “Jen si představ, má milá přítelkyně, jak požehnaná je vrindávanská země, kde osobně přebývá Nejvyšší Pán, jehož stále zdobí květinové girlandy a jenž pase krávy se svým bratrem, Pánem Balarámou. Neustále Ho doprovázejí přátelé pasáčkové a On přitom hraje na svou transcendentální flétnu. Obyvatelé Vrindávanu jsou šťastní, když se mohou neustále dívat na lotosové nohy Krišny a Balarámy, které uctívají velcí polobozi, jako Pán Šiva a bohyně štěstí. Nedokážeme odhadnout, kolik zbožných činností musely vykonat vradžabhúmské dívky, aby se mohly těšit ze společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství a vychutnávat si pohled na jedinečnou krásu Pánova transcendentálního těla. Jeho krása nemá obdoby. Nikdo Ho nepředčí a nikdo se Mu nevyrovná co do krásy pleti a tělesného jasu. Krišna a Balaráma jsou zdrojem všech vznešených vlastností — bohatství, síly, krásy, slávy, poznání a odříkání. Gópí jsou velice šťastné, že mohou vidět Krišnu a myslet na Něho dvacet čtyři hodin denně, počínaje ranním dojením krav nebo mlácením zrna či stloukáním másla. Když uklízejí své domy nebo utírají podlahy, stále jsou pohroužené do myšlenek na Krišnu.”

The gopīs give a perfect example of how one can execute Kṛṣṇa consciousness even while performing various types of material engagements. By constantly being absorbed in the thought of Kṛṣṇa, one cannot be affected by the contamination of material activities. The gopīs, therefore, are perfectly in trance, samādhi, the highest perfectional stage of mystic power. In the Bhagavad-gītā, it is confirmed that one who is constantly thinking of Kṛṣṇa is a first-class yogī among all kinds of yogīs. “My dear friends,” one lady told another, “we must accept the activities of the gopīs to be the highest form of piety; otherwise, how could they have achieved the opportunity of seeing Kṛṣṇa both morning and evening – in the morning when He goes to the pasturing ground with His cows and cowherd boyfriends, and in the evening when He returns with them, playing on His flute and smiling very brilliantly?”

Gópí dávají dokonalý příklad toho, jak můžeme praktikovat vědomí Krišny i při plnění různých hmotných povinností. Je-li člověk neustále pohroužený v myšlenkách na Krišnu, znečištění hmotných činností ho nemůže ovlivnit. Gópí jsou proto v dokonalém tranzu, samādhi, na nejvyšší úrovni mystických sil. V Bhagavad-gītě je potvrzeno, že ten, kdo neustále myslí na Krišnu, je nejlepší ze všech jógích. “Moje milé přítelkyně,” řekla jedna žena ostatním, “činnosti gópí musíme považovat za nejvyšší formu zbožnosti. Jak jinak by mohly mít tu možnost dívat se na Krišnu ráno i večer — ráno, když se svými přáteli vyhání krávy na pastvu, a večer, když se s nimi vrací, hraje na flétnu a zářivě se usmívá?”

When Lord Kṛṣṇa, the Supersoul of every living being, understood that the ladies in the assembly were anxious for Him, He decided not to continue wrestling but to kill the wrestlers immediately. The parents of Kṛṣṇa and Balarāma, namely Nanda Mahārāja, Yaśodā, Vasudeva and Devakī, were also very anxious because they did not know the unlimited strength of their children. Lord Balarāma was fighting with the wrestler Muṣṭika in the same way that Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, was fighting and wrestling with Cāṇūra. Lord Kṛṣṇa appeared to be cruel to Cāṇūra, and He immediately struck him thrice with His fist. The great wrestler was jolted, to the astonishment of the audience. Cāṇūra then took his last chance and attacked Kṛṣṇa, just as one hawk swoops upon another. Folding his two hands, he began to strike the chest of Kṛṣṇa, but Lord Kṛṣṇa was not even slightly disturbed, any more than an elephant is when hit by a flower garland. Kṛṣṇa quickly caught the two hands of Cāṇūra and began to wheel him around, and simply by this centrifugal action, Cāṇūra lost his life. Kṛṣṇa then threw him to the ground. Cāṇūra fell just like the flag of Indra, and all his nicely fashioned ornaments were scattered hither and thither.

Jakmile Pán Krišna, Nadduše všech živých bytostí, porozuměl, že se o Něho ženy v obecenstvu bojí, rozhodl se, že nebude pokračovat v zápase a že zápasníky okamžitě zabije. Rodiče Krišny a Balarámy — Nanda Mahárádž, Jašódá, Vasudéva a Dévakí — se také strachovali, protože neznali neomezenou sílu svých dětí. Pán Balaráma zápasil s Muštikou stejně, jako se Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, bil s Čánúrou. Krišna se zdál být k Čánúrovi krutý; rychle ho třikrát za sebou udeřil pěstí, což velkým zápasníkem k překvapení publika otřáslo. Čánúra potom využil své poslední příležitosti a zaútočil na Krišnu, jako když jeden sokol zaútočí na druhého. Zaťal pěsti a tloukl Krišnu do hrudi, ale Pána Krišnu to ani trochu nevyvedlo z rovnováhy, stejně jako slona nevyvede z rovnováhy úder květinovou girlandou. Krišna hbitě chytil Čánúru za obě ruce, zatočil jím dokola, a odstředivá síla ho připravila o život. Potom ho Krišna pohodil na zem. Čánúra padl jako stožár s Indrovou vlajkou a všechny jeho pěkné ozdoby se rozházely kolem dokola.

Muṣṭika also struck Balarāma, and Balarāma returned the stroke with great force. Muṣṭika began to tremble and vomit blood. Distressed, he gave up his vital force and fell down just as a tree falls down in a hurricane.

Když Muštika uhodil Balarámu, Balaráma mu ránu vrátil velkou silou. Muštika se začal třást a zvracet krev. Ve velkých bolestech padl na zem jako strom poražený hurikánem a vydechl naposled.

After the two wrestlers were killed, a wrestler named Kūṭa came forward. Lord Balarāma immediately caught him in His left hand and killed him nonchalantly. A wrestler of the name Śala came forward, and Kṛṣṇa immediately cracked his head with a kick. A wrestler named Tośala came forward and was killed in the same way. Thus all the great wrestlers were killed by Kṛṣṇa and Balarāma, and the remaining wrestlers fled from the assembly out of fear for their lives. All the cowherd boyfriends of Kṛṣṇa and Balarāma approached Them and congratulated Them with great pleasure. While trumpets resounded and drums were beaten, the leg bells on the feet of Kṛṣṇa and Balarāma tinkled.

Jakmile byli tito dva zápasníci mrtví, do ringu vešel zápasník jménem Kúta. Pán Balaráma ho okamžitě chytil za levou ruku a ledabyle ho zabil. Předstoupil zápasník jménem Šala — Krišna ho kopl a rozbil mu hlavu. Pak nastoupil zápasník jménem Tóšala a zemřel stejným způsobem. Krišna a Balaráma tak zabili všechny velké zápasníky, a ostatní ze strachu o život utekli. Všichni pasáčkové, přátelé Krišny a Balarámy, Jim přišli s radostí blahopřát. Do troubení trumpet a dunění bubnů se ozývalo cinkání zvonků na Krišnových a Balarámových nohách.

All the people gathered there began to clap in great ecstasy, and no one could estimate the bounds of their pleasure. The brāhmaṇas present began to praise Kṛṣṇa and Balarāma ecstatically. Only Kaṁsa was morose; he neither clapped nor offered benediction to Kṛṣṇa. Kaṁsa resented that the trumpets and drums should be played for Kṛṣṇa’s victory, and he was very sorry that the wrestlers had been killed and had fled the assembly. He therefore immediately ordered the band to stop playing and addressed his men as follows: “I order that these two sons of Vasudeva be immediately driven out of Mathurā. The cowherd boys who have come with Them should be plundered and all their riches taken away. Nanda Mahārāja should immediately be arrested and killed for his cunning behavior, and that rascal Vasudeva should also be killed without delay. Also my father, Ugrasena, who has always supported my enemies against my will, should be killed.”

Všichni lidé nadšeně tleskali a jejich radost neznala mezí. Přítomní bráhmanové jásavě opěvovali Krišnu a Balarámu. Pouze Kansa byl nevrlý; ani netleskal, ani Krišnovi nežehnal. Rozčilovalo ho, že trumpety a bubny zní na počest Krišnova vítězství, a velice ho mrzelo, že zápasníci byli buď mrtví, nebo utekli. Okamžitě nařídil, aby hudba zmlkla, a oslovil své služebníky následovně: “Nařizuji, aby tito dva synové Vasudévy byli neprodleně vyhnáni z Mathury. Pasáčky, kteří s Nimi přišli, oberte o všechno. Okamžitě zatkněte a zabijte Nandu Mahárádže za jeho prohnané chování a toho darebáka Vasudévu také bez odkladu zabijte. Rovněž zabijte mého otce Ugrasénu, který vždy proti mé vůli podporoval moje nepřátele.”

When Kaṁsa spoke in this way, Lord Kṛṣṇa became very angry with him, and within a second He jumped onto the high dais of King Kaṁsa. Kaṁsa was prepared for Kṛṣṇa’s attack, for he knew from the beginning that Kṛṣṇa was to be the supreme cause of his death. Kaṁsa immediately unsheathed his sword and prepared to answer the challenge of Kṛṣṇa with sword and shield. As Kaṁsa wielded his sword up and down, hither and thither, Lord Kṛṣṇa, the supreme powerful Lord, caught hold of him with great force. The Supreme Personality of Godhead, who is the shelter of the complete creation and from whose lotus navel the whole creation is manifested, immediately knocked the crown from the head of Kaṁsa and grabbed his long hair in His hand. He then dragged Kaṁsa from his seat to the wrestling dais and threw him down. Then Kṛṣṇa at once straddled his chest and began to strike him over and over again. Simply from the strokes of Kṛṣṇa’s fist, Kaṁsa lost his vital force.

Pána Krišnu Kansova slova velice rozzlobila a v okamžiku vyskočil na jeho vyvýšené pódium. Kansa byl na Krišnův útok připravený, neboť od počátku věděl, že Krišna má být svrchovanou příčinou jeho smrti. Bleskově tasil meč, nastavil štít a chystal se Krišnův útok odrazit. Zatímco mával mečem nahoru dolů a ze strany na stranu, Pán Krišna, nejmocnější Pán, se ho s velkou silou chopil. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je útočištěm celého stvoření a z jehož lotosového pupku se celé stvoření projevilo, ihned srazil Kansovi z hlavy korunu a chytil ho za jeho dlouhé vlasy. Pak ho stáhl z trůnu do zápasnického ringu a shodil ho na zem. Sedl si obkročmo na jeho hruď a bil ho hlava nehlava. Samotné údery Krišnovy pěsti stačily na to, aby Kansu opustila životní síla.

To assure His parents that Kaṁsa was dead, Lord Kṛṣṇa dragged him just as a lion drags an elephant after killing it. When people saw this, there was a great roaring sound from all sides as some spectators expressed their jubilation and others cried in lamentation. From the day Kaṁsa had heard he would be killed by the eighth son of Devakī, he was always thinking of Kṛṣṇa with His wheel in hand, and because he was very much afraid of his death, he was thinking of Kṛṣṇa in that form twenty-four hours a day, without stopping – even while eating, while walking and while breathing – and naturally he got the blessing of liberation. In the Bhagavad-gītā it is stated, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ: a person gets his next life according to the thoughts in which he is always absorbed. Kaṁsa was thinking of Kṛṣṇa with His wheel, which means Nārāyaṇa, who holds a wheel, conch shell, lotus flower and club.

Aby Pán Krišna ujistil své rodiče, že je Kansa mrtvý, táhl ho, jako lev táhne slona, kterého zabil. Když to lidé viděli, ze všech stran se začal ozývat velký hluk, jak někteří diváci jásali a jiní naříkali. Kansa ode dne, kdy se dozvěděl, že ho osmý syn Dévakí zabije, neustále myslel na Krišnu s kolem v ruce, a jelikož se velice bál smrti, myslel na Krišnu v této podobě nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně — dokonce i když jedl, když někam šel a když dýchal — a přirozeně byl požehnán vysvobozením. V Bhagavad-gītě je řečeno: sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ — příští život člověka odpovídá myšlenkám, do kterých je neustále pohroužený. Kansa myslel na Krišnu s Jeho kolem, tedy na Nárájana, jenž drží kolo, lasturu, lotosový květ a kyj.

According to the opinion of authorities, Kaṁsa attained sārūpya-mukti after death; that is to say, he attained the same form as Nārāyaṇa (Viṣṇu). On the Vaikuṇṭha planets all the inhabitants have the same bodily features as Nārāyaṇa. After his death, Kaṁsa attained liberation and was promoted to Vaikuṇṭhaloka. From this instance we can understand that even a person who thinks of the Supreme Personality of Godhead as an enemy gets liberation or a place in a Vaikuṇṭha planet, so what to speak of the pure devotees, who are always absorbed in favorable thoughts of Kṛṣṇa? Even an enemy killed by Kṛṣṇa gets liberation and is placed in the impersonal brahma-jyotir. Since the Supreme Personality of Godhead is all-good, anyone thinking of Him, either as an enemy or as a friend, gets liberation. But the liberation of the devotee and the liberation of the enemy are not the same. The enemy generally gets the liberation of sāyujya, and sometimes he gets sārūpya liberation.

Podle mínění autorit obdržel Kansa po smrti sārūpya-mukti neboli stejnou podobu, jako má Nárájan (Višnu). Na vaikunthských planetách mají všichni obyvatelé stejná těla jako Nárájan. Kansa získal po smrti osvobození a byl přemístěn na Vaikunthalóku. Z tohoto příkladu můžeme vidět, že i člověk, který myslí na Nejvyšší Osobnost Božství jako na nepřítele, dostane osvobození neboli místo na vaikunthské planetě. Co potom teprve čistí oddaní, kteří vždy myslí na Krišnu příznivým způsobem? Dokonce i nepřítel, kterého Krišna zabil, je osvobozen a dospěje do neosobní brahmajyoti. Jelikož Nejvyšší Pán je všedobrý, každý, kdo na Něho myslí, ať už jako na nepřítele, nebo jako na přítele, získá osvobození. Osvobození oddaného a osvobození nepřítele však nejsou stejná. Nepřítel obvykle dostane osvobození sāyujya a někdy sārūpya.

Kaṁsa had eight brothers, headed by Kaṅka, all of them younger than he, and when they learned that their elder brother had been killed, they combined together and rushed toward Kṛṣṇa in great anger to kill Him. Kaṁsa and his brothers were all Kṛṣṇa’s maternal uncles, brothers of Kṛṣṇa’s mother, Devakī. When Kṛṣṇa killed Kaṁsa He killed His maternal uncle, which is against the regulations of Vedic injunctions. Although Kṛṣṇa is independent of all Vedic injunctions, He violates the Vedic injunctions only in inevitable cases. Kaṁsa could not be killed by anyone but Kṛṣṇa; therefore Kṛṣṇa was obliged to kill him. But as far as Kaṁsa’s eight brothers were concerned, Balarāma took charge of killing them. Balarāma’s mother, Rohiṇī, although the wife of Vasudeva, was not the sister of Kaṁsa; therefore Balarāma took charge of killing all of Kaṁsa’s eight brothers. He immediately took up an available weapon (most probably the elephant’s tusk which He carried) and killed the eight brothers one after another, just as a lion kills a flock of deer. Kṛṣṇa and Balarāma thus verified the statement that the Supreme Personality of Godhead appears in order to give protection to the pious and to kill the impious demons, who are always enemies of the demigods.

Kansa měl osm mladších bratrů, které vedl Kanka. Když se dozvěděli o smrti svého staršího bratra, spojili se a s velkým hněvem se hnali na Krišnu, aby Ho zabili. Kansa a jeho bratři byli Krišnovými strýci z matčiny strany; byli bratry Krišnovy matky Dévakí. Když Krišna zabil Kansu, zabil vlastně svého strýce, což je proti védským pravidlům. Krišna je sice na všech védských pokynech nezávislý, ale přesto je porušuje pouze v nezbytných případech. Kansu nemohl zabít nikdo jiný než Krišna; proto byl nucen ho zabít sám. Co se však týkalo Kansových osmi sourozenců, o jejich smrt se postaral Balaráma. Balarámova matka Róhiní byla sice manželkou Vasudévy, ale nebyla Kansovou sestrou; proto Balaráma všech osm Kansových bratrů zabil. Chopil se nejbližší vhodné zbraně (pravděpodobně sloního klu, který si nesl) a zabil je jednoho po druhém, jako když lev zabíjí stádo jelínků. Krišna a Balaráma takto potvrdili výrok, že Nejvyšší Pán sestupuje, aby chránil zbožné a zabíjel bezbožné démony, kteří jsou věčnými nepřáteli polobohů.

The demigods from the higher planetary systems showered flowers, congratulating Kṛṣṇa and Balarāma. Among the demigods were powerful personalities like Lord Brahmā and Lord Śiva, and all joined together in showing their jubilation over Kaṁsa’s death. There were beating of drums and showering of flowers from the heavenly planets, and the wives of the demigods danced in ecstasy.

Polobozi z vyšších planetárních soustav shazovali květy, jimiž Krišnovi a Balarámovi blahopřáli. Mezi polobohy byly mocné osobnosti, jako Pán Brahmá a Pán Šiva, a všichni se společně radovali z Kansovy smrti. Z nebeských planet se ozývalo tlučení na bubny a manželky polobohů nadšeně tancovaly.

The wives of Kaṁsa and his eight brothers were aggrieved at the sudden death of their husbands, and all of them struck their foreheads and shed torrents of tears. Crying loudly and embracing the bodies of their husbands, which lay on the wrestling dais, the wives of Kaṁsa and his brothers lamented, addressing the dead bodies: “Our dear husbands, you are so kind and are the protectors of your dependents. Now, after your death, we are also dead, along with your homes and children. We no longer look auspicious. On account of your death, the auspicious functions to take place, such as the sacrifice of the bow, have all been spoiled. Our dear husbands, you treated persons ill who were faultless, and as a result you have been killed. This is inevitable because a person who torments an innocent person must be punished by the laws of nature. We know that Lord Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead. He is the supreme master and supreme enjoyer of everything; therefore, one who neglects His authority can never be happy, and ultimately, as you have, he meets death.”

Ženy Kansy a jeho osmi bratrů se rmoutily nad náhlou smrtí svých manželů, tloukly se do čela a prolévaly potoky slz. Hlasitě naříkaly, objímaly mrtvá těla svých mužů, ležící na zemi v zápasnickém ringu, a promlouvaly k nim: “Milí manželé, jste tak laskaví a jste ochránci těch, kdo náleží do vaší péče. S vaší smrtí jsme umřely i my, i vaše domovy a děti. Už nezáříme štěstím. Vaše smrt překazila chystané slavnosti, jako například oběť luku. Naši milí manželé, chovali jste se špatně k nevinným osobám, a proto jste museli zemřít. Je to nevyhnutelné, protože přírodní zákony potrestají každého, kdo trýzní nevinného. Víme, že Pán Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství. Je nejvyšší vládce a nejvyšší poživatel všeho; proto ten, kdo přehlíží Jeho autoritu, nemůže být šťastný a nakonec si přivodí smrt, tak jako vy.”

Since Kṛṣṇa was kind and affectionate to His aunts, He solaced them as far as possible. The ritualistic ceremonies performed after death were then conducted under the personal supervision of Kṛṣṇa because He happened to be the nephew of all the dead princes. After finishing this business, Kṛṣṇa and Balarāma immediately released Their father and mother, Vasudeva and Devakī, who had been imprisoned by Kaṁsa. Kṛṣṇa and Balarāma fell at Their parents’ feet and offered them prayers. Vasudeva and Devakī had suffered so much trouble from Kaṁsa because Kṛṣṇa was their son. Devakī and Vasudeva were fully conscious of Kṛṣṇa’s exalted position as the Supreme Personality of Godhead; therefore, although Kṛṣṇa touched their feet and offered them obeisances and prayers, they did not embrace Him but simply stood up to hear the Supreme Personality of Godhead. Although Kṛṣṇa was born as their son, Vasudeva and Devakī were always conscious of His position.

Krišna byl ke svým tetám laskavý a milý a utěšoval je, jak jen mohl. Jako synovec všech mrtvých princů osobně dohlédl na vykonání posmrtného obřadu. Poté Krišna a Balaráma okamžitě vysvobodili své rodiče, Vasudévu a Dévakí, z Kansova vězení. Padli jim k nohám a modlili se k nim. Vasudéva a Dévakí zakusili mnohá utrpení kvůli tomu, že Krišna byl jejich syn; Kansa jim za to znepříjemňoval život. Byli si plně vědomi Krišnova vznešeného postavení Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto pouze stáli a naslouchali Mu. Neobjali Ho, i když se s poklonami dotýkal jejich nohou a modlil se k nim. Přestože se narodil jako jejich syn, Vasudéva a Dévakí si byli stále vědomi Jeho postavení.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the forty-fourth chapter of Kṛṣṇa, “The Killing of Kaṁsa.”

Takto končí Bhaktivédántův výklad 44. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Zabití Kansy”.