Skip to main content

Invocation

ЗВЕРНЕННЯ

Text

Текст

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate
ом̇ пӯрн̣ам адах̣ пӯрн̣ам ідам̇
пӯрн̣а̄т пӯрн̣ам ӯдачйате
пӯрн̣асйа пӯрн̣ам а̄да̄йа
пӯрн̣ам ева̄ваш́ішйате

Synonyms

Послівний переклад

oṁ — the Complete Whole; pūrṇam — perfectly complete; adaḥ — that; pūrṇam — perfectly complete; idam — this phenomenal world; pūrṇāt — from the all-perfect; pūrṇam — complete unit; udacyate — is produced; pūrṇasya — of the Complete Whole; pūrṇam — completely, all; ādāya — having been taken away; pūrṇam — the complete balance; eva — even; avaśiṣyate — is remaining.

ом̇—всеосяжне довершене ціле; пӯрн̣ам—абсолютно довершений; адах̣—той; пӯрн̣ам—абсолютно довершений; ідам—цей феноменальний світ; пӯрн̣а̄т—із уседосконалого; пӯрн̣ам—довершена частка; удачйате—створена; пӯрн̣асйа—із довершеного цілого; пӯрн̣ам—цілком, усі; а̄да̄йа—що відокремлюються; пӯрн̣ам—цілковита рівновага; ева—навіть; аваш́ішйате—зберігається.

Translation

Переклад

The Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the Complete Whole is also complete in itself. Because He is the Complete Whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance.

Бог-Особа — досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий і тому все, що походить із Нього, як, наприклад, цей феноменальний світ — також довершене і досконало споряджене всім необхідним. Будь-що, породжене Всеосяжним Довершеним Цілим, також цілком довершене. Господь є Всеосяжне Довершене Ціле, і тому, незважаючи навіть на те, що незчисленні повновартісні проявлення виникають із Нього, Він зберігає цілковиту рівновагу.

Purport

Коментар

The Complete Whole, or the Supreme Absolute Truth, is the complete Personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman or of Paramātmā, the Supersoul, is incomplete realization of the Absolute Complete. The Supreme Personality of Godhead is sac-cid-ānanda-vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of His sat feature, or His aspect of eternity, and Paramātmā realization is realization of His sat and cit features, His aspects of eternity and knowledge. But realization of the Personality of Godhead is realization of all the transcendental features – sat, cit and ānanda, bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the Absolute Truth in their completeness. Vigraha means “form.” Thus the Complete Whole is not formless. If He were formless, or if He were less than His creation in any other way, He could not be complete. The Complete Whole must contain everything both within and beyond our experience; otherwise He cannot be complete.

Всеосяжне Довершене Ціле, тобто Верховна Абсолютна Істина є Абсолютним Богом-Особою. Осягнення безособистісного Брахмана й Парама̄тми, Наддуші — це незавершене усвідомлення Абсолютного Цілого. Верховний Бог-Особа є сач-чід-а̄нанда-віґраха й усвідомлення безособистісного Брахмана є осягненням Його риси сат, або аспекту вічності; усвідомлення Парама̄тми, Наддуші, полягає в осягненні Його рис сат і чіт, аспектів вічності та знання. Усвідомити ж Бога-Особу, однак, означає осягнути всі Його трансцендентні риси: сат, чіт і а̄нанду (блаженство). Той, хто стоїть на засадах персоналістської концепції Абсолютної Істини, осягає ці аспекти у довершеній формі (віґрасі). Отже, Довершене Ціле, Абсолют, не позбавлений форми. Якби Він був безформним, або якби щось створене Ним перевершувало б Його — Він не був би абсолютно довершеним.

The Complete Whole, the Personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is. Thus this phenomenal world is also complete in itself. The twenty-four elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the Complete Whole, and when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the Complete Whole.

Всеосяжне Довершене Ціле мусить містити в Собі все, що перебуває як у межах так і поза межами нашого досвіду, інакше Його не можна вважати цілком довершеним. Всеосяжне Довершене Ціле, Бог-Особа, має безмежні потенції і всі вони цілком довершені, як і Він Сам. Тому цей феноменальний, матеріальний світ також є довершеним сам у собі. Двадцять чотири елементи, з яких складається тимчасово проявлений матеріальний всесвіт, досконало пристосовані для того, щоб виробляти все необхідне для підтримування і зберігання цього всесвіту. Подібне підтримування не вимагає жодних зовнішніх зусиль від ще якихось елементів. Всесвіт функціонує за своїм власним розкладом, встановленим енерґією Всеосяжного Довершеного Цілого і коли відведений йому час вичерпається, це тимчасове проявлення буде знищене згідно досконалого задуму Довершеного Цілого.

All facilities are given to the small complete units (namely the living beings) to enable them to realize the Complete Whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the Complete Whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being, and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the Complete Whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature.

Крихітним довершеним часткам, живим істотам, створено всі сприятливі умови, які дозволяють їм усвідомити Всеосяжне Довершене Ціле. Будь-яка недосконалість виявляється лише внаслідок неповного знання про Довершене Ціле. Людська форма життя являє собою досконале виявлення свідомості живої істоти. Її здобувають шляхом еволюції — проходження крізь 8 400 000 видів життя в кругообігові народження й смерті. Якщо людина, життя якої благословенне повнотою свідомості, не усвідомить своєї довершеності у Довершеному Цілому — вона втратить рідкісну нагоду реалізувати свою досконалість і, згідно з законами матеріальної природи, знову потрапить до еволюційного циклу.

Because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the Complete Whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. Similarly, living beings are part and parcel of the Complete Whole, and if they are severed from the Complete Whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them.

Через свою обмеженість ми не знаємо, що довершеність природної будови забезпечує нас усім необхідним для існування, і тому ми докладаємо величезних зусиль, намагаючись використати природні ресурси на поталу своїм почуттям, які бажають тішитись «повнотою життя» почуттєвої втіхи. Але жива істота не здатна насолоджуватися чуттєвим життям сама по собі, незалежно від Довершеного Цілого, і тому цей хибний шлях задоволення своїх почуттів є нічим іншим, окрім ілюзії. Рука — це частина тіла, і вона є повновартісною частиною лише в єдності з тілом. Відтята од тіла, вона лише здається рукою, але насправді вже нічого не варта. Аналогічно, живі істоти є невід’ємними частками Всеосяжного Довершеного Цілого, але якщо вони відділяються од Нього — оманливе уявлення про свою довершеність ніколи не зможе повністю задовольнити їх.

The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the Complete Whole. All services in this world – whether social, political, communal, international or even interplanetary – will remain incomplete until they are dovetailed with the Complete Whole. When everything is dovetailed with the Complete Whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves.

Життя людини може стати досконалим лише тоді, коли вона присвятить його служінню Довершеному Цілому. Всяке інше служіння в цьому світі — соціальне, політичне, громадське, інтернаціональне, навіть інтерпланетне — залишиться недосконалим доти, доки його не буде узгоджено з Довершеним Цілим. Коли ж усе узгоджується із Всеосяжним Довершеним Цілим, то возз’єднані з Ним невід’ємні частки також стають довершеними.