Skip to main content

Invocation

Įžanginė mantra

Text

Tekstas

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate
oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate

Synonyms

Synonyms

oṁ — the Complete Whole; pūrṇam — perfectly complete; adaḥ — that; pūrṇam — perfectly complete; idam — this phenomenal world; pūrṇāt — from the all-perfect; pūrṇam — complete unit; udacyate — is produced; pūrṇasya — of the Complete Whole; pūrṇam — completely, all; ādāya — having been taken away; pūrṇam — the complete balance; eva — even; avaśiṣyate — is remaining.

oṁ — absoliuti visuma; pūrṇam — visiškai tobula; adaḥ — ta; pūrṇam — visa; idam — šis reiškinių pasaulis; pūrṇāt — iš visų tobuliausio; pūrṇam — pilnavertė dalis; udacyate — sukuriama; pūrṇasya — iš absoliučios visumos; pūrṇam — visiškai viską; ādāya — atėmus; pūrṇam — visiška pusiausvyra; eva — net; avaśiṣyate — išlieka.

Translation

Translation

The Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the Complete Whole is also complete in itself. Because He is the Complete Whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance.

Dievo Asmuo yra tobulas ir absoliutus, ir kadangi Jis visiškai tobulas, visa, kas iš Jo kyla, taip pat ir šis reiškinių pasaulis, yra tobulai aprūpinta viskuo, kas būtina pilnavertei visumai. Viskas, kas kyla iš tobulos visumos, irgi yra tobula. Kadangi Jis – tobula visuma, tai net atsiskyrus nuo Jo daugybei pilnaverčių dalių, Jis Pats išlaiko visišką pusiausvyrą.

Purport

Purport

The Complete Whole, or the Supreme Absolute Truth, is the complete Personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman or of Paramātmā, the Supersoul, is incomplete realization of the Absolute Complete. The Supreme Personality of Godhead is sac-cid-ānanda-vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of His sat feature, or His aspect of eternity, and Paramātmā realization is realization of His sat and cit features, His aspects of eternity and knowledge. But realization of the Personality of Godhead is realization of all the transcendental features – sat, cit and ānanda, bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the Absolute Truth in their completeness. Vigraha means “form.” Thus the Complete Whole is not formless. If He were formless, or if He were less than His creation in any other way, He could not be complete. The Complete Whole must contain everything both within and beyond our experience; otherwise He cannot be complete.

Tobula visuma, Aukščiausioji Absoliuti Tiesa, – tai absoliutus Dievo Asmuo. Beasmenio Brahmano ar Paramātmos, Supersielos, pažinimas yra nevisiškas Absoliučios Visumos pažinimas. Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra sac-cid-ānanda-vigraha, ir beasmenio Brahmano pažinimas – tai Jo sat bruožo, kitaip sakant, Jo amžinatvės aspekto pažinimas. O Paramātmos, Supersielos, pažinimas – tai Jo sat ir cit bruožų, t. y. amžinatvės ir žinojimo aspektų pažinimas. Tačiau pažinti Dievo Asmenį reiškia pažinti iškart visus transcendentinius Jo bruožus: sat, cit ir ānanda, palaimą. Kai žmogus pažįsta Aukščiausiąjį Asmenį, jis pažįsta šiuos tris Absoliučiosios Tiesos aspektus iki galo. Kaip jau minėjome, Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra sac-cid-ānanda-vigraha. Vigraha reiškia „pavidalas“. Taigi tobula visuma turi pavidalą. Jei Ji neturėtų pavidalo arba kokia kita prasme būtų menkesnė už Savo kūrinį, Ji nebūtų absoliuti. Absoliuti visuma turi aprėpti viską – ir tai, ką mes galime patirti, ir tai, kas yra už mūsų patyrimo ribų. Antraip Ji nebūtų absoliuti.

The Complete Whole, the Personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is. Thus this phenomenal world is also complete in itself. The twenty-four elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the Complete Whole, and when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the Complete Whole.

Absoliučios visumos, Dievo Asmens, galios neišsemiamos. Jos yra tobulos, kaip ir Pats Dievo Asmuo. Taigi šis reiškinių pasaulis irgi vidujai tobulas. Materiali visata – tai laikinas pasaulis, sudarytas iš dvidešimt keturių pradų, kurie, jungdamiesi vienas su kitu, gali sukurti viską, kas reikalinga visatai palaikyti ir egzistuoti. Jokios pašalinės pagalbos tam nereikia. Visata funkcionuoja pagal savo laiką, kurį nustato absoliučiosios visumos energija. Kai skirtasis laikas baigiasi, pagal tobulą visumos tvarką šis laikinas pasaulis sunaikinamas.

All facilities are given to the small complete units (namely the living beings) to enable them to realize the Complete Whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the Complete Whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being, and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the Complete Whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature.

Pilnavertėms dalelėms (t. y. gyvosioms būtybėms) yra sudarytos visos galimybės, kad jos galėtų pažinti absoliučiąją visumą. Visi pasaulio netobulumai, kuriuos mes matome, yra išsamių žinių apie absoliučią visumą neturėjimo rezultatas. Kai gyva būtybė gauna žmogaus gyvybės formą (šią formą ji įgyja, evoliucionuodama per 8 400 000 gyvybės rūšių ir nuolat gimdama bei mirdama), tada iki galo atsiskleidžia jos sąmonė. Ir jei, būdama žmogumi ir apdovanota tobula sąmone, gyva esybė nesuvokia savęs kaip absoliučios visumos pilnavertės dalies, ji praranda galimybę realizuoti savo tobulumą ir materialios gamtos dėsniai vėl įstumia ją į evoliucijos ciklą.

Because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the Complete Whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. Similarly, living beings are part and parcel of the Complete Whole, and if they are severed from the Complete Whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them.

Nesuvokdami, kad gamtoje yra nustatyta tobula tvarka mūsų egzistencijai palaikyti, mes stengiamės kuo plačiau naudoti gamtos išteklius ir sukurti vadinamąjį pilnavertį gyvenimą, kurio esmė – jutiminiai džiaugsmai. Tai yra paklydimas. Manyti, kad nesiedama savęs su absoliučiąja visuma ir tesiekdama patenkinti savo jausmus gyvoji esybė bus laiminga, yra iliuzija. Ranka yra pilnavertė kūno dalis, kol ji susijusi su visu kūnu. Atskyrus ranką nuo kūno, ji tebėra panaši į ranką, tačiau jau nebeturi rankai būdingų ypatybių. Taip lygiai ir gyvosios būtybės yra neatsiejamos absoliučiosios visumos dalelės, ir, atsiejus jas nuo absoliučiosios visumos, iliuzinis savo pilnatvės pajautimas nebegali suteikti joms tikrojo pasitenkinimo.

The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the Complete Whole. All services in this world – whether social, political, communal, international or even interplanetary – will remain incomplete until they are dovetailed with the Complete Whole. When everything is dovetailed with the Complete Whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves.

Visos žmogaus galios tegali būti iki galo realizuotos, tarnaujant absoliučiajai visumai. Kad ir kam betarnautume šiame pasaulyje – visuomeniniams, politiniams, socialiniams, tarptautiniams ar net tarpplanetiniams interesams, ši tarnystė nebus pilnavertė, kol nesusiesime jos su absoliučiąja visuma. Kai viskas siejama su absoliučiąja visuma, jos neatskiriamos dalelės irgi tampa pilnavertės.