Skip to main content

Invocation

Vzývání

Text

Verš

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate
oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate

Synonyms

Synonyma

oṁ — the Complete Whole; pūrṇam — perfectly complete; adaḥ — that; pūrṇam — perfectly complete; idam — this phenomenal world; pūrṇāt — from the all-perfect; pūrṇam — complete unit; udacyate — is produced; pūrṇasya — of the Complete Whole; pūrṇam — completely, all; ādāya — having been taken away; pūrṇam — the complete balance; eva — even; avaśiṣyate — is remaining.

oṁ — Úplný Celek; pūrṇam — naprosto dokonalý; adaḥ — tento; pūrṇam — naprosto dokonalý; idam — tento vnímatelný svět; pūrṇāt — ze zcela dokonalého; pūrṇam — úplná jednotka; udacyate — vytvořen; pūrṇasya — z Úplného Celku; pūrṇam — naprostá rovnováha; ādāya — odňato; pūrṇam — naprostá rovnováha; eva — třebaže; avaśiṣyate — zůstává.

Translation

Překlad

The Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the Complete Whole is also complete in itself. Because He is the Complete Whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance.

Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, je dokonalý a celistvý. Protože je naprosto dokonalý, veškeré Jeho emanace, jako například tento vnímatelný svět, jsou dokonale vybaveny jako úplné celky. Cokoliv bylo vytvořeno celistvým, je samo o sobě rovněž celistvé. Protože je Úplným Celkem, zůstává zcela úplný, třebaže z Něho emanuje takové množství ucelených jednotek.

Purport

Význam

The Complete Whole, or the Supreme Absolute Truth, is the complete Personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman or of Paramātmā, the Supersoul, is incomplete realization of the Absolute Complete. The Supreme Personality of Godhead is sac-cid-ānanda-vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of His sat feature, or His aspect of eternity, and Paramātmā realization is realization of His sat and cit features, His aspects of eternity and knowledge. But realization of the Personality of Godhead is realization of all the transcendental features – sat, cit and ānanda, bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the Absolute Truth in their completeness. Vigraha means “form.” Thus the Complete Whole is not formless. If He were formless, or if He were less than His creation in any other way, He could not be complete. The Complete Whole must contain everything both within and beyond our experience; otherwise He cannot be complete.

Úplný Celek, neboli Nejvyšší Absolutní Pravda, je Osobnost Božství. Realizace neosobního Brahmanu a Paramátmy čili Nadduše je neúplnou realizací Absolutního Celku. Nejvyšší Osobnost Božství je sac-cid-ānanda-vigraha. Realizace neosobního Brahmanu je realizací vlastnosti sat neboli aspektu věčnosti a realizace Paramátmy neboli Nadduše je realizací vlastnosti sat a cit—věčnosti a poznání. Realizace Osobnosti Božství, Nejvyššího Pána, je však realizací všech Jeho transcendentálních vlastností sat, cit a ānanda—blaženosti. V osobním pojetí jsou tyto aspekty realizovány v uceleném tvaru (vigraha). Úplný Celek není beztvarý. Kdyby byl beztvarý nebo kdyby byl jakýmkoliv způsobem méně úplný než to, co stvořil, nemohl by být úplný. Úplný Celek musí obsahovat všechno, co je v dosahu naší zkušenosti, i to za jejími hranicemi, neboť jinak by nemohl být úplný.

The Complete Whole, the Personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is. Thus this phenomenal world is also complete in itself. The twenty-four elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the Complete Whole, and when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the Complete Whole.

Úplný Celek, Osobnost Božství, má mnoho energií, jež jsou stejně celistvé, jako je On. Proto je také tento jevový neboli hmotný svět sám o sobě celistvý. Čtyřiadvacet pralátek, z nichž se tento hmotný svět dočasně projevuje, je uzpůsobeno tak, aby mohly vytvářet vše, co je třeba k zachování a udržení tohoto vesmíru. Udržování tohoto vesmíru si nevyžaduje žádné vnější námahy některé jiné jednotky. Vesmír má svůj vlastní čas, stanovený energií Úplného Celku, a když se tento čas naplní, bude tento dočasný projev zničen na základě dokonalého uspořádání Celku.

All facilities are given to the small complete units (namely the living beings) to enable them to realize the Complete Whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the Complete Whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being, and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the Complete Whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature.

Celistvé jednotky (živé bytosti) mají plnou možnost realizovat Celek a jakékoliv neúplnosti zakoušejí jen kvůli neúplnému poznání Celku. Lidská životní podoba je plným projevem vědomí živé bytosti a je možno jí získat až po vývoji v 8 400 000 životních druzích v koloběhu rození a smrti. Jestliže lidská bytost nerealizuje svou celistvost v Úplném Celku během tohoto života, ve kterém je obdařena plným vědomím, ztratí možnost realizovat svou celistvost a podle zákona hmotné přírody se bude muset znovu vrátit do vývojového cyklu.

Because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the Complete Whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. Similarly, living beings are part and parcel of the Complete Whole, and if they are severed from the Complete Whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them.

Protože nevíme, že v přírodě je plnou měrou zajištěno vše, čeho je třeba k životu, snažíme se využít přírodních zdrojů, abychom si mohli vytvořit takzvaný úplný život ze smyslových požitků. Tento zbloudilý život založený na smyslových požitcích je iluzí, neboť živá bytost nemůže mít požitek ze smyslového života, není-li spojena s Absolutním Celkem. Ruka na těle je celistvou jednotkou, dokud je spojena s Úplným Celkem. Je-li od těla oddělena, může sice vypadat jako ruka, ale ve skutečnosti postrádá potenciál ruky. Živé bytosti jsou součástí Úplného Celku, a pokud jsou od Něj odděleny, nemůže iluzorní představa úplnosti přinést vytoužené výsledky.

The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the Complete Whole. All services in this world – whether social, political, communal, international or even interplanetary – will remain incomplete until they are dovetailed with the Complete Whole. When everything is dovetailed with the Complete Whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves.

Plnost lidského života se může uskutečnit pouze tehdy, zapojí-li se člověk do služby Úplného Celku. Všechny služby na tomto světě—sociální, politické, společenské, mezinárodní nebo dokonce meziplanetární—zůstanou neúplné, nejsou-li spojeny s Úplným Celkem. Když je vše spojené s Úplným Celkem, stávají se také připojené části samy o sobě úplnými.