Skip to main content

Invocation

Обръщение

Text

Текст

oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udacyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate
ом̇ пӯрн̣ам адах̣ пӯрн̣ам идам̇
пӯрн̣а̄т пӯрн̣ам удачяте
пӯрн̣ася пӯрн̣ам а̄да̄я

пӯрн̣ам ева̄вашиш̣яте

Synonyms

Дума по дума

oṁ — the Complete Whole; pūrṇam — perfectly complete; adaḥ — that; pūrṇam — perfectly complete; idam — this phenomenal world; pūrṇāt — from the all-perfect; pūrṇam — complete unit; udacyate — is produced; pūrṇasya — of the Complete Whole; pūrṇam — completely, all; ādāya — having been taken away; pūrṇam — the complete balance; eva — even; avaśiṣyate — is remaining.

ом̇ – пълното цяло; пӯрн̣ам – напълно съвършен; адах̣ – това; пӯрн̣ам – напълно съвършен; идам – този осезаем свят; пӯрн̣а̄т – от всесъвършения; пӯрн̣ам – завършено цяло; удачяте – произведени; пӯрн̣ася – на пълното цяло; пӯрн̣ам – напълно, всичко; а̄да̄я – след като са отнети; пӯрн̣ам – съвършена хармония; ева – дори; авашиш̣яте – остава.

Translation

Превод

The Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the Complete Whole is also complete in itself. Because He is the Complete Whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance.

Върховният Бог е цялостен и съвършен. И понеже е напълно съвършен, всичко, произлизащо от него – например този осезаем свят, притежава това, което е присъщо на пълното цяло. Всичко, създадено от пълното цяло, също е цялостно само по себе си. Тъй като е пълното цяло, макар от него да произлизат много завършени единици, Той остава съвършената хармония.

Purport

Пояснение

The Complete Whole, or the Supreme Absolute Truth, is the complete Personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman or of Paramātmā, the Supersoul, is incomplete realization of the Absolute Complete. The Supreme Personality of Godhead is sac-cid-ānanda-vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of His sat feature, or His aspect of eternity, and Paramātmā realization is realization of His sat and cit features, His aspects of eternity and knowledge. But realization of the Personality of Godhead is realization of all the transcendental features – sat, cit and ānanda, bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the Absolute Truth in their completeness. Vigraha means “form.” Thus the Complete Whole is not formless. If He were formless, or if He were less than His creation in any other way, He could not be complete. The Complete Whole must contain everything both within and beyond our experience; otherwise He cannot be complete.

Пълното цяло, т.е. Върховната Абсолютна Истина, е съвършената Божествена Личност. Постигането на безличностния Брахман и на Парама̄тма̄, Свръхдушата, е непълно осъзнаване на Абсолютното цяло. Бог, Върховната Личност е сач-чид-а̄нанда-виграха. Осъзнаването на безличностния Брахман е осъзнаване на неговия аспект сат – вечност, а осъзнаването на Парама̄тма̄, на Свръхдушата, е реализиране на аспектите сат и чит – вечност и знание. Но осъзнаването на Божествената Личност е реализиране на всички трансцендентални аспекти: сат, чит и а̄нанда, блаженство. Осъзнавайки Върховната Личност, човек осъзнава тези аспекти на Абсолютната Истина в тяхната пълнота. Виграха означава форма. Тоест, пълното цяло не е безформено. Ако нямаше форма или творението му го превъзхождаше с нещо друго, то не би могло да бъде пълно цяло. Пълното цяло трябва да притежава всичко, както в границите на нашия опит, така и отвъд него; в противен случай то не е пълно.

The Complete Whole, the Personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is. Thus this phenomenal world is also complete in itself. The twenty-four elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the Complete Whole, and when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the Complete Whole.

Пълното цяло, Божествената Личност, притежава необятни енергии, съвършени и завършени като него. И този осезаем, материален свят също е съвършен сам по себе си. Материалната вселена е временно проявление на двайсет и четирите елемента, които са пригодени да създават всичко необходимо за нейното поддържане и съхранение. Не са нужни никакви специални усилия от страна на никой друг. Вселената има свой собствен период на съществуване, определен от енергията на пълното цяло, и когато този период завърши, временното проявление ще бъде унищожено по съвършения план на пълното цяло.

All facilities are given to the small complete units (namely the living beings) to enable them to realize the Complete Whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the Complete Whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being, and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the Complete Whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature.

На малките завършени единици (живите същества) са предоставени всички условия, за да осъзнаят пълното цяло; всяка непълнота се проявява само поради несъвършено знание. Човешката форма на живот е пълно проявление на съзнанието на живото същество. Тя се получава след еволюционно преминаване през 8 400 000 биологични вида в кръговрата на раждането и смъртта. Ако в този съзнателен живот човешкото същество не осъзнае своята завършеност по отношение на пълното цяло, то губи възможността да разбере пълнотата си и по законите на материалната природа отново попада в еволюционния цикъл.

Because we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment. Because the living entity cannot enjoy the life of the senses without being dovetailed with the Complete Whole, the misleading life of sense enjoyment is illusion. The hand of a body is a complete unit only as long as it is attached to the complete body. When the hand is severed from the body, it may appear like a hand, but it actually has none of the potencies of a hand. Similarly, living beings are part and parcel of the Complete Whole, and if they are severed from the Complete Whole, the illusory representation of completeness cannot fully satisfy them.

Ние не знаем, че в природата всичко е устроено по съвършен начин, така че да поддържа съществуването ни, и затова се мъчим да създадем от природните богатства „съвършен“ живот на сетивно наслаждение. Но живото същество не може да се наслаждава със сетивата си, без да се е съединило с пълното цяло, затова този живот на измамно сетивно наслаждение е илюзия. Ръката на тялото е завършена единица, докато е свързана с тялото. Откъсната от тялото, тя може да прилича на ръка, но не може да действа като ръка. По подобен начин живите същества са частици, неотделими от пълното цяло и докато са откъснати от него, измамното усещане за пълнота не може да им донесе удовлетворение.

The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the Complete Whole. All services in this world – whether social, political, communal, international or even interplanetary – will remain incomplete until they are dovetailed with the Complete Whole. When everything is dovetailed with the Complete Whole, the attached parts and parcels also become complete in themselves.

Съвършенството на човешкия живот се постига само когато той се използва в служене на пълното цяло. Всяка дейност в този свят – била тя социална, политическа, обществена, международна или дори междупланетарна – ще остане несъвършена, докато не се съгласува с пълното цяло. Когато всичко е в хармония със съвършеното пълно цяло, неразделно свързаните с него частици също стават съвършени сами по себе си.